Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Hasiči

Historie sboru

Z úplných prvopočátků našeho sboru se toho dochovalo velmi málo. První zmínka o spolku hasičů v Pertolticích – tehdy Berzdorfu – je z roku 1878. Na přelomu 18. a 19. století zakoupil sbor dvojkolovou ruční stříkačku s předním podvozkem značky Smékal. Byla tažena koňmi a k požáru mohla přepravit až šest hasičů.

Pertoltice z historie sboru 1

Významné poslání, které sbor nesl a nese dodnes a jímž je pomoc bližnímu před ohněm a jinými pohromami, vbrzku učarovalo mnoha lidem z Pertoltic. V roce 1904 už měl sbor 107 členů. Řadil se tak k nejpočetnějším na Frýdlantsku. Ze členské základny bylo 94 hasičů činných, 12 přispívajících a jeden čestný. Ve sboru nepůsobili pouze hasiči, ale také například sanitáři, signalisté nebo členové pořádkové služby. Jednotka vyjížděla v tomto roce k požáru zemědělského objektu a jednou byla svolána naplano. Tehdy vlastnila „pouze“ 180 metrů hadic, což dnes znamená 9 klubíček. Pro představu - na požární útok, který vídáte na hasičských soutěžích, je zapotřebí sedm hadic, čili 140 metrů - téměř celé tehdejší jmění sboru.
Krátce nato, v roce 1908, jsme získali další stříkačku. Tentokrát to byla ruční dvoukolová požární stříkačka od Christiana Linsera z Liberce.
V současné době je můžete vidět v hasičském muzeu v Chrastavě.

Pertoltice z historie sboru 2

Po osídlování pohraničních oblastí v roce 1945 se v naší obci usazují lidé z různých koutů země. Tito k sobě teprve začínají hledat cestu a vytvářet nová pouta. Svazu požární ochrany se však daří, neboť pomáhají všem lidem. V únoru roku 1948 je registrováno 80 členů. Začátky v boji proti požárům byly velmi obtížné. Vždyť jen v Nových Pertolticích do základů vyhořelo osm obytných a zemědělských usedlostí. Ani tehdejší technika nedokázala zabránit dalším. Vyhořela zemědělská usedlost s obytným stavením pana Kvapila, starší domek vedle pana Kovařiče, stodola u pana Šlemra a další. S pomocí státních, okresních a místních orgánů se podařilo zajistit novou techniku, v obci se vybudovala protipožární nádrž. A jak se dále dočítáme v obecní kronice: „Důsledné preventivní prohlídky, ale hlavně odstranění závad přispělo k tomu, že již několik let k závažnějšímu požáru nedošlo.“

Funkcionáři sboru v roce 1948

Velitel sboru - Škoda Josef
Náměstek velitele - Čepelík Karel
Jednatel - Hejduk Josef
Starosta sboru - Reiniš Josef
Strojmistr - Haloun Josef
Strojmistr - Šantroch František

Na přelomu 70. a 80. let byl sbor vybaven skříňovým automobilem Praga V3S a v roce 1984 zakoupil Místní národní výbor našemu sboru nový dopravní automobil značky Avia. Díky získaným technickým prostředkům, ale i schopnostem našich hasičů byla v roce 1984 jednotka ustanovena zálohou výjezdového střediska. Tento úkol jsme převzali po jednotce v Habarticích.
Ve staré hasičské zbrojnici vprostřed vsi bylo stále vlhko a nové technice to nedělalo dobře. Tato situace nakonec vyústila v potřebu postavit zbrojnici novou. Se stavbou se započalo v roce 1987.

Pertoltice z historie sboru 3

Svaz požární ochrany Pertoltice, což bylo tehdejší označení pro dnešní Sbor dobrovolných hasičů, se zavázal odpracovat 1000 hodin zejména na stavbě požární zbrojnice.

Pertoltice z historie sboru 4

A jak můžeme číst ze zprávy pro výroční valnou hromadu svazu: „Závazek byl splněn i překročen“. Zbrojnice byla dokončena roku 1988. Do nové zbrojnice přibyla cisternová automobilová stříkačka Škoda 706 RTHP z Višňové.
Během 80. let organizovali místní hasiči plesy, pálení Vatry Míru, Mezinárodní dny dětí a další podobné akce. Po změně společenského klimatu v 90. letech kulturní činnost sboru poněkud ochabla, což v té době postihlo nejednu organizaci u nás.
V roce 1996 byla přemístěna siréna na novou budovu hasičské zbrojnice, čímž se stará zbrojnice stala pro hasiče definitivně nepotřebnou a v současné době ji využívá obecní úřad.
Po období mírné stagnace, v roce 1999, se s příchodem nových členů obnovila společenská
činnost našeho sboru. Po téměř deseti letech se obnovila práce s mládeží, začali se opět pořádat hasičské zábavy, pálení čarodějnic, stavění a kácení Máje a v roce 2004 po 43 letech šel obcí Masopustní průvod.

Pertoltice z historie sboru 5

Ze současnosti

V roce 2002 jsme se zúčastnili pokusu o vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody přečerpáváním ze stroje do stroje na letišti v Hradčanech u Mimoně. Pokus byl úspěšný a náš sbor je společně s ostatními zapsán v Guinessově knize rekordů.

Pertoltice z historie sboru 6

V srpnu téhož roku zasáhly celé Čechy ničivé povodně. Naše jednotka nabídla svou pomoc a byla přidělena do Hlásné Třebáně, kde jsme se zapojili do odstraňování povodňových škod. Odčerpávali jsme vodu ze sklepů, čistili studně a jinak pomáhali postiženým obyvatelům v jejich nelehké situaci.
Začátkem roku došlo k opravě našich vozidel. Do cisterny byla nainstalována vozidlová radiostanice a Avie prošla rekonstrukcí. Byla celá důkladně obroušena, odstraněny děravé a rezavé blatníky a podběhy. Poté auto dostalo zbrusu nový nátěr.
Sbor pokračuje v nastartovaných společenských činnostech z roku 1999. O tyto akce je ze strany veřejnosti stále velký zájem, proto máme stále chuť je připravovat.

Pertoltice z historie sboru 7

Výdělek ze zábav a jiných akcí byl použit na nákup nové přenosné stříkačky značky Tohatsu. Také jsme vlastními silami rozšířili hasičskou zbrojnici o přístavek, který slouží k uložení technických prostředků. K naší činnosti patří také soutěžení. Ve sboru je družstvo žen a mužů. Ti se účastní krom okrskové soutěže i pohárových soutěží okolních sborů.

Pertoltice z historie sboru 8

Největším úspěchem je získání putovního poháru za útok z agregátu v okrskové soutěži.
Naše ženy se jako první zcela ženské družstvo postavily mužům v jejich soutěži z agregátu a nejen že s nimi držely po léta krok, dokonce se jim podařilo v této disciplíně nad muži zvítězit.
Zásahy v poslední době vzrostly ze čtyř (rok 2002) na cca osm za rok. Největším požárem na Frýdlantsku z posledních dob byl požár výrobní haly Slezanu Frýdek-Místek, a.s.ve Frýdlantě v prosinci roku 2004. Hašení se zúčastnilo jedenáct profesionálních a dobrovolných jednotek. Oheň zachvátil 680 m2 plochy a z našeho sboru s ním bojovalo 9 hasičů.

Pertoltice z historie sboru 9

Poslední velký požár v Pertolticích byl 16. září 2007. Hořela chalupa č. ev. 3 manželů Malátových. V době hašení požáru byl v potoce nedostatek vody a tím byl prvotní zásah značně ztížen. Dva naši hasiči se ocitli v bezprostředním ohrožení, když tak tak unikli před padající zdí. Technická část objektu shořela, ale obytnou se podařilo zachránit. Doufáme, že v naší obci byl takto velký požár na dlouhou dobu poslední.

Sbor má v tento výroční rok k dispozici tuto techniku:

Cisternovou autom. stříkačku Škoda RTHP 706
Dopravní automobil Avia 31
Požární stříkačku Tohatsu
2 x PPS 12 s přívěsem
Plovoucí čerpadlo Super Max 2400
PPS 8
Historickou stříkačku DS 1

Pertoltice z historie sboru 10

V roce 2008 má sbor 91 členů. Z toho 38 mužů 20 žen a 33 dětí.

Výbor SDH:

Čepelíková Olga - starostka
Plesar Antonín – náměstek starosty
Valášek Radek – velitel
Čepelík Karel – zástupce velitele a strojník
Richtr Josef – preventista
Valášek Josef – jednatel
Čepelíková Dagmar – hospodářka
Stříbrná Věra – vzdělavatel
Valášková Markéta – vedoucí mládeže
Zavůrková Irena – referentka žen
Zavůrková Irena ml. – kronikářka
Severýn Ladislav – referent civilní obrany
Mlejnek Zdeněk – předseda kontrolní a revizní rady
Mlejnek Jindřich – člen výboru

Členové:

Berky Juraj
Bílek Ondřej
Briestenský Antonín
Brykner Lukáš
Dědeček Milan
Dědečková Theodora
Efler Lukáš
Efler Oldřich
Havel Martin
Hofman Bedřich
Hofmanová Dagmar
Hofmanová Eva
Horáček Jiří
Horáček Pavel
Keller Alexander
Krivčík Miroslav
Madziová Simona
Novotný Radek
Opfolter Lukáš
Penčo Jiří
Plesar Jan
Plesar Jindřich
Plesar Jiří
Plesar Ladislav
Plesar Miroslav
Prousková Anna
Richtrová Jana
Romanec Josef
Romancová Josefa
Sedláček Martin
Severýnová Šárka
Soukupová Edita
Stříbrný Petr
Svitková Ivana
Šantrochová Petra
Šímová Iva
Šímová Lucie
Šíma Josef
Šlemr Josef
Šnobl Martin
Vitásek Jaroslav
Závůrka Luboš
Závůrka Vladimír
Židuliaková Anna

Mladí hasiči

Pertoltice z historie sboru 11

Na sklonku 70. let jsme začali pracovat s mládeží. Jejich vedoucí byl tehdy Vladimír Srp. Mladí požárníci se scházeli na klubovně ve dvoře dnešní restaurace, kde se připravovali na obvodová kola hry Plamen. Seznamovali se základy požární ochrany. Úsilí vložené do této generace se nám nyní vrací zpět. Neboť z tehdejších mladých požárníků vzešli dnešní členové zásahové jednotky, vedoucí mládeže a představitelé sboru.
Z významnějších akcí z historie mladých hasičů stojí za zmínku zorganizování Hry Plamen v Pertolticích v roce 1984. Trať branného závodu vedla údolím za restaurací směrem k Panenskému rybníku. Na soutěž přijelo 29 kolektivů, což bylo kolem neuvěřitelných 320 dětí. Pertoltické mladší dívky obsadily 3. místo a starší chlapci sedmé. V roce 1985, již pod vedením Antonína Plesara, se podařilo družstvu dívek postoupit do okresní soutěže ve Svijanském Újezdě.
Koncem 80. let se mladí požárníci scházeli v nové klubovně v bývalé mateřské školce.
V roce 1993 se z našich řad vytratili chlapci a družstvo starších žáků zůstalo čistě dívčím. Posledním úspěchem této generace byl postup do okresního kola hry Plamen. Tehdy se soutěžilo v disciplínách štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic, džberovky, požární útok. Nedařilo se a tak ani třetí nejlepší útok Pertoltického družstva nemohl změnit to, že jsme obsadili poslední šesté místo.
To byla na nějakou dobu poslední účast mladých hasičů z Pertoltic na soutěžích, protože příští rok už tohle družstvo startovalo na Višňovském poháru za ženy.
Teprve v únoru roku 2001 byl po odmlce znovu založen kolektiv mladých hasičů. Čítal 18 členů a dělil se na starší a mladší žáky. Vedoucími mládeže se stali Theodora Dědečková, Markéta Valášková, Olga Čepelíková, Irena Závůrková , Radek Valášek a Milan Dědeček.
Hned první soutěž slavily děti úspěch. Na soutěži o Štít města Frýdlantu vybojovaly první místo.

Pertoltice z historie sboru 12

Velice úspěšným rokem se stal rok 2006,
kdy starší žáci postoupili do okresního kola hry Plamen a Jakub Šantroch se v kategorii doro-stenci jednotlivci probojoval až do krajského kola, které se konalo v Tanvaldě.
Všechny úspěchy, a nejen ty, jsou zazna-menávány do kroniky mladých hasičů.
V současné době mládež pomáhá sboru při přípravách kulturních akcí. Převléká se za čarodějnice, zdobí Májku, prodává lístky na taneční zábavy. Krom toho připravují svá vlastní vystoupení k mezinárodnímu dni žen a vítání občánků. Na jaře zdobí náves velikonoční výzdobou a v zimě strojí obecní vánoční strom. Malují obrázky do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Již několikrát byla jejich dílka vyznamenána druhou příčkou v Krajském kole.

Seznam mladých hasičů v roce 2008

Bryknerová Alžběta
Bryknerová Tereza
Bubeníček Kevin
Bubeníčková Alexandra
Bubeníčková Michaela
Čepelíková Eliška
Dědeček Jan
Dědečková Tereza
Hofmanová Kateřina
Krištofiak Marek
Kulmanová Dagmar
Kulmanová Michaela
Lacina Filip
Lacinová Martina
Novotnyová Nikola
Plesarová Kristýna
Pospíchal Roman
Prousková Pavlína
Richtr Josef
Richtr Michal
Rysiowská Renata
Rysiowski Robin
Rysiowski Pavel
Severýnová Renata
Soukup Jaroslav
Soukup Matěj
Srpová Barbora
Šantroch Jakub
Valášková Lucie
Valášková Markéta
Valášková Růžena
Voňka Michal
Voňková Hana

Pertoltice z historie sboru 13

 

 

 

 

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Pranostika na akt. den

V ten den rádo poprchává, poněvadž Máří Magdaléna Pána svého oplakává.


Pertoltice