Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červenec 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a 
perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

Richtrová Jana 69 let, Řeháčková Milada 69 let, Novotný Vladimír 66 let, Hofman Bedřich 60 let, Baránková Ilja 58 let, Šantroch Vladimír 56 let, Viktor Podmanický 54 let, Tajbner Slavomír 51 let, Valášek Radek 45 let, Votrubcová Martina 42 let, Němcová Jitka 38 let, Šnobl Martin 27 let, Mlejnková Jana 25 let, Pešková Denisa 24 let, Rysiowská Renata 21 let, Bryknerová Alžběta 16 let, Krištofiak Marek 16 let, Prousková Pavla 15 let, Votrubec Dominik 15 let a Severýnová Denisa 9 let, Kodešová Valerie 6 let, Novotnyjová Barbara 5 let roky a Čepelík Karel 2 roky a Hyneček Novotnyj 1 rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení
souhlasu s uveřejněním osobních údajů.
Děkujeme.


SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
Přeji Vám za celé vedení obce příjemné zážitky a spokojenost během prázdnin a dovolených. Začíná hlavní období roku, kdy se především žáci a studenti těší na dva měsíce bez školních povinností. Odpočinek, relaxace u vody, u moře či v lese jsou vyzkoušenými prostředky na zbavení se únavy, stresů z pracovních povinností. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli pomůže zapomenout na denní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí. Sluníčko, koupání a rozzářené tváře dětí patří neodmyslitelně k letním prázdninám. Přejeme Vám všem, abyste v čase dovolených načerpali sílu a pohodu do dalších měsíců letošního roku a klidný návrat z dovolené.
Viktor Podmanický starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen 2015 
příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika pronájmu bytových jednotek v č.p.193 a č.p.64, školení zaměstnanců oú,sekání ploch, zabezpečení svozu nebezpečného odpadu, kontrola provádění revizí zařízení, oprava veřejného osvětlení,jednání DR FVS,a.s., jednání u notáře – pozůstalost, příprava podkladů pro řešení pohledávek, prodloužení nájemních smluv na bytové jednotky, příprava dokumentů v rámci změn zákonů , součinnost při tvorbě územně plánovací dokumentace, práce nad rozvojovými dokumenty obce, příprava jednání výborů a samotného zastupitelstva obce, vyúčtování záloh na poskytnuté služby spojené s bydlením,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ve druhé polovině měsíce července a první polovině srpna bude čerpat starosta obce dovolenou. Pro řešení naléhavých problémů bude k dispozici pan místostarosta. Je však třeba počítat s tím, že tomu tak bude vždy, pokud nebude muset plnit své pracovní povinnosti u zaměstnavatele. Plánujte tedy své návštěvy s tím, že bude chod kanceláře obecního úřadu v období prázdnin poněkud omezen.

Ve dnech 21.září – 4.října 2015 bude z důvodu rekonstrukce a rozšíření zákaznických okének zcela uzavřeno provozní a zákaznické centrum v ulici Zahradní 768. V této době bude možné vyřídit všechny záležitosti pouze telefonicky, e-mailem, popřípadě on-line přes webové stránky společnosti.

INFORMACE k plánovanému zájezdu za kulturou
Tímto dáváme ve známost, že je pro naše občany připraven opět zájezd za kulturou. Pojede se, jak jinak, než do Prahy. Tentokrát na muzikál muzikálů – ,,Fantom opery,,. Zájezd se koná dne 7.listopadu 2015. Přesný čas odjezdu bude ještě včas upřesněn, začátek představení je ve 14:00 hod., tentokráte v Goja Music Hall, v Holešovicích. Cena jednoho lístku je 400,-Kč, a to včetně dopravy. Celkem je zakoupeno obecním úřadem pro případné zájemce 40 lístků. Ty jsou k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu. A to proti uskutečněné platbě. Další doplňující informace k zájezdu budou ještě včas zveřejněny na vývěsce, na webových stránkách naší obce.

POZVÁNKA NA AKCI
Jistě jste si všimli, že letos nebyl pořádán, a to v takřka pravidelném termínu ,,Dětský den,,. Rozhodli jsme uspořádat v tomto roce společenskou akci ,,Loučení s létem,,. Akce se bude konat poslední srpnový víkend. Dne 29.srpna 2015. Hudbu zajistí opět pan Mazánek, program bude bohatý. A to jak pro děti, tak jejich doprovod. Další doplňující informace k akci budou též, jako u výše uvedené akce, ještě včas zveřejněny na vývěsce, na webových stránkách naší obce.

POZVÁNKA NA MŠI do HEJNIC
Bezpečnostní rada ORP Frýdlant ve spolupráci s Libereckým krajem a Lesy ČR si Vás dovoluje srdečně pozvat na Povodňovou mši, která se koná v pátek dne 7. 8. 2015 v 15,30 hodin v Bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích a celebrovat ji budou společně farář Hejnický, Raspenavský a Mníšku u Liberce Pavel Andrš a farář Chrastavska a Hrádecka Radek Vašinek.
Mše je poctou a poděkováním všem, kteří se během povodní v roce 2010 aktivně podíleli jak na záchraně osob a majetku, tak na likvidaci škod. Tedy hasičům, záchranářům, vojákům, donátorům, dobrovolníkům a dalším. Přístupná je i veřejnosti.


OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Jaký je výstup, či pokračování přípravy opatření proti povodním?

V naší obci bude z rozhodnutí DSO Mikroregionu Frýdlantsko rozpracováno pouze jedno z navržených opatření - průleh, který je situován na pozemcích za kostelem sv.Jošta a hřbitovem v Dolních Pertolticích. V současné době probíhají sběry dat a podkladů, nutných ke zpracování projektu. Ostatní projekty zůstanou ve fázi návrhu řešení pro další rozpracování.
2.) V obci nesvítí několik světel?
Snažíme se popisovaný problém vyřešit k Vaší plné spokojenosti. Materiál na opravy veřejného osvětlení máme zakoupen, po prázdninách máme vyjednáno pronajmutí plošiny. Naši pracovníci vyměnili žárovky tam, kde to bylo technicky možné, za použití námi dostupných prostředků. V předešlém období se uskutečnila generální oprava rozvaděče VO, který je umístěn pod budovou bývalé školy. V den vydání tohoto čísla, zbývá provést výměnu tří kompletních lamp. O termínu s dodavatelem služby jednáme.
3.) Bude k dispozici tištěná forma Drbny? Na tuto otázku je těžké v současnosti odpovědět. Uskutečnili jsme společné jednání, ze kterého vyplynulo, že tištěná forma bude doplněna vydáním, zahrnujícím červencové dění. Podklady jsou z naší stran odeslány. Další osud vydání společného zpravodaje, je nejasný. Vůle vydávat, byť občasník za naši obec určitě existuje, je však třeba ctít názory našich partnerů. Je třeba respektovat též ten fakt, že licenci pro vydávání zpravodaje vlastní Obec Bulovka. Pokud tato skutečně ustoupí od záměru vydávat a tisknout zpravodaj, budeme se muset nějak se situací popasovat.

INFO K ÚDRŽBĚ POZEMKU
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V poslední době se nám stává, že v nádobách na domovní odpad lze najít též mrtvé potkany, či zdechliny domácích zvířat. Upozorňujeme na to, že pokud se bude situace opakovat, nebudou u předmětných nemovitostí odpady našimi pracovníky odvezeny.

Výše uvedené není odpadem z domácnosti a musíte jej likvidovat jiným způsobem.

Nemocnice Frýdlant omezuje o prázdninách svůj provoz
S omezením provozu v některých částech nemocnice Frýdlant musí o prázdninách počítat její pacienti. Týká se například chirurgického a gynekologického oddělení. Důvodem je malování nebo stavební úpravy.

První omezení začne 20. července 2015 na oddělení gynekologie. „Toto oddělení bude až do 2. srpna 2015 kvůli malování úplně uzavřeno. Pacientky sem nebudeme ani přijímat k hospitalizaci, ani ošetřovat akutní případy. Pokud k nám v této době dorazí, budeme je směřovat do okolních nemocnic v Liberci, Jablonci nad Nisou a v České Lípě,“ upozorňuje ředitel Nemocnice Frýdlant s. r. o. Jiří Benedikt.

Další omezení provozu začne shodně 25. července na multioborové JIP, kde bude k dispozici jen 5 lůžek, a na oddělení chirurgie. „Na chirurgii bude kvůli malování a stavebním úpravám úplně zavřena lůžková část. Provoz chirurgické ambulance, která je otevřena ve všední dny od 8.00 do 15.30, zůstane nepřerušen. V nemocnici pak bude navíc k dispozici nepřetržitá lékařská chirurgická služba k poskytnutí akutních drobných zákroků a vyšetření,“ ujišťuje ředitel nemocnice. Vážnější případy budou opět odesílány do okolních nemocnic v kraji. Do plného provozu se multioborová JIP i chirurgické oddělení frýdlantské nemocnice vrátí v pondělí 10. srpna.

Provoz POSECu o prázdninách
V poradním a setkávacím centru ve Frýdlantě, si jeho poradci vybírají letní dovolenou. Na její termín si neobjednávají žádné klienty, ale může se stát, že přijde nový klient tzv. z ulice, a narazí na zavřené dveře. Vždy tu ale najde vzkaz a kontakt k telefonickému objednání. Pokud však službu potřebuje okamžitě, nezbývá mu než se obrátit liberecká zařízení nebo se poradit na odboru sociálních věcí ve Frýdlantě či na tel. 720 168 793. 
V úterý 7. července 2015 není v POSECu služba Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a patologické hráče.
Ve čtvrtky 9. a 16. července 2015 v POSECu klienti není Občanská poradna.

Aktuální uzavírky v regionu 1.12.2011 - 31.12.2015
pozemních komunikací ve Frýdlantě a na souvisejících dopravních tepnách.
Aktuální omezení nejen z Frýdlantu naleznete také na www.dopravniinfo.cz

Fotem z akce: ,Povodňová lopata aneb 5 let poté,, ( Višňová )

Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194 
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.cz


Přílohy

1436786419_sb_drbna7_2015.pdf

1436786419_sb_drbna7_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 627,46 kB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice