Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Únor - Březen 2020

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden, únor 2020 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2020, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO, FVS,a.s., provedení auditu hospodaření obce za rok 2019.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 18.ledna 2020. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem mnoha úspěchů. A to zejména v hasičských soutěžích. Dobrých výsledků bylo dosaženo též při vlastní zásahové činnosti naší jednotky. Ve výčtu činností byla vyzvednuta zaslouženě také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok v naší obci pořádaly. Během našeho setkání proběhla též diskuse o potřebách pro činnost sboru i zásahové jednotky. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru a k vylepšení zázemí pro hasiče. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem
k zajištění přípravy projektové dokumentace na opravu budovy hasičské zbrojnice, směřujeme v tomto roce opakovaně k výměně vozidla Avia za nový dopravní prostředek. V roce 2019 byla žádost o dotaci úspěšná. Postoupili jsme ve výběru jednotek, které dotaci obdrží na místo, které by mělo zajistit, že dotace ,,připluje,,. Zatím probíhá administrativní činnost na doložení potřebných dokumentů.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Též bych rád poděkoval za pozvání na Valnou hromadu „našeho“ mysliveckého spolku. To se konalo dne 22. 02. 2020 též v Černousích. Hospodářem přednesená zpráva o situaci nejen uvnitř spolku představila všem přítomným, v plném rozsahu, činnost spolku v roce 2019. V části svého vystoupení se věnoval pan JUDr. V. Matula též problematice kolem výskytu vlka na našem území. Samotnému vlkovi se věnujeme krátce i v tomto vydání. Bylo zřejmé, že myslivci nejsou příliš nadšeni zvýšeným výskytem tohoto zvířete ve svých honitbách. V porovnání s čísly výskytu vlka na území Francie je pravděpodobné, že neregulovaný počet těchto zvířat, povede k nárůstu škod v našich lesích. Bohužel tento názor nesdílí představitele státu a ochranáři. Účastníci si odsouhlasili plán práce pro rok 2020, naplánovali opravy majetku a nastínili plán lovu. Poté byla představena finanční zpráva. Z té vyplynulo totéž, co u jiných spolků…sice potřeba vyšších finančních prostředků na činnost základní chod spolku. Ale to je problém nejen všech spolků, ale i obcí. Po jednání následovalo pohoštění ve formě oběda. Aby nebyla nedohoda na tom, zda se zelím, či se šípkovou, podávala se svíčková na smetaně. Byla výborná, ostatně jako všechny výrobky, jdoucí z místní kuchyně (Zámecký dvůr Černousy). Valné hromady se zúčastnili zástupci obcí, na jejichž katastrálním území spolek působí (V. Podmanický za obec Pertoltice a Ing. Bc. Stanislav Briestenský za obec Habartice). Oba jmenovaní poděkovali za pozvání a popřáli mnoho úspěchů v činnosti spolku, v osobním životě členů. Též krátce pohovořili o problémech vedení obcí, které naopak sužují představitelé obcí. Též jich není málo a často se prolínají s potřebami spolku. Jak zaznělo v předložené zprávě. Neoddělitelnou součástí schůze byla výstava trofejí, kterou částečně přibližuje přiložená fotografie. Lesu zdar!!
Viktor Podmanický starosta obce

INFORMACE K TURÓWU
Podle Polska nemá rozšiřování těžby v hnědouhelném dole Turów vliv na české území. Liberecký kraj se proti tomu odvolá
Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Wroclawi vydalo 21. ledna 2020 souhlasné rozhodnutí v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (tzv. proces EIA) k prodloužení těžby v dole Turów na dalších 24 let, tedy do roku 2044. Rozhodnutí je kladné i přes oficiálně vyjádřený nesouhlas České republiky, která dlouhodobě kritizuje závažné projevy dopadů těžby na české území a tamní obyvatele. Liberecký kraj, jenž se záměrem ve svých připomínkách také ostře nesouhlasil, požaduje záruky a kompenzace za případné škody, které rozšíření těžby v dole způsobí na Frýdlantsku a Hrádecku. Vedle požadavků na dodržování limitů hlučnosti a prašnosti či sledování pohybu podloží, požaduje kraj zejména náhrady v případě ztráty vodních zdrojů na vlastním území.
Namísto pokračování mezistátních konzultací, které měly vést například k úpravě záměru tak, aby neohrožoval zdroje pitné vody českých občanů, vydala polská strana environmentální rozhodnutí, kterým záměru co do jeho vlivu na životní prostředí dalo zelenou. Liberecký kraj ve spolupráci s právnickou společností Frank Bold Advokáti zjistil tuto skutečnost vlastní činností a o vydání rozhodnutí okamžitě informoval Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR), které bylo následně Polskem oficiální cestou vyrozuměno až několik dní po vydání rozhodnutí. Dokumentace, která byla MŽP ČR se zpožděním poskytnuta, je pouze v polském jazyce. Zároveň bylo rozhodnutí o rozsahu 170 stránek vydáno pouze několik hodin poté, co v Německu skončila lhůta pro podávání připomínek.
„To jen ilustruje celý přístup polského partnera k tomuto řízení. Rozhodnutí o okamžité vykonatelnosti je další ukázkou toho, jak k celému problému přistupují ty orgány, které by v Polsku měly chránit životní prostředí. Naše připomínky a oficiální nesouhlas České republiky prakticky nevzali v potaz a německé připomínky s ohledem na ten časový rozestup zřejmě ani neviděli. My se ale budeme i nadále bránit všemi dostupnými prostředky. Chceme získat garance, že vliv pokračující těžby nebude mít dramatický dopad na obyvatele a životní prostředí na české straně. Také požadujeme kompenzace, které umožní vybudovat náhradní zdroje vody. Není možné čekat do poslední chvíle a doufat, že žádné negativní změny v okolí dolu nenastanou. Proto se proti rozhodnutí určitě odvoláme. Zároveň věříme, že do celého řízení vstoupí aktivně Evropská komise,“ objasnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Liberecký kraj se přihlásil jako účastník polského řízení EIA, a proto se může proti rozhodnutí odvolat. V tuto chvíli obsah rozhodnutí analyzuje. Rozhodnutí EIA však bylo vydáno s doložkou přímé vykonatelnosti, a tudíž je pravomocné bez ohledu na podaná odvolání. Polsku tak nyní ve vydání samotného báňského rozhodnutí o prodloužení těžby, jehož je kladné rozhodnutí EIA podmínkou, nic nebrání. Jak dále dodává Frank Bold Advokáti: „Státy by měly hledat řešení této situace společně. To se však v tuto chvíli neděje a Polsko postupuje zcela jednostranně. Postavení České republiky je však s ohledem na veškeré vady procesu silné a je nezbytné, aby Česká republika po Polsku požadovala přerušení řízení do té doby, než budou nezákonnosti odstraněny a státy dojdou ke konsensu.”
Liberecký kraj žádá ministerstvo životního prostředí, aby i nadále po Polsku žádalo úpravu záměru tak, aby neměl negativní vliv na Českou republiku a její občany a požadovalo související záruky a kompenzace.
„Vláda musí dát Polsku i Evropské unii jasně najevo, že proti tomuto jednostrannému postupu, který porušuje unijní i mezinárodní právo, ostře protestuje a že na požadavcích uvedených v negativním stanovisku stále trvá. Samozřejmě, že nás velmi trápí otázka kompenzací nebo zajištění náhradního zásobování pitnou vodou a vítám všechny kroky ministerstva, které posílí monitorovací sítě měřící hlučnost a prašnost v okolí nejbližších českých obcí. To je totiž jediný možný způsob, jak můžeme v budoucnosti dokladovat skutečnost a srovnat ji s výsledky polského vlivu záměru na životní prostředí. Nyní je před námi otázka výstavby náhradních vodovodů v nejbližším okolí dolu. Projektové dokumentace by měly být připraveny v letošním roce a v nejvíce ohrožených místech je musíme co nejdříve začít stavět. V tomto případě čekáváme finanční pomoc české vlády. I to jsem dnes také osobně tlumočil panu ministru Brabcovi na krátké schůzce,“ dodal hejtman Půta.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
HASIČI RADÍ OBČANŮM

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100. 
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti,HZS Libereckého kraje

ZMĚNA VE FARNOSTI FRÝDLANT
Začátkem prosince došlo v Římskokatolické farnosti - děkanství Frýdlant k významné události. S farností se rozloučil dosavadní farář Vít Audy, který zamířil na farnost do Klášterce nad Ohří. Odtamtud zase do Frýdlantu přišel kněz R.D. Mgr. Artur Ściana. Tento původem polský duchovní už se veřejnosti představil například při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Teď máte možnost ho trochu lépe poznat díky rozhovoru, který poskytl Frýdlantskému zpravodaji, který je též volně v prodeji.

VLK na území ORP Frýdlant
Vlk má své místo v přírodě i v naší kultuře. Vzbuzuje respekt a obdiv, někdy ale i obavy. Lidé jej nemilosrdně pronásledovali, nyní se k nám postupně začíná vracet a plnit svoji úlohu v přírodě. Zkušenosti okolních států ukazují, že je možné v krajině hospodařit a zároveň zde mohou žít divoké šelmy. Tato šelma se dlouhodobě vyskytuje v Karpatech. Ze Slovenska k nám vlci přicházejí především do oblasti Beskyd a Bílých Karpat. V našem území se jedná od roku 2000, o migraci z sousedícího území Polska a oblasti německé Lužice.
Vlci jsou rodinným typem. Žijí ve smečkách. Smečka se skládá z rodičů a zpravidla ze dvou generací vlčat, která se rodí vždy na jaře. Většina vlků opouští domovský okrsek ve stáří jednoho až dvou roků. Putují pak i stovky kilometrů a hledají nová místa a partnery, se kterými založí novou vlčí rodinu. Pro vlka je důležitý dostatek potravy a prostor, klid pro výchovu potomků. Vlk se dokáže přizpůsobit širokému spektru potravy. V našich podmínkách se živí převážně kopytníky ( srnec obecný, jelen evropský a prase divoké. Často dochází k útokům na hospodářská zvířata, zejména kozy, ovce a telata. Ačkoliv jsou vlci aktivní zejména večer a v noci, lze je spatřit i ve dne.
Ve vlčím teritoriu, pokud na ně narazíte:
- zůstaňte v klidu a udržujte si odstup
- k vlkovi se nepřibližujte. Nepovzbuzujte jej, aby přišel k Vám pro potravu a podobně
- pomalu couvejte, neotáčejte se k vlkovi zády – neutíkejte
- dělejte hluk ( křičte, tleskejte rukama, zpívejte)
- pokud se stále přibližuje, zkuste zaplašit zvednutím rukou a máváním, popřípadě něco po něm
hoďte..
- o svém setkání informujte pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Pro zemědělce uvádíme kontakt na pracoviště, se kterým mohou řešit případné škody:
Regionální pracoviště Liberecko
U Jezu 10, 460 01 Liberecko
liberecko@nature.cz tel. 951 424 733 951 424 737 731 502 993

DOPRAVNÍ STAVBA (s vlivem napojení Frýdlantska na Prahu)
Úředníci Libereckého kraje chtějí výrazně zkrátit plánovanou uzavírku silnice I/65 spojenou s rekonstrukcí mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn na hlavním tahu z Liberce na Prahu. Uzavírka zkomplikuje dopravu směrem na Jablonec nad Nisou a Rychnov a zvýší dopravu na objízdných trasách přes Liberec a také přes Železný Brod a Tanvald nebo Pěnčín. Ve stavebním povolením se počítalo s uzavírkou na 12 měsíců, teď stavbaři žádají 27 měsíců.

Přestavba křižovatky vyjde na 408 milionů korun bez DPH. ŘSD plánuje zahájit stavbu 2. března a od 30. března uzavřít napojení na silnici I/65 na Jablonec. Stavba má trvat 854 dní, skončit by měla v červenci 2022. O zkrácení uzavírky usiluje Liberecký kraj, starostové dotčených obcí, ale také Jablonec nad Nisou, kde se kvůli stavbě obávají dopravního kolapsu.

Z JEDNÁNÍ DSO
Na poslední jednání dobrovolného svazku, které se konalo v Černousích na místním oddělení Policie ČR, předstoupil před členy DSO, krajský ředitel plk. Mgr. Vladislav Husák, a představil ve svém vystoupení stav bezpečnostní situace v regionu a zejména seznámil přítomné s personální politikou ministerstva i ředitelství jako takového. Policie ČR se potýká s nedostatkem příslušníků na všech odděleních. Nejvíce právě ve Středočeském a Libereckém kraji. V celkových tabulkách si náš region nevede úplně špatně. Viz přiložené grafy.

Graf - rozložení kriminality v území
Porovnávací tabulka kriminality 2018 - 2019

Území Nápad Objasněnost Objasněnost %
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Kraj 9 065 8 572 4 988 4 906 55.02 57,23
ÚO Liberec 4 037 3 801 2 041 2 097 50,56 55,17
Frýdlantsko 442 445 257 277 57,70 60,27
Z 31 obvodního oddělení z celého Krajského ředitelství policie Libereckého kraje jsou obvodní oddělení z Mikroregionu Frýdlantsko z hlediska nápadu trestné činnosti:
12. místo OOP Frýdlant
21. místo OOP Hejnice
27. místo OOP Nové Město pod Smrkem

SLUŽBY
Nové kominictví M KOMÍN - Michal Macháček vám nabízí své služby na tel. 728 801 800.

Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu
V roce 2020 končí platnost řidičských průkazů vydaných v roce 2010. Platnost končí i u řidičských průkazů vydaných v roce 2015 těm řidičům, kteří jsou držiteli skupin C a D. Zkontrolujte si proto svůj doklad.
Žádost o řidičský průkaz si můžete podat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. Nyní již není potřeba dokládat fotografii, neboť je možné si fotografii stáhnout z registru občanských průkazů nebo cestovních dokladů. V případě, že není možné takto fotografii získat, pořídí ji pracovnice přímo v kanceláři na registru řidičů.
Blíží se dovolené, a proto doporučujeme si všechny doklady zkontrolovat a včas si požádat o jejich případnou výměnu.
Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy ČR
Frýdlant 14/02/2020
Alena Vrabcová, odbor dopravy - registr řidičů, tel. 488 886 804

Místostarosta Frýdlantu převzal návrh stavebně – technického řešení frýdlantské nemocnice
Studii, která obsahuje budoucí podobu areálu frýdlantské nemocnice, převzal ve čtvrtek 20. února 2020 z rukou obchodně-investičního ředitele Krajské nemocnice Liberec, Ing. Mgr. Milana Trpišovského MBA místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Studie mimo jiné počítá s kompletní rekonstrukcí a dostavbou dnes nevyužívaného pavilonu bývalého dětského oddělení nebo vznikem nového lůžkového oddělení v pavilonu dnešní chirurgie a interny.
„Městu Frýdlant jsme předali malý generel, čili ucelený projekt, řešení areálu nemocnice Frýdlant, který má koncepčně vyřešit stavebně – technický stav nemocnice pro poskytování zdravotní péče na Frýdlantsku,“ uvedl po setkání s místostarostou Frýdlantu Jiřím Stodůlkou obchodě-investiční ředitel liberecké nemocnice Milan Trpišovský. Projekt navrhuje řešení areálu, které bude uživatelsky přívětivé jak pro lékaře a personál nemocnice, tak pro pacienty a návštěvníky.
„Studie počítá s kompletní rekonstrukcí a dostavbou bývalého dětského oddělení, které je teď takovým nehezkým vřídkem uprostřed areálu nemocnice. V jeho patře bude zázemí pro vedení nemocnice a administrativní pracovníky, v přízemí pak budou vybudovány ambulance, přesunou se sem laboratoře a umístěna zde budou i odběrová místa," vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Pavilon současné chirurgie včetně chirurgických a interních ambulancí se pak dočká rekonstrukce. Přibude v něm i malý zákrokový operační sál. Po přestěhování laboratoří do budovy bývalého dětského oddělení pak vznikne prostor pro vytvoření nové lůžkové jednotky v celém spodním patře pavilonu chirurgie.

„Další změnou ve využití budov v areálu nemocnice bude přestěhování márnice na okraj areálu a využití objektu současné márnice pro vznik energobloku, který bude energeticky obhospodařovat celý nově vzniklý trakt. Počítá se i s novým stravovacím zařízením pro zaměstnance a návštěvníky,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu. Důležitou novinkou, se kterou projekt také počítá, je vybudování spojovacího tunelu mezi pavilonem bývalého dětského oddělení a hlavní budovou, kde jsou nyní lůžková oddělení, operační sály a další. Lékaři i pacienti si tak zkrátí cestu mezi jednotlivými pavilony a dostanou se z jedné části nemocnice do druhé suchou nohou.
„Převzetí studie na stavebně-technické řešení areálu frýdlantské nemocnice vnímáme velmi pozitivně. Vznikla ve velmi krátké době, vždyť Krajská nemocnice Liberec a.s. převzala frýdlantskou nemocnici od bývalého nájemce EUC a. s. v ne úplně dobré kondici teprve loni v červenci. Vidíme zájem liberecké nemocnice o to, aby nemocnice ve Frýdlantě začala opět fungovat tak, jak to potřebují obyvatelé Frýdlantska. To znamená co nejefektivněji, v prostorách, které na sebe navazují, jsou logicky propojené a moderní, prostě odpovídající zdravotnictví 21. století. V našich očích je frýdlantská nemocnice zachráněna,“ říká Jiří Stodůlka.
Na návrhu nového řešení areálu frýdlantské nemocnice spolupracovali s projekční kanceláří i všichni vedoucí dotčených oddělení. Právě jejich spolupráce má zaručit, že řešení bude pro zdravotníky i personál vhodně uzpůsobené a funkční.
„Nyní budeme dále intenzivně jednat o financování celého projektu, etapizaci či termínovém harmonogramu rekonstrukce, jak s Krajskou nemocnicí Liberec, tak s Libereckým krajem,“ vysvětluje další vývoj místostarosta Frýdlantu.
Město Frýdlant má na vznik projektové dokumentace v rozpočtu v letošním roce vyhrazenu částku 3 miliony korun, dalších 25 milionů korun pak na samotné stavební práce. Krajská nemocnice Liberec slíbila přispět 9 miliony korun. K tomuto projektu se aktivně přihlásilo i zastupitelstvo obce Bulovka s nabídkou konkrétní finanční pomoci v hodnotě 500 000 korun.

MUZEUM OBCE PERTOLTICE - pozvánka na přednášku dne 6.března 2020
Tímto zveme všechny děti a mladistvé, k účasti na přednášce, která bude mít zajímavé téma:
Životní prostředí a odpady Termín konání: v pátek, dne 6.března 2020, od 16:00 hod., v muzeu obce. Přednášet bude lektor pan Jaromír Babka ze Sobotky. Akci připravila paní Marie SrpováPřílohy

1582654331_sb_drbna-unor-brezen-2020.pdf

1582654331_sb_drbna-unor-brezen-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,16 MB
Datum vložení: 31. 12. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Pranostika na akt. den

Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů v létě.


Pertoltice