Obec Pertoltice
ObecPertoltice

ÚNOR 2021

Pertoltická drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Vláda ČR na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. V platnost vstoupil 15. února v 00.00 hodin a trvat bude čtrnáct dnů, tedy do 28. února. Navázal tak na nouzový stav, který skončil v neděli 14. února o půlnoci.
O vyhlášení nového nouzového stavu požádala vládu Asociace krajů České republiky po sérii jednání. Podle názoru hejtmanů je vyhlášení nouzového stavu klíčové pro zvládnutí pandemie nemoci covid-19.
Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika dílčím úpravám a změnám.
Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) na pondělní tiskové konferenci po jednání s předsedou Asociace krajů ČR Martinem Kubou (ODS) promluvil o tom, kdy se Česko dočká rozvolnění opatření a kdy znovu otevřou malé obchody. Uvolnění bude prý pozvolné a mohlo by začít už 22. února. Služeb se plánované uvolnění zatím netýká.

Úřední hodiny Městského úřadu Frýdlant po dobu nouzového stavu
Úřední hodiny Městského úřadu Frýdlant jsou po dobu nově prodlouženého nouzového stavu, tedy do konce února 2021, vždy v pondělí a ve středu v čase 8.00 - 17.00 hodin s polední přestávkou od 12.00 do 12.30 hodin.

Obecní úřad v Pertolticích je v prodlouženém nouzovém stavu otevřen pro veřejnost takto:
PO 07:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod
ST 07:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod
Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden, únor 2021 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP – následná opatření, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava podkladů pro akce roku 2021, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, příprava a realizace výměny zdroje vytápění č.p.231, jednání DSO, FVS,a.s., příprava auditu hospodaření obce za rok 2020, dokončení akce pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku hasičů, jednání ŘSD, projektanti – bezpečný přechod pro chodce, koordinace zimní údržby, příprava nových směrnic a řádů, OZV – odpady, vyúčtování dotací - dokončení procesu privatizačního projektu na převod místních komunikací ze státu na obec, jednání na FCC – množství odevzdaného odpadu – změny, vážení skutečně odezdaného množství, sleva u skládkování.….jednání na obvodním oddělení Policie ČR,

VAROVNÁ INFORMACE !!!
Směrem k návštěvníkům kostela a hřbitova, v Dolních Pertolticích, směřujeme toto varování!!! Z kostelní věže odpadávají větší kusy vnějšího opláštění – fasády kostela. Na několika místech došlo též k sesunu střešní krytiny. Naši pracovníci dotyčné místo obehnali provizorně výstražnou páskou. Majitel kostela byl informován o stávajícím stavu a byl též vyzván k učinění příslušných úkonů, vedoucích k nápravě stávajícího stavu objektu. Do úprav, které snad budou provedeny co nejdříve, vás žádáme o zvýšenou pozornost při pohybu v předmětné lokalitě. Dle vyjádření majitele kostela - Římskokatolické církve, prostřednictvím děkana diecéze, na opravy kostela nemá majitel nemovitosti dostatek finančních prostředků a její představitelé požádali naši obec o pomoc, jak finanční, tak brigádnickou. Touto žádostí se bude zabývat zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.

INFO
Sčítání lidu, domů a bytů. Ministerstvo vnitra se bude podílet na zajištění sčítání lidu, domů a bytů, které by mělo bez omezení začít 27. března 2021. Na rozdíl od předchozích sčítání převezme Český statistický úřad údaje, které jsou dostupné v informačních systémech veřejné správy, zejména pak v evidenci obyvatel. Sčítané osoby tak budou vyplňovat méně údajů než v minulém sčítání. Na výklad pojmů i vlastní provedení teprve čekáme. Předpokládá se, že proběhne informační kampaň, ve které se dozvíme všichni více. Každou novou informaci vám rádi neprodleně předáme.
 

Příprava voleb do PS ČR v letošním roce
Ústavní soud svým nálezem zrušil části volebního zákona. Diskriminoval totiž politické strany. Zrušil tak například zvýšenou volební klauzuli pro koalice politických stran nebo metodu přepočítání hlasů na mandáty. Poslanci a senátoři musí nyní přijmout nový volební zákon, ve kterém výtky Ústavního soudu zohlední. Dle výsledků jednání stran, které proběhlo dne 9.2.2021 bude složité najít společnou řeč. Pokud bude vládnout obdobná situace, jako u průběhu posledních voleb – voleb do krajského zastupitelstva, bude volební komise v naší obci vytvořena ze zástupců volebních stran a hnutí, které volební subjekty – uskupení nominují.

Kompenzace za podzimní a zimní krizi, obce a kraje nedostanou!!!
Proč? Protože se 18 poslanců výše uvedených stran neráčilo přijít do Sněmovny, aby podpořilo sněmovní vratku!!!
Stálo nás to obrovskou práci v Senátu, ale pak především až neskutečné vyjednávací umění našich vyjednávačů ve Sněmovně. A tak kompenzace pro obce a kraje, s kterými vrátil Senát zákon o kompenzačním bonusu do Sněmovny, podpořili nejen všichni přítomní poslanci Pirátů, ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09 a STAN, ale i SPD (přítomno 14 z 19), ale dokonce až na jeden hlas i vládní ČSSD (8 z přítomných 9 z celkových 14)!!!
Jenže na hlasování chybělo 10 poslanců ODS (z 23), 4 Piráti (z 22), 3 TOPkaři (ze 7) a 1 lidovec (z 10). Kompletně přítomný byl jen STAN (6).
Senátní vratka tak neprošla, neboť získala jen 72 hlasů a kvórum bylo 78.
Pro nebylo ANO (přítomno 72 ze 78) a komunisti (přítomno 9 z 15). A to stačilo, a to jen proto, že se některým nechtělo vstávat a jít do práce (sic!).

Epidemiologická situace Liberecký kraj k 22.01.2021
V Libereckém kraji jsou i přes výraznější, zhruba 25% pokles, nadále vykazovány vyšší počty případů zejména v pracovních dnech, kdy je průměrně diagnostikováno více než 400 případů denně, 7denní průměr je pak 378 případů. Nejvíce postižen je zejména okres Liberec, ve kterém bylo hlášeno za poslední týden více než 40 % případů. Podíl případů ve věkové kategorii 65+ je aktuálně 17 %, číselně je to 65 případů.
Vývoj situace se nijak výrazně neprojevuje v počtu celkově hospitalizovaných, hodnoty jsou o několik procent nižší než hodnoty před 7 dny. Nadále kolísají mezi hodnotami 270 až 310, aktuálně je hospitalizováno 271 pacientů, na jednotkách intenzivní péče je umístěno 49 pacientů. Vzhledem ke stále vysokému dennímu počtu případů v Libereckém kraji a vyššímu počtu hospitalizací, hodnotíme situaci jako nepříznivou.
Na konci února je v obci evidováno 6 pozitivních občanů na Covid 19. Objevují se první informace o prvním zmutovaném kmenu s výskytem v ČR, který se šíří agresivněji.

V posledním týdnu měsíce února by měl doputoval k našim hasičům nový dopravní automobil – tov. zn. Ford Tranzit. Nahradí, dle žádosti našich hasičů dosluhující vozidlo Avia. Toto nové vozidlo obec pořizuje s dotací GŘ HZS (450.000,-Kč) a Libereckého kraje ( 300.000,-Kč). Celková kupní cena vozidla je pak 918.390,-Kč. K tomuto vozidlu obec má záměr pořídit požární přívěs, do kterého by pak hasiči mohli uložit potřebné vybavení pro zásahy.


Na důl Turów si už v Bruselu stěžují i Němci (Autor Luboš Pavlovič)
Stížnost do Bruselu na jednání Polska, v souvislosti s pokračující těžbou v hnědouhelném dole Turów, poslala po Libereckém kraji také německá strana. Stížnost odeslala iniciativa sdružující zástupce okresního města Žitava (Zittau), společně s členy saského parlamentu, města Zhořelce (Görlitz) a s místními občany. Proti rozšíření dolu od začátku demonstrují i němečtí občané.
Iniciativa dává za pravdu dosavadním českým snahám o zastavení těžby na dole Turów a je spojená s výzvou německé vládě, aby se postavila za své občany a připojila se k České republice v řízení proti Polsku. Podobně jako česká stížnost se i ta německá věnuje zejména dopadům těžby na podzemní vody a s tím souvisejícím propadům terénu a škodám na nemovitostech, společně s porušením procesních práv německých obyvatel.
Propadne se řeka Nisa? V Žitavě, která je dolu na polském výběžku z německých měst nejblíž, mají obavy nejen z poklesu hladiny podzemní vody, ale také z možného propadu půdy na žitavském území. Na to, že se do dolu Turów může propadnout řeka Nisa, upozornila analýza německého geologa Ralfa Kruppa, která i při příznivějším průběhu odhaduje jen v městě Zittau další klesnutí terénu v rozmezí 36 – 72 cm. S pokračující těžbou je pak spojeno také zhoršení kvality vody, hluk, znečištění ovzduší i ničení historických památek. Inicativa si stěžuje také na chybějící posouzení vlivu těžby na klima a opomenutí kumulativního dopadu přilehlé elektrárny. Upozorňuje také na chybějící plán rekultivace, kdy obecně uváděné zatopení dolu by dle posudku trvalo více než 100 let. Za německé podatele vystoupil na tiskové konferenci zástupce saského parlamentu Daniel Gerber a řekl: „Rozhodnutí podat stížnost k Evropské komisi pro mě nebylo snadné. Nesu však odpovědnost za všechny občany Saska a musím odvrátit škody, které nám hrozí. Porušování evropského práva Polskem, které potvrdila Evropská komise, má i pro Sasko zásadní význam. Nelegálně provozovaný hnědouhelný důl na prahu s Německem negativně ovlivňuje naše města a životní prostředí.“
Společně proti porušování evropského práva
Podatelé německé stížnosti protestují mimo jiné i proti porušování stejných procesních práv, k jakému došlo také u obyvatel Libereckého kraje a ČR. Ani oni se nemohli účinně účastnit povolovacích řízení a bránit se proti vydanému rozhodnutí o prodloužení těžby. Ve stížnosti je konstatováno porušení obdobných směrnic, které u Evropské komise namítal Liberecký kraj a později také Česká republika, zejména směrnice o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), směrnice o vodách, směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí a Smlouvy o EU. Stížnost podpořila také zelená europoslankyně ze Saska Anna Cavazzini. „Je důležité, že se obyvatelé Saska obracejí s touto stížností přímo na EU. Zejména v příhraničních regionech je evropské právo důležitým nástrojem k ochraně občanů. Emise a znečištění vody a ovzduší nekončí na státních hranicích,“ řekla.
Na jednání našeho územního mikroregionu, které se konalo v úterý 9.2.2021, bylo rozhodnuto, že před připojením k výzvě Vládě ČR, s tím, aby neváhala a podala žalobu k soudnímu dvoru EU, bude vyžádána přítomnost odpovědného radního Libereckého kraje. A to na nejbližším jednání mikroregionu. To se uskuteční v první polovině měsíce března. Po této informativní schůzce bude další postup obcí výběžku, odpovídajícím způsobem modifikován. Nechtěli bychom zůstat pozadu a být aktivní též, jako obyvatelé Hrádecka. Nezávisle na jednáních, která probíhají na různých úrovních, jedná po jiné linii též společnost FVS,a.s. Též o dopadech prodloužení těžby v dole a možných případech poklesu vody v ložiscích na území ČR. Jednáním byla pověřena najatá právnická kancelář a vedení akciové společnosti. Plánují se jednání jak ve Wroclawi, tak i na ministerstvu ve Varšavě. Dozorčí rada stanovila pro zástupce i finanční limit. Bohužel opatření proti pandemii zpomalují tempo jednání i v této oblasti života.
 

Ministr Petříček jednal v Polsku o dole Turow. Svému protějšku předal návrh řešení!
Ochrana českých občanů, jejichž život v pohraničí ovlivňuje rozšiřující se hnědouhelný důl Turow. To bylo hlavní téma cesty ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka do Varšavy v pátek 12. února 2021. Polsko podle ČR porušuje evropské právo, což potvrdila i Evropská komise. Expanze dolu má vliv na množství vody v okolí obce Uhelná, škody se odhadují na více než 175 milionů korun. Dopady se navíc prohlubují.

Šéf české diplomacie předal v Polsku seznam podmínek, jejichž splněním by se obě strany vyhnuly žalobě k Soudnímu dvoru EU. Jedná se o:
vybudování ochranného valu, který ochrání obyvatele ČR před zvýšeným množstvím prachu
zaplacení kompenzací za úbytek vody v oblasti kolem Uhelné ve výši 175 mil. korun
závazek pokračovat v jednáních o vybudování náhradních vodních zdrojů v postižených oblastech (odhadovaná cena 800 mil. korun)
vytvoření fondu, ze kterého se budou financovat menší ochranné projekty (ve výši 2,5 mil. korun)
vytvoření mezivládní komise, která bude pravidelně vyhodnocovat dopady těžby.
„Jsem na straně českých občanů. Dopad těžby na životy desetitisíců lidí v pohraničí je neoddiskutovatelný. Vím, jaké obavy lidé mj. na Hrádecku a Frýdlantsku mají. Zároveň jsem ale diplomat a mým úkolem je snažit se problémy řešit pokud možno mimo soudy. Proto jsem chtěl ještě jednou se svým protějškem osobně mluvit. Tato cesta do Varšavy je posledním gestem naší vůle dohodnout se před tím, než budeme rozhodovat o podání žaloby,“ okomentoval návštěvu šéf české diplomacie. „Bohužel v minulosti se nám to nepodařilo, jednání dnes bylo korektní, uvidíme, zda přinese i výsledky. Ty jsou pro nás důležité. Zda jich dosáhneme u soudu, nebo se dohodneme mimosoudně, je teď zejména na polské straně,“ dodal.

Evropská komise dala 17. prosince 2020 Česku za pravdu ve svém odůvodněném stanovisku, kdy uznala, že Polsko nesprávně posoudilo dopady těžby na životní prostředí. V návaznosti na rozhodnutí Komise jednal opětovně Liberecký kraj se s polskou stranou. Tato jednání však nepřinesla uspokojivé výsledky.
„Aktuálně připravujeme text případné žaloby a také návrh předběžného opatření k okamžitému pozastavení těžby. Vláda by měla o podání žaloby rozhodnout ještě během února. I během řízení je ale ještě možné, aby se obě strany dohodly,“ doplnil k možnému dalšímu postupu náměstek Sekce právní a konzulární Martin Smolek. Součástí české delegace byli i zástupci Ministerstva životního prostředí. „Dnes jsem měl příležitost tlumočit polské straně požadavky Libereckého kraje, mezi nimiž je i zajištění pitné vody pro obyvatele regionu, a zároveň ji informoval o tom, že již do konce února česká vláda rozhodne o našich dalších krocích. Mrzelo nás, že jsme nemohli jednat na úrovni ministrů životního prostředí. Polská strana nabídla pouze jednání na úrovni náměstků, na druhou stranu jsme dostali prostor prodiskutovat zmíněné požadavky kraje i příslib, že se k nim Polsko brzy vyjádří,” komentoval paralelní jednání náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Jedním ze smyslů pokračujících jednání je i snaha, aby Polsko dodržovalo unijní právo při rozhodování o prodloužení těžby do r. 2044, které se před několika týdny rozběhlo.

Návštěva Polska proběhla za dodržování přísných hygienických opatření, delegace podstoupila PCR testování s negativním výsledkem a v Polsku, které spadá do kategorie „červených zemí“, nestrávila více než 12 hodin.

Valdštejnské slavnosti 2021 se ruší !!!!
Rada Města Frýdlant s ohledem na epidemickou situaci související s pandemií koronaviru zrušila pro letošní rok tradiční Valdštejnské slavnosti. Největší kulturně - společenská akce, kterou Frýdlant pořádá vždy jednou za dva roky v lichém roce letopočtu, se měly uskutečnit od 14. do 16. května 2021.

"Přípravný tým Valdštejnských slavností do poslední chvíle věřil, že se situace kolem nemoci Covid-19 uklidní a vládní epidemická opatření umožní Valdštejnské slavnosti 2021 uskutečnit. Věřili jsme, že se situace během jara vrátí k alespoň přibližnému normálu. Bohužel se to však nezdá příliš reálné. A tak jsme i s ohledem na návštěvníky a co nejmenší riziko jejich možné nákazy rozhodli, že Valdštejnské slavnosti letos neuskutečníme," říká starosta Frýdlantu a člen vedení organizačního týmu Valdštejnských slavností Ing. Dan Ramzer. Rozhodnutím o zrušení Valdštejnských slavností se tak automaticky ruší i příjem přihlášek k stánkovému prodeji během nich, který byl vyhlášen v lednu. "Valdštejnské slavnosti se konají vždy v lichý rok. Máme tedy velkou naději, že do roku 2023 se podaří pandemii koronaviru zvládnout nebo se s nemocí Covid-19 naučíme žít a slavnosti v roce 2023 budeme moci uskutečnit. Všichni v to pevně doufáme," uzavírá starosta Frýdlant.
 

Bezpečnost dopravy v číslech.
Liberecký kraj společně s Policií ČR a Týmem silniční bezpečnosti dlouhodobě spolupracují na projektech, které vedou ke snížení počtu nehod s fatálními následky a ke zlepšení bezpečnosti v dopravním prostředí. Kromě obvyklých aktivit budou v letošním roce opět věnovat pozornost malým a mladým účastníkům silničního provozu a soustředit se na výchovu budoucích řidičů. Během ledna šetřili policisté v Libereckém kraji 402 dopravních nehod, meziročně je to o 53 událostí více. Následkem nehody zemřel jeden člověk, dva lidé utrpěli těžká zranění a 54 osob skončilo s poraněním lehčího charakteru. Řadě tragédií by se stalo předejít, ale řidiči stále zbytečně riskují a jezdí rychle. Kraj se letos zaměří na preventivní aktivity. Od února 2021 má obec Pertoltice přiděleného nového ,,styčného důstojníka PČR,, - naše území má nově na starosti pan Miroslav Čejka. Nu úplně to novinka není, neboť jsme spolupracovali již v předchozím období. Problematika bezpečnosti byla předmětem hned několika společných jednání. A to nejen na jednáních zastupitelstva obce.

Co budou žáci v oborech studovat a na jaké pracovní pozice je připraví?
Žáci Předškolní a mimoškolní pedagogiky se po absolvování studia uplatní jako učitelé v mateřských školách, jako vychovatelé v rámci různých školských i mimoškolních zařízení, jako pedagogové volného času apod. V průběhu studia se budou věnovat pedagogice, psychologii, jazykům, rozvoji svých výtvarných, hudebních a dramatických dovedností a tělocviku. Již v prvním ročníku budou žáci navštěvovat zařízení pracující s dětmi, v nichž postupně získají a vyzkoušejí nejrůznější pedagogické postupy a metody.

Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost bude připraven na práci v oblasti státní správy a samosprávy, v bankovních institucích, v oblasti soukromého podnikání či v silových složkách státu, jako je policie. Naším cílem je připravit všestranné administrativní pracovníky, kteří rozumí právnímu kontextu daných úkolů, jsou schopni nést odpovědnost za svá rozhodnutí a efektivně komunikují se svými klienty. Podstatnou součástí studia bude rovněž jazyková příprava, včetně výuky odborné angličtiny. Od druhého ročníku žáci absolvují odborné praxe. Škola je otevřena široké veřejnosti. Usilujeme o propojení moderního vzdělávání, tradičních hodnot a přátelského prostředím. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace představuje dobrý základ. Pedagogický sbor je složen z učitelů, kteří jsou nejen odborníky ve svém předmětu, ale rovněž mají zkušenosti přímo z praxe (vedení volnočasových a nízkoprahových center pro děti a mládež, grantová řízení apod.) Navíc jsou rozhodnuti nebýt pouhými „sloupy podél cest, jež ukazují směr, kam jít, ale sami nejdou,“ jak říkával Komenský. Vidí a realizují potřebu ujít kus cesty společně a být pomocníky a průvodci žáků na cestě vzděláním. Samotná výuka nebude probíhat pouze v učebnách, ale nabídne mimo jiné odborné exkurze, ročníkové práce či čtenářské dílny. Díky širokému působení Jednoty bratrské plánujeme besedy se zajímavými hosty z celé země i ze zahraničí.Školní areál je prostorný s částečnou parkovou úpravou v klidné části města Hejnice. Žáci se budou učit v moderně vybavených odborných učebnách, včetně hudebny a uměleckého ateliéru. Nebude chybět ani školní knihovna či fitness centrum. Přestože jsou Hejnice dopravně dobře dostupné vlakem i autobusem, je součástí areálu také ubytovací zařízení včetně školní jídelny. Navíc se vlaková i autobusová stanice nachází zhruba 2 minuty chůze od hlavní školní budovy.
Vyučování bude začínat v 8:30 a respektuje dojezdové časy jednotlivých spojů, kterými bude většina žáků pravidelně dojíždět. Více informací a zajímavostí o škole na www.ssjb.cz.

Podávejte žádosti o kotlíkovou dotaci až do 28.2.2021!
Vyhlášení: 15.07.2019
Zahájení: 23.09.2019
Ukončení: 28.02.2021

Přílohy

1613477847_sb_drbna-unor-2021

1613477847_sb_drbna-unor-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 829,67 kB
Datum vložení: 1. 2. 2021 12:38
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:27
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Když na Urbana prší, bude mnoho myší.


Pertoltice