Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden - únor 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,

na začátku nového roku mi dovolte, abych Vám všem popřál vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v práci i v osobním životě. Do nového roku vstupuje většina z nás plna naděje a očekávání, co přinese. Nechci zde tentokrát vypočítávat co se v minulém roce povedlo a co ne. Jak si na tom finančně obec stojí. Spíše se zaměřím na období začínajícího roku, kde hlavním cílem práce mé a celého zastupitelstva bude pokračování v přípravě na akce, které se chystáme realizovat v období roku 2019. Po několika letech neúspěšného jednání o výstavbě bezpečného přechodu pro chodce na I/13, v Dolních Pertolticích, budeme pracovat na podání nového projektu i žádosti o dotaci. S novým partnerem v oblasti inženýrské činnosti doufáme v posun ... úspěch při získání dotačních finančních prostředků. Druhou akcí většího rozsahu by měla být podle plánu rekonstrukce komunikace do Horních Pertoltic. Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky a najít vhodné dodavatele. Vytvořená finanční rezerva ( prostředky z kladného hospodaření obce v předchozích letech), bude opětovně sloužit k pokrytí vlastních podílů obce k dotacími k případnému krytí úhrad bez přispění finančních prostředků z dotačních titulů.

Do nového roku vstupuje většina z nás plna naděje a očekávání, co přinese.
Ani v roce 2019 bychom neměli zapomínat na to, že kvalita života v naší obci není jen otázkou, kterou by měli řešit zvolení zástupci obce a obecní úřad, ale že se jedná o hodnotu, na níž by se měli aktivně podílet i občané, ať již jako jednotlivci nebo jako členové spolků, sdružení či jiných organizací. V minulosti to takto fungovalo, naši předkové si za to zaslouží obdiv a my bychom se měli pokusit na tyto tradice navázat.
Dovolte mi, abych vám jménem svým i celého vedení obce popřál v novém roce pevné zdraví, štěstí, osobní pohodu a kolem jen dobré usměvavé tváře. Rád bych vám tímto též dopředu poděkoval, a to za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc při plnění našich společných cílů.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2018 a leden 2019 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2019, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO – problematika kolem nemocnice ve Frýdlantě.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2019. 

Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
U poplatku za držení psů je pro rok 2019 stejná výše, jako byla u poplatku za rok 2018.

Informace
FVS investuje v roce 2019 do obnovy infrastruktury 20 milionů korun. Částku přesahující 20 milionů korun se chystá v roce 2019 investovat do obnovy infrastruktury Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále jen FVS). Suma zahrnuje jak náklady na investiční akce, jejichž realizace se chystá v průběhu roku 2019, tak na projektovou přípravu akcí, které dojdou realizace až v příštích letech. Dále jsou do ní zahrnuty opravy některých vodárenských objektů. Největší položkou v plánu prací a investic pro rok 2019 je částka zhruba 13 a půl milionu korun vyčleněná na přímou obnovu vodovodů a kanalizací v různých částech Frýdlantska. „Konkrétně se bude v roce 2019 pracovat na výměně vodovodu a kanalizace ve Frýdlantě v ulici Kaplického, na výměně poruchového vodovodu v ulici Spojovací ve Frýdlantě, na rekonstrukci vodovodu v ulicích Boženy Němcové a U Hřiště v Novém Městě pod Smrkem a výměny se dočká i poruchový úsek vodovodu v Pertolticích, kde bude použita bezvýkopová technologie,“ vypočítává ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Kaplického ve Frýdlantu bude probíhat ve spolupráci s Městem Frýdlant v rámci regenerace sídliště v této ulici. Přijít má FVS na 6 milionů a 700 tisíc korun. Co se týče další investiční akce ve Frýdlantu, tady se při výměně zhruba 220 metrů vodovodu v ulici Spojovací počítá i s novým povrchem silnice a celá akce přijde na zhruba 2 miliony a 600 tisíc korun. „Obnova vodovodu v Novém Městě pod Smrkem v ulicích Boženy Němcové a U Hřiště je pak vyčíslena na 2 miliony a 750 tisíc korun a předpokládané náklady na výměnu vodovodu v Pertolticích, který jsme jen v minulém roce museli opravovat pětkrát, jsou milion a půl,“ dodává Petr Olyšar.
Frýdlantská vodárenská společnost pak v příštím roce vydá také zhruba dva miliony korun na projektové přípravy investičních akcí pro další roky a zhruba 5 milionů na menší opravy úpraven vody a čistíren odpadních vod či vodojemů. S dalšími náklady je pak potřeba počítat i v souvislosti se zaváděním zkušebního provozu nově zrekonstruované úpravny vody v Bílém Potoce. Ty ale zatím nelze vyčíslit. ( Zdroj: Frýdlantská vodárenská, a. s.)
Lékařská pohotovostní služba
Lékařská pohotovostní služba na Frýdlantsku zůstává i v novém roce zachována. Změny v Nemocnici Frýdlant, která už před Vánoci přestala poskytovat akutní 24hodinovou péči včetně té chirurgické, se jí nedotkly. Pohotovost najdou pacienti v budově polikliniky naproti nemocnici v prostorách plicní ambulance.
Péči zajišťují místní praktičtí lékaři a specialisté a lékaři Krajské nemocnice Liberec. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Městského úřadu Frýdlant Martina Petrášková.
Pohotovost je otevřena ve všedních dnech od 18:00 do 21:00, v pátek už od 17:00. O víkendech a svátcích slouží lékaři od 09:00 do 18:00.
Zajištění lékařské pohotovostní služby převzala Krajská nemocnice v Liberci už od 1. července loňského roku. Soukromá Nemocnice Frýdlant ze skupiny EUC (dříve Euroclinicum) totiž kvůli nedostatku lékařů smlouvu s Libereckým krajem vypověděla.
Liberecký kraj v současné době jedná s vlastníky nemocnice o jejím odkoupení. Nemocnici by chtěl převzít do půl roku a obnovit tam i 24hodinovou péči. „Ten proces by měl být co nejrychlejší," řekl již dříve hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
Nemocnici Frýdlant koupila firma EUC v roce 2013. O dva roky později kvůli nedostatku lékařů uzavřela lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Od dubna 2016 přestala ve Frýdlantu fungovat akutní interní ambulance a nemocnice od té doby zajišťovala jen pohotovostní službu. S tou skončila v červnu a před Vánoci skončila i akutní chirurgie.
Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80. Z toho je ale 35 akutních, včetně lůžek JIP. Nemocnice chce nabízet jen plánované operace. Tomu ale zatím brání uzavření operačních sálů kvůli nedávné otravě krve u devíti operovaných pacientů. Příčiny přitom zatím nejsou jasné.

Lékařská pohotovost ve Frýdlantu
Ordinační doba:

Pondělí až čtvrtek 18 – 21 hod
Pátek 17 – 21 hod
Sobota, neděle a svátky 9 – 18 hod
Službu poskytuje KNL, a.s. a je zajišťována převážně místními praktickými lékaři a specialisty.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 26.ledna 2019. Setkání opět proběhlo v příjemné atmosféře. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem mnoha úspěchů. A to nejen v hasičských soutěžích. Výborných výsledků bylo dosaženo též při vlastní zásahové činnosti naší jednotky. Ve výčtu činností byla vyzvednuta zaslouženě také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok pořádaly. Členská základna hasičského sboru bude, a to podle předneseného plánu činnosti spolku na rok 2019, nadále oporou všech obecních akcí a činností spolků v naší obci. Během našeho setkání proběhla též diskuse o potřebách pro činnost sboru i zásahové jednotky. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru a k vylepšení vlastního zázemí pro hasiče. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem k zajištění oprav budovy hasičské zbrojnice a výměně vozidla Avia za nový dopravní prostředek. Toto požadované nové vozidlo, by zároveň sloužilo jako vhodnější dopravní prostředek též k dopravě členů sboru na hasičské soutěže. V roce 2018 byla žádost o dotaci neúspěšná. Letos se pokusíme s žádostí uspět.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i sousedům!
Preventivní projekt, jehož nositelem je Policie ČR, vznikl ve spolupráci mnoha subjektů. Obsahuje pestrou škálu opatření, která jistě napomohou snížení majetkové kriminality na bytech, domech a rekreačních objektech. Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR se můžete s projektem seznámit a prohlédnout nebo poslechnout si osvětové spoty. (aš- Frýdlant)

Provozní doba školek ve Frýdlantě se od března prodlouží
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY MATEŘSKÉ ŠKOLY VE FRÝDLANTU

Od pondělí 4. března 2019 dochází k prodloužení provozní doby všech pracovišť mateřské školy ve Frýdlantu od 6.00 do 16.30 hodin. ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant prodloužením pracovní doby reaguje na požadavky rodičů. V případě jakýchkoliv dotazů se mohou rodiče či zákonní zástupci dětí obrátit na vedoucí učitelky jednotlivých MŠ.
Mgr. Bc. Petr Kozlovský ředitel školy

Databáze Free-Time nyní obsahuje i letní tábory!
Již třetím rokem je v provozu databáze volnočasových aktivit na Frýdlantsku. Spolky, sportovní organizace ale i školy a domy dětí v ní zdarma inzerují své pravidelné kroužky a setkání pro děti i dospělé. Nově je možní zadávat a vyhledávat i letní/příměstské tábory.
Všechny aktivity najdete na www.free-time.cz. V databázi najdete přes 250 aktivit.
Databáze funguje i na mobilech a umožňuje vyhledávat např. podle věku nebo místa konání. Jako organizátor můžete vkládat své aktivity zdarma sami. Odkaz na databázi najdete na portálu Freedlantsko v pravém sloupci.
Lucie Winklerová

Když jsi v úzkých, dej si Frysko!
Dluhy, bydlení, stáří, nemoc, handicap, ztráta zaměstnání…to jsou potíže, které v životě občas potkávají nás i naše blízké. Proto vznikl podrobný přehled sociálních a souvisejících služeb přímo pro Frýdlantsko: https://frysko.cz/
Celkem u nás ve výběžku působí 35 organizací, které poskytují 65 různých služeb pro všemožné krizové životní situace: Dluhy, bydlení, stáří, nemoc, handicap, drogy a další problémy pokrývá nový portál FRYSKO (FRÝdlantsko Sociálně KOoperuje).
Weby, které otevřete na počítači nebo i ve svém mobilu, umožní vám i vašim blízkým rychle získat informaci a kontakt v případě nouze. Kromě toho obsahuje portál i aktuální mapu lékařů, kteří zatím ještě působí ve výběžku.
Portál sdružuje poznatky získané v projektu tzv. komunitního plánování sociálních služeb. Od loňského roku se totiž pravidelně schází organizace působící na Frýdlantsku v sociálních službách a věnují se těm oblastem, v nichž my jako obyvatelé Frýdlantska potřebujeme často pomoci.
Mezi hlavní bolesti regionu přitom patří sociální a zdravotní péče o seniory či zdravotně postižené a stoupající zadlužení obyvatel. Součástí projektu je také návrh společného financování potřebných služeb v regionu prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko.
Pevně doufáme, že služby našeho portálu nepotřebujete, ale pokud ano, nebo pokud máte ve svém okolí někoho potřebného, podívejte se do databáze v místě působících organizací s kontakty na pracovníky, kteří Vám rádi pomohou.
Lenka Porubská, koordinátorka komunitního plánu sociálních služeb
MAS Frýdlantsko, z.s.

Činnost mladých hasičů v roce 2018
Rok 2018 jsme odstartovali neobvykle soutěží. Se staršími žáky jsme si ve frýdlantské hasičárně vystříleli 9. místo. Pravidelné schůzky začaly prvním pátkem v únoru. Hned z kraje jsme plnili odznaky odbornosti a vyráběli práce do soutěže Požární ochrana očima dětí. Z krabiček vznikly dva modely hasičských aut. Oba měly úspěch a v květnu za ně děti převzaly Čestná uznání okresu. V únoru jsme vystoupili při vítání občánků. Frýdlantský sbor oslavil 150. let od svého založení. V rámci oslav připravil pro děti spoustu soutěží. Jednou z nich byl turnaj ve florbale. Pobrali jsme všechny děti, co byly zrovna zdravé, v kategorii starší žáci dvakrát přehráli i favoritky z Krásného Lesa a vybojovali zlaté medaile.
V březnu jsme zdobili stromek na návsi i okna hasičské zbrojnice kraslicemi. Sedmého března slavily ženy svůj Mezinárodní den. Děti přednesly básničky a sehrály dvě scénky. První v podání našich nejmenších byla „O červené Karkulce“ s písničkami z pohádky Tři bratři. I druhá pojednávala o Karkulce, jen trochu netradiční - modré. Karkulka se vydala za dědečkem s čistým prádlem do domova důchodců. Vlka, kterého potkala cestou, vzala s sebou a všichni mastili karty. Program se ženám moc líbil.
První schůzku v dubnu strávily děti v místním muzeu na výstavě her a hlavolamů. Následovala další soutěž ve Frýdlantě a to velikonoční pohár v útoku na sucho se třemi proudy. Mladším žákům se jako jediným nerozpojil žádný spoj a tak pohár vyhráli. V kategorii starší žáci byly výkony hodně vyrovnané. Třetí místo znamenalo tedy velký úspěch.
O čtrnáct dní později nás čekal Krásnolesský víceboj. V každé kategorii soutěžilo alespoň patnáct družstev tak jsme v medailové pozice nedoufali. Ale děti nás překvapily. Družstvo mladších žáků soutěž vyhrálo! Úplná mrňata skončila na 14. místě a starší žáci byli osmí. Nejlépe z našich čtyř dorostenců se umístila Růženka Valášková. Byla sedmá. Filip Lacina se pral se šplhem na lano, tak dlouho, až mu došly síly a sjel dolů šusem. Pár dní nemusel psát písemky.
Na květnové soboty si tradičně vedoucí mládeže nic neplánují, protože jezdí z jedné soutěže na druhou. První týden změřili své síly starší žáci v technických disciplínách CTIF. Opět jsme hojně doplňovali družstvo mladšími žáky a třeba příkop o šíři 1,8 metrů pro ně byl problém. V útoku CTIF jsme obsadili 17. místo a ve štafetě osmnácté. O týden později ve Štítu města Frýdlantu mladším žákům o chlup uteklo třetí místo a starší žáci skončili osmí. Devatenáctého května jsme uzavírali ročník na obvodovém kole ve Frýdlantě. Mladší žáci se v jednotlivých disciplínách stále drželi na průměrném třetím místě, ale pořadím nakonec zamíchaly kroniky. Některá družstva v nich neměla všechny předepsané okruhy činnosti a my poskočili na postupové 2. místo. I starší žáci si nakonec hodně polepšili. Obsadili 5. místo. Okresní kolo se konalo o čtrnáct dní později ve Frýdlantě. Znovu jsme se drželi kolem třetího místa. Útok jsme dokonce o 10 sekund oproti obvodovému kolu vylepšili, byl však až pátý nejlepší a mi odjížděli spokojeni se čtvrtým místem. Na poslední květnovou sobotu připadlo okresní kolo dorostu. Naši kluci Tomáš Prchal a Filip Lacina chybovali při testech, což je odsunulo, bez možnosti vylepšit to dalšími disciplínami, na poslední pozice. Dorostenců však bylo málo, z jabloneckého okresu žádný a díky tomu oba postoupily do krajského kola. Ani v krajském kole v Jablonci testy nenapsali bez chyby. Tomáš Prchal byl v kategorii mladší dorostenci pátý a Filip Lacina mezi středními dorostenci jedenáctý.

Před prázdninami jsme ještě excelovali na soutěži v Dolní Řasnici. Soutěžila i přípravka. Mrňata byla báječná. Všechno profesionálně zapojila. Dospělácký dohled nebyl téměř potřeba. Barely spa-dly v nejlepším čase a za chvilku se dětem na krku houpaly zlaté medaile. I mladší žáci potvrdili, že postup do okresního kola nebyl náhodou. Jejich útok byl nejlepší z devíti. Starší žáci skončili na bramborové příčce. Na konci července nás čekalo spaní na hasičárně. Starší děti stanovaly na hřišti. Hráli jsme Hajzlbábu, ochlazovali se vodou ze džberovek, učili se na braňák a nacvičovali útok. Při stopované vesnicí za pokladem nám díky velkému vedru brzo došla voda k pití a ze stopované se stala bojovka.
Děti sháněly po sousedech vodu. Na celodenní výlet jsme vyrazili do ZOO v Liberci a odpoledne pomáhali cisternou doplnit vodu do studny, aby svatbu naší členky nezkazilo sucho. Poslední noc pobytu musely děti prokázat odvahu na cestě plné světýlek a strašidel. Ještě jsme ani nezačali chodit do školy a už tu byla první podzimní soutěž – Heřmanické šedesátkování. Pršelo, kladina byla kluzká, ale zvládli jsme to bez úrazu. Nejlépe si vedli tito jednotlivci: Aleš Čepelík 1. místo, Aneta Odehnalová 2. místo a Tomáš Hӧfler 3. místo. Osmého září měl náš sbor velký den. Slavili jsme 140 let od jeho založení. Do příprav se se zapojili i mladí hasiči. Děvčata například připravila výstavku fotografií a pohárů v hasičské zbrojnici. Oslavy byly spojené s okrskovou soutěží. Postavili jsme tři družstva žáků. Bé družstvu mladších žáků se útok povedl na jedničku a získalo putovní pohár. Druhé družstvo mladších žáků mělo trochu smůlu. Mašina asi přisála nečistotu z benzinu a na chvilku zakolísala. Dvě vteřiny je odsunuli na třetí místo. Starším žáci spojili spoj u rozdělovače na jeden ozub a díky tomu putovní pohár neobhájili. Obsadili druhé místo.
O týden později vybojovali starší žáci druhé místo v útoku v Dolní Řasnici. Mladší se ne a ne trefit do terčů a tak se museli spokojit se 6. místem. V neděli 7. října jsme již po šestnácté pořádali pertoltický Předbraňák. Zúčastnilo se ho 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z jedenácti sborů z Frýdlantska. Bylo velmi teplé počasí a tak jsme občerstvení přesunuli pod nový přístřešek. Jelikož máme velké mezery ve střelbě ze vzduchovky, poháry si tentokrát rozebrali jiní. Naši starší žáci byli šestí a mladší pátí a jedenáctí. Na ceny pro vítěze získal sbor dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. O týden později už jsme běhali braňák naostro. Pořádaly ho sousední Předlánce a zúčastnilo se ho 27 hlídek. Starší žáci všem vzali dech. V běhu, který není naší silnou stránkou, porazili i nejlepší Frýdlant a snad poprvé za sedmnáct let v braňáku zvítězili. Mladší žáci skončili na pěkném třetím a čtvrtém místě. Vyhlídky na postup jsou velmi dobré.
Dvacátého října nám holky z Krásného Lesa vrátily porážku ve florbale. Tentokrát jsme si z turnaje odváželi stříbrné medaile. 21. října děti potvrdily dobrou formu na Netradičním braňáku v Novém Městě. Starší žáci byli druzí a mladší třetí a čtvrtí. Naše vedoucí Olča byla v soutěži vedoucích třetí. Soutěžní rok jsme uzavřeli na frýdlantském náměstí 17. listopadu. V požárním útoku na sucho se bojovalo o živého kapra. Mladší žáci byli třetí a starší čtvrtí.
V listopadu jsme stihli ještě zajít do místního muzea na vyhlášení soutěže Prázdniny a já a přednášku o první světové válce. Kluky zajímala hlavně puška vzor 58. Opět jsme přivítali nové občánky.

Prvního prosince zpívaly děti koledy na návsi při rozsvěcení vánočního stromku a rok jsme zakončili vánoční besídkou 9. prosince. Pomohli jsme také s předprodejem lístků na taneční zábavu. Těchto úspěchů bychom nedosáhli bez lidiček, kteří se kolem dětí točí, ať už jsou to jejich vedoucí, řidiči, co nás vozí na soutěže ale i kluci, kteří nám spravují techniku. Těm všem velmi děkujeme. Vaší pomoci si vážíme.

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2018
Rok 2018 byl nabytý jubilei a výročími. Slavili jsme 100 let od vzniku republiky. Významná jubilea oslavily i sbory ve Frýdlantě a Višňové. V Liberci se konalo Mistrovství republiky v požárním sportu. Všude bylo plno hasičských akci a soutěží, na kterých jsme nemohli chybět. Také pro náš sbor byl loňský rok velmi významným, neboť byl stočtyřicátým od prvopočátku naší činnosti. Přípravy na oslavy v podstatě probíhaly celý rok. Zapojili se do nich více či méně téměř všichni členové. Proto bych chtěla v úvodu své zprávy všem, kdo se na nich podíleli, poděkovat. Ať už to byli kluci a holky ze soutěžních družstev, technická četa, nebo děvčata u občerstvení a spousta dobrovolníků mimo hasičské řady. Zvláštní poděkování patří Jirkovi Horáčkovi za vepříka na rožni. Den to byl opravdu perný, ale vydařil se a mi jsme si ho užili. Teď mi dovolte pár slov k činnosti spojené se zásahovou jednotkou.
Členové jednotky se účastnili školení na základně v Pertolticích, nově máme mezi sebou dalšího nositele dýchací techniky a tři velitelé na podzim splnili cyklickou přípravu v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni a při česko-polském workshopu na hašení lesních požárů jsme se na Jablonecké přehradě seznámili s velkokapacitním čerpadlem. V dubnu jsme absolvovali taktické cvičení na požár základní školy ve Višňové. Našim úkolem při něm bylo evakuovat po žebříku žáky z prvního patra budovy. V průběhu roku došlo k přeprogramování radiostanic a nyní jsou v souladu s mezinárodními kmitočty. Opět nás potrápila Avie. Horko těžko prolezla technickou kontrolou a stále se musela opravovat elektrika, pojistky a dobíjení. Právě proto, že je její stav už neudržitelný, zažádal obecní úřad o dotaci na nový dopravní automobil z ministerstva vnitra. Napoprvé jsme však neuspěli.
Hodně jsme pomáhali místním. Několikrát jsme čistili propustek u Muchů, pomohli jsme při vrtání studny myslivcům, čistili studnu u Dvorských a odpad od bytovek. Na brigádách jsme se věnovali opravám techniky, zejména strojů PS12. Podařilo se nám dát do kupy další dvanáctku. Tlakovali jsme hadice, stříkali káď a helmy a opravovali kompresor. Loňský rok byl velmi suchý, což způsobilo, že naše jednotka musela v srpnu vyjíždět i dvakrát týdně. Celkem jsme si připsali rekordních 21 zásahů. Polovina z nich byly požáry luk a lesů, tři zapříčinil velký vítr. Z těch ostatním mi dovolte zmínit například požár bývalé hasičské zbrojnice na Andělce, požár stodoly v Zámeckém dvoře v Habarticích, verandy v Arnolticích nebo úmyslně zapáleného stohu v Dolním Oldříši.
Spolkovou činnost jsme zahájili stavěním Májky. Večer se pak pálily čarodějnice. Akci měl v režii obecní úřad. Naším úkolem bylo připravit soutěže pro děti a obstarat občerstvení. U soutěží asistovaly švarné čarodějnice. Jedna z nich měla dokonce i vlastní stan s tajemnými nádobami. Pak se šel lampiónový průvod a pálila vatra. Na první soutěž jsme vyrazili pátého května. V Předláncích naši muži a ženy všem, stejně jako loni, vytřeli zrak v útoku z řeky s PS osmičkou. Děvčata ač, měla vlastní kategorii, svým časem přeskočila i všechna mužská družstva. Byla první. I kluci svou kategorii vyhráli. V tajné disciplíně jsme naštěstí byli druzí, jinak by nás sem už nepozvali. Kácení Májky bylo opět komorní. Sešlo se kolem třiceti diváků. Hrála živá hudba, na rožni se točila kuřata. Byl to takový hasičský rodinný sraz. 16. června jsme jeli na Mezinárodní soutěž do Habartic. Ženy v kategorii požární sport srazily barely v čase 26 sekund a s přehledem zvítězily. V požárním útoku z CAS chvilku zaváhaly při otevírání přívěsu a to je odsunulo na třetí místo. Klukům se zamotaly provázky na koši a skončili osmí. Závěrem ještě došlo na tajnou disciplínu – srandovní slalom s kolečky a džberovkami. Muži ji vyhráli a děvčata byla hned za nimi.

O týden později 23. června slavili ve Višňové 145. let od založení sboru. Při té příležitosti pořádali tradiční soutěž „O zlatou povodňovou lopatu“. Opět se stavěla povodňová hráz z pytlů s pískem. Ženy plnily deset pytlů a muži dvacet. Jak muži, tak i ženy z Pertoltic své kategorie vyhráli! Naše třetí smíšené družstvo bylo třetí. Ten samý den pořádalo Nové Město pod Smrkem noční útok. Cvičiště u koupaliště bylo rozkopané. Naštěstí se Novoměšťáci domluvili s hasiči v Ludvíkově a ti jim zapůjčili zbojnici i se cvičištěm. Celou noc pršelo a tak účast nebyla veliká. Naše ženy vodu nabraly tak rychle, že proudařky nedoběhly a nenastříkaly. Navíc si jedna z nich ze soutěže odnesla tři stehy na obočí. Obsadili jsme třetí místo. Muži skončili na 7. místě. Poslední červnovou sobotu jsme si dopřáli poslední ostrý trénink před okresním kolem na soutěži O pohár obce Kunratice. Děvčata opět nasála vodu bleskově, ale k terčům jim dva metry chyběly. Znamenalo to pro ně 5. místo. Muži s výborným časem 37 sekund obsadili 4. místo. Zranila se nám jedna závodnice a druhý den jsme v okresním kole v Jablonci mohli postavit jen jednu štafetu. Tu jsme zaběhli ve čtvrtém nejlepším čase. Nakonec se ukázalo, že kdyby byla o dvě sekundy rychlejší, postoupili bychom do krajského kola. I na stovkách jsme udrželi čtvrtou pozici. Útok jsme předvedli rekordní. S časem 34:50 byl druhý nejlepší a získali jsme za něj pohár v rámci memoriálu Míly Kučerové. Naši muži vzali na svá bedra povinnost zúčastnit se okresu za SDH Ves. Úkolu se zhostili také dobře. Na štafetách jim sice kluci v legínách utekli, ale útok měli velmi pěkný. Skončili na 5. místě. Nutno podotknout, že v našem mužském družstvu byli i závodníci ze Vsi, Heřmanic a Višňové. Osmého září se konaly již zmíněné oslavy. Spojili jsme pořádání okrskové soutěže a obecního „Loučení s prázdninami“ v jeden den. A byla to mega akce. Ráno startovala okrsková soutěž. V požárním útoku ženy i s nepodařeným útokem obsadily první místo a postoupily do okresu. Hned se domluvily s děvčaty z Habartic, aby to tentokrát vzaly za ně. Muži udělali malou chybu na rozdělovači a skončili třetí. V agregátu si ženy přehodily savici a počáteční zmatek je odsunul na třetí místo. Muži je o jednu sekundu přeskočili a byli druzí. Po skončení soutěže a předání ocenění členům začala druhá část dne. Pro děti byly připravené různé hry, skákací hrady, nad hřištěm se proháněly modely letadel, proběhla ukázka práce policejních psů, byla vystavena hasičská technika, večer pak hrála country muzika a vše zakončil ohňostroj a diskotéka. Odhadem se na hřišti vystřídalo čtyři sta lidí. Do německého Altbernsdorfu na soutěž „Pod světlami“ jsme jeli 15. září. Ženy si vybrali útok ze základny a muži útok z agregátu. První závodili muži a hned se nám začala lepit smůla na paty. PS osmička vprostřed útoku vypověděla službu a už se ji nepovedlo nastartovat. Motor se zadřel a nyní budeme muset dořešit její opravu. S nedokončeným útokem muži obsadili 6. místo. Děvčata si vypůjčila stroj od Habartic, ale ani jim se nedařilo. Krom rozpojeného C spoje, byly hadice ještě zauzlované. Jejich útok byl až devátý.V listopadu jsme zajišťovali občerstvení na Mikulášské nadílce na sále v Pertolticích a naposledy jsme se sešli při pořádání tradiční Štěpánské zábavy.

Výboru SDH děkuje všem, kteří se na celoroční činnosti sboru podílejí.

Tímto avizujeme konání tradiční masopustní veselice u nás v obci. Masopust proběhne v sobotu, dne 2.3.2019. Po skončení první části je naplánováno posezení v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Všichni jste srdečně zváni.Přílohy

1549640342_sb_drbna_1_2_2019.pdf

1549640342_sb_drbna_1_2_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,25 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice