Obec Pertoltice
ObecPertoltice

ZÁŘÍ 2021

Pertoltická drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc srpen 2021
zpracování podkladů po zasedání OZ a výborů, jednání ŘSD ČR, úřad práce a KULK, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání DSO a FVS,a.s., příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193, pronájmy majetku, příprava smluv na pronájem majetku, opravy bytového fondu dle potřeb,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
Mikroregion Frýdlantsko rozdělil podruhé společný měšec sociálním službám

Zástupci 16 obcí na Frýdlantsku se již podruhé rozhodli společně podpořit služby pomáhající seniorům, handicapovaným, osobám nacházejícím se ve složité životní situaci, rodinám, jejichž členové se potýkají se závislostí a další sociální služby pro obyvatele z Frýdlantska. Celkem bylo rozděleno 1.757.154,- Kč prostřednictvím Dotačního programu na Podporu sítě sociálních služeb. Finanční podporu obdrželo 14 organizací, které pro občany Frýdlantska zajišťují 22 sociálních služeb.Do dotačního programu se mohli přihlásit poskytovatelé, kteří jsou zapojeni do komunitního plánování a byli zahrnuti do základní sítě sociálních služeb na Frýdlantsku pro rok 2021. Věříme, že společná podpora sociálních služeb přispěje k jejich lepší dostupnosti pro Frýdlantsko.
Do společného financování sociálních služeb je zapojeno 16 obcí Frýdlantska. Prostřednictvím této podpory tak budou služby dostupnější v obcích a městech: Bílý Potok, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Višňová. Kontakty na uvedené služby jsou dostupné na webových stránkách www.frysko.cz

Od září 2021 je nově otevřena logopedická poradna v DDM ve Frýdlantě. Objednávat lze na tel. čísle 723 360 058, p. V. Dvorská.

ZE ŽIVOTA OBCE
Rozloučení s létem 
Tradiční setkání našich občanů, zejména kvůli dětské populaci, proběhlo letos v sobotu, dne 28.srpna. Toto pravidelné setkání na konci léta zajišťoval obecní úřad ve spolupráci s našimi hasiči. Počasí vcelku, byť dny předchozí tak neukazovaly, vydrželo přijatelné. Sprchlo sice, ale až kolem páté hodiny. A ne na dlouho.Ve stanovený čas se mnoho návštěvníků neobjevilo, ale to už u nás tak bývá, že se scházíme postupně. Byť vládly obavy z toho, že počasí mnohol idí odradí, nakonec účast byla dost vysoká. Každopádně začalo se načas, a to soutěžemi pro děti.
Po absolvování her, měl každý dětský návštěvník akce, možnost získat poukaz na dárkový balíček s dobrotami. Rozdalo se 60 balíčků. I to svědčí o slušné účasti. Doprovod dětí nestrádal jako vždy, neboť měl k dispozici opět výborně připravené zázemí, ve kterém, opět pod taktovkou našich hasičů, fungovalo vše skvěle. Takže zatím, co děti zaplnily téměř celou plochu fotbalového hřiště, rodiče a ostatní dospělí návštěvníci měli možnost poklábosit se sousedy v prostoru naší pergoly a občerstvit se.
Dále děti měly opět možnost se povozit děti na koni, kterého poskytla p. Lenka Prchalová. Zájem nebyl opět malý. Je to další atraktivní součást našich akcí. Všichni návštěvníci měli možnost vidět i modely letadel, které přivezl tradičně pan Tesař. Tentokráte byly modely pouze ,,uzemněné,,. I tak se jednalo každopádně o ukázku šikovnosti a zručnosti. Děti měly též možnost jízdy na čtyřkolce, nafukovacích atrakcí bylo celkem šest. A dle výrazů ve tvářích, které jsme měli možnost zaznamenat, si to náležitě užily. Po sbalení atrakcí pak již následoval volný program, kteří jsme využili k zábavě všeho druhu, ve společnosti všech známých a sousedů.
Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh skvělého dne, patří naše velké poděkování.

V měsíci srpnu se instalovaly první dva boxy pro nádoby na tříděný odpad. Jeden je v Nových Pertolticích a jeden v Dolních Pertolticích - u č.p.45. Vyrobil a instaloval je pan M.Pachl. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě toho, že často byly nádoby mimo své určené místo a převrácené.
Jejich obsah se povaloval vysypán v okolí stanoviště.
Stejné boxy plánujeme umístit ještě asi na třech nejexponovanějších místech v obci. Tím by stav, který občas vládne kolem stanovišť nádob na tříděný odpad a je předmětem stížností obyvatel, měl být vyřešen.

Na počátku měsíce září konečně dorazil i nový prvek na naše dětské hřiště. Byl instalovám kolotoč, který si rodiče pro své děti přáli. Pokračuje se na obnově oplocení, které pravděpodobně díky špatnému použitému materiálu po krátkém období nesplňuje to, co se očekávalo a vykazuje poškození.

Čeští dobrovolní hasiči opět spolupracují s polskými
Na projektu nazvaném „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky“ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002459 spolupracují nově čtyři sbory dobrovolných hasičů z Frýdlantska. Vedle Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant jsou to také dobrovolní hasiči z Heřmanic, Kunratic a Dětřichova. Projekt, jehož součástí jsou školení a také taktické cvičení na státním hradu a zámku Frýdlant, je realizován ve spolupráci s polským Gmina Pieńsk. Českým partnerem tohoto polského vedoucího partnera je město Frýdlant.
Projekt počítá od září do listopadu tohoto roku se třemi společnými setkáními, respektive cvičeními. Dvě proběhnou v Polsku, jedno ve Frýdlantu. „První setkání polských i českých sborů dobrovolných hasičů se uskuteční 18. září 2021 v Polsku v obci Bielawa Dolna. Zúčastní se ho 98 hasičů. Jeho cílem bude výměna zkušeností v boji proti nemoci COVID 19 a zkušeností z požárních výcviků na české i polské straně. Druhé cvičení je plánované také v Polsku, tentokrát v Pieńsku 16. října 2021. Půjde o cvičení v areálu základní školy a zúčastní se ho zhruba 120 osob z toho 98 přímých účastníků z řad hasičů. Cvičení bude obsahovat teoretické školení, praktické ukázky a demonstrační cvičení,“ říká za investiční oddělení Městského úřadu Frýdlant, které na projektu spolupracuje, Milan Kysela.
Třetí cvičení se uskuteční 6. listopadu 2021 na Státním hradu a zámku ve Frýdlantě a půjde o jednodenní mezinárodní taktické cvičení hasičů zaměřené na hašení požáru v objektu historické památky. Této akce se budou kromě dobrovolných hasičů z Polska a České republiky, zapojených do projektu, účastnit i další složky Integrovaného záchranného systému ČR.
Mikroprojekt je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby u nás nehořelo – spalinové cesty

Babí léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles teplot, a leckdo z nás si pak rád zatopí v kamnech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby zůstala zachována po celou topnou sezónu, je důležité věnovat čas údržbě a kontrole spalinových cest včetně spotřebičů paliv. Požár, vzniklý na základě lidské nedbalosti úzce související s technickým stavem komínu a způsobem topení, je totiž velmi častým jevem.
Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný stavebně technický stav komínů (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovodů (roura spojující kamna s komínem) s připojenými tepelnými spotřebiči.
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty se považuje se vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.
A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
• Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík). Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. Svépomocí lze provést pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, a čištění spalinové cesty, která slouží pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty). O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, musí o tomto čištění učinit písemný záznam.
• Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik spalinové cesty. Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/. O jejím výsledku vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize musí být provedena vždy před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
• Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx

Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se na další článek vytápění, kterým je spotřebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna)
Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:
• Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se řídit návodem výrobce, v žádném případě neinstalovat topidla bez odborné pomoci.
• Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepelnou izolaci a ochrannou nehořlavou podložku pod topidlo.
• Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy).
• Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo (nepoužívat odpad z domácnosti).
• Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak umístit do nehořlavých nádob které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek).

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Krajské dožínky se po roční pauze uskutečnily v sobotu 28. srpna v libereckém areálu Vesec. Na nich převzali svá ocenění také regionální výrobci. Výrobkem roku Libereckého kraje 2021 se stala švestková povidla Martiny Papežíkové z firmy DobroTY z Ráje. Záštitu nad události převzali hejtman Martin Půta, radní Libereckého kraje Václav Židek a primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník. V letošním ročníku se opět dařilo výrobkům z našeho regionu – v kategorii masných výrobků zaznamenala maximální úspěch Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p.o.). Oceněný výrobek mnoho z nás jistě zná a v prodejně učňovského zařízení ve Frýdlantě, na Hrnčířském náměstí, též kupuje. Přejeme mnoho dalších úspěchů celému kolektivu.

1.Výsledky soutěže Výrobek roku Libereckého kraje 2021:místo Výrobek roku Libereckého kraje – Povidla švestková – Martina Papežíková – DobroTY z Ráje
2.místo Výrobek roku Libereckého kraje – Lažanský RUBÍN jablko s broskví 100% šťáva – MOŠTOVNA LAŽANY, výrobna nápojů, spol. s r. o.
3.místo Výrobek roku Libereckého kraje – Pšenično-žitný chleba DOK – Nordbeans s.r.o.
Zvláštní ocenění „Přínos zdravému životnímu stylu“ – Smetanový zákys (Mléko Jeřmanice, s.r.o.)
Nejlepší výrobky v jednotlivých kategoriích:
Masné výrobky – Učňovské vepřové maso (Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p.o.)
Nealkoholické výrobky – Lažanský RUBÍN jablko s broskví 100% šťáva (MOŠTOVNA LAŽANY, výrobna nápojů, spol. s r. o.)
Pekařské výrobky – Pšenično-žitný chleba DOK (Nordbeans s.r.o.)
Mléko a mléčné výrobky – Smetanový zákys (Mléko Jeřmanice, s.r.o.)
Cukrářské výrobky – Pralinka s jahodovou náplní v bílé čokoládě (Pavla Pospíšilová)
Alkoholické nápoje – Medovina akátová (Miloš Zástěra)
Biopotraviny – Filounský BIO jogurt bílý (Martin Šourek – Farma Filoun)
Ovoce a zelenina – Povidla švestková – Martina Papežíková – DobroTY z Ráje
Ostatní – Med od Nojmíků (Pavel Neumaier)
Letošního 17. ročníku se zúčastnilo 103 výrobků od 27 potravinářů. Prezentace jednotlivých výrobců je též k nahlédnutí na webových stránkách https://www.vyrobek-roku-lk.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/vyrobekroku.

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN
I V NOVÉM ZAŘÍZENÍ

V Hejnicích byla slavnostně otevřena Střední škola Jana Blahoslava.
Jde o první střední školu Jednoty bratrské v českých zemích od bitvy na Bílé hoře. Vůbec první církevní škola v našem kraji, do které včera nastoupilo prvních 40 studentů, bude vzdělávat v oborech pedagogiky zdravotnictví a veřejné správní činnosti, v budoucnosti přibude také pečovatelství. Existencí této školy se rozšiřuje nabídka možností studia nejen pro studenty z nejbližšího okolí.

Program pro řešení předluženosti na Frýdlantsku
obec počet obyvatel
(k 1.1.2021) počet obyvatel v exekuci (září 2020) průměrný počet exe na osobu podíl obyvatel v exekuci
Černousy 316 obyvatel 72 obyvatel v exekuci 6,03 exe na osobu 22,8 %
Bulovka 934 obyvatel 196 obyvatel v exekuci 6 exekucí na osobu 21 %
Nové Město pod Smrkem 3704 obyvatel 557 obyvatel v exe 5,54 exe na osobu 21 %
Horní Řasnice 239 obyvatel 43 obyvatel v exe 5,09 exe na osobu 18 %
Jindřichovice pod Smrkem 638 obyvatel 91 obyvatel v exe 6,42 exe na osobu 14,3 %
Dolní Řasnice 532 obyvatel 58 obyvatel v exe 5,1 exe na osobu 10,9 %
Bílý Potok pod Smrkem 704 obyvatel 72 obyvatel v exe 5,15 exe na osobu 10,2 %
Dětřichov 718 obyvatel 76 obyvatel v exe 5,49 exekucí/osoba 10,6 %
Lázně Libverda 430 obyvatel 43 obyvatel v exe 6,02 exe na osobu 10 %
Raspenava 2837 obyvatel 278 obyvatel v exe 5,96 exe na osobu 9,8 %

Habartice 504 obyvatel 40 obyvatel v exe 5,45 exe na osobu 7,9 %
Krásný Les 481 obyvatel 37 obyvatel v exe 6,32 exe na osobu 7,7 %
Pertoltice 299 obyvatel 19 v exekuci 6,1 exe na osobu 6,4 %
Kunratice 358 obyvatel 21 v exekuci 4,57 exe na osobu 5,9 %
Frýdlant 7478 obyvatel 359 obyvatel v exe 6,78 exe/osoba 4,8 %
Višňová 1331 obyvatel 56 v exekuci 4,48 exe/osoba 4,2 %
Hejnice 2730 obyvatel 76 obyvatel v exe 7,16 exe/osoba 2,8 %
Heřmanice 277 obyvatel 7 lidí v exekuci 6,28 exe /osoba 2,5 %

ČR – průměr 10 694 480 749 449 obyvatel 7,04 %

Projekt Program pro řešení předluženosti na Frýdlantsku je podpořen z Evropské unie, OP Zaměstnanost CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010678
• co se teď děje v projektu: o „kampaň“ využívající Červeného sluchátka ČvT + kampaň „Pozor na půjčky“ ▪ pracovní skupina pojedeme podle zadluženosti lidí v obcích
• ▪ termíny zatím 20., 22., 23., 24., 29. a 30.9. - obce z první tabulky
• ▪ leták „Pozor na půjčky“ navazuje na vizuál Provident/Proficredit reklamního letáku z minulého roku
• o Metodika pro obce, jak vymáhat dluhy – vzniká ve spolupráci s Institutem pro řešení předluženosti (Radek Hábl, Bára Halířová): základní principy dobrého vymáhání dluhů + judikáty k péči řádného hospodáře

Za nezavřený Turów má platit půl milionu eur denně
Soudní dvůr EU stanovil sankce za pokračující těžbu v hnědouhelném dole Turów u hranic s Libereckým krajem. Polsko má za pokračující těžbu platit půl milionu eur denně. Česko přitom požadovalo desetkrát tolik. Soud zároveň zamítl návrh polské strany na zrušení předběžného opatření, protože nedošlo k změně okolností. „Stále si ale myslím, že nejlepším řešením celého problému je vzájemná dohoda, která bude jasně definovat, nejen dokdy a za jakých podmínek bude těžba v dole Turów dál probíhat, ale také jakým způsobem budou řešeny negativní dopady na životní prostředí na české straně hranice,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který o rozhodnutí dvora informoval.

Sankce má Polsko platit už od úterý. „Rozhodnutí soudu je jasné: Polsko musí důl Turów okamžitě uzavřít. Když se Polsko rozhodlo toto rozhodnutí ignorovat, musely přijít následky, a to ve formě pokut,“ myslí si Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace proti dolu Turów.
Podle ní jsou ale sankce výrazně menší, než jaké Česko požadovalo. Navíc jsou vyměřeny až od úterý 20. září, přestože soud rozhodl o zastavení dolu už 21. května. „Je pro nás zklamáním, že sankce za nerespektování soudu a poškozování životního prostředí jsou tak nízké. Je otázkou, jestli budou pro Polsko dostatečně motivační, aby důl skutečně uzavřelo, nebo zda bude radši dotovat těžbu z peněz tamních daňových poplatníků,“ dodala. Řadu týdnů probíhá mezi oběma státy jednání o další budoucnosti dolu. Česká strana přitom nezveřejnila, jaké podmínky vyjednává. Podle Greenpeace v nich ale vůbec není možnost důl uzavřít.

Hejtman Martin Půta na jednání krajského zastupitelstva navrhl, aby peníze, které musí od pondělního rozhodnutí Soudního dvora EU platit Polská republika Evropské komisi, nezůstaly v evropské pokladně. Denní penále ve výši 500.000 euro za nepozastavení těžby hnědého uhlí v dole Turów by podle zastupitelů mělo směřovat přímo na ochranu a nápravu negativních dopadů těžby. Zastupitelstvo Libereckého kraje vyzvalo Evropskou komisi, aby vytvořila finanční nástroj nebo dotační program, do kterého budou převedeny prostředky z denního penále vyměřeného Polské republice. Cílem tohoto finančního nástroje bude podpora realizace opatření, která souvisí s negativními dopady těžby hnědouhelného dolu Turów na životy obyvatel České republiky, zejména na zajištění náhradních zdrojů pitné vody, monitoring hluku, prašnosti a poklesů terénu v oblasti zasažené činností tohoto dolu.

Narazíte-li na výhodně a seriózně působící nabídku půjčky, zbystřete: "Proč mi nějaká společnost, která mě ani nezná, chce něco půjčit? Protože chce na tom vydělat!"
Supervýhodná půjčka je výhodná vždy především pro poskytovatele půjčky. Buďte opatrní, nespěchejte, vždy se poraďte s někým, kdo se v problematice půjček orientuje."


Okrsková soutěž Vyvrcholením soutěží v požárním sportu v sezóně je pro hasiče z okrsku Višňová, pod který spadají i Pertoltice, okrsková soutěž. Konala se v sobotu 11. září 2021 u řeky v Předláncích. Začalo se v devět hodin slavnostním nástupem družstev. Představitelé pořádajícího sboru na něm připomněli, že SDH Předlánce letos slaví 115 let od svého založení a soutěž bude součástí oslav. Naše družstva sem přijela obhajovat čtyři poháry z loňska. Po odběhnutí družstev přípravek svoji roli favorita mohli potvrdit naši mladší žáci. Předvedli nádherný útok, ale na konci u proudů se vymrštil červený praporek.
Naše proudařka přešlápla nástřikovou čáru! Rozhodčí nám k času přičetli 5 trestných sekund. I tak byl náš útok nejlepší! Mladší žáci obhájili putovní pohár. Starším žákům se vedlo podobně. I oni si nedali pozor a udělali stejnou chybu. Výkony byly vyrovnanější a tak je to odsunulo na třetí místo.
Potom startovaly ženy v disciplíně požární sport. Hned při přípravě je rozhodilo, že trať byla špatně rozměřená a základna je příliš blízko u kádě. Musela se posouvat mašina až na samý konec základny a možná právě to a následné potíže s usazením savic na mašině zapříčinily, že se přivřel kohout na hrdle k hadicím.
Děvčata až do konce útoku nepřišla na to, proč jde do hadic tak málo vody. Terče byly sraženy v čase 41 sekund, což stačilo jen na třetí místo. Měli jsme větší ambice.
Po ženách změřili své výkony v požárním sportu muži.

Našim klukům útok klapl na jedničku a jasně všechny porazili. S prvním místem si vybojovali i postup do okresního kola v roce 2022. Následovala disciplína útok z agregátu. Ta je pro ženy i muže společná. Naše děvčata byla již tradičně jedinými ženami, které si na tuto disciplínu troufly a běžely hned první. Měli jsme potíže při spojování savic a když došla voda až k poslední hadici, začala zlobit i mašina. Naštěstí silou vůle voda dotekla až k proudům a barely se povedlo shodit v dobrém čase 51:07 sekund.

Nakonec nás přeskočili jen muži z Habartic a jen o 2 sekundy. Krásné 2. místo! Naši muži si půjčili mašinu od Višňové, ale možná by dokončili spíš na tu naši, než na tuhle. Ne a ne sát. Raději pokus ukončili předčasně, aby ji nepoškodili. Obsadili 5. místo.

O pohár starostky OSH Liberec
V neděli 19. září 2021 uspořádalo okresní sdružení hasičů tradiční soutěž pro družstva žen z Liberecka v požárním útoku. Poprvé se soutěž konala na půdě Frýdlantu, a proto bylo víc než povinností, aby byl náš výběžek na klání hojně zastoupen. O pohár se utkalo celkem šest družstev – Karlinky, Bulovka, Pilínkov, Frýdlant, Pertoltice a Dlouhý Most.
Naše děvčata využila možnost startovat s novou okresní mašinou značky FOX, která je plně automatická, výborně saje a rychle tlačí vodu hadicemi.

Už jsme ji používali na okresním kole na jaře a naše staré stroje hravě strčí do kapsy. Tentokrát nás však zklamala. Z neznámého důvodu se nám ji při útoku nepodařilo ani po několikáté nastartovat, až po zásahu údržby naskočila a útok jsme dokončili. Terče jsme nastříkali v čase 56:86 sekund. Stejně se vedlo i druhému družstvu, které s tímto strojem soutěžilo. Na druhý pokus nám sbor z Frýdlantu půjčil vlastní požární stříkačku. A to byl jiný koncert. Jen jsme trochu zaváhali na savicích. Úplně se nám je povedlo zapojit, až když byla voda skoro u tečů. Hrozila diskvalifikace. Útok jsme dokončili v krásném čase 31:70 sekund a obsadili třetí místo. Došli jsme si na stupínky z palet pro bronzové medaile. Soutěž vyhrála Bulovka, ale i v tom jsme měli tak trochu prsty. Na proudu jim pomáhala naše Míša Cermanová.

Přílohy

1632916336_sb_drbna-zari-2021

1632916336_sb_drbna-zari-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,4 MB
Datum vložení: 1. 9. 2021 12:45
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:26
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Urbanův oves, Havlovo žito (16.10.) - nechystej, sedláče, stodolu na to!


Pertoltice