Obec Pertoltice
ObecPertoltice

PROSINEC 2021

Pertoltická drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. 

SLOUPEK STAROSTY

Vážení občané, blíží se konec roku 2021. S ním i naše tradiční svátky, očekávané hlavně těmi nejmenšími. Už se určitě těší na dárky, až je budou zase po roce netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. Dospělí mohou již jen vzpomínat na dobu, kdy jako děti počítali, kolikrát se ještě vyspí, než přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že by se na Vánoce netěšili, protože radost a spokojenost dětí, vnuků či partnerů dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Tento adventní čas, který jsme zahájili 27. listopadu, tak trochu smutným rozsvícením vánočního stromu na návsi, znamená však též spoustu práce, starostí a příprav, aby se ty naše Vánoce uskutečnily, v co nejlepší pohodě, klidu a spokojenosti. A to i přes mnohá omezení, vyvolaná současnou situací.

Ne každý z nás může připravit Vánoce podle představ, přání a očekávání členů jeho rodiny. To může být i příčinou mnoha předvánočních stresů. Je určitě těžké se vypořádat s pocitem, že nejsme schopni udělat to, co od nás naši nejbližší očekávají. Ať se vám takové pocity vyhnou.


Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody. Snažme se o to, aby pro nás takovými byly. Aby spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě dárků, které dostaneme či různých lahůdek, které zkonzumujeme. Jsou dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec sahat do peněženky. Přitom se mohou výrazně podílet na příjemném prožití celých vánočních svátků i konce roku. Snažme se darovat lásku, pochopení, vzájemnou úctu. To asi nevyvolá okamžité nadšení, ale působení je dlouhodobé. Po čase bude určitě doceněno ze strany adresáta. Nakonec přinese radost a uspokojení všem.
Konec roku je také příležitostí k bilancování. V době svátků zvolníme v našem každodenním spěchu. Přijdou zcela jistě okamžiky, kdy se nedíváme s napětím a soustředěním kupředu, ale ve chvílích klidu obracíme myšlenky směrem zpět. Ohlížíme se za uplynulými dvanácti měsíci. Snad to bude u drtivé části z vás, celkem pěkný pohled. Vám, u kterých převládne bohužel smutek, bolest ze ztráty bližního, kamarádů, přátel, či převládly neúspěchy, přeji  aby přebolelo vše rychle a zase bylo lépe na duši.

 

Vážení spoluobčané, jménem svým, vedení obce i všech zaměstnanců úřadu vám přeji příjemné prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový, veselý poslední den - Silvestr a úspěšné vykročení do roku 2022.


Viktor Podmanický , starosta obce

 

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  OBECNÍHO ÚŘADU   za měsíc říjen - listopad 2021

-        příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva –  řešení pohledávek vůči obci, – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko,  jednání s úřadem práce o problematice pracovníků VPP, příprava podkladů pro aktualizaci pasportu místních komunikací a aktualizaci povodňového plánu obce, řešení problematiky COVID 19, reakce na povinnosti obce při epidemii prasečího moru, opravy majetku obce, údržba zeleně, jednání dozorčí rady FVS,a.s. a DSO Mikroregion Frýdlantsko, přípravné práce na projektech pro rok 2022, příprava nových obecně závazných vyhlášek, práce na přípravě rozpočtu obce na rok 2022, probíhaly inventury majetku obce.

 

 

AKTUÁLNĚ

Děkujeme všímavému řidiči, který nás upozornil na chybu v názvu obce na dopravní značce s označením konce obce. Dle vyjádření ŘSD ČR by měla náprava být provedena v nejbližším období. Samozřejmě platí, že jsme se jako obec nepřejmenovali.

 

COVID 19   Ještě před koncem měsíce listopadu jsme patřili dlouhodobě na ..špičku,, obcí ORP Frýdlant. S nulovým výskytem nakažení u občanů obce. V době tvoření příspěvku již čísla stoupají i u nás. Přesto je vhodné znovu poděkovat za váš přístup, protože i dodržování opatření, opatrnost a rozvaha vás všech, přispěla k dobrým výsledkům - malého počtu případů v řadách našich občanů. 

 

COVID 19 - ceny testů od 1. listopadu budou preventivní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a mladým do 18 let, plně očkovaným a lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. Absolvovat budou dál moci jednou týdně antigenní test a dvakrát za měsíc PCR test. Zároveň se zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Ceny zůstanou podle Vojtěcha dál zastropované na 814 korunách za PCR test a 201 korunách za antigenní test. Testy nařízené lékařem nebo hygieniky budou dál zdarma.

Od 1. ledna 2022 dojde ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na devět měsíců. Po očkování posilovací dávkou není platnost certifikátu v tuto chvíli omezena.

Ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů dochází na základě doporučení Evropské komise. Posilovací dávkou vakcíny se mohou rizikoví pacienti a osoby nad 60 let očkovat 5 měsíců po 2. dávce. Ostatní mohou posilovací dávku dostat po 6 měsících od očkování 2. dávkou. Osoby, které jsou očkované vakcínou Janssen, se mohou posilovací dávkou očkovat už po 2 měsících. Tento týden byla spuštěna před - registrace posilovací dávkou pro všechny zájemce.

 

Liberecký kraj opět zavádí linku pro registraci k očkování

V důsledku nepříznivého vývoje epidemie coronaviru a nouzovému stavu Liberecký kraj znovu uvádí do provozu bezplatnou linku pro registraci k očkování na telefonním čísle 800 880 066. Fungovat začala v pátek 3. prosince 2021, v 8.00 hodin.

Linka Libereckého kraje 800 880 066 je určena pro veřejnost výhradně k registraci k očkování. V provozu bude ve všední dny v čase 8:00 -16:00 hodin, o víkendech v čase 8:00 – 13:00 hodin.

Telefonní linka NESLOUŽÍ jako informační kanál pro zodpovídání dotazů týkajících se koronaviru.

 

INFORMACE Z OÚ

 

OZNÁMENÍ pro poplatníky

Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky místních daní – tedy na povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů a poplatek za držení psa, za rok 2021, ve správcem daně prodloužené lhůtě (s ohledem na komplikace veřejného i osobního života, vyvolané pandemií), a to nejpozději do 20.12.2021!!!

 

Stejný termín platí též pro úhradu ostatních pohledávek, které obecní úřad eviduje v oblasti bytového hospodářství a nájmů nebytových prostor.

Viktor Podmanický

starosta obce

 

Na jednání zastupitelstva dne 13.12.2021, by se mělo rozhodnout o navýšení  poplatku za likvidaci odpadů v naší obci. Výše je navržena na 750,-Kč/poplatníka. Tedy o 150,-Kč/poplatníka, nad úroveň doposud vybíraného poplatku. Po schválení bude informace zveřejněna obvyklým způsobem na vývěskách, webových stránkách i facebookovém profilu obce.

 

Zastupitelstvu též odchází návrh rozpočtu obce na rok 2022. Na straně příjmů ve výši 6 110 238,68Kč a na straně výdajů ve výši 6 110 238,68Kč. Jedná se tedy o návrh vyrovnaného rozpočtu.

Podobu rozpočtu je možné doplnit ještě na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 13.12.2021. Ale je předpoklad, že se schválí podoba posledního návrhu, který byl pro jednání vytvořen.

INFORMACE k zimní údržbě

Zimní údržba komunikací v obci

 

 Zimní údržbu bude, a to z valné části, provádět na základě uzavřené dohody o provedení práce - pan Jiří Horáček. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 607 967 415  nebo starostu na tel. 724 189 166.  Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2021 -2022. Ten předpis byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.

Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana J. Horáčka, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

 

 

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)

1)      Co pro mě, jako vlastníka znamená obnovení katastrálního operátu obce?  Platné katastrální mapy, přestože jsou již zpravidla vedené v digitální podobě, mají převážně původ v 19. století a proto nedosahují dnes požadované kvality. Obnova katastrálního operátu novým mapováním je vedle obnovy na podkladě výsledku pozemkových úprav, jejichž provádění zajišťuje Státní pozemkový úřad, v současné době jediným nástrojem, jak zpřesnit katastrální mapu na větším souvislém území.
 
Obnovu katastrálního operátu novým mapováním provádí katastrální úřad v souladu s § 40 katastrálního zákona, a to zpravidla v zastavěné části katastrálního území. Obnova katastrálního operátu mimo zastavěnou část je nejčastěji řešena komplexními pozemkovými úpravami. Zahájení obnovy novým mapováním oznamuje příslušný katastrální úřad obci, která tuto informaci zveřejňuje způsobem v místě obvyklým.
 
Zásadní pro kvalitní výsledek nového mapování je etapa zjišťování hranic. Předmětem zjišťování hranic jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl. Při zjišťování hranic se dále prověřují i další údaje, které jsou obsahem katastru. Zjišťování hranic provádí komise složená nejenom ze zástupců katastrálního úřadu, ale i dalších orgánů veřejné moci, zejména zástupce obce, stavebního úřadu apod. Zjišťování hranic se provádí za účasti vlastníků, kteří jsou zváni písemnou pozvánkou. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledku zjišťování hranic, je v zájmu vlastníka se zjišťování hranic účastnit, protože taková účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.

Po vyšetření průběhu hranic probíhá jejich zaměření, zpravidla již bez účasti vlastníků. Výsledkem vyšetření a zaměření hranic je nový katastrální operát, který katastrální úřad vyloží v obci na dobu nejméně 10 pracovních dnů k veřejnému nahlédnutí. Termín a dobu vyložení oznámí obec na úřední desce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech. Nahlédnout na vyložený operát je možné také prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné na webové adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
 
V důsledku obnovy novým mapováním může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku nebo nově určená výměra dle skutečného zaměření. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku.
Další informace týkající se obnovy katastrálního operátu novým mapováním je možné zjistit na kterémkoli katastrálním pracovišti. Aktuální přehled obnovy operátu mapováním můžete zjistit ve webové aplikaci Přehled mapování a revize. Grafické znázornění těchto údajů si můžete prohlédnout ve webové aplikaci Archiv-WEB.

 

2) Co se plánuje na příští rok?

Rekapitulace činností v posledním období a něco málo k plánům do budoucna.

Na listopadovém jednání zastupitelstva obce byl projednán plán na výstavbu multifunkčního hřiště, které pro vyžití nejen mládeže, v naší obci chybí. Nejsme sice poslední obcí, ve které podobný druh sportoviště ještě není vybudován, ale jsme mezi posledními. V plánu byla výstavba tohoto sportoviště v prostoru, který sousedí s dětským hřištěm. Tato plocha je stanovena v územním plánu obce, jako vhodná pro podobné aktivity či plány. Bohužel se na tuto pozemkovou parcelu nevejde. Též není možnost vybudovat odpovídající zázemí pro uživatele. Po projednání možností v zastupitelstvu, bylo rozhodnuto, že případná výstavba bude uskutečněna v prostoru nynějšího hřiště na kopanou. V průběhu listopadu byla uzavřena kupní smlouva, na základě které, obec získala všechny pozemky, včetně stavby (objekt kabin), do svého vlastnictví.

Multifunkční hřiště by mělo vzniknout s využitím dotačních finančních prostředků. V tuto chvíli jsou možné dva směry, vedoucí k získání předmětné dotace. Který z nich nakonec  bude využit, záleží na rozhodnutí zastupitelstva v daném čase. Až budou známy aktuálně platící podmínky pro získání finančních prostředků z jednotlivých dotačních titulů. Co však je zcela jisté, je ten fakt, že podání žádosti musí předcházet několika měsíční příprava projektu. A to i s ohledem na délku trvání řízení na stavebním úřadě. A ke stavebnímu řízení je třeba připravit dokumentaci – územní studii a následně projekt vlastního sportoviště. Tím se musí tedy začít, nejlépe ještě v tomto roce. Po prvních jednáních a průzkumech na trhu, zatím není stanovena konečná podoba celého projektu. Ta bude tvořena v následném období.

 

V oblasti bytového hospodářství se provedla oprava přístavků na č.p. 193. Jednalo se o výměnu střešní krytiny na přístavcích a souvisejících prvků (klempířské prvky, okapy), které jsou u objektu. Odstranilo se tím zatékání do objektu a zejména do bytu č.4. Bohužel se nepodařilo, a to z časových a technických důvodů, vyřešit chátrající stav komínových těles. K tomuto bude nutné se vrátit příští rok. Po výměně volají též okapy a svody na celé budově, ale tyto práce bude nutné provést za složitých podmínek ( pravděpodobně nebude stačit výšková technika), příští rok budeme poptávat specializovanou firmu. Obě opravy by bylo tedy nejlépe spojit v jeden čas. Po opravě volá i část fasády objektu. V jednom z bytů došlo k výměně elektrického sporáku. Bohužel se nepodařilo uskutečnit nutné opravy koupelen, a to ve dvou bytech. Snad se v příštím roce již situace na trhu, jak u stavebního materiálu, tak lidských zdrojů, zlepší. Rozsah prací bude též záviset na dostatečných příjmech do obecního rozpočtu.

 

Situace po bouři Ignatz nám zkomplikovala plány a rozhodila časový harmonogram pro opravy veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že dodavatel musel provádět přednostně smluvní opravy na zařízeních ČEZ Distribuce,a.s., zpracování naší objednávky muselo a musí ještě počkat. Havarijní stav rozvaděče v Horních Pertolticích (u č.p. 97), si vyžaduje kompletní výměnu prvků (zde je již všechen potřebný materiál naskladněn), dále evidujeme opět několik svítidel na kompletní výměnu

(tato světla by měla být do konce měsíce prosince ještě vyměněna). Alespoň tak máme přislíbeno.

K výměně vadných žárovek došlo během pravidelné podzimní kontrole celé sítě. V rámci rozpočtu jsme se pokusili naplánovat výměnu dalších lamp veřejného osvětlení – tzv. světelných bodů. Postupnou výměnou by se tak mělo pokračovat v zahájené obměně stávajících dosluhujících a energeticky nevyhovujících lamp za světelné body s LED technologií.

 

Na dětské hřiště byl doplněn požadovaný prvek – kolotoč. Dokončuje se příprava materiálu pro opravu oplocení dětského hřiště. V příštím roce se vymění shnilé části za nové, vyrobené z trvanlivějšího a povětrnostním vlivům odolnějšího modřínu. Evidujeme žádost o záměnu sedátka na houpačce - nebo doplnění tak, aby mohla houpačka také sloužit i pro menší děti.

 

Aby nezaniklo uchování jednotlivých artefaktů z historie obce, bylo uskutečněno doplnění vybavení muzea obce. Nové vybavení bude sloužit k uložení exponátů, které mají vazbu k naší obci. V malém, ale našem muzeu, najdou tak nyní důstojné výstavní prostory. Po zprovoznění bude pro vás jistě hned několik vystavovaných předmětů a informací, překvapivých a vzbuzujících emoce vzpomínek.

 

Byly dokončeny práce na tvorbě ,,Pasportu místních komunikací v obci Pertoltice,,. Zastupitelstvo obdrželo podobu návrhu ke konzultacím a schválení konečné podoby. V návaznosti na tento dokument, je vytvořen též i návrh ,,Pasportu dopravního značení v obci Pertoltice,,. Po jeho schválení a vydání stanovisek všech dotčených orgánů, bude soužit jako podklad pro instalaci chybějícího dopravního značení, dále i k jeho obnově. Pasport komunikací je též výchozím dokumentem pro případné podávání žádostí o dotaci na opravu cest v obci.

 

Vyhlášená výzva na SFDI ČR (pro rok 2022), je naší cestou pro podání žádosti o dotaci na výstavbu bezpečného přechodu v Dolních Pertolticích. Projektová příprava je dokončena, akce je pod platným stavebním povolením. Dle našich informací je alokováno i dostatek finančních prostředků na straně partnera – ŘSD ČR, se kterým budeme spolupracovat během celé akce. Vzhledem k situaci na stavebním trhu bylo ještě, před požádáním o dotaci, nutné posoudit dopady na stávající, před inflací a nárůstem cen vytvořený rozpočet. Po aktualizaci vychází celkové náklady na akci ve výši 8.109.965,50 Kč, včetně DPH. Vlastní podíl bude odvislý od úspěšnosti jednání na SFDI – posouzení žádosti a uznatelných nákladů. Již v současnosti víme, že část z celkové výše nebude pravděpodobně možné zařadit do uznatelných nákladů. A to s ohledem na to, že projekt má část, u které očekáváme, že bude hodnotící komisí poskytovatele dotace posouzeno, že není navazující částí základního projektu (parkovací místa u obecního úřadu a část veřejného osvětlení podél komunikace I/13 – směrem na Frýdlant). Ale tyto části je nutné udělat, bez nich by nebylo vydáno kladné stanovisko k projektu od Policie ČR. Finanční prostředky získané od poskytovatele dotace, by měli činit 85 procent celkových uznatelných nákladů. Na ŘSD ČR by mělo být připravováno výběrové řízení na dodavatele pro obě části (zatrubnění, kanalizace a vlastní výstavbu chodníků a bezpečného přechodu pro chodce). Ve výběrové komisi bude mít naše obec svého zástupce. Od roku 2013 jsme nejblíže uskutečnění výstavby. Tak snad vše dopadne, jak je naplánováno. Poslední slovo má zastupitelstvo obce, které bude schvalovat podání předmětné žádosti o dotaci, po posouzení celkových nákladů pro obec a možností rozpočtu obce. Schválení nebo neschválení by mělo proběhnout na zasedání, které se bude konat dne 13.12.2021.

 

Na základě ukončení procesu tvorby pozemkových úprav, a to v obou katastrech naší obce, bude obec žádat o zahájení realizace projektů z plánu společných zařízení. Pro rok 2022 bude mít prioritu výstavba zařízení a dalších úprav pro zadržení vody v krajině. Na tyto projekty jsou nejsnáze získatelné prostředky. Módní trend doby. Dále pak žádáme PÚ, o zahájení prací na rekonstrukci místních komunikací. Jako první bude navržena k realizaci oprava komunikace do části - Nové Pertoltice, která je v hrozném stavu a nápravu blokovalo dlouhodobě právě vlastnictví komunikace. Budeme doufat, že v daném čase bude mít pozemkový úřad dostatek finančních prostředků i vůli začít s vlastní realizací. Následně by měly přijít na řadu i další komunikace, jak v části Horní Pertoltice, tak i v Dolních Pertolticích. Jedná se celkem o 13 komunikací.

 

Pokračovat by měl v roce 2022, a to nejméně fází - dokončením přípravy, projekt na přemístění a rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého. Žádost o dotaci na tento projekt by se měla podávat koncem ledna 2022, nebo v únoru 2022. Podle podmínek poskytovatele bude vyčíslen podíl obce. Celkové náklady kolem 240.000,-Kč.

 

Samozřejmě se plánují všechny naše tradiční společenské akce, pokud to situace dovolí. Snad již bude možnost je realizovat v roce 2022, a to všechny jako jsme byli zvyklí dříve. 

 

 

 

POZOR NA LESNÍ ZVĚŘ!!!!!

 

V období od října do prosince je lesní zvěř nejaktivnější, a proto také dochází k největšímu počtu střetů vozidel se zvířaty. Nebezpečí nečíhá jen na odlehlých silnicích, které jsou obklopeny lesy. V období páření zvířata migrují i přes silnice v blízkosti lidských obydlí a často také přes dálnice, kde bývají střety nejnebezpečnější. Jak se správně zachovat, když už srnu nebo divočáka srazíte, nám popsala přímo policie.

Lesní zvěř, nejčastěji divoká prasata a srny, je nejaktivnější od října do prosince. Zvíře ve tmě při oslnění světlomety ztrácí možnost identifikovat polohu přijíždějícího vozidla. Oslněné zvíře je najednou zmatené a místo aby před autem uskočilo, zůstane strnule stát na silnici. V rychlosti kolem 120 km/h může mít pak taková srážka fatální následky.

Ve chvíli, kdy řidič do zvířete narazí, hraje velkou roli zachování si tzv. chladné hlavy. Panika opravdu není v tu chvíli na místě a řidič musí jednat rychle, aby neohrozil další účastníky provozu, kteří jedou za ním. „Účastník nehody by si měl ještě před vystoupením z vozidla navléci reflexní vestu a potom postupovat s obrovskou opatrností, aby nedošlo k jeho zranění,“ popsala mluvčí Policie ČR – Obvodní oddělení Mělník Markéta Johnová. „Následně je nutné přivolat policisty nebo další složky IZS, kteří přivolají lesníka či jiného pracovníka, který má na starosti odklízení zvěře,“ uvedla pro eXtra.cz Johnová, která doplnila, že samozřejmostí je označení nehody a odstavení vozidla do odstavného pruhu, a pokud se nehoda stane na dálnici, řidič ji musí opustit a skrýt se za svodidla. „I ostatní řidiči by měli dbát opatrnosti, zejména při průjezdu místem nehody. Zbytečně nefotografovat a věnovat se řízení, aby nedošlo k další nehodě,“ upozorňuje dále. Vysoké procento nehod a především těch hromadných je zapříčiněno dvěma faktory. Řidiči se nevěnují řízení na sto procent a nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. V tom vidí problém i poručík Johnová. „Každý řidič by měl dodržovat takovou vzdálenost, aby stihl zareagovat, a pokud vidí nějakou překážku, aby stihl bezpečně zastavit,“ uzavřela.

Policie také radí, aby se řidiči nesnažili zvěři na vozovce vyhnout. Pokud je střet již nevyhnutelný, je lepší do zvířete najet než se pokoušet o riskantní vyhýbací manévry, kvůli kterým může vozidlo narazit do stromu. Snížená rychlost v úsecích, kde není dálnice ohraničena plotem, by měla být samozřejmostí. (Autor A. Zajícová)

 

DGS Druckguss Systeme navazuje na 30 let úspěšného působení v Liberci a chystá otevřít další pobočku ve Frýdlantu. Stavba nového závodu byla slavnostně zahájena letos v dubnu a vše nasvědčuje tomu, že avizované otevření v lednu 2022 bude dodrženo.

Stavební práce na nové pobočce firmy DGS Druckguss Systeme úspěšně pokračují. Ve Frýdlantu roste výrobní hala, která jen v prvním roce nabídne 100 pracovních míst. Po dokončení celé výstavby závodu bude firma DGS ve Frýdlantu zaměstnávat až 400 lidí.

Nábor zaměstnanců je nyní v plném proudu, firma nabízí stejné platové podmínky i bonusový program, jako mají její zaměstnanci v liberecké pobočce. Již v lednu 2022 zaplní novou halu první stroje a s nimi zaměstnanci, kteří budou pracovat na jejich seřízení. Zájemci o práci ve frýdlantské pobočce absolvují zaučení v Liberci a do nové pobočky tak nastoupí se zkušenostmi přímo z provozu. 

 

 

H A S I Č I  R A D Í  O B Č A N Ů M

Vánoce, Vánoce přicházejí!

 

 

 

 

 

 

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra vánočních svátků se však může změnit v ohňové peklo, sm&iacut

Přílohy

1639406653_sb_drbnaprosinec2021

1639406653_sb_drbnaprosinec2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 746,68 kB
Datum vložení: 1. 12. 2021 12:46
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:25
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Jak na Urbana bývá, takové pak rolník setí mívá.


Pertoltice