Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden - Únor 2017

Pertoltická drbna


Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, přeji vám všem do roku 2017, jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví. V letošním roce se budeme zcela jistě též snažit společně zlepšit podobu života v naší obci. V tomto nadcházejícím období, hodlá zastupitelstvo i nadále poskytovat podporu všech aktivních a pracovitých spoluobčanů. Základem dobrého života v obci není jen míra občanské vybavenosti, ale též hodnoty, které jsou dány podobou společenského života, fungování spolků a dobré vzájemné vztahy občanů. Nesmí samozřejmě též chybět u většiny občanů, osobní vztah k vlastnímu dění v obci. Chtěl bych všem, kteří se chystají přispět svým dílem k dalšímu posunu v této oblasti Tímto dopředu děkuji. A to za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc při zlepšování kvality života v naší obci.

Krátce bych se zmínil o záměrech a plánovaných akcí pro období roku 2017. Další etapou by měly pokračovat opravy, které budou mít vazbu na stavebně - technický stav nemovitostí v majetku obce ( stodoly a dalších objekty u čp.64, objekt čp.231, budova na bývalém dopravním hřišti a oba objekty hasičských zbrojnic), budova obecního úřadu, kde se vyskytují stále ještě některé závady. Byť se již z rozpočtu obce uvolnila nemalá částka v letech předchozích, v letošním roce bude nutné realizovat další části jejich oprav. Po projednání v zastupitelstvu obce, byla přiřazena nejvyšší priorita výstavbě bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích a výstavbě zázemí pro konání akcí na pozemku u sportovního hřiště. Podle obsahu a výhodnosti vyhlášených dotačních výzev, uvažujeme o případném provedení opravy povrchu místní komunikace v Horních Pertolticích ( od Nosků – po křižovatku na návrší. Realizace výměny oken a případného zateplení objektu nové hasičské zbrojnice by přicházela v úvahu až v následujících letech. Bohužel, protože při zhoršených klimatických podmínkách nelze tento objekt ekonomicky vytopit. V tomto roce se případně po rozhodnutí zastupitelstva připraví projektová dokumentace a připraví podklady pro žádosti na získání dotace.
Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky. Již po několik let je tvořena finanční rezerva ( z kladného hospodaření obce v předchozích letech), která má sloužit k pokrytí vlastních podílů obce k dotacím.
Dotace je možno získat, na základě rozhodnutí zastupitelstva, z různých dotačních titulů. Nutno podotknout, že podpora z dotačních titulů, zejména směrem od krajského úřadu, byla v minulém roce významně vylepšena. Kraj To se týká zejména těch dotačních titulů, které mají vazbu na zajišťování chodu JSDH – podporu jednotek hasičů. V roce 2016, se podařilo pokrýt maximum požadavků na opravy techniky a pořízení dalšího vybavení naší hasičské jednotky.
I v tomto roce podpoříme, dle svých možností, též činnost všech složek a sdružení, která působí na území naší obce. Chtěli bychom navázat na pozitivní výsledky, kterých dle mého názoru, bylo v minulých letech dosaženo. Zároveň se chci pokusit zmenšit rozsah toho, co se nepodařilo, popřípadě nedotáhlo do zdárného konce.
Rád bych vám tímto dopředu poděkoval za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc. Přeji všem hezký, úspěšný a poklidný rok 2017.
Viktor Podmanický starosta obce

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) Jako spolek musíme mít také EET? Na webu SMO dne 25. 10. 2016, byl uveřejněn článek, ve kterém bylo uvedeno, že do příjmů z drobné vedlejší činnosti veřejných poplatníků (místních spolků) se započítávají i příjmy z pořádaných plesů, bálů a kulturních akcí. Tato informace byla upřesněna zástupcem GFŘ na finanční konferenci, který sdělil, že do EET nepatří příjmy z bálů a plesů pořádané místními spolky, ale EET bude muset místní spolek mít, pokud bude mít příjmy např. z prodeje občerstvení (nápoje a jídlo) na pořádaných akcích (fotbalové utkání, hasičské závody atp.) převyšující 175 000 Kč za rok.
2.)Chtěla bych se zeptat, zda je nějaký nový vývoj kolem pískovny?
V této oblasti není nic nového. Je stále pozastaveno správní řízení, které probíhá u příslušného báňského úřadu.
3.) Cena vody pro rok 2017, opět poroste?
Klienti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. si v roce 2017 za služby připlatí více. Je třeba tvořit dostatek finančních prostředků pro opravy stávajících sítí, které jsou, a to zejména v městech zastaralé a na hraně životnosti. Průměrná čtyřčlenná rodina zaplatí denně za vodné a stočné o korunu a deset haléřů víc než v roce 2016. Nově tedy klienti vodárenské společnosti zaplatí za kubík vody 34,02 Kč, za kubík odkanalizované vody pak 57,42 Kč. Celkem je to tedy za vodné a stočné 91,44 Kč. Hlavním a vlastně jediným důvodem zdražení ceny je započtení prostředků nutných k obnově vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku.
Do ceny vody byla zahrnuta první část těchto prostředků vyplývajících z valnou hromadou schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., který počítá s roční částkou do obnovy přes 19 milionu korun. Na rok 2017 je v ceně zahrnuto jen něco málo přes 13 milionu korun. „Do vyšší ceny za vodné se opravdu promítají jen náklady nezbytné k obnově vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Provozní náklady společnosti zůstaly i přes například 3% růst základních tarifních mezd pracovníků společnosti na stejné úrovni,“ vysvětluje Petr Olyšar.
Do zmíněné obnovy vodovodů a kanalizací by v roce 2017 mělo jít i díky akcionářům společnosti přes 22 milionů korun. V případě, že bude zahájena realizace projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok,“ pak rekordních 251 milion korun, zde především díky přiznané dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši přes 127 milionů korun. I přes celkový růst ceny vody je pozitivní lehký pokles ceny stočného, ve kterém se kladně projevil počet nově připojených obyvatel na kanalizaci především v Hejnicích a Novém Městě pod Smrkem.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2016 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2017, jednání krajský úřad , příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy o stavu obce, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, jednání Grain a.s., inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ,

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2017. 
Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.
Čl. 5 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce.
U poplatku za držení psů je pro rok 2017 stejná výše, jako u poplatku za rok 2016.

Změny pro řidiče v roce 2017
Česká republika

Začněme na českých silnicích, a tím nejpodstatnějším: ceny pro rok 2017 se nezměnily. Dálniční známky pro motorová vozidla do 3,5 tuny hmotnosti jsou roční, měsíční a desetidenní. Roční má platnost od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2017 a její cena je stanovena na 1 500 Kč. Měsíční kupón je za 440 Kč, desetidenní 310 Kč. Jako v roce 2016 mají rozdílnou grafiku, aby byly snadno vzájemně rozpoznatelné. Jedná se tedy o klasické viněty, elektronické známky plánuje ministerstvo dopravy až na konec desetiletí. Pro české motoristy je vstřícným krokem, že i v roce 2017 přibudou úseky bez poplatků především v okolí větších měst, tedy jejich obchvatů. Nejvyšší bloková pokuta na místě může dosáhnout 5000 Kč. Ve správním řízení se peněžitý trest může vyšplhat až na 100 000 korun.
Ministerstvo dopravy zrušilo povinnost mít dálniční známku na těchto úsecích:
Vjezd do Prahy od dálnice D7 po ulici k Barrandovu, Vjezd do Prahy pro obyvatele sousedních obcí, to znamená úseky na dálnicích D6, D7, D10 a D11 , Úsek Beroun a Králův Dvůr na D5
Dálnice D5 kolem Plzně, Dálnice D8 u Ústí nad Labem, Dálnice D35 u Olomouce
Dálnice D46 kolem Prostějova, Dálnice D1 u Kroměříže
ÚAMK navíc upozorňuje: Pokutu lze dostat i v případě, že je známka špatně nalepena nebo že jezdíte, byť jen po zpoplatněné silnici
Jaké změny mohou čeští motoristé očekávat v zahraničí?
Německo

Snad nejvíce otazníků je i nadále kolem zpoplatnění dálnic pro osobní vozidla v sousedním Německu. Po řadě dohadů a sporů na úrovni EU jsou jedině nadcházející německé volby do spolkového sněmu schopny zodpovědět otázku: budou tedy zavedeny dálniční známky, od kdy, jaké budou ceny? Až nová německá vláda dá jasnou odpověď. Nedá se tedy očekávat, že to bude dříve než v roce 2018. 
Zdroj: http://moneymag.cz/aktuality/7280-motoristy-cekaji-v-roce-2017-zmeny-podivejte-se

Řidiči, pozor! V roce 2017 musí přes 800 tisíc lidí vyměnit řidičský průkaz!
Největší počet řidičských průkazů vyprší během března, října a listopadu příštího roku. Řidiči, měli byste si platnost svého řidičského průkazu pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, abyste se vyhnuli frontám.
Pokud nepožádáte o nový řidičský průkaz včas a budete řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskujete pokutu za řízení bez platného řidičského průkazu - až 2500 korun.
Výměnu lze provést již 3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového řidičáku je 20 dní, o výměnu lze požádat také ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dnů. Za expresní vydání si ale řidiči připlatí 500 korun.
K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák.
Nové označení paliv pro automobily
Princip nového značení paliv bude poměrně jednoduchý. Každý typ paliva bude značen určitým geometrickým obrazcem. U benzínových paliv je to kruh, u dieselových čtverec a plynná paliva představuje čtverec stojící na vrcholu. Uvnitř obrazce je pak písmeno označující typ paliva a číslo uvádějící maximální procentuální podíl biosložky, popřípadě již známé označení typu plynu (například CNG nebo LPG). Pro benzínová paliva bude použito písmeno E, u nafty to bude písmeno B. Dnešní Natural 95 tak bude značen jako E5 a nafta B7. Na trh ale budou přicházet další typy paliv s vyšším podílem biosložky, takže se bude objevovat E10, E85, B10, B30 i B100. „Logika grafického značení je pro motoristy jednoduchá a proto očekávám, že bude veřejností přijata bez problémů,“ podotýká Václav Loula. Značení se objeví jak u výdejních stojanů čerpacích stanic, tak i u nádrží nových automobilů. „Pokud tedy budete mít od výrobce vozu pod víčkem nádrže napsáno například B30, budete vědět, že napříč Evropou si můžete do vozu bez ohledu na marketingový název paliva natankovat jakoukoliv naftu označenou B30 nebo B s nižším číslem,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil.
Zdroj: http://moneymag.cz/aktuality/7267-v-roce-2017-se-na-pumpach-objevi-nove-znaceni-pohonnych-hmot

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 21.ledna 2017. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem úspěchů v soutěžích, ale též při vlastní zásahové činnosti. Vyzvednuta v nich byla také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok pořádaly. Poměrně nemalá členská základna sboru ( 74 členů), bude podle plánu činnosti spolku, i nadále základem všech obecních akcí a činností spolků v naší obci. Během setkání proběhla též diskuse o nových potřebách pro činnost sboru. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem k zajištění oprav budovy hasičské zbrojnice a případné výměně vozidla. Za dosluhující Avii, by naši hasiči rádi viděli ve svém vybavení nové výjezdové vozidlo. To by pak zároveň sloužilo jako vhodnější dopravní prostředek též k dopravě členů sboru na hasičské soutěže.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2016
V uplynulém roce 2016 byla naše činnost opět velmi pestrá. Oproti jiným letům se rozjela především aktivita žen na soutěžích, ale i v jiných oblastech jsme neumdlévali.
Co se týče zásahové jednotky, díky získané dotaci z Libereckého kraje, se nám podařilo pořídit čtyři přetlakové dýchací přístroje Drӓger, trhací hák do Liazky a 300 metrů hadic. Metráž ještě nebyla zcela opatřena koncovkami, což bude úkolem v letošním roce. Čistili jsme propustky. Pomáhali se zaléváním trávníku v Černousích. Opravovali jsme stříkačky PS12. Také stříkačka Tohatsu musela být odvezena na opravu vývěvy do Radimovic. V červnu jsme na stanici v Liberci slavnostně přebrali tablet, který umí přijmout informace k výjezdu a navigovat jednotku na místo události. Do jednotky přibyly dvě nové ženy, naopak jsme v dubnu tragicky přišli o mladého perspektivního strojníka. Je to pro nás obrovská ztráta. A ještě dlouho se s ní budeme vyrovnávat. Jednotka nyní tedy čítá 14 členů. Její členové se vloni účastnili školení v hasičské zbrojnici v Pertolticích, školení řidičů, dva velitelé cyklické přípravy v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni, pořádaném Hasičským záchranným sborem Liberec a v závěru roku se tři členové zúčastnili školení nositelů dýchací techniky. Během roku jsme se sešli na několika brigádách. Největší z nich byla 31. července, kdy se pečlivě vygruntovala celá garáž a přebraly se staré a nepotřebné věci.
V roce 2016 jsme zasahovali dvanáctkrát. První událost nás do hasičárny vyhnala hned po novoročním přípitku. Hořela louka v Poustce. Dalšími událostmi byl třikráte únik látek na komunikaci – dvakrát v Pertolticích a jednou v Arnolticích. Dále spadlé stromy na komunikaci na Habartice a směrem na Višňovou. V dubnu jsme hasili velký požár chalupy v Heřmanicích. U zásahu jsme měli na starost dálkovou dopravu vody hadicemi. A protože to byl náš největší zásah v roce, přihlásili jsme se s ním do celostátní soutěže Dobrovolní hasiči roku 2016. Do užšího výběru se nám ale postoupit nepodařilo. Obci to však vyneslo dotaci 20 000,- korun na vybavení jednotky. V červnu jsme naplano vyjeli k požáru bytovky v Černousích, potom následoval požár sena v Nových Pertolticích. Přihlásily se také povodně. Tentokrát jsme přečerpávali vodu ve Vísce. V listopadu hořel uhelný prach v Předláncích a naposledy jsme vyjížděli 14. prosince a to k požáru stohu z balíků sena v Bulovce.
Samotnou spolkovou činnost sboru jsme zahájili valnou hromadou 9. ledna. Na ní se v plné kráse poprvé zaskvěl nově pořízený prapor sboru. Koncem ledna pak díky pracovníkům obce a hasičce Irence Závůrkové dostala důstojný vzhled i zasedačka a kuchyňka. Od března se na okresní kolo dospělých začalo intenzivně připravovat družstvo žen. A protože si zaslouží, aby jim to na soutěžích také slušelo, pořídili jsme jim nové pracovní uniformy.
Poslední dubnový den jsme stavěli na návsi Májku. Kluci si hodně věřili a zkusili ji vztyčit ručně, ale nakonec přece jen musela přijet na pomoc hasičská Avie. Ruku k dílu přidal i starosta obce. Potom se šlo na hřiště, kde byly pro děti připravené hry, volila se nejmladší a nejstarší čarodějnice a jakmile padla tma, všichni vyrazili na lampiónový průvod. Večer pokračoval pouštěním balónků, ohňostrojem a pálením vatry. Nad akcí měl patronát obecní úřad.
V květnu nás čekala první soutěž a to v Předláncích. V útoku s PS osmičkami uteklo mužům první místo jen o sekundu a půl. Ženy svou kategorii vyhrály na celé čáře a jejich útok by byl nejlepší i mezi muži. V tajné disciplíně nás nejvíc potrápil úsek, kdy jsme pomocí džberovky museli naplnit půlitr. Nakonec to bylo pro ženy druhé místo a pro muže třetí.
Čtvrtého června jsme pokáceli Májku. Pily se naposledy mohl ujmout Pepa Šímů. Měl už jen pár dní před svatbou. Hned jak Májka padla, přesunuli jsme se na hřiště a u dobrého pití mlsně pokukovali po kuřatech na rožni. I když byl večer chladný, lidé vydrželi až do půlnoci. O týden později nás čekala účast na Mezinárodní soutěži v Habarticích. Ženy zde startovaly jak v požárním útoku, tak v útoku z cisterny. V klasickém útoku skončily díky rekordnímu času 30 sekund na prvním místě. V útoku z cisterny špatně sešroubovaly savice a dokázaly přeskočit jen naše kluky. Ti nestihli pospojovat hadice u rozdělovače, dřív než se k němu dostala voda. Zbyla na nás tedy pátá a šestá příčka. Pak přišla velká událost. Účast žen z Pertoltic v okresním kole ve Velkých Hamrech. Bojovaly statečně. Vždy však byly krok za soupeřkami a už po druhé disciplíně věděly, že to na postup do vyššího kola stačit nebude. Při útoku je navíc zklamala mašina, přesto můžeme říci, že si ostudu neudělaly. Obsadily 3. místo. Na konci června jsme ještě bojovali o povodňovou lopatu ve Višňové. Penalizace při stavění hráze z pylů s pískem nás sice poslala na třetí pozici, ale tajná disciplína, ve které se Lucka Valášková musela vykoupat v kádi, nás posunula na krásnou druhou příčku. Domů jsme si přivezli místo lopaty sud piva. Ještě týž den jsme startovali na soutěži v Kunraticích. V kategorii požární útok mužů jsme obsadili 6. místo a Floriánkův překážkový běh Lucka Valášková vyhrála. Na nočním útoku v Novém Městě byly ženy i muži sedmí.
Naši zástupci se s praporem zúčastnili oslav v Dětřichově. Poslední srpnovou sobotu pořádal obecní úřad loučení s prázdninami. Našim úkolem bylo připravit pro děti drobné soutěže a hry. Po tom, co se při nich vydováděly, ovlažili jsme je sprchou z cisterny. Počasí si to žádalo. Teplota dosahovala třiceti stupňů. Nakonec jsme na hřiště nastříkali pěnu. A když děti zjistily, že je osprchujeme hadicí potom, co z pěny vylezou, vracely se tam znovu a znovu.
Sedmnáctého září proběhla okrsková soutěž v Předláncích. Děvčatům se nepovedla nabíračka a bála se, že to na pohárová místa nebude stačit. Mohlo to vylepšit ještě družstvo B, to však nemělo natrénováno a z jejich útoku byla cítit nejistota. Přesto byly nakonec naše ženy první a druhé. Opět mají tedy povinnost se zúčastnit okresního kola. V útoku z agregátu by také slavily úspěch, ale bohužel lovily koš v kádi, což je odsunulo na poslední pozici. Muži skončili na krásném druhém místě ve sportu a pátém v agregátu. O týden později na Memoriálu Františka Pulce ve Vsi nás potrápily mašiny. Děvčata skončila třetí a čtvrtá a muži druzí. Dva z mužů si ještě troufli na soutěž veteránů. Závodili za Černouské hřebce. Především výkon našeho košaře byl impozantní. Cestou ke kádi sbíral koš nejméně čtyřikrát ze země. Nakonec naštěstí přistál na savici a ne v kádi. Obsadili 3. místo.V listopadu jsme zajišťovali občerstvení na Mikulášské nadílce na sále v Pertolticích a naposledy jsme se sešli při pořádání tradiční Štěpánské zábavy.

Činnost mladých hasičů v roce 2016
Mladí hasiči se scházejí každý pátek odpoledne. Ve sboru působí družstvo přípravky, mladších a starších žáků a dorostenci jednotlivci.
Na prvních schůzkách v únoru jsme se připravovali na zkoušky k získání odznaků odborností. Letos jsme procvičovali především oživování medvídka, aby z nás byli dobří zdravotníci. Připravili jsme také pásmo básniček k vítání občánků a malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
V březnu jsme s ženami oslavili MDŽ. Vyrobili jsme jim k svátku přívěšek z korálků a uspořádali pro ně módní přehlídku s tématem „Životní prostředí v Pertolticích“. Vtipný komentář Tomáše Prchala hodně potrápil jejich bránice. Ke konci března jely dvě dorostenky na soustředění do Zákup. Špičkoví závodníci je zde učili, jak se připravovat na závody. První soutěží roku byl dubnový Krásnolesský víceboj. Vzali jsme na zkušenou také družstvo přípravky. Napoprvé to pro ně bylo těžké a tak získali jen 6. místo. Mladší žáci hodně chybovali, přesto však dosáhli až na 4. místo z 15 družstev. Starší žáci si vedli dobře, pokazili jen uzle a byli sedmí. Z našich čtyř dorostenců byla nejlepší Nikola Novotnyjová, která obsadila 3. příčku.
Pak nás 7. května čekala další část celoroční Hry Plamen a to technické disciplíny CTIF. V útoku i štafetě CTIF jsme dosáhly 15. místa v okrese Liberec. Závěrečnou, pro děti nejdůležitější soutěží v roce, bylo druhé kolo Hry Plamen. Konalo se 14. května ve Frýdlantě a opět bylo spojeno se soutěží Štít města Frýdlantu. Mladší žáci měli smůlu na útocích. Poprvé brzo zalili hadice a druhý útok sice dokončili v nejlepším čase, ale radost jim vzápětí zkalil verdikt rozhodčích o diskvalifikaci. Koš ze savice totiž spadl při jejím vyndávání z kádě. Takže byli jak v Plamenu, tak ve Štítu šestí. Starší žáci dosahovali dobrých časů, ale konkurence byla silná a i oni byli ve Hře Plamen na celkové 6. místě a ve Štítu na sedmém. Soutěž byla velmi úmorná a poslední útok skončil až v šest hodin večer. O týden později zakončovali sezónu dorostenci. Okresní kolo se konalo v Jablonci. Jela na něj pouze Kačka Fricová a z třetího místa postoupila do krajského kola. Toho se však ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Poslední květnovou schůzku jsme zavítali do muzea V Pertolticích. Dověděli jsme se něco nového o velikonočních vajíčcích a sběru žab u Panneského rybníka. Před prázdninami jsme připravili krátké pásmo k vítání občánku a 26. června zajeli na soutěž do Dolní Řasnice. Nejprve startovala přípravka. Kvůli trémě se nedařilo spojit béčka, takže se museli spokojit s 3. místem. Mladší žáci padali na mokrém povrchu u základny a i oni byli třetí. Starší žáci, díky rozpojenému béčku u stroje, skončili šestí.
Pak přišly prázdniny. S dětmi jsme se sešli na konci července na tradičním spaní na hasičárně. Chodili jsme na procházky, hráli stopovanou, učili se na braňák a okupovali prolézačky u krámu. V sobotu jsme jeli na výlet do Dolního Oldříše. Prohlédli jsme si zdejší kostelík a svezli se úzkorozchodnou lokomotivou. I stezka odvahy nakonec byla.
První sobotu v září jsme vyrazili do Heřmanic. V disciplíně 60 metrů překážek tu soutěžilo 8 našich dětí ve čtyřech kategoriích. Nejlépe se umístili: Růženka Valášková 2. místo, Kateřina Boučková 3. místo a Eliška Čepelíková 4. místo. Hned druhý den nás čekala soutěž v požárním útoku v Dolní Řasnici. Přípravka byla čtvrtá. Strojníkovi se povedlo je zalít vodou na základně. Mladší žáci dlouho stříkali do terčů, ale na medaili za třetí místo to nakonec vyšlo. Při útoku starších žáků se rozpojilo béčko na odtoku z přetlakového ventilu a pořadatelé jim nařídili útok opakovat. Vyplatilo se. Polepšili si na 2. místo. Na okrskové soutěži naše děti doslova zářily! Ve všech třech kategoriích získaly první místo. Stejně tomu bylo i o týden později na Memoriálu Františka Pulce ve Vsi. Tentokrát to byla jen dvě první místa. Soupeři se mohli radovat, že jsme přípravku nechali doma.
Prvního října jsme se zúčastnili Koblížkového braňáku v Novém Městě pod Smrkem. Odsud si přivezli mladší žáci diplom za třetí místo a starší za druhé. Odbyla se zde i soutěž vedoucích v pojídání koblih na čas. Největší jedlíci jsou v Novém Městě. O týden později si jedna z našich vedoucích prodloužila svou odbornost na školení v Novém Městě. Na konci října jsme u nás v Pertolticích pořádali tradiční Předbraňák. Opět byla účast veliká – 11 družstev mladších žáků a 17 družstev starších žáků. Tentokrát nás potrápil vítr. Shazoval špalíčky na střelbě a rozhodčí se báli, že především u starších žáků, kde se nechybuje na ostatních stanovištích, nebude možné určit vítěze, ale vše vyšlo dobře. Vítězi se stali s jediným trestným bodem Pertoltice. V kategorii mladší žáci jsme obsadili čtvrté a osmé místo. Guláš byl opět výborný! Všichni ho pochvalovali. Na soutěž jsme získali grant z Libereckého kraje. A protože Předbraňák je nejfajnovější akce našeho sboru, blýskli jsme se s ní v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2016.
Dne 5. listopadu dětem začal nový ročník Hry Plamen brannými závody. Žáci si ho odběhli v Habarticích a přivezli si z něho ti starší 9. místo a mladší čtvrté a osmé. Dorostence trápilo chladné počasí v Heřmanicích. Na tamním braňáku získala Růženka Valášková 2. místo a Kačka Fricová 7. místo. Soutěžní rok jsme uzavřeli na frýdlantském náměstí 19. listopadu. V požárním útoku na sucho se třemi proudy se bojovalo o živého kapra. Oběma našim družstvům živá výhra o jedno místo utekla, ale děti byly rády, protože ti sladcí za druhé místo jsou prý mnohem lepší. Snědli jsme je k odpolednímu čaji na prosincové schůzce. V listopadu jsme stihli ještě zavítat do místního muzea. Tentokrát na výstavu Vánoce podle pana Lady a vyhodnocení foto soutěže s houbami. Poslední listopadovou sobotu jsme vystupovali s vánočními koledami na návsi při rozsvěcení vánočního stromečku. Potom, co jsme odzpívali, přijeli strašliví čerti a šlo se na sál, kde za básničku děti dostaly pytlík sladkostí.
Rok 2016 jsme zakončili vánoční besídkou na hasičské zbrojnici a pomohli jsme také s předprodejem lístků na taneční zábavu. Na naši činnost se nám podařilo získat dotaci ve výši 38 000 korun z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou jsme použili především na nákup nových triček.
To vše by se nám nepovedlo zvládnout bez sponzorů, rodičů, členů sboru – zejména řidičů a dalších příznivců, kteří nám pomáhají nebo přispějí korunou, nebo třeba i upečenou buchtou. Za to jim děkujeme!

Co je vlastně integrovaný záchranný systém?
Pod pojmem IZS si většina z nás okamžitě představí sanitku, hasičské nebo policejní auto spěchající k zásahu. Skutečnost je však trochu složitější. IZS je především systém definovaný a vymezený zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Základy IZS byly položeny již v roce 1993. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek vyžadují určitou koordinaci postupů.
IZS je definován zákonem jako efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události, tak aby nebyl opomenut nikdo, kdo pomoci může, a vzájemně si nikdo nepřekážel. IZS se skládá ze základních a ostatních složek IZS. Mezi základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální hasiči), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (dobrovolní a podnikoví hasiči), zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Působí na celém území České republiky.
Co je vlastně integrovaný záchranný systém? Pod pojmem IZS si většina z nás okamžitě představí sanitku, hasičské nebo policejní auto spěchající k zásahu. Skutečnost je však trochu složitější. IZS je především systém definovaný a vymezený zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Základy IZS byly položeny již v roce 1993. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek vyžadují určitou koordinaci postupů.
IZS je definován zákonem jako efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události, tak aby nebyl opomenut nikdo, kdo pomoci může, a vzájemně si nikdo nepřekážel. IZS se skládá ze základních a ostatních složek IZS. Mezi základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální hasiči), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (dobrovolní a podnikoví hasiči), zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Působí na celém území České republiky.
Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. městská nebo obecní policie), ostatní záchranné sbory (např. horská služba), orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynaři, energetici, vodaři), zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. S ostatními složkami IZS je předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací.
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS. V praxi to znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě zpravidla velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. Velitelem zásahu však může být i příslušník složky, jejíž činnost v místě zásahu převažuje. Například při záchraně pohřešovaných osob v terénu - pátrací akci v terénu nebo při zásahu na útočícího aktivního střelce velí příslušník Policie ČR. Velitel zásahu řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. V případě zásahu pouze jedné složky se nejedná o zásah IZS. O zásah složek IZS se jedná až v případě, kdy společně zasahují dvě a více složek IZS. Operační a informační středisko IZS (jsou jimi OPIS HZS krajů a OPIS HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky (lidi a techniku) jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách, je oprávněno varovat obyvatelstvo na ohroženém území, vyžadovat a organizovat věcnou a osobní pomoc atd. Na strategické úrovni je pak IZS koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. Klasickým příkladem fungování systému IZS jako koordinovaného postupu všech záchranných složek byly povodně v Libereckém kraji v roce 2010. 
Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací i rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost žádosti o pomoc při řešení mimořádné události uposlechnout. Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech stanoví zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v §23 - 25. 
I když nejsou přímo jeho součástí, mají v systému IZS významné místo i orgány a starostové obcí, a to především v oblasti přípravy na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Konkrétní povinnosti orgánům obce a starostovi stanovuje zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v § 15 - 16. Obce se v systému přípravy na řešení krizových situací podílí především na spolupráci se složkami IZS při zpracování stanovené dokumentace, sběru a aktualizaci dat. Pro přípravu a řešení krizových situací zřizují zvláštní orgány podle zákona např. krizové štáby, bezpečnostní rady, povodňové komise apod. Při řešení různých situací spolupracují se složkami IZS, koordinují činnost na svém území, poskytují pomoc občanům (např. distribuce humanitární pomoci, zajišťování náhradního stravování a ubytování, zajišťování finanční pomoci, distribuce sociálních dávek, zajištění informovanosti obyvatelstva).
Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. městská nebo obecní policie), ostatní záchranné sbory (např. horská služba), orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynaři, energetici, vodaři), zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. S ostatními složkami IZS je předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS. V praxi to znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě zpravidla velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. Velitelem zásahu však může být i příslušník složky, jejíž činnost v místě zásahu převažuje. Například při záchraně pohřešovaných osob v terénu - pátrací akci v terénu nebo při zásahu na útočícího aktivního střelce velí příslušník Policie ČR. Velitel zásahu řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. V případě zásahu pouze jedné složky se nejedná o zásah IZS. O zásah složek IZS se jedná až v případě, kdy společně zasahují dvě a více složek IZS. Operační a informační středisko IZS (jsou jimi OPIS HZS krajů a OPIS HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky (lidi a techniku) jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách, je oprávněno varovat obyvatelstvo na ohroženém území, vyžadovat a organizovat věcnou a osobní pomoc atd. Na strategické úrovni je pak IZS koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. Klasickým příkladem fungování systému IZS jako koordinovaného postupu všech záchranných složek byly povodně v Libereckém kraji v roce 2010. 
Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací i rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost žádosti o pomoc při řešení mimořádné události uposlechnout. Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech stanoví zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v §23 - 25. I když nejsou přímo jeho součástí, mají v systému IZS významné místo i orgány a starostové obcí, a to především v oblasti přípravy na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Konkrétní povinnosti orgánům obce a starostovi stanovuje zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v § 15 - 16. Obce se v systému přípravy na řešení krizových situací podílí především na spolupráci se složkami IZS při zpracování stanovené dokumentace, sběru a aktualizaci dat. Pro přípravu a řešení krizových situací zřizují zvláštní orgány podle zákona např. krizové štáby, bezpečnostní rady, povodňové komise apod. Při řešení různých situací spolupracují se složkami IZS, koordinují činnost na svém území, poskytují pomoc občanům (např. distribuce humanitární pomoci, zajišťování náhradního stravování a ubytování, zajišťování finanční pomoci, distribuce sociálních dávek, zajištění informovanosti obyvatelstva).
Zdroj: HZS ČR Spolupráce: Ing. Jan Gardoň, Statutární město Liberec Foto: archiv HZS LK Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Dne 25. února 2017 Sbor dobrovolných hasičů pořádá Masopustní průvod obcí Pertoltice.
Průvod bude zahájen ve 12:30 hodin před hasičskou zbrojnicí. Rej tradičních i netradičních masek bude procházet vesnicí a zpívat a veselit se. Celý průvod potom zakončí své řádění posezením na hasičské zbrojnici.Přílohy

1486735148_sb_drbnaunor2017.pdf

1486735148_sb_drbnaunor2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,3 kB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice