Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben - Květen 2020

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen, duben 2020
- přezkum hospodaření obce za rok 2019, v omezeném provozu: řešení situací kolem nouzového stavu, vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva, řešení pohledávek, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, příprava dokončení prací na rekonstrukci komunikace, drobná údržba majetku obce, kontrola plnění rozpočtu, jednání ŘSD - akce výstavby bezpečného přechodu.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Doba splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu a poplatku za držení psa byla prodloužena. A to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Pozdější úhrada poplatků je bez sankcí.

Výzva Silničního správního úřadu v Pertolticích
Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy padající a přesahující větve stromů a ostatních porostů ohrožují provoz na místních komunikacích, příslušný silniční správní úřad tímto v y z ý v á vlastníky pozemků, sousedících s místními komunikacemi, ke zjednání nápravy.
Omezení některých práv vlastníků pozemků sousedících s pozemní komunikací a možnost ukládat jim povinnosti zakotvuje ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Na padání stromů a jejich částí pamatuje odstavec první. Jestliže je toto „nebezpečí“ způsobeno provozem na pozemní komunikaci nebo přírodními vlivy, je vlastník povinen strpět provedení příslušných opatření na jeho pozemku. Vzniká-li toto nebezpečí z jednání vlastníka, je vlastník povinen učinit nezbytná opatření na svůj náklad. Jednáním vlastníka je přitom i jeho opomenutí. V daném případě opomenutí povinnosti o stromy pečovat. Jedná-li se o místní (nebo účelovou) komunikaci, je silničním správním úřadem obecní úřad příslušné obce. Pokud vlastník nesplní povinnost zamezit padání větví na komunikaci, uloženou mu silničním správním úřadem, může tento úřad zahájit správní řízení a pokud ani poté nebude povinnost splněna, lze vydat exekuční příkaz a nařídit exekuci provedením náhradního výkonu podle správního řádu, čili pověřit jinou osobu, aby učinila uložená opatření na náklady povinného.
Vlastníky stromů jsou vlastníci pozemku, na kterém se stromy nacházejí. V rámci ochrany komunikace zákon o pozemních komunikacích omezuje některá práva vlastníků a umožňuje ukládat jim povinnosti. Přestože „vítr“ a schnutí stromů jsou „přírodními vlivy“, vlastníci mají zároveň povinnost o stromy náležitě pečovat. Pokud tak nečiní, lze příčinu nebezpečí podle ustanovení předmětného zákona spatřovat v jednání vlastníků stromů, konkrétně v jejich nekonání.
Především by se jednalo o opomenutí povinnosti přecházet škodám, vyjádřené v paragrafovém znění Občanského zákoníku, popř. o opomenutí povinnosti péče o dřeviny, uložené vlastníkům podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo povinnosti zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, uloženou vlastníku věci v souvislosti se sousedskými právy.

Sucho nejen jako předvolební zaklínadlo
Sucho, nedostatek vody a změna klimatu. Téma, ke kterému má co říci tisíc a jeden člověk. Přispěchá s dobře míněnou radou, doporučením nebo upozorněním, že se dělá málo, anebo vůbec nic a mělo by se udělat to, to a to. Největší bojovníci proti suchu se zejména v poslední době rekrutují z řad těch, kteří ještě nedávno téma sucha buď zcela ignorovali, anebo jej zmiňovali pouze jako okrajovou záležitost. Ale teď už se blíží další volby, a tak nám vyskakují odborníci doslova jako houby po dešti, a to napříč krajským politickým spektrem. Stane se to logicky s každým tématem, každým problémem, které zajímá lidi. Je to logické a nepřekvapivé.
A jejich snadným cílem pro udělování rad i kritiky je Liberecký kraj. Podle některých nedělá nic, podle jiných jen velmi málo, a především dává na boj proti suchu málo peněz. To, že na akce a opatření v tomto směru vynakládá ročně desítky milionů korun, je pro některé skoro nic. Například aktuálně je vyhlášený dotační Program vodohospodářských akcí pro rok 2020 z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, kdy obcím pod 4 tisíce obyvatel rozdělíme 20 milionů korun, stejně jako v minulých letech. Peníze mohou využít na modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavbu nových vodních děl. Další peníze jdou na cílené projekty, které podporují zadržování vody v krajině a užitečná je jistě i možnost využít poradenské služby v oblasti retence vody v krajině, které na základě dohody s krajem nabízí Agentura regionálního rozvoje. S dalšími financemi na opatření proti suchu se počítá i do budoucna.
Ve výčtu dalších projektů na boj proti suchu mohu pokračovat:
• Dotační fond LK: Na podporu ochrany přírody a krajiny jsou vyčleněny 3 miliony korun mj. využitelné i na podporu drobných tůní a mokřadů a zakládání krajinářsky významné zeleně. Dalších 11 milionů korun letos bude určeno na Podporu retence vody v krajině (vloni bylo uvolněno 6 milionů korun). Z Lesnického fondu LK putovalo dosud dalších 8 milionů korun na podporu zmírnění následků sucha, podporu hospodaření v lesích či opatření proti škůdcům;
• Liberecký kraj dále aktualizuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v LK se zaměřením na propojení vodárenských soustav a prověření nouzového zásobování pitnou vodou;
• Vůbec poprvé kraj připravuje Akční plán na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje, který bude hotov do září 2020 a ve středu 26. 2. se nad přípravou koncepce poprvé sešla pracovní skupina. Aktualizujeme rovněž Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje pro období 2021+ se zaměřením na aktuální trendy, problémy a vývoj (změna klimatu, změny vodního režimu atp.);
• V posledních letech jsme také finančně i odborně podpořili řadu tematických studií a projektů: Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření na Frýdlantsku (2014), Rešerše navržených opatření na zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku (2018), Analýza možnosti podpory hydrologických funkcí krajiny na pozemcích v majetku LK na Frýdlantsku (2018), Projektová příprava Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku I. a II. (2019-2020);
• Dále se zaměřujeme na projekty v Povodí Lužické Nisy, Povodí Václavického potoka (blízkost dolu Turów), na podporu biotopů na Českolipsku (Manušické rybníky, Cihelenské rybníky, Stružnické rybníky a Evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice);
• Povedlo se také vybudovat nové tůně: 3 v mokřadu v nivě Šporky v České Lípě, 2 tůně v Hradčanech v povodí Ploučnice a na Frýdlantsku v Pertolticích;
• V dalších krocích bych zmínil i tvoření mapové aplikace Sucho a retence vody v krajině, která bude uvedena do provozu v tomto roce;
• Podpořili jsme také celou řadu tematicky zaměřených vzdělávacích akcí směřovaných na širokou veřejnost i obce. Namátkou mohu zmínit besedy s občany Frýdlantska, workshop na téma “Retence vody v Euroregionu Nisa“, účastnili jsme se veletrhu výukových programů 2019 s naším příspěvkem k tůním, Liberecký kraj dále pořádal konferenci na téma „Jak zadržet vodu v krajině“ či odborné přednášky „Změna klimatu“, „Voda a my“. Letos také spatří světlo světa video a informační leták „Jak zadržet vodu v krajině“ a další;
• Jedním z dalších kroků budou ukázkové stavby různých opatření, kdy zájemcům na pozemcích školního statku ve Frýdlantu předvedeme např. tůňky různých velikostí, mokřady nebo přírodě blízké úpravy malého vodního toku. Hlavním cílem je praktická ukázka možných řešení a nákladů na ně, ještě dříve, než se tématu chytí první podnikavci a neziskovky založené ne na čerpání vody, ale dotací.
Pro některé kritiky jsou všechny tyto kroky stále nedostačující. Liberecký kraj by podle jejich návrhů měl dát mnohonásobně víc peněz. Na jednání zastupitelstva kraje opakovaně zaznívají návrhy na vytvoření fondu s 50 miliony korun, bez jasné představy o tom, jak budou reálně využity v rozpočtovém roce. Zapomínají přitom na jednu podstatnou věc. Sucho je pouze jedním z mnoha desítek problémů, které musí Liberecký kraj řešit a v rámci svého rozpočtu financovat. Jedná se nejenom o peníze na provoz středních škol, ústavů sociální péče, krajské záchranky a kulturních institucí, ale také o financování veřejné dopravy nebo údržbu silnic. Vedle provozních výdajů je nutné také zmínit opravy, údržbu a modernizaci majetku kraje, od krajských silnic, nové budovy pro ústavy sociální péče, nebo projekt nového pavilonu urgentní medicíny v liberecké Krajské nemocnici.
Sucho a snaha udržet vodu v naší krajině je prostě jeden z mnoha důležitých úkolů pro krajskou samosprávu. Odmítám proto naskakovat do předvolebního vlaku jedoucího po koleji nazvané boj se suchem. Trochu mi to připomíná období před minulými volbami, kdy největším problémem byla bezpečnost a uprchlíci, a to přesto, že se u nás žádní neobjevili. Jenže se suchem a snahou přizpůsobovat krajinu klimatické změně by se nám stejný přístup nemusel vyplatit. Sucho tady bude i po krajských volbách a sám za sebe chci slíbit, že se Liberecký kraj bude téhle problematice věnovat i v době, kdy už nebude žhavým předvolebním zbožím. Zároveň bych rád zdůraznil, že na téma Sucho jsem připravený spolupracovat se všemi, pro které to není jen předvolební téma.
Martin Půta hejtman Libereckého kraje

Výzva
Hledáme nové hasiče do výjezdové jednotky obce Pertoltice!

Chceš pomáhat druhým ve svém volném čase? Jezdit na výjezdy, hasit požáry? Přijď mezi nás!!!
Požadavky: minimální věk 18 let, dobrá zdravotní způsobilost, chuť pracovat, zodpovědnost, ochota jezdit na školení a výcviky.
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 724 148 956, nebo osobně každý pátek od 16:30 do 18:00 na hasičské zbrojnici u velitelky jednotky Olgy Čepelíkové DiS.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Linky tísňového volání a automatická lokalizace volajícího

150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže.
158 POLICIE
Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.
156 MĚSTSKÁ POLICIE
Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj.
112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními složkami IZS je zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112. Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích.
Volejte když:
• událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
• si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
• si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
• neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových jazyků.
• je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.
Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto údaje:
Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo opisné, vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací.
Kdo volá – jméno a příjmení.
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora.

Automatická lokalizace volajícího
Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále snaží pracovat na zpřesnění lokalizace tísňových volání. Výsledkem jejich úsilí je například zavedení eCall, automatického tísňového volání z vozidla, jehož příjem byl na lince TCTV 112 spuštěn v září 2017 v České republice.
Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS formátu Advanced Mobile Location (AML), jako nové funkcionality tísňové linky 112, která bude využita také pro národní tísňová čísla. Služba byla v České republice spuštěna 11. února 2020, pro zařízení s operačním systémem Android, a bude nabíhat postupně několik týdnů. Pilotní provoz bude probíhat nejdříve na území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří do celé České republiky.
V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající vytočí jedno z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), vyšle jeho chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu se zpřesněnou polohou. Tato poloha se operátorovi zobrazí na monitoru v mapě.
Tato doplňková služba se spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem Android automaticky. Není tedy potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové služby nebo přenastavovat telefon. Služba je bezplatná.
K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak bude schopen určit polohu s přesností přibližně na desítky metrů.
Podmínky pro fungování:
• Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, vybavený lokalizačním zařízením
• Používání systému Android, do budoucna také iOS
• Volající musí být na signálu svého operátora
• Česká SIM karta
• K odeslání dojde pouze vytočením tísňových linek
V současné době využívá AML již 21 zemí světa, včetně ČR, mezi nimi například Velká Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
Nebojte se v případě potřeby linky tísňového volání použít. Nezapomeňte ale, že jejich zneužití je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, dopustí se přestupku, za který jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

HASIČI RADÍ OBČANŮM II.
Evakuace

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.
Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané o náhradní ubytování postarají vlastními silami a prostředky (např. u příbuzných nebo známých). V případě řízené, dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor pro nouzové ubytování a stravování, pro menší evakuovaná zvířata a uskladnění věcí. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory základních škol nebo internátních zařízení.
Kdo a kdy může nařídit evakuaci?
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného systému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně pokud se v bytech nebo objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu.
Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?
Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci?
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domácnosti, kanceláře či jiného objektu.

Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):
• Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.
• Uhaste otevřený oheň.
• Vypněte topení (plynový kotel).
• Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
• Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.
• Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí.
• Pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak hendikepovaným.
Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných):
• Připravte si evakuační zavazadlo.
• Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu.
• Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody.
• Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
• Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě Vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení. Vhodné je také připojit číslo Vašeho mobilního telefonu.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova na více než jeden den. Každá osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně telefonním kontaktem. Obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě.
Obsah evakuačního zavazadla:
• trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž
• peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty
• běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky k dennímu užívání
• oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv
• spací pytel, deka, případně karimatka
• mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití
• předměty pro vyplnění volného času - knihy, menší společenské hry a hračky pro děti

Další rady pro občany naleznete pod tímto odkazem https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

INFO k TURÓWU
Pravděpodobně jste již zaznamenali, že polská strana navzdory nesouhlasu a požadavkům české strany bohužel předmětné řízení již ukončila a vydala rozhodnutí, kterým povolila těžbu v dole Turów do roku 2026. Informaci o ukončení řízení a o povolení těžby do roku 2026 nám však polská strana doposud nesdělila. Nevíme ani jaké jsou parametry tohoto rozhodnutí, protože MŽP ani jiné státní orgány nejsou účastníky řízení, a proto nemohou nahlížet do spisu. Z tohoto důvodu čekáme na reakci polské strany. Navzdory výše uvedenému MŽP stále důrazně trvá na tom, aby polská strana poskytla české straně požadované informace k předmětnému záměru dle čl. 3 odst. 7 Espoo úmluvy a čl. 7 odst. 1 Směrnice EIA, jelikož tyto informace jsou naprosto zásadní pro českou stranu z důvodu možných významných negativních vlivů záměru na české území a české občany.

ODPADY - ,,Poděkování,,
Odpady… opakovaně jsme zaznamenali určitý nešvar. A to v oblasti odpadového hospodářství. Obcí je zajištěna likvidace - uložení domovního odpadu, který nepatří do popelových nádob. Tato služba je součástí systému, který je nastaven a provozován. Komunální odpad typu ledniček, elektrospotřebičů, nábytku, pneumatik, kovů..a podobně, patří do sběrného dvora, kdy občané obce tuto službu čerpají bez úhrady za uložení. Přesto jsou mezi námi tací, kteří tento odpad, místo na určené místo, odvezou do kontejneru za hřbitovem. Přitom vzdálenost sběrného dvora činí cca 100 metrů vzdušnou čarou. Uložení ve sběrném dvoře by vyšlo obec minimálně o 2500,-Kč levněji. Ani by se tím neblokovala potřebná kapacita velkoobjemových kontejnerů pro naplnění komunálním odpadem z pravidelného svozu odpadu. Dotyčná osoba si tedy zlikvidovala, co potřebovala, ale na úkor ostatních. Situací se bude zabývat zastupitelstvo, protože dotyčná slečna tento závoz aplikovala opakovaně a to už obecní kasa nebude prostě hradit.
Opakuje se i ona situace, kdy se v popelové nádobě vyskytují mršiny a podobně – jednoduše řečeno odpad, patřící spíše do kafilérie. Deklaruji jasně, že popelová nádoba, ve které naši pracovníci podobný odpad zaregistrují, nebude odvezena do té doby, než bude to, co tam nepatří, odstraněno !!!

V měsíci dubnu, dne 3.4.2020, byla provedena oprava vozovkového krytu na místní komunikaci, směřující z Dolních do Horních Pertoltic. Práce provedla firma Strabag,a.s. Tím byla dokončena akce, jejíž počátek se váže k minulému časnému podzimu, kdy byla v předmětném úseku, a to na žádost obce provedena nejprve střední oprava úseku veřejného vodovodu, protože zde docházelo k častým poruchám.

Nouzový stav skončil, opatření přetrvávají
Poděkování patří všem, kteří na vyhlášená opatření, která stanovila Vláda ČR nebo obecní úřad, zodpovědně reagovali. Též děkujeme všem, kteří přispěli v naší obci ke zvládnutí prvotní nelehké situace, například šitím ochranných roušek, zajištěním průběhu, či dobrovolnickou prací při distribuci ochranných pomůcek pro obyvatele. Poděkovat se sluší i krajské reprezentaci, v čele s hejtmanem Bc. Martinem Půtou, pracovníkům krizového štábu Libereckého kraje a ORP Frýdlant. Úctu a obdiv si zaslouží všichni, kteří se pohybovali v ,,první linii,,. Nyní přichází období vzpamatování se. Nebude to nic snadného. Zároveň se objevují informace o tom, že se státní orgány připravují na příchod druhé vlny epidemie… údajně by mohla přijít někdy na podzim. Uvidíme. Obecní úřad má připravenu zásobu nejzákladnějších ochranných prostředků pro tento případ. Na základě zkušeností, že v prvních dnech a týdnech nouzového stavu nebylo k zajištění ochrany obyvatel ničeho. Dá se předpokládat, že podobně by se vyvíjel i nástup druhé vlny. V tisku i mediích proběhla informace o tom, že obce budou mít kráceny příjmy z RUD, protože se musí sanovat propad příjmů a zvýšené náklady státního rozpočtu. Postup ministerstva financí a vlády ČR, obcím zkomplikuje investování u započatých projektů a některé úplně zastaví. Přislíbeno je navýšení dotačních prostředků, které některé obce budou mít možnost využít. Podle předloženého návrhu, by naše obec přišla v příjmech o 319 tisíc. Tento propad budeme případně sanovat z finanční rezervy, která vznikla kladným hospodařením v předchozích letech. Držím nám všem palce, aby se již žádná epidemie, neopakovala. A to ani částečně.

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Pertoltice tímto děkuje za poskytnutou podporu Libereckému kraji.

Díky této podpoře, a to prostřednictvím předmětného dotačního titulu, mohla Obec Pertoltice pokračovat v opravách sítě místních komunikací. Předmětným projektem byla uskutečněna rekonstrukce tělesa místní komunikace, ležící na p.p.č. 1246/1,1246/2 a 970/1.
Liberecký kraj pomohl poskytnutím dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2019 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pod smlouvou č. OLP/2761/2019.

Od 1.června se opět otevírá školní prodejna Střední školy hospodářské a lesnické. Otvírací doba : Pondělí až pátek od 08:00 do 16:00 hod.

Do Frýdlantu přijede 11. června lunapark. U zimního stadionu budou atrakce až do 21. června a to denně od pondělí do pátku od 13.00 do 20.00 hodin a v sobotu a neděli od 10.00 do 20.00 hodin. K dispozici bude Autodrom, atrakce Extrem NO LIMIT, Létající labutě a Dumbo, skákací hrady, dětský vláček, trampolíny a další atrakce.

Ošetřovné - informace pro rodiče dětí, které nešly do školy či školky
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila aktualizované podmínky pro čerpání ošetřovného na děti do 30. 6. 2020.
Až do 30. června 2020 zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Myslivci z Libereckého kraje prosí veřejnost, aby se nedotýkala srnčích mláďat!!
Smutná skutečnost, která se bohužel opakuje každý rok, trápí myslivce na Liberecku. Lidé, kteří potkají ve vysoké trávě krčící se srnčí mládě, mají pocit, že je opuštěné a s dobrým úmyslem ho chtějí zachránit. Bohužel by udělali lépe, kdyby si ho vůbec nevšímali a šli dál. To ale každý neví.Kliknutím zvětšíte
Srnec - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock
V květnu a červnu se rodí mláďat srnčí zvěře nejvíce. Srna hned po porodu mládě obstará a pak od něj odejde. Ne však na dlouho a určitě ne mimo dohled. Brání vyzrazení malého tvorečka před predátorem svým specifickým pachem. Srnče samo se pak brání tím, že se přitiskne k zemi a nevydá ani hlásku. Srna ho zpovzdálí pozoruje a kdyby se k němu přiblížil nezvaný host, se zlou by se potázal. Přestože vše dobře zařídila příroda sama, lidé si i přes každoroční prosby a osvětu myslivců myslí, že je takové srnče opuštěné a potřebuje pomoct. Není tomu tak. Pokud takové mládě odnesete kamkoliv od matky, těžko bez ní přežije. Rozsudkem smrti je pro malé srnče bohužel i pouhé lidské pohlazení. Srnčí zvěř se totiž našeho pachu štítí. Proto, pokud člověk srnče pohladí, matka ho opustí a mládě zahyne dehydratací a hladem. Toto pravidlo neplatí jenom u srnčí zvěře, ale u mláďat divokých zvířat obecně.Přílohy

1591271254_sb_drbna-duben-2020.pdf

1591271254_sb_drbna-duben-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB
Datum vložení: 31. 12. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Únor bílý - pole sílí.

Pranostika na akt. den

Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů v létě.


Pertoltice