Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2020

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá, a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané, vážení a milí přátelé, přichází svojí podobou jedinečné období…období vánočních svátků. Dny plné tradic, pohody a klidu. Většinou to tak máme všichni v paměti ze svého dětství. Dnešní doba je však tak trochu jiná a žádá si úpravu ustálených zvyků i vlastního průběhu. Letos musíme bohužel reagovat všichni na období, které předcházelo letošním svátkům. Vnější okolnosti nás připravily o tradiční společné setkání u rozsvícení vánočního stromku. Vždy tato událost patřila k nejoblíbenějším a nejkrásnějším z celého roku, a to včetně doprovodného programu. Ale věřím, že si i přes nepřízeň doby, nenecháme ,,ukrást,, tu správnou a jedinečnou atmosféru. Každý z nás musel akceptovat nějaké to omezení, mnohdy nikoliv jen jedno. To, že mnoho z vás pochopilo situaci, byli jste připraveni se k zákazům a opatřením postavit zodpovědně, za to vám patří velké poděkování. I díky vašemu přístupu jsme se v obci vyvarovali mnohého nepříjemného.
Určitě si příští rok vše vynahradíme.

Snad jen děti si žijí svůj vlastní život a toužebně očekávají příchod Ježíška, dárečků bez ovlivnění jakékoliv vlny, čehokoli. Bylo krásné zastavit se jako v dřívějších dobách na besedu k sousedům, najít cestu ke svým přátelům i nepřátelům. Věřím, že u nás, jsou lidé ve většině přece jenom tak trošku jiní, vstřícnější a díky svojí sounáležitosti k tomuto koutu naší země, schopni dialogu. Věřím, že na každého z Vás dolehne tou správnou měrou krása a bohatost Vánoc, že každý z Vás najde v sobě sílu posunout naše vzájemné spolužití a soužití o kousek dál a hlavně výš. Přeji Vám, aby Vaše vánoční a novoroční přání sousedům, přátelům i těm, se kterými sice úplně nesouzníte, bylo opravdové, upřímné a bylo pro nás pro všechny závazkem do dalšího

společného roku 2021. Vážení spoluobčané, jménem svým, i všech zaměstnanců úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den – Silvestr a úspěšné vykročení do roku 2021.
Viktor Podmanický starosta obce

Vše ,,nej,, do roku 2021 přeje též zastupitelstvo obce a členky výborů zastupitelstva.

Obec Pertoltice tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich vstřícný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2021. Těšíme se na spolupráci v dalším období!

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2020 (vp)
- inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2020, příprava podoby rozpočtu na rok 2021, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2021 – 2022, tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava podkladů pro inventarizaci majetku obce, příprava podkladů pro kontrolu z KULK, jednání FVS,a.s. a DSO.

ROZPOČET OBCE 2021
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude schválen rozpočet naší obce na rok 2021. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 5 825 450,00Kč, a na straně výdajů ve výši 6 629 800,00Kč. Je tedy schodkový.
Rozpočet je koncipován pod vlivem škrtů, které si vyvolala situace kolem Covid 19. Vládní opatření dopadla na obce, a to formou nižšího příjmu do rozpočtu obce ze sdílených daní.
Při procesu tvorby rozpočtu se rozhoduje o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat priority a strategie, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům dané lokality. Rozpočet je vyjádřením priorit a stanovuje výši finančních prostředků na řešení problémů občanů a zlepšení života v obci – ve všech oblastech, za respektování mnoha vlivů.
Prostředky budou i nadále vynakládány co nejefektivněji. Toto zaručuje sdružení nezávislých kandidátů, a to dlouhodobě. Plánovaná vydání jsou v naprostém souladu s rozvojovými dokumenty naší obce. V roce 2021 je plánováno zahájení stavebních prací – výstavba bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích. Dále bychom chtěli začít vybavovat přístřešek pro konání společenských akcí (sítě elektrického rozvodu, popřípadě i vybudování stabilního zázemí pro poskytování občerstvení). V následujících měsících by mělo dojít k převodu vlastnictví místních komunikací z ČR, na Obec Pertoltice. Tyto komunikace bude též potřeba opravit. A to je oblast, kde jsou vynakládány největší finanční prostředky z obecního rozpočtu. Nějakou část prostředků ,,spolknou,, též opravy bytového fondu, údržba nebytových prostor, či opravy veřejného osvětlení.
Je též na obyvatelstvu obce, aby kladlo základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, tedy kolik, komu, proč a jak. Rozpočet je veřejný dokument. Tudíž musí být ze zákona povinně návrh jeho podoby zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním – potažmo schválení v zastupitelstvu obce. Občané obce se pak k němu mají možnost vyjádřit buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva, kde se konečná podoba schvaluje.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby během vánočních svátků. Posledním dnem v tomto roce, pro vyřízení účetních a úředních záležitostí, je 19.12.2020 – do 14:00 hod. Proto všichni, kteří hradíte finanční prostředky do pokladny obecního úřadu, nikoliv s využitím bankovních služeb, učiňte tak k tomuto datu.
Na konci roku se bude pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje paní Marii Srpové a jejím spolupracovníkům (paní Hana Poláková a pan Eduard Diviš). A to za přípravu a uskutečnění akcí muzea obce v tomto roce. Těšíme se na spolupráci v roce 2021.

Apel? Výzva?
V současné době končí na skládce mnoho odpadu, který nepatří do popelové nádoby. To je prostý fakt i v naší obci. Je to škoda, neboť náklady na likvidaci odpadu stoupají neúměrně vůči finančnímu zajištění provozu likvidace odpadů na území obce. Finanční ,,bonus,, za odvoz tříděného odpadu by se mohl pohybovat, dle skromného odpadu, minimálně na jednonásobku nyní vytěžené částky. Díky za všechny občany, kteří se snaží co nejvíce domovní odpad vytřídit.

Stát se snaží předat dalším generacím zemi v dobrém stavu. Skládky jsou časované ekologické bomby, a proto stát nechce dál zahrabávat odpad do země. Ostatní technologie nakládání s odpady jsou ale dražší než prosté skládkování. Zvýšením poplatků za skládkování tak chce stát dát těmto technologiím a celému odvětví recyklačního průmyslu šanci. To je směr, který najdeme v novém zákoně o odpadech. A pak reakce přijde reakce od vlastníků skládek. Další hrozba pro obecní rozpočty.

Majitelé skládek totiž logicky navýšení poplatků promítnou do ceny za odstranění odpadu na bráně. Komu? Původcům, což jsou obce a firmy. Pokud bude odstranění tuny odpadu na skládce dražší a dražší, znamená to jen a jen navýšení poplatku pro občana, za jeho likvidaci.

Samozřejmě, že lze pokračovat v tom, že vše hodíme do popelnice a svozová firma, která má s obcí smlouvu, se o odpad postará. Bude to jen prostě dražší. Pokud ale popelnici nic nebude, nebo jen nezbytné netříditelné odpady, půjde na skládku opravdu jen zlomek toho, co tam končí dnes. Poměr vytříděných plastů, skla, kovů a papíru se zvýší, a tím se zvýší i příspěvek od autorizované společnosti, kterým pak obec pokryje nakládání s ním. Děkujeme všem, kteří se podílíte a budete i v dalším období spolupracovat na zvrácení současného trendu.

Po zveřejnění výzvy, která byla pochopitelně směřována k té části obyvatel, která má rezervy ve třídění odpadu, jsme zachytili požadavek na rozšíření možnosti ukládání tříděného odpadu tak, aby bylo možno více třídit a tím tedy snížit náklady na likvidaci odpadů. Bylo jednáno se svozovou firmou. Na základě jednání by měl být navýšen počet kontejnerů na směsný plast a jedná se s firmou Asekol a.s., a to o umístění kontejneru na drobný elektrický odpad. Ale tuto komoditu by měl umět sběrný dvůr i v dnešní době. Tedy je to snad o malé informovanosti obyvatel, přes trvale podávané informace.
(Viktor Podmanický, starosta obce)

HASIČI RADÍ OBČANŮM Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným ne hezkým zážitkům s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.

Několik základních rad:
Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Příliš nespoléhejme ani na starší děti bez dozoru.
Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci. Požáry vánočních stromků od zapálených svíček se v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností již dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek. Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k výbuchu a popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2020–2021. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana J. Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

Soutěž o nejhezčí předzahrádku, či zahradu, má v letošním roce tyto vyhodnocené a oceněné příspěvky našich občanů: paní Marie Srpová, pan Miloslav Peroutka a pan Petr Běloch. Děkujeme za zaslání soutěžních fotografií a těšíme se na další ročník soutěže.

POZVÁNKY
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V tuto chvíli nevíme, zda a v jakém termínu proběhnou. Pokud se nám podaří zjistit termíny, bude jistě uveřejněno minimálně na vstupu do kostela sv. Jošta, v Dolních Pertolticích.

Soutěž „O předvánočního kapra“
V tomto nelehkém období můžeme v tuto chvíli pouze sdílet vzpomínku na akci z roku 2019. Na poslední soutěž letošního roku naši mladí hasiči do Frýdlantu, zřejmě nepojedou.

Liberecký kraj požaduje kompenzaci nákladů vzniklých s rozšiřováním dolu Turów.
Liberecký kraj odeslal Ministerstvu životního prostředí požadavky na polskou stranu v souvislosti s rozšiřováním hnědouhelného dolu Turów. Ty mají být 27. listopadu odeslány Evropské komisi a následně i polské straně. Na tomto postupu se už dříve domluvili zástupci České republiky, Polska a Evropské komise, kterou Česko oslovilo kvůli problematickému dolu. Ten je ze strany tuzemských neziskových organizací, obyvatel ale i orgánů dlouhodobě kritizován kvůli vlivům na životní prostředí ve svém okolí, a hlavně kvůli úbytku podzemní vody v okolí.

Česko nyní bude čekat, jak se polská strana k požadavkům postaví, pokud by na ně ale nepřistoupila, chce se Česká republika obrátit s předběžným opatřením na zastavení těžby na Soudní dvůr Evropské unie. Sama Evropská komise by se podle Libereckého kraje měla do konce letošního roku k případu vyjádřit. Už dříve ale ze strany politiků přicházely informace o tom, že rozšiřování dolu v současné podobě bylo nelegální. Povolení pro těžbu v dole skončilo na konci dubna 2020, Polsko ale provozovateli dolu schválilo nové povolení k těžbě na další roky. Podle odpůrců tak ale bylo učiněno v rozporu s právem EU.
Obyvatelé okolních obcí požadují zastavení těžby, jelikož mají dlouhodobě potíže s pitnou vodou, kterou důl „vysává“. Trápí je ale také zvýšené znečištění ovzduší a prašnost. Lidem také vadí, že elektrárnu už neodděluje vzrostlý les, který na místě ještě nedávno stál. Díky tomu také vzrostlo světelné znečištění, které by se ale dalo částečně odstranit právě valem se vzrostlou vegetací, který polská strana slíbila už minulý rok.Pro nás je stále prioritou zastavení nelegální těžby a řádné posouzení dopadů na životní prostředí. Škody, které způsobuje dosavadní činnost dolu, jsou nesporné a doložitelné. Vedle dopadů na vodu jsou obyvatelé i krajina denně poškozováni také zvýšenou prašností, hlukem i světelným smogem, jelikož důl již neodděluje ani les, který zde ještě donedávna stál, ani jakákoli jiná terénní nerovnost. Tyto dopady by mohl kompenzovat val se vzrostlou vegetací, který polská strana slíbila našim občanům už minulý rok, do dnes se na něm ale nezačalo ani pracovat,“ uvedl radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek.

Každý Čech vloni vyprodukoval přes 3,5 tuny odpadu. Většina skončila na skládce. (Zdroj Martin Bárta)
Podle aktuálních statistik Ministerstva životního prostředí ČR rostlo vloni množství odpadů, které tuzemské domácnosti vyprodukují. Každý Čech tak v minulém roce vyprodukoval 3 502 kilogramů různých odpadů což bylo za celou zemi dohromady 37,4 milionu tun odpadů.
Odpadů přibývá i díky dobré ekonomické situaci domácností. Stále většímu množství odpadů, které vznikají v tuzemských domácnostech napomáhá i dobrá ekonomická situace domácností. Rozpočty, s kterými domácnosti hospodaří totiž v minulých letech prudce rostly a s tím i ochota utrácet. Společně s nákupem výrobků ale vzniká další velké množství odpadů.

Ačkoliv v České republice dochází ke stále větší propagaci třídění a opětovného využití materiálů na statistikách skládkování se to projevuje jen minimálně. Téměř polovina komunálních odpadů (46 %) tak stále skončí na skládkách místo jejich recyklování a dalšího využití. Pozitivní informací může být klesající množství biologicky rozložitelného odpadu, který na skládkách končí. Právě bioodpad zaznamenal u skládkování pokles o více než 6 procent což může být zapříčiněno regulacemi Evropské unie a tlakem na vyšší využití tohoto odpadu. To je ostatně viditelné i ve většině velkých měst, která nabízejí občanům možnost třídění bioodpadu do hnědých kontejnerů či za pomoci dotovaných kompostérů. Podíl odpadu, který skončí na skládkách by se ale měl začít postupně snižovat už od příštího roku kdy by měl vstoupit v platnost nový zákon o odpadech. Ten začne razantněji zvyšovat poplatky za skládkování, které jsou dnes v tuzemsku ve srovnání s dalšími zeměmi až o desítky procent nižší. Nový zákon je aktuálně finální fázi legislativního procesu. Díky nové legislativě by měl už v příštím roce (2021) vzrůst poplatek za skládkování na 800 korun za tunu. V roce 2025 by to mělo činit už 1500 Kč a o pět let později 1850 Kč. V roce 2030 by pak mohlo být skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů zakázáno úplně.

ČEZ a.s. nebude již informace o odstávkách vylepovat na sloupech
Zákazníkům nabízíme bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem a od 1. 1. 2021 nově i prostřednictvím SMS. Výhodou poskytovaných informací je, že jsou vázány ke konkrétnímu odběrnému místu (adrese) a zákazník se tak o plánované odstávce či poruše dozví i v případě, že se na dotčeném místě nevyskytuje pravidelně (chaty, zahrádky apod.). Výhodou je možnost dát zákazníkovi rychle vědět o nějaké změně, například zasláním SMS s předpokládanou dobou odstranění zjištěné poruchy nebo informace o zrušení plánované odstávky. Stačí se zdarma zaregistrovat na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Odstávky budeme také nadále zveřejňovat na www.cezdistribuce.cz/odstavky, kde zákazníci od 1. 1. 2021 nově najdou i orientační mapu s odstávkou dotčenými adresami v konkrétní obci. Ke zjištění aktuální informace o bezproudí a případnému nahlášení poruchy je možné využít také portál Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).

Česká pošta
Pro doručování všech zásilek, přijala zhruba 3500 brigádníků, ale stejně stále nestíhá. O frontách na pobočkách, nejen ve velkých městech ani nemluvě. A jak chce situaci řešit vedení státní firmy, která patří pod ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD? Pošta bude propouštět!! Má jít až o tisíc pět set lidí. Půjde o zaměstnance poštovních přepážek, listonoše a také o řidiče. Propouštění čeká i na další pracovníky poštovní přepravy. Zatímco vrcholný management si v klidu vyplácí odměny v milionových částkách.
Pošta se potácí už po desetiletí v problémech, kdy na jedné straně jsou přetížení zaměstnanci s nízkými platy a na straně druhé, ne úplně schopní manažeři, kteří za milionové odměny a zlaté padáky vedou Českou poštu od ztráty ke ztrátě. Jen v roce 2019 pošta vykázala ztrátu 363 milionů korun.
A to vše se má přihodit v situaci, kdy se stává z pošty zlatý důl, jelikož poslední dobou rostou čísla u objemu přepravy díky značnému růstu obchodů přes internet.
A koronavirová krize tomu všemu jen připravila podhoubí. Přes nárůst zakázek vedení pošty žádá stále stát o státní podporu. Zdá se, že masivní rušení poboček, zejména v malých obcích úspory nepřineslo. A je nutné snížit náklady i dalšími kroky.

Průběžná zpráva o dotačním programu Mikroregionu Frýdlantsko na podporu financování základní sítě sociálních služeb
Cílem dotačního programu Mikroregionu je podpořit sociální služby na území Frýdlantska – společně, systematicky, efektivně, solidárně vůči ostatním obcím na Frýdlantsku. V dotačním programu bylo v roce 2020 podpořeno celkem 12 poskytovatelů, 18 sociálních služeb:

Organizace Druh sociální služby
1. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. § 39 osobní asistence
2. DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie § 49 domovy pro seniory
3. Fokus Liberec o. p. s. § 70 sociální rehabilitace
4. Diecézní charita Litoměřice § 40 pečovatelská služba
5. Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
6. Domov Raspenava, příspěvková organizace § 67 sociálně terapeutické dílny
7. Maják NMPS, z. ú. § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
8. Maják NMPS, z. ú. § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
9. Centrum LIRA, z.ú. § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
10. Centrum LIRA, z.ú. § 54 raná péče
11. ADVAITA, z. ú. § 68 terapeutické komunity
12. ADVAITA, z. ú. § 37 odborné sociální poradenství
13. ADVAITA, z. ú. § 64 služby následné péče
14. Člověk v tísni, o.p.s. § 69 terénní programy
15. Člověk v tísni, o.p.s. § 37 odborné sociální poradenství
16. Most k naději, z.s. § 69 terénní programy
17. Most k naději, z.s. § 69 terénní programy
18. Diakonie Beránek z.s. § 40 pečovatelská služba

Na základě smlouvy s Mikroregionem musí každý příjemce dotace vypracovat závěrečné vyúčtování dotace a zhodnotit svou činnost v podpořeném období. Z těchto zpráv bude vycházet celkové vyhodnocení dotačního programu (předpoklad únor 2021).

Obec Pertoltice přispěla do sociálního měšce Mikroregionu Frýdlantsko částkou 19 788,- Kč.

K 18. 11. 2020 evidují klienty z Pertoltic tito poskytovatelé:
· Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Klub Cajk ve Frýdlantu eviduje 2 klienty z Pertoltic
· ADVAITA, z. ú., § 37 odborné sociální poradenství – 1 klient využil služeb Poradny pro gambling a jiné závislosti ve Frýdlantě
· Člověk v tísni, o.p.s., § 69 terénní programy – služba eviduje 1 klienta
· Člověk v tísni, o.p.s., § 37 odborné sociální poradenství – dluhová poradna ve Frýdlantě eviduje 1 klienta z Pertoltic
· Terénní programy Mostu k naději, z.s. poskytují své služby anonymně. Je velmi pravděpodobné, že i občan s trvalým pobytem v Pertolticích může být jejich klientem. Navíc dle informací poskytovatele tito klienti často migrují po území.
· Stále je také k dispozici v území charitní pečovatelská služba Diecézní charity Litoměřice, která je schopna svou péči dle aktuální kapacity poskytnout i potřebným v Pertolticích. Další podpořené služby využívají klienti z ostatních měst a obcí Frýdlantska. Může se stát, že v malých obcích budou občané čerpat služby minimálně nebo v jednom roce využijí jednu službu, v dalším roce jinou, záleží dle situace klienta. Díky dotačnímu programu jsou tyto služby pro území nasmlouvány a připraveny pomáhat.

Další podpořené služby využívají klienti z ostatních měst a obcí Frýdlantska. Může se stát, že v malých obcích budou občané čerpat služby minimálně nebo v jednom roce využijí jednu službu, v dalším roce jinou, záleží dle situace klienta. Díky dotačnímu programu jsou tyto služby pro území nasmlouvány a připraveny pomáhat.

Letošní koronavirová krize nám ukazuje, jak je potřebné myslet na zajištění služeb v území, ať už je jejich klientem senior, rodina s dítětem, osoba v exekuci nebo lidé bez domova. Pomocí základní sítě služeb můžeme pomoci těm, kteří pomoc potřebují a jsou motivováni ke změně. Pokud tyto služby nebude území plánovat a podporovat, nikdo nám nezaručí, že tu budeme mít složení služeb, které poptáváme, a navíc ještě v takové kapacitě a kvalitě, kterou potřebujeme. Vypracovala: Mgr. Lenka Porubská – koordinátor plánování sociálních služeb, Mikroregion Frýdlantsko

Silnice kolem Souše je až do jara uzavřená
Silnice kolem Souše II/290 v úseku Desná, Souš – Smědava je kvůli počasí uzavřena. Znovu se motoristům otevře až na jaře 2021.

Opatrně s půjčkami!
U půjček, které deklarují výhodné podmínky či velké zvýhodnění po velmi krátkou dobu, se zastavte a položte si otázku: proč firma, která chce mít zisky, nabízí výhodnou půjčku? Proč je půjčka výhodná po tak krátkou dobu – třeba týden? Mám dost času a klidu k tomu nastudovat si podmínky půjčky a spočítat si to?
Máte-li jakékoliv pochybnosti v souvislosti s půjčkou, obracejte se na dluhovou poradnu Člověka v tísni na Frýdlantsku 778 442 540 nebo 777 787 534,
případně si prostudujte, čím se při půjčce řídit a které společnosti úvěrují odpovědně.

Vláda ČR jednomyslně rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření, země se ve čtvrtek dne 3.12.2020 přesune ze čtvrtého do třetího stupně rizika. S omezeními se budou moci otevřít obchody, služby i restaurace. Bude zrušeno omezení vycházení, znovu se bude moci prodávat i v neděli. Nedělí se naplnila podmínka sedmi dní země v jednom pásmu rizika. Odklad o čtyři dny budou moci podnikatelé využít k přípravě pro otevření. Školy se do třetího stupně přesunou v pondělí 7. prosince.

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla také o uvolnění dalších finančních prostředků na pomoc tuzemským podnikatelům a na nákup dalších očkovacích vakcín na covid-19. Zároveň také odsouhlasila návrh zákona, který umožní bezúplatné dobrovolné očkování proti nemoci covid-19 pro všechny klienty českých zdravotních pojišťoven.

Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po nedělním mimořádném jednání. Dnes schválila jejich definitivní znění. Od čtvrtka 3. prosince tak budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.
Od pondělí 7. prosince se do školních lavic budou moci vrátit i zbylé ročníky středních škol, avšak za podmínky, že se třídy budou po týdnu střídat v běžné docházce a distanční výuce. Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Vláda vzala na vědomí i opatření Ministerstva zdravotnictví. První ošetřuje provádění antigenních testů na covid-19 u pedagogických pracovníků, kteří o to projeví zájem, druhé upravuje nošení roušek pro sportovce – na venkovních hřištích bude výjimka z nošení pro všechny sportující, na vnitřních sportovištích jen pro profesionální sportovce. Drobných úprav doznalo i opatření pro vstup cizinců do ČR.

Vláda se zabývala také další podporou segmentů ekonomiky a společnosti, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Schválila uvolnění až 2,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Národní sportovní agentury na program podpory sportovních organizací Restart sportu. Finanční prostředky budou využity na zachování sportovní infrastruktury, zejména na podporu investic do sportovní infrastruktury, na opětovné nastartování českého sportu utlumeného krizovými opatřeními vlády a na minimalizaci dopadů pandemie covid-19. Program podpoří projekty jak pro profesionální, tak i pro amatérský sport včetně sportu hendikepovaných.

Jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 5000 korun dnes začala vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení. Téměř dvěma milionům příjemců přijdou peníze na účet, část si pro ně bude muset dojít na poštu. Vláda schválila příspěvek, takzvané rouškovné, jako pomoc v době zdražování kvůli koronavirové pandemii.

Příspěvek dostanou nejenom starobní důchodci, ale i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Vyplácet se bude samostatně formou doplatku od pondělí 30. listopadu do 8. prosince.Přílohy

1606776362_sb_drbna-prosinec-2020.pdf

1606776362_sb_drbna-prosinec-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 938,89 kB
Datum vložení: 31. 12. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Únorová voda - pro pole škoda.

Pranostika na akt. den

Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů v létě.


Pertoltice