Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2019
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva, řešení pohledávek, – jednání Mikroregionu Frýdlantsko, jednání FVS,a.s. – dozorčí rada, jednání ÚP nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, audit hospodaření obce za rok 2018, školení GDPR – spisová služba, drobná údržba majetku obce, úklid veřejných prostranství, opravy na hřbitově, kontrola plnění rozpočtu, jednání ŘSD - akce výstavby bezpečného přechodu.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1) Jaké akce se v tomto roce plánují?

V tomto roce plánujeme provedení těchto prací, rozsáhlejšího charakteru.
Tímto informujeme veřejnost o plánovaném záměru uskutečnit již dlouhodobě plánovanou akci – výstavbu bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích. Na tomto záměru se pracuje již od roku 2013. 
V předchozích letech byla žádost Obce Pertoltice o poskytnutí dotace na předmětnou akci třikrát poskytovatelem (SFDI), zamítnuta. V současné době byly zahájeny práce na přípravě nové podoby žádosti. Do jakého dotačního titulu bude žádost opakovaně podána, se teprve rozhodne.
Po zpracování podkladů a posouzení všech podmínek poskytovatelů. V rámci letošní přípravy dokumentace přikládané k žádosti, dojde s největší pravděpodobností ke změně v projektu. Obec Pertoltice má zájem rozšířit plochy chodníků tak, aby bylo celé řešení dopravní situace více koncepční. Chodník ( byť třeba jen jednostranný), bychom rádi vybudovali až k budově č.p. 59, kde sídlí obecní úřad. Pokud to vlastník pozemků povolí a zároveň bude souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů, jednalo by se o rozšíření původního projektu. Podání žádosti se plánuje ještě v roce 2019, pokud by se podařilo všechny potřebné dokumenty včas shromáždit. Letos tedy jen projektová příprava varianty s rozšířením o chodník k budově obecního úřadu a podání žádosti o dotaci. Realizace by byla zahájena, při případném úspěchu naší žádosti, v dalším období. Výstavba bezpečného přechodu je plně v souladu s aktuálním strategickým rozvojovým dokumentem obce ( pro období 2017-2025 ), schváleným Zastupitelstvem obce Pertoltice. A to dne 13.09.2017, usnesením č. 11/04/17.

Dalšími letošními projekty – záměry, jsou rekonstrukce místních komunikací. V prvé řadě jde o část páteřní komunikace od hostince ( budovy č.p.64, v Dolních Pertolticích), směrem do Horních Pertoltic. A to po odbočku k č.p. 102,103, v katastrálním území Horní Pertoltice. V současné době byla podána žádost o poskytnutí podpory – dotace, na Krajský úřad Libereckého kraje.
Do programu obnovy venkova. Pokud bude Obec Pertoltice úspěšná s touto žádostí a obdrží finanční prostředky od poskytovatele v potřebné výši, dojde k realizaci v letním období. Finanční prostředky na vlastní podíl obce jsou alokovány již v rozpočtu obce na rok 2019. 

Jako další na řadu by měla přijít rekonstrukce místní komunikace v Horních Pertolticích, ležící na p.p.č 998, směrem na Bulovku. Zde bude termín odladěný podle provádění prací na území obce Bulovka. Kde rekonstrukce započne po dohodě s dodavatelem. Poté se budeme nuceni s termínem provedení prací na katastru naší obce přizpůsobit. I tyto dva záměry jsou v souladu s aktuálním strategickým rozvojovým dokumentem obce ( pro období 2017-2025), schváleným Zastupitelstvem obce Pertoltice. A to dne 13.09.2017, usnesením č. 11/04/17.
Předmětné rekonstrukce místních komunikací přinesou během samotné realizace nějaké ty dopravní komplikace, ale věříme, že se podaří vše zvládnout. Děkujeme předem za pochopení a vstřícnost jak občanům obce, majitelům nemovitostí na území naší obce, tak i návštěvníkům obce.

V letošním roce bychom chtěli též pokračovat ve vybavování přístřešku pro konání společenských akcí ( v první fázi byly pořízeny pivní sety a poté bude i pořízeno několik nových lavic). Další vybavení máme promyšleno, ale bude záležet na financích.

Jako každý rok byly podány též žádosti na poskytnutí podpory pro naše hasiče – pro zlepšení stavu techniky. Bude provedena příprava na STK a nutné opravy obou vozidel. Dále se opraví jedna ze stříkaček a další vybavení naší zásahové jednotky. Též plánujeme podání opakované žádosti na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče ( v roce 2018 jsme zůstali tzv. ,,pod čarou,, ve výběru uchazečů). Dalším záměrem je náhrada zdroje vytápění v budově hasičské zbrojnice. Jako první fáze revitalizace celé budovy. Plánujeme pořízení automatického kotle. Jde o nejrychlejší způsob, jak reagovat na podněty a stížnosti občanů na obtěžováním kouřem. Následně chceme začít připravovat projektovou dokumentaci k provedení výměny oken, vjezdových vrat, rozvodů vytápění a zateplení celé budovy hasičské zbrojnice.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Dnem 15.4.2019 uplyne první doba splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu. Těm z vás, kteří ještě nemají uhrazenu, byť alikvotní část poplatku, termín splatnosti tímto připomínáme. Splatnost poplatku za držení psa byla ke dni 31.3.2019.

K LIKVIDACI ODPADU V OBCI (vp)
Slovy klasika: ,,Tak se nám tady rozmohl takový nešvar,,….!!! U několika nemovitostí v Dolních Pertolticích se opakovaně objevují pytle s obnošeným oblečením. Tyto nemovitosti jsou užívány povětšinou jen určitou dobu v roce a v současné době často neobydlené. Tedy logicky majitelé neprodukují žádný odpad. Jaké je pak jejich překvapení, když po čase přijedou a u vrat na ně čeká několik pytlů s odpadem. Nu zavolají, zda obecní úřad stanovil prostor u jejich nemovitosti jako odkladiště odpadů pro ostatní občany a za jakých podmínek bude provádět likvidaci…..Tato situace se opakuje již měsíc a něco. Tímto tedy vyzývám onoho ,,zásobovatele/ku,, aby upustil/a od podobných praktik. Až padesát pytlů s obnošeným šatstvem není domovním odpadem, patřícím do popelových nádob. K uložení podobného odpadu jsou k dispozici v obci velkoobjemové kontejnery na stanovištích u nové hasičské zbrojnice a hřbitova. Pro část oblečení by se našlo jistě využití a k tomu je v obci též umístěn k tomu určený kontejner. A to u staré hasičské zbrojnice.

HASIČI RADÍ OBČANŮM - III
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu - listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).
JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit. Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor. Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení oblečení, pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si, kutálej se!“
( Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje)

JINÉ
Valná hromada mysliveckého sdružení

Dne 30.3.2019 se konala valná hromada dalšího spolku, který na území naší obce působí. Tentokráte spolku mysliveckého. Azyl pro letošní jednání poskytli opět majitelé Zámeckého dvora v Černousích. Po úvodních promluvách a předložení zpráv o činnosti spolku, následovala diskuse, ve které byly pojmenovány zejména problémy, které spolek brzdí v činnosti. Nutno říci, že jich není málo. Pevně věřím, že se je všechny v následujícím období podaří zvládnout. Atmosféra celého průběhu byla opět přátelská, skvělá. Mezi hosty přivítal předsedající pana Ing. Bc. S.Briestenského – starostu obce Habartice a p. V. Podmanického – starostu domovské obce Pertoltice. Na letošní valné hromadě neproběhl žádný myslivecký soud, který byl až doposud vždy nedílnou součástí. Následovala neoficiální část programu. Za přítomné starosty moc děkuji ještě jednou za pozvání. Již teď se těšíme na další setkání a všem členům přejeme do dalšího období jen vše nejlepší.

POZVÁNKA
Dvůr Hlaváč, Ves 8
pořádá

v neděli 21. dubna 2019 v 17 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT
Vladislav Ondřejík – housle
Šárka Bartáková – klavír
Program:
J. Massenet: Thaïs Méditation
E. Grieg: Na jaře
J. S. Svendsen: Romance
A. Dvořák: Čtyři romantické kusy op. 75
Sonatina G dur op. 100 
J. Brahms: Uherský tanec č. 6
J. Brahms: Uherský tanec č. 5
Vstupné dobrovolné

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Pertoltice podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb, ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost v budově OÚ, Pertoltice, Dolní Pertoltice 59,
463 73 Habartice.

A to pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Pertoltice
(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Výzva Silničního správního úřadu v Pertolticích
Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy padající a přesahující větve stromů a ostatních porostů ohrožují provoz na místních komunikacích, příslušný silniční správní úřad tímto v y z ý v á vlastníky pozemků, sousedících s místními komunikacemi, ke zjednání nápravy.
Omezení některých práv vlastníků pozemků sousedících s pozemní komunikací a možnost ukládat jim povinnosti zakotvuje ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Na padání stromů a jejich částí pamatuje odstavec první. Jestliže je toto „nebezpečí“ způsobeno provozem na pozemní komunikaci nebo přírodními vlivy, je vlastník povinen strpět provedení příslušných opatření na jeho pozemku. Vzniká-li toto nebezpečí z jednání vlastníka, je vlastník povinen učinit nezbytná opatření na svůj náklad. Jednáním vlastníka je přitom i jeho opomenutí. V daném případě opomenutí povinnosti o stromy pečovat. Jedná-li se o místní (nebo účelovou) komunikaci, je silničním správním úřadem obecní úřad příslušné obce. Pokud vlastník nesplní povinnost zamezit padání větví na komunikaci, uloženou mu silničním správním úřadem, může tento úřad zahájit správní řízení a pokud ani poté nebude povinnost splněna, lze vydat exekuční příkaz a nařídit exekuci provedením náhradního výkonu podle správního řádu, čili pověřit jinou osobu, aby učinila uložená opatření na náklady povinného.
Vlastníky stromů jsou vlastníci pozemku, na kterém se stromy nacházejí. V rámci ochrany komunikace zákon o pozemních komunikacích omezuje některá práva vlastníků a umožňuje ukládat jim povinnosti. Přestože „vítr“ a schnutí stromů jsou „přírodními vlivy“, vlastníci mají zároveň povinnost o stromy náležitě pečovat. Pokud tak nečiní, lze příčinu nebezpečí podle ustanovení předmětného zákona spatřovat v jednání vlastníků stromů, konkrétně v jejich nekonání.
Především by se jednalo o opomenutí povinnosti přecházet škodám, vyjádřené v paragrafovém znění Občanského zákoníku, popř. o opomenutí povinnosti péče o dřeviny, uložené vlastníkům podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo povinnosti zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, uloženou vlastníku věci v souvislosti se sousedskými právy.

Mladí hasiči na Kinder TFA
Blíží se jaro a mladí hasiči jsou již netrpěliví, kdy budou moci vyrazit na první soutěž. Ve sboru v Novém Městě pod Smrkem už jim bylo čekání dlouhé a tak pro děti vymysleli nové klání s názvem Kinder TFA – to znamená: „Nejtvrdší mladý hasič vyhrává!“. Konalo se v sobotu 16. března 2019, a protože v tuto dobu bývá ještě psí počasí, vše se odehrávalo v teple tělocvičny místní základní školy. Děti byly rozděleny do tří kategorií dle věku a čekala na ně trať plná úkolů, které měly prověřit jejich fyzičku a vytrvalost.
V prvním úseku musely roztáhnout dvě dvacetimetrové hadice, v dalším přenést barely kolem kužele a v následujícím úseku na ně čekal takzvaný „hammer box“ – železný regál, kde bylo nutné osmdesátkrát udeřit palicí nahoru a dolů. V tuto chvíli už se začínaly ozývaly unavené svaly. Pak přišel na řadu pískem naplněný panák a jeho přesun kolem kužele. Nejvíce sil však všechny stály angličáky. Angličák je kombinací několika cviků. Jeden poctivý angličák obsahuje dřep, klik, opětovný dřep a výskok. Po třech těchto cvicích se už každý těžko zvedal a to je čekalo ještě smotat jednu hadici a několikanásobný výstup na žebřiny. Děti to však všechny dobojovali až do konce. Nejlepší časy se pohybovaly kolem třech minut. Překvapivě ti menší byli mrštnější a rychlejší. A čím byly děti starší, tím více byl znát rozdíl mezi kluky a holkami. Organizátoři již přemýšlejí, jak spravedlivěji rozdělit příští rok kategorie.
Na závěr soutěže si disciplínu povinně vyzkoušeli i vedoucí. I oni odešli se ctí. Všichni dokončili. Bylo jich osm, mezi nimi pouze dvě ženy.
Naše děti si vedly velmi dobře. V každé kategorii bylo kolem dvaceti soutěžících a mladí hasiči z Pertoltic většinou končili v první polovině výsledného pole.

Výsledky:
Kategorie A (6-8 let)
Ladislav Šorm 8. místo

Kategorie B (9-11 let)
Eliška Čepelíková 4. místo
Aleš Čepelík 6. místo
Daniela Höflerová 7. místo
Lukáš Červeňak 10. místo
Dominik Bouček 14. místo
Leo Stříbrný 18. místo

Kategorie C (12-15 let)
Adéla Valentová 6. místo
Růženka Valášková 7. místo
Denisa Severýnová 16. místo
Kategorie vedoucí:
Olča Čepelíková 7. místo

Výzva
Hledáme nové hasiče do výjezdové jednotky obce Pertoltice!

Chceš pomáhat druhým ve svém volném čase? Jezdit na výjezdy, hasit požáry? Přijď mezi nás!!!
Požadavky: minimální věk 18 let, dobrá zdravotní způsobilost, chuť pracovat, zodpovědnost, ochota jezdit na školení a výcviky.
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 724 148 956, nebo osobně každý pátek od 16:30 do 18:00 na hasičské zbrojnici u velitelky jednotky Olgy Čepelíkové Dis.

Vlakem okolo Trojzemí za lepším železničním spojením
Speciálně vypravený vlak nazvaný Okolo Trojzemí se vydal v úterý 9. dubna 2019 minutu před polednem z libereckého nádraží na cestu Trojzemím. Hned jeho druhou zastávkou byl Frýdlant, vlak dále pokračoval po trase Zawidów, Görlitz, Zittau a Hrádek nad Nisou zpět do Liberce.
Smyslem této jednorázové akce bylo ukázat, jaké obtíže je k uskutečnění cesty vlaku po Trojzemí nutné překonat, přestože je dnes cestování přes hranice pro občany samozřejmostí. V rámci jedné cesty přes české, polské a německé území dlouhé 119 km překročil vlak osmkrát státní hranici. Na cestu bylo možné ze soudobých vozidel prohánějících se po tratích regionu nasadit jedno jediné - motorovou jednotku SIEMENS Desiro ve speciální úpravě pro polské území, která dříve zajišťovala provoz na lince Dresden - Wroclaw.
Cesta vlakem Trojzemím byla uspořádána společností KORID LK, která je jedním z partnerů projektu TRANS-BORDERS, na kterém spolupracují sousedé z Trojzemí CZ/D/PL. Jeho cílem není jenom zlepšit přeshraniční železniční spojení, ale především posílit spojení z regionu ve směrech Praha, Dresden, Berlin a Wroclaw. Například kvalitní spojení z Liberce do Prahy zvýší atraktivitu a pomůže rozvoji Libereckého kraje lepší dostupností nabídky pracovních, studijních a investičních příležitostí. „Na palubu jsme společně s kolegy z KORIDu pozvali zástupce ministerstev dopravy a správců infrastruktury ze všech tří zemí, zástupce Dolnoslezského vojvodství, Svobodného státu Sasko, Zemského okresu Görlitz, starosty obcí podél trasy a samozřejmě novináře," vyjmenovává Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který akci zaštiťuje.
Frýdlant ve vlaku zastupoval místostarosta Jiří Stodůlka, který by část projektu, propojení Liberce a potažmo Frýdlantu s polskými městy Zawidów a Zgorzelec a německým Görlitz velmi uvítal. "Toto železniční spojení se sousedními státy by přineslo dvě velká pozitiva. Jednak by to byla velká příležitost pro rozvoj cestovního ruchu, protože spoje by využívali například lidé k cestě k Berzdorfskému jezeru a nebo naopak k cestě do Frýdlantského výběžku, Jizerských hor nebo Liberce. Bylo by to výhodné pro všechny tři státy Trojzemí. Druhým aspektem je, že by to mohlo ulevit mezinárodní silnici I/13, která vede do Liberce, protože je řada lidí, kteří jezdí už ze Zhořelce pracovat do průmyslové zóny do Liberce. A pokud by se časy naplánovaly tak, aby to fungovalo na střídání směn, mohlo by to přetížené silnici I/13 opravdu zásadně ulevit. Frýdlant proto podobnou aktivitu jednoznačně podporuje," uvedl.

Základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
Kontejner označený šedou nálepkou na kovy
ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Pokud vezmeme recyklaci obalů jako celek, tak za rok 2016 se Česká republika umístila na druhém místě za Belgií. Průměrný Čech v roce 2016 vytřídil 44,8 kilogramu plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Bohužel se jedná se o nárůst o 2,5 kilogramu na hlavu. Pokud zahrneme i recyklaci kovů, tak se dostáváme na téměř 56 kilogramů vytříděného odpadu na Čecha (včetně dětí). V recyklaci plastů jsme v rámci EU na třetím místě, kdy průměrný Čech vytřídí 12 kilogramů plastu a přibližně stejného množství skla.
Nejste si někdy jistí, do kterého kontejneru vytřídit obaly, které se doma nashromáždily? Správnou odpověď skrývají recyklační značky na obalech. Připravili jsme jeden obrázek, ve kterém máte přehled značek ke každému kontejneru. Třídění vám tak půjde od ruky ještě rychleji - stáhněte si obrázek do mobilu, ať máte tento tahák po ruce, kdykoliv budete potřebovat pomoc! ?
Do popelových nádob umístěných u nemovitostí nepatří nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň. V souladu se zákonem o odpadech se také neukládají vytříditelné složky komunálního odpadu, jako například papír, plast, sklo. V žádném případě pak nelze do popelových nádob ukládat zbytky uhynulých zvířat, kůže a jiný odpad vznikající při chovu domácích zvířat!!!

Nový zákon razantně zvýší poplatky za skládkování. V průběhu deseti let se zřejmě více než ztrojnásobí
Nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu. Podle nové legislativy by měl v roce 2030 poplatek dosáhnout 1850 korun za tunu – to je víc než trojnásobek současné částky. Podle Jaromíra Manharta z ministerstva životního prostředí je cílem připravované legislativy do roku 2035 vyhazovat na skládky pouze 10 procent z celkové produkce komunálního odpadu a omezit tak počet skládek v Česku.
Evropská směrnice o odpadech chce dosáhnout 55procentní recyklace komunálního odpadu v roce 2025, 60 procent o pět let později a 65 procent v roce 2035. Státům například ukládá povinně třídit i bioodpad, a to nejpozději od roku 2024.
Nová tuzemská legislativa počítá s tím, že by v roce 2035 bylo možné skládkování pouze deseti procent komunálního odpadu, přiblížil ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart. Energeticky využívat pak bude možné maximálně 25 procent. Zákon dále ukládá obcím povinnost splnit takzvané cíle třídění komunálního odpadu, které budou v roce 2025 činit 60 procent, o deset let později 70 procent.
V souvislosti s tím se mění i poplatek za ukládání využitelného odpadu na skládky. Od roku 2009 byla platba za ukládání komunálního odpadu na skládky neměnná a činila 500 korun za tunu. Podle nové legislativy má v roce 2021 činit 800 korun, v roce 2025 už by to bylo 1500 a o pět let později 1850 korun. Podle Manharta stát současnou nízkou a neměnnou sazbou zvýhodňuje skládkování oproti jiným způsobům nakládání s odpady.
Poplatek za zbytkový odpad by se měl do roku 2025 držet na 500 korunách, posléze se navýší do roku 2030 na 800 korun. Manhart se přitom podle svých slov domnívá, že bez represe v podobě zvyšování poplatků by cíle v podobě omezení odpadků mířících na skládky dosáhnout nešlo.
Zákon ministerstvo životního prostředí pošle do meziresortního připomínkového řízení. „Ty zásadní změny můžeme očekávat k lednu 2021,“ upřesnil Manhart. První viditelné výsledky by se tak podle něj mohly projevit v prvních letech platnosti zákona. Cena za skládkování nebezpečného odpadu by se přitom naopak podle nového zákona měla snížit. Od roku 2009 činí poplatek 6200 korun, s novým zákonem by měl stabilně od roku 2021 zůstat na 2000 korunách. Zákon ale bude obsahovat povinnost, že na těchto shromaždištích nebude moct být ukládán materiál, který je možné spalovat.
Při zvýšených poplatcích chce resort zároveň obce motivovat ke třídění pomocí slevy ze skládkovacího poplatku.

Obec by tak mohla platit za komunální odpad jako za zbytkový, pokud dostatečně posílí třídění. „Do výpočtového poměru budeme započítávat papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady. To je asi největší část z vytříditelných složek,“ řekl Manhart( zdroj internet)Přílohy

1555067760_sb_drbna_duben2019.pdf

1555067760_sb_drbna_duben2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,03 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice