Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych pozval všechny občany k volbám, protože účast v nich je dle jeho názoru jednou z nejdůležitějších věcí, které by měl každý ve svém životě učinit. Účastnit se voleb znamená převzít část odpovědnosti za vývoj státu i měst. Byl bych rád, kdyby ve volbách uspěly ty subjekty, kterým jde o věc. To, co se děje v posledních letech, myslím to, jak stát, potažmo Evropská unie zasahuje do života nás občanů, a já to vidím i z pohledu obce, je už přes míru, a je potřeba to redukovat. Redukovat tak, aby náš život byl snazší a aby každý z nás zodpovídal za život svůj i své rodiny. Můžeme v koutku naříkat, že už vlastně nic nemá cenu. Ale je jen a pouze na nás, v jakých podmínkách budeme nadále žít a v čem budou vyrůstat naše děti. Co asi na politice schází nám občanům asi nejvíce? Asi by se to dalo opravdu říci dvěma slovy - obyčejná slušnost. Pod ní se skrývají další vlastnosti - tolerance, úcta k názorům druhým, pravdomluvnost, spolehlivost. To dnes chybí nejen politikům, ale podle mého názoru i obecně ve společnosti. Myslím, že mnoho lidí si myslí, že politika je špinavá věc a lépe je se do ní vůbec nezapojovat ani aktivně, ani volební účastí, která je řekl bych základní povinností každého občana. Nabídka stran a hnutí je tak veliká, že nikdo nemůže říci, že by si nevybral.
Pokud jsme nespokojeni a vidíme, že naše společnost nefunguje tak, jak má, přestáváme možná často doufat v lepší zítřky, jsme rozladěni a nevěříme - jak často slyším - ani v parlamentní demokracii a ekonomickou prosperitu. Pokud takové nálady vnímáte, mělo by Vás to motivovat k určité rozhodnosti. Třeba i k zájmu o to dokázat, že i náš jeden hlas má svou cenu. Nemůžeme si jenom stěžovat. Máme také povinnost se k tomu vyjadřovat
Přeji Vám dobrou volbu.
Viktor Podmanický , starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2017 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2017, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí, práce na tvorbě pozemkových úprav, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, práce na přípravě nových obecně závazných vyhlášek, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s., jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko, příprava inventarizace majetku,

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) K čemu slouží vlastně ony pozemkové úpravy, které probíhají u nás v obci?
Stručně k čemu slouží pozemkové úpravy: Realizují veřejný zájem v uspořádání krajiny a vlastnictví pozemků. Vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdě. Obnovují operát katastru nemovitostí
Smyslem pozemkových úprav je:
• podpora racionálního hospodaření na půdě
• uspořádání vlastnických práv k pozemkům
• obnova katastrálního operátu
• ochrana a zúrodnění půdy
• stabilizace vodohospodářské struktury krajiny
• rozvoj místní dopravní infrastruktury
• ochrana a tvorba stabilní krajiny
• vytváření podmínek pro výstavbu významných veřejných staveb dopravní a vodohospodářské infrastruktury
Je zřejmé, že pozemkové úpravy jsou efektivním nástrojem rozvoje venkova a krajiny. A pro svůj multidisciplinární záběr jsou nástrojem velmi ojedinělým.

2.) Dobrý den, bude v obci zase oblíbená akce pro děti na počátku prosince?
Vše směřujeme k tomu, aby se tradiční společenská akce konala dne 2.12.2017. Zatím jde o pracovní termín. Určitě budeme včas informovat o konání obvyklým způsobem. Těší nás Váš zájem.

VOLBY 2017 (ou)
Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017, v obci Pertoltice je jeden volební okrsek pro obě části obce. Volební místnost bude zřízena jako obvykle, v budově obecního úřadu – Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopadu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, po měsících září a říjnu, protkaných „babím létem“ tu máme definitivně podzim se všemi svými vymoženostmi, včetně zkracování dne a změny letního času na zimní. Plníme zásobníky topivem a chystáme se na zimní období nerozlučně spojené s topnou sezonou. Teplo rodinného krbu je příjemné a bude o to příjemnější a klidnější, budou-li provedené příslušné kontroly a revize kotlů či kouřovodů. Protože je možné, že ne každý v návalu všech aktivit a povinností na tyto záležitosti včas vzpomene, proto raději připomenu, že podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016, a je povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest. Ano je to povinné, jako mnoho ostatních, v poslední době překotně vznikajících předpisů a nařízení. Ale v tomto případě jde především o Vaši bezpečnost a také o ohleduplnost vůči ostatním – nepodceňte to prosím.
Viktor Podmanický , starosta obce

Výsledky voleb do PS ČR
ANO 2011 – 33 hlasů, KSČM – 19 hlasů, STAN - 17 hlasů, ODS - 9 hlasů, SPD – 8 hlasů, Česká pirátská strana - 4 hlasy, Strana svobodných občanů – 4 hlasy, ČSSD – 3 hlasy, Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československá – 3 hlasy, Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze občanům – 2 hlasy, Strana zelených – 1 hlas, TOP – 1 hlas, KDÚ-ČSL – 1 hlas...a SPO – 1 hlas.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování starosty, patří okrskové volební komisi, ( Barbora Machek, Josef Šlemr, Hana Voňková a zapisovatelka Míša Pajkrtová ), všichni jmenovaní přispěli společně k hladkému průběhu obou dnů voleb do Poslanecké sněmovny.
Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili aktivně voleb, a tím vyjádřili svůj, nikoliv lhostejný postoj k dění.

INFORMACE
S předstihem podáváme tímto informaci o pořádání Mikulášské zábavy pro děti. Všichni dostanou dárečky a ten, kdo přijde v masce ( Mikuláš, čert nebo anděl), dostane ještě něco navíc. Akce se koná dne 02.12.2017, na sále v Dolních Pertolticích.

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – výsledek poptávkového řízen
í
Zimní údržbu bude v letošním roce provádět na základě výzvy k předložení nabídek ( Obec Pertoltice obdržela pouze jednu nabídku), potažmo na základě výsledku výběrového řízení - pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2017 -2018. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Jana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Doslechla jsem se, že firma, co likviduje odpady v obci, bude navyšovat cenu? Dotkne se to nějak občanů? Myslím, zda se za odpady bude platit víc? Ano, můžeme potvrdit, že nám byla předložena nová cenová nabídka k původní smlouvě na likvidaci odpadů. Po mnoha letech, kdy společnost – tehdy ještě ASA,s.r.o., nezvyšovala ceny za likvidaci odpadů z naší obce, je v této poslední cenové nabídce opravdu navýšení o 8 procent. Důvodem je nárůst provozních nákladů,zejména zvýšení poplatku za skládkování. Zastupitelstvo obce návrh projednalo a akceptovalo. Zároveň bylo jednomyslně rozhodnuto o tom, že zvýšené náklady na likvidaci domovního odpadu v obci, ponese Obec Pertoltice. Nikoliv poplatníci. Výše poplatku tedy zůstává ve stejné výši i pro rok 2018. Nicméně je též jasné, že snížení nákladů by šlo dosáhnout i zvýšením podílu třídění odpadu. V této oblasti je skutečně ještě značná rezerva. Odhadem více než 60 procent. Stále platí ono okřídlené: ,, … když platím takové peníze, tak je mi jedno kolik odpadu vyprodukuji a v jaké komoditě bych mohl třídit…,,.
2.) Mám dotaz k síti mobilního operátora, proč je v obci O2 bez pořádného signálu. Obec Pertoltice z důvodu špatného signálu a výpadků vypověděla této společnosti smlouvu. Pravda, nebyl to důvod jediný. Zaznamenali jsme neochotu poskytovatele situaci kolem nedostatečného signálu nějak vyřešit. A totéž zažili i občané, kteří se správně, jako zákazníci společnosti, obrátili na zákaznické linky. Nedostalo se jim, bez výjimky, nikterak uspokojivé odpovědi. Navíc došlo v minulém týdnu k demontáži zařízení, které bylo umístěno na budově hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Toto zařízení mělo za účel posílení signálu. V současné době je zařízení pro šíření signálu umístěno na katastrálním území obce Habartice a Černousy. Kvalitu služeb to nikterak nezlepšilo, nezvýšilo kvalitu signálu. Obec Pertoltice přešla k jinému poskytovateli a zatím jsme s podobou poskytovaných služeb maximálně spokojeni.

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, a nejen ty, že dnem 15.9.2014, uplynula doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Viktor Podmanický
starosta obce

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ,,Nejlepší selfie 2017,,
Vyhodnocení se bude konat v pátek dne 24.11.2017, v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže bude v muzeu obce čekat sladká odměna – ovocné poháry, provede se vyhodnocení a určí se ceny!
Akci zajišťuje paní Marie Srpová – vedoucí muzea ve spolupráci s obecním úřadem.

Aktualizace vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. , realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelé LK svým rozhodnutím posunuli termín zahájení příjmu žádostí o Kotlíkové dotace z původního 30. 10. 2017 na 30. 11. 2017 od 16:00 hodin. Důvodem je kalamitní stav a výpadky elektrického vedení v původním termínu začátku podávání žádostí. Vzhledem k tomu, že v této vlně je možné podávání žádostí pouze elektronicky, hrozilo by, že někteří žadatelé by nemohli z důvodu výpadků elektrické energie svoji žádost odeslat.
Předbraňák v Pertolticích

Letošní tradiční pertoltický Předbraňák se konal kvůli volbám neobvykle v neděli 22. října 2017. Opět se k nám sjeli mladí hasiči z celého Frýdlantska. Letos to bylo 13 družstev starších žáků a 14 družstev mladších žáků z třinácti sborů – celkem 130 dětí. Ráno se dlouho čekalo, zda se déšť umoudří a bude se moci soutěžit venku na hřišti. Nakonec pršet přestalo a soutěž se zahájila načas. Po slavnostním nástupu a zdravici starosty obce Pertoltice začal vlastní závod. Děti chodily od stanoviště ke stanovišti a snažily se nasbírat co nejméně trestných bodů. Naše družstvo starších žáků sestřelilo jen tři špalíky z patnácti a to je odsunulo z medailových pozic až na 8. místo. Družstvo B naopak střílelo velmi pěkně. Ze střelby mělo jen 4 trestné body, zato na ostatních stanovištích jich nasbíralo dalších jedenáct. Špatně určili azimut, neuvázali jeden uzel a chybovali i při určování co se čím hasí. Skončili na 9. místě. V mladších žácích jsme měli také dvě želízka v ohni. To lepší družstvo si vedlo velmi dobře a obsadilo 2. místo. I naše nejmenší děti (nahoře na fotografii) ukázali, že už něco umí a umístili se na 12. příčce. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje.

Výsledky: mladší žáci
1. místo – Předlánce A
2. místo – Pertoltice A
3. místo - Krásný Les

starší žáci
1. místo – Krásný Les A
2. místo – Frýdlant A
3. místo - Lužec

Podzimní kolo dorostenců
O týden později 28. října se v Heřmanicích běžel branný závod dorostu. Přijela sem družstva i jednotlivci z celého Liberecka. Z našich dorostenců se zúčastnila Růženka Valášková v kategorii střední dorostenky a dva nováčci Filip Lacina v kategorii střední dorostenci a Tomáš Prchal za mladší dorostence. Na tří kilometrové trati museli zvládnout střelbu ze vzduchovky, vyšplhat po vodorovném laně, přeskočit příkop, přesunout se podle azimutu, určit technický prostředek, co se čím hasí a zodpovědět otázku ze zdravovědy. Na stanovištích se jim dařilo plnit úkoly téměř bez chyb. Klukům se jen nepovedlo zdolat lano. Čas, který potřebovali na uběhnutí trati, byl však mnohem delší než u ostatních závodníků a tak to na medaile nestačilo. Umístění: Tomáš Prchal 6. místo, Růženka Valášková 8. místo a Filip Lacina 11. místo. Soutěžilo kolem 50 jednotlivců.

Do lesů teď opravdu nechoďte. Je to velmi nebezpečné!
Kvůli polomům, způsobeným extrémně silným větrem, nedoporučuje Město Frýdlant v těchto dnech vstup do městských lesů na Hartě a Křížovém vrchu a ani do dalších lesů ve Frýdlantském výběžku. Zvýšené opatrnosti dbejte v souvislosti s možným pádem zlomených či nalomených větví či stromů i v dalších částech města - v parcích, alejích, zahradách, ... Doporučení nevstupovat do lesů platí až do doby, než budou polomy odstraněny. "Po vichřici, která se přes celou Českou republiku prohnala v neděli 29. října 2017, opravdu důrazně doporučujeme z důvodu osobní bezpečnosti nevstupovat do lesů ve Frýdlantském výběžku. Stále hrozí pád stromů a větví," říká Ing. Hana Kučerová z MěÚ Frýdlant, oddělení životního prostředí.
Ing. Hana Kučerová, státní správa lesa ve spolupráci se státním podnikem LČR, s.p., LS Frýdlant, tel. 488 886 908
( zdroj MěÚ Frýdlant)
Přílohy

1510258681_sb_drbna11_2017.pdf

1510258681_sb_drbna11_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,27 MB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice