Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2017
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek, – jednání Mikroregionu Frýdlantsko, – aktualizace webových stránek, příprava žádostí o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Libereckého kraje, jednání na ÚP v Liberci – nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, příprava nových OZV, nové nájemní smlouvy na byty – příprava a zpracování, drobná údržba majetku obce , likvidace náletů na pozemcích, aby byly připraveny k následnému pronájmu, kontrola rozpočtu, zapracování novel a změn v předpisech a zákonech, pořízení energetických štítků pro objekty u nichž tento dokument ještě chyběl.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Mohu někde nahlásit svůj zájem být ve volební komisi? Ano. Je tak možné učinit osobně, telefonicky, či mailem na známé kontakty obecního úřadu, popřípadě přímo starostovi. Pokud bude potřeba doplnit volební komisi o další členy – starosta obce osloví ty občany, kteří zájem o práci ve volební komisi projevili.
2.) Stále ty kamiony! To se s tím nedá vůbec nic dělat?
V níže přiložené tabulce můžete najít informace o pohybu vozidel, zejména jejich počtu. Další údaje jsou k nalezení na webových stránkách obce Habartice. Nutno ještě podotknout, že se jedná o počty vozidel, projíždějících pouze v jednom směru. Nárůst je opravdu velký. Na konci měsíce proběhne jednání Bezpečnostní rady ORP Frýdlant, na které bude opět téma otevřeno, musíme počkat na to, co bude nakonec výstupem z toho jednání. Ale jednoduchá jednání to opravdu nejsou. V současné době čekáme stále na vyjádření SFDI ČR, zda naše žádost o dotaci na zbudování bezpečného přechodu pro chodce byla úspěšná ( termín tak nejdříve konec dubna 2017). Poté by se mohly zahájit první úkony.
3.) Prý plánujete stavbu nějakého zázemí pro akce, jak se proslýchá?
Ano, můžeme potvrdit. Stavba se již se projektuje, připravují se jednotlivé podklady pro jednání s úřady. Pozemek, na kterém bude stavba stát je již v majetku Obce Pertoltice. Převod byl dokončen. Finanční prostředky zastupitelstvo obce svým rozhodnutím uvolnilo z rozpočtu. A tak v předmětném prostoru u sportovního hřiště, bude zbudován přístřešek – chcete-li pergola, která bude sloužit jako trvalé zázemí pro konání našich společenských akcí a bude nahrazovat řešení ( půjčování stanů), které jsme doposud využívali. Rádi bychom vás oslovili se žádostí, abyste svým dílem přispěli, podle možností a schopností. Při vlastní výstavbě bude platná každá ruka.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Dnem 15.4.2017 uplyne první doba splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu. Těm z vás, kteří ještě nemají uhrazenu, byť alikvotní část poplatku, termín splatnosti tímto připomínáme. Splatnost poplatku za držení psa byla ke dni 31.3.2017.

AKTUÁLNĚ
Ministerstvo životního prostředí zahájilo druhou vlnu kotlíkových dotací.

Vyčlenilo na ni 3,4 mld. Kč o které se kraje mohou začít hlásit od 31. března. Výzvy krajů pro konečné příjemce dotací na výměnu starých kotlů by pak měly být vypsány nejpozději
do 31. října. Podle plánu ministerstva by v rámci druhé vlny mělo dojít k výměně
35 tisíc neekologických domácích kotlů na pevná paliva za výrazně ekologičtější
modely. Díky tomu by se měla výrazně zlepšit kvalita ovzduší v obcích a městech
a vzrůst podíl obnovitelných zdrojů při výrobě energie pro domácnosti. V rámci první
vlny bylo dosud instalováno 15 tisíc nových kotlů za 1,8 mld. Kč. V různém stadiu vyřizování jsou ještě žádosti v celkovém objemu téměř 1,5 mld. Kč. Ministerstvo slibuje,
že ve druhé vlně budou pravidla pro přidělování dotací ještě jednodušší než ve vlně
první a příjemcům navíc nabízí bonus v případě doplnění výměny kotle o zateplení
financované z programu Nová zelená úsporám.

JINÉ (vp)
Na obou katastrech naší obce byly zahájeny pozemkové úpravy. S tím souvisí i pohyb pracovníků, kteří byli pověřeni SPÚ – detašovaným pracovištěm v Liberci. Informace pro naše občany a další majitele nemovitostí byla zveřejněna řádně na úředních deskách, a to včetně jmen a RZ vozidel, která budou pro zpracování podkladů používána. Tito pracovníci jsou ze zákona oprávněni vstupovat na pozemky všech vlastníků, žádáme vás, abyste toto respektovali a poskytli součinnost.

Valná hromada mysliveckého sdružení
Dne 18.3.2017 se konala valná hromada dalšího spolku, který na území naší obce působí. Tentokráte byl na řadě spolek myslivecký. Azyl pro letošní jednání poskytli majitelé Zámeckého dvora v Černousích. Po úvodních promluvách a předložení zpráv o činnosti spolku, následoval myslivecký soud. Atmosféra celého průběhu byla opět přátelská, skvělá. Mezi hosty přivítal předsedající pana Ing. Bc. S.Briestenského – starostu obce Habartice, paní R.Šidlovou – starostku obce Bulovka a p. V.Podmanického – starostu domovské obce Pertoltice. Na letošní valné hromadě neproběhl žádný myslivecký soud, který byl až doposud vždy nedílnou součástí. Nikdo se ničím neprovinil, a tak proběhlo pouze pasování na lovce jelení zvěře. Úlovek to byl pořádný. Následovala neoficiální část programu. Za starostku a starosty moc děkuji ještě jednou za pozvání. Již teď se těšíme na další setkání.

Gymnázium Frýdlant slaví jubileum
V prosinci letošního roku to bude již 70 let, kdy bylo zahájeno vyučování na Státním reálném gymnáziu ve Frýdlantě v Čechách. Předcházelo tomu obrovské úsilí rodičů a funkcionářů městského i okresního národního výboru. V prosinci 1947 přivítala okázalá budova v Zámecké ulici č. 4003 (konfiskát rodiny Clam-Gallasovy) první studenty.
Budova ale gymnáziu nestačila, a tak byla na začátku padesátých let dokončena 1. etapa výstavby školy v dnešní Purkyňově ulici. Zde gymnázium zakotvilo až do roku 1976, kdy se škola přestěhovala do budovy bývalého okresního soudu, kde sídlí dodnes.
Stejně jako budovy střídalo gymnázium i rozličné názvy a počet ročníků. Zažilo jedenáctiletku, střední všeobecně vzdělávací školu i gymnázium čtyřleté a osmileté, kterým stále zůstává s předpokladem poskytnout co nejkvalitnější vzdělání studentům z celého Frýdlantska.
Školou prošly stovky úspěšných absolventů, na studentská léta ve Frýdlantě vzpomíná i leckterý Liberečan, někdy se dokonce povedlo, že Frýdlantští byli ve třídách v menšině.
Na gymnáziu se vystřídalo také mnoho profesorů. Za socialismu se navíc formou umístěnek do pohraničí často dostávali politicky nevhodní lidé, nikoli však pedagogicky; frýdlantské gymnázium tak nabízelo špičkové středoškolské vzdělání
Oslavy výročí proběhnou letos na podzim. A protože za 70 let se může odehrát mnoho zajímavých věcí a příběhů, začalo gymnázium svou historii mapovat. Přispět k tomu mohou i bývalí profesoři či absolventi. Mohou to být vzpomínky, fotografie, ale i další „upomínkové materiály“. Zkrátka vše, co se k historii váže. Tyto materiály můžete zasílat na speciální e-mailovou adresu vyroci@gymfry.cz nebo klasicky poštou na adresu Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant v Č. Již nyní se budeme těšit na vaše milé příspěvky.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali za podporu, kterou jste věnovali naší obci v soutěži o ,,Nejlepší dřevěnou stavbu roku 2017,, do které jsme se přihlásili se stavbou našeho dětského hřiště v Dolních Pertolticích. Bohužel jsme nezískali žádné z ocenění, ale to zase tolik nevadí. Hlavní je, že slouží pro naše občany a líbí se nám.
Název díla: Dětské hřiště Pertoltice
Kategorie: Dětská hřiště – malá
Pořadí díla v hlasování veřejnosti: 13
Počet hlasů pro Vaše dílo: 204
Počet hlasů vítězného díla: 871
Celkový počet hlasů v kategorii (tedy počet lidí, kteří viděli Vaši stavbu): 6499

Hořící kontejner – v sobotu 25.32017…..šestá hodina ranní. Opět se v popelových nádobách nacházel žhavý popel. I přes několik upozornění. A tak nedávno opravený kontejner tak prošel zkouškou, co vydrží. Za účasti našich hasičů a pracovníka obce byl hořící obsah uhašen. Znovu tedy apelujeme na ty, kteří do popelových nádob dávají ještě žhavý popel, aby tak v budoucnu nečinili. Děkujeme.

Mezinárodní den žen
Ve středu 8. března odpoledne jsme s našimi ženami na hasičské zbrojnici oslavili Mezinárodní den žen. Krom téměř dvacítky dětí, které zde vystupovaly, přišlo také dvaadvacet maminek a babiček a jeden zástupce mužského pohlaví. Hasičárna praskala ve švech. Program byl zcela v režii mladých hasičů. Nejprve vystoupili s pásmem básniček. To uzavřela dojemnou písničkou s vyznáním své mamince Růženka Valášková. Potom přišli muzikanti z Čech – ti nejmladší hasiči – a zazpívali a zahráli na různé nástroje. Nakonec ženy pobavili humornou scénkou o písničce „Co jste hasiči, co jste dělali“ velké děti. Uhasili pivovar, sice pozdě, ale přece, a pak si s osazenstvem shořelé hospody nalili rum a spláchli ten smutek nad vykonaným dílem. Všechna představení sklidila velký potlesk. Potom, co děti vyčerpaly svůj repertoár, si mohly sousedky při dobrém vínku pohovořit o životě v obci a zakousnout připravené dobroty.

Hořííííí!
Zatímco v lednu a únoru zahálela hasičská cisterna ve zbrojnici, v březnu se tam téměř neohřála. Třetího března vyjížděla místní jednotka k požáru bytu v panelovém domě ve Frýdlantě v Sídlištní ulici. Bylo to kolem jedné hodiny, tedy v čase, kdy je většina hasičů ještě v práci, přesto jsme dokázali na místo dorazit v počtu třech členů. Naštěstí našeho zásahu nebylo potřeba. Požár v prvotním stádiu uhasila hlídka městské policie pomocí požárního hydrantu na chodbě. Tři obyvatelé bytu se nadýchali kouře a byli předáni záchranné službě k ošetření. Požár vznikl pravděpodobně od elektroinstalace mrazáku.
Podruhé jsme vyjížděli k požáru rodinného domu v Minkovicích v sobotu 12. března v 19:30 hodin. Na místo jsme dorazili hned po jednotce z Višňové. Požár technické místnosti byl naštěstí uhašen majitelem domu pomocí dvou hasicích přístrojů.
O pár dní později 16. března nás operační středisko povolalo k likvidaci úniku ropných produktů na komunikaci E13 v Pertolticích ve směru na Habartice – u bývalé pískovny. Bylo to opět kolem jedné hodiny odpolední. V zatáčce stál poškozený kamion, ze kterého na silnici vytékal olej. Skvrna se naštěstí netáhla nějak daleko. Pod samotným kamionem již řidič olej zasypal sorbentem. Na našich hasičích bylo jen uklidit zatáčku. Nutno ještě podotknout, že ten samý kamion stál o tři hodiny později v Arnolticích a táhla se za ním olejová skvrna až k zatáčce nad Arnolticemi. Tentokrát byli krom profesionálů povoláni hasiči z Bulovky.
Sérii výjezdů uzavřel požár kontejneru před hasičskou zbrojnicí v Pertolticích. Hořelo v sobotu 25. března v šest hodin ráno. Naši hasiči však byli bdělí a seběhlo se jich hned pět. Do kontejneru nalili celých 2500 litrů vody a během půlhodinky měli hotovo. Dostavila se i profesionální jednotka z Raspenavy. Požár s největší pravděpodobností vznikl od horkého popela, který do kontejneru nasypal neopatrný občan.

Výstava o sběratelství v místním muzeu
V pátek 10. března navštívili mladí hasiči výstavu v muzeu v Pertolticích s názvem „Ukázka ze sběratelství z druhé poloviny 20. století“. Děti si prohlédly, co všechno jejich rodiče a prarodiče sbírali. Byly tu různé mince, známky, krabičky od sirek nebo třeba kapesníčky a fotky zpěváků. Nejvíce však děti pobavily kuriozity jako například napodobeniny výkalů, skákací pavouci a plastový půlitr. Pak se soutěžilo v různých otázkách a hádankách o dukáty. Nakonec se všichni pustili do připraveného občerstvení. Odpoledne strávené v muzeu bylo opravdu příjemné a dětem se líbilo. Organizátorkám paní Haně Polákové a Marii Srpové patří poděkování! Všem doporučujeme shlédnutí výstavy.

AKCE FVS,a.s.
Liberecký kraj přispěje 30 miliony korun na rekonstrukci úpravny pitné vody v Bílém Potoku. Rozhodli o tom dnes krajští zastupitelé. Projekt za 216 milionů korun připravila Frýdlantská vodárenská společnost (FVS), která na něj získala 126 milionů z peněz EU z Operačního programu Životní prostředí. Další peníze si musí půjčit. Důvodem opravy jsou rostoucí nároky na kvalitu pitné vody. Projekt byl schválen už v minulém programovacím období a obce a Frýdlantská vodárenská hledaly peníze na spolufinancování, kraj oslovily již loni."Tím hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli projekt podpořit částkou až do 30 milionů korun, je to, že jde prakticky o nultou etapu přípravy kapacit na úpravu pitné vody pro Frýdlantsko poté, co se dá očekávat, že s rozšířením těžby v polském hnědouhelném dolu Turów dojde k poklesu spodní vody," řekl hejtman Martin Půta (STAN). Úpravna by pak podle něj mohla být v budoucnu hlavním zdrojem pitné vody pro Frýdlantsko, kde žije 24 tisíc obyvatel. V letošním roce dostane podle Půty FVS 15 milionů korun a druhou polovinu peněz v příštím roce. FVS vznikla v roce 2004 transformací Frýdlantského vodárenského sdružení. Akcionáři společnosti je 18 měst a obcí Frýdlantského výběžku. Úpravna vody v Bílém Potoku spolu s úpravnou ve Frýdlantu jsou dominantními zdroji pitné vody pro region. Obě úpravny bez větších investic fungují od první poloviny 70. let. Jejich rekonstrukci připravovala FVS několik let, proces ale zkomplikovaly povodně, které postihly Frýdlantský výběžek v srpnu 2010. Jen na vodárenské infrastruktuře velká voda tehdy napáchala škody za 90 milionů korun. Vodárenská společnost měla připravený projekt modernizace obou úpraven za 358 milionů korun, před čtyřmi lety dokonce uspěla s žádostí o evropské dotace. Projekt se ale nerealizoval, protože se nepodařilo zajistit peníze na nutnou spoluúčast. Frýdlantsko se po povodních finančně vyčerpalo. "Zjistili jsme, že nejsme schopni oba projekty dělat naráz, Bílému Potoku jsme dali prioritu. Je důležitější s ohledem na sucho," řekl ředitel FVS Petr Olyšar. Frýdlantská úpravna je podle něj navíc na dobu zhruba osmi let vyřešena díky investici do linky reverzní osmózy za 15 milionů.
Zdroj: http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/10435-na-upravnu-vody-v-bilem-potoku-da-kraj-30-milionu-korun.html?utm_source=copy

HASIČI RADÍ OBČANŮM - III
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu - listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno.
Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).
JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“.

Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
 datum a místo pálení
 osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
 dobu, po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.

I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení oblečení, pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si, kutálej se!“
( Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje)Přílohy

1491481339_sb_drbna4_2017.pdf

1491481339_sb_drbna4_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,17 MB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice