Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Březen 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Koloman Bari 70 let, Božena Nosková 69 let, Růžena Valášková 64 let, Božena Tretiníková 55 let, Renata Pešková 46 let, Markéta Valášková 45let, Martin Romanec 44let, Ivana Menclová 43 let, Marcela Novotnyjová 37 let, Petr Haloun 33let, Pavel Šantroch 32 let, Vít Bošina 20 let, Michael Voňka 17 let, Kevin Bubeníček 15 let, Ondřej Prousek 10 let a Sabina Soukupová 9 let , Anna Navrátilová 3 roky a Vlastislav Hanek 1 rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
milí sousedé, drazí přátelé,
krátká a nevýrazná zima je v tuto chvíli pravděpodobně již za námi. Jaro pomalu kráčí na naše zahrady a zahrádky. Se slunečním svitem spojená pozitivní energie se přelévá pozvolna též do lidí a pokud některé z nás nepřekvapí jarní únava, budeme mít po zimních měsících opět období zvýšené chuti do další práce. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavení, opravování všeho možného druhu nebo nějaké to vylepšování našich domácností. Přeji nám všem, aby nám elán vydržel a aby veškerá práce byla korunována kýženým úspěchem.
Viktor Podmanický starosta obce


Valná hromada hasičského okrsku.
Dne 21.2.2015 se konala v MinkovicíchValná hromada hasičského okrsku. Za naši obec se jednání účastnili delegovaní členové hasičského sboru. Přítomen jsem byl též já, jako starosta naší obce. Na jednání byly předloženy zejména zprávy jednotlivých hasičských sborů, sdružených v okrsku. Dále byly nastíněny problémy, které činnost dobrovolných hasičů neustále provází a předložen plán akcí na další období. Zprávy o činnostech našeho sboru, které přednesla p. Olga Čepelíková DiS ( v jedné osobě starostka a velitelka hasičů), byly ze všech přednesených zpráv opět nejobsáhlejší, plné odkazů na bohatou činnost našich hasičů a mládeže kolem našeho sboru ( vlastní ostré zásahy, různá školení..práce kolem techniky a budov, a výčet všech společenských akcí). Vyjmenovány byly podrobně akce, kterými sbor podporoval, či dokonce tvořil sbor společenský život naší obce. Vedením okrsku, i samotnými hasiči byla kvitována pomoc, kterou poskytují vedení obcí jednotlivým sborům. Přítomní představitelé obcí, byli osloveni se žádostí o zachování této podpory. I proto, že sbory jsou často ,,tahouny,, všeho dění v našich obcích. Posílám poděkování za pozvání na valnou hromadu a slibuji, že se vedení obce bude i nadále pokoušet o neklesající míru podpory našeho hasičského sboru.
Viktor Podmanický starosta obce

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Kdy se koná nejbližší zastupitelstvo?

Nejbližší zasedání se koná dne 25.3.2015, od 17:30 v zasedací místnosti obecního úřadu.Program zasedání i podklady pro jednání jsou k dispozici na vývěskách i úřední desce s možností dálkového přístupu.

2.) Jak postoupilo jednání kolem otevření pískovny v Dolních Pertolticích? Dá se říci, že nemáme žádné nové zprávy a nejsou nám známy žádné nové skutečnosti.Pokud se nové informace dozvíme, budeme vás rozhodně informovat.

3) Vážený pane starosto, prý na krajském úřadě zařídili, aby byla opět zubní pohotovost pro občany našeho kraje? Už je v provozu?
Od 1.4.2015 se můžete ,,těšit,, na další pohotovostní službu v oboru zubní lékařství v Liberci -Rochlicích (Mudr. Ahmad Abu Baker). Informace uvádíme ještě na konci tohoto vydání.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ - za měsíc únor 2015
- vyúčtování dotací za rok 2014, - zpracování výstupů ze zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, výkon přenesené působnosti, - žádosti sil. správní orgán, zajištění auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů , účast na Valné hromadě hasičského okrsku Višňová, schůze DSO a DR FVS,a.s., ukončování pracovních poměrů VPP a následné zpracování žádosti na nové pracovníky,
ukončena byla kontrola MMR – dotace na opravy povodňových škod ( bez závad).

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Obec Pertoltice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění pozdějších platných předpisů oznamuje, záměr obce pronajmout nebytový prostor – provozovna restaurace, společně s nutným zázemím, předmět nájmu se nachází v objektu na st.p.č.17/1, č.p. 64, Dolní Pertoltice. Obec Pertotlice v souladu s § 39, zákona o obcích č.128/2000 Sb. , zveřejňuje záměr budoucího úplatného pronájmu ( nájemné za podlahovou plochu - 4.000,-Kč, za zařízení provozovny - 1.000,-Kč + 800,-Kč záloha na služby/ měsíc) - nebytový prostor se nachází v objektu č.p.64, Dolní Pertoltice (provozovna restaurace). Je přístupný k prohlídce. Pronajímatel nezajišťuje vytápění provozovny,dodávku el.energie, ostatních energií a likvidaci odpadů. Nebytové prostory budou pro nového nájemce uvolněny dohodou. Předchozí nájem zaniká ke dni 31.3.2015. Schválené využití předmětu nájmu je provozování hostinských služeb- restaurace. Doba pronájmu se navrhuje na dobu dvou let. Před uzavřením nájemní smlouvy hradí nájemce jistotu ve výši 20.000,-Kč. Detailnější dotazy a upřesnění podá starosta obce.
Informace podá kancelář obecního úřadu na tel.č.:
724 162 170 e-mail : ou_pertoltice@volny.cz
724 189 166 e.mail: obec.pertoltice@volny.cz

MÍSTNÍ POPLATKY
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, že dnem 15.4.2015, uplyne doba první splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za držení psů měl splatnost do 31.3.2015!


Celkem dvanácti vybraným příslušníkům Integrovaného záchranného systému předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta Záslužné medaile I. a II. stupně. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 29. ledna v liberecké kavárně Pošta. Jedním z těch, kteří poctu obdrželi, byl i starosta obce Habartice -pan Ing.Bc.Stanislav Briestenský. Gratulujeme!!

Pozvánka na oslavu (oč)
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na již tradiční oslavu MDŽ, která bude ve středu 4. března 2015, v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Připraven je od 17:00, krátký kulturní program mladých hasičů a občerstvení. Pro ženy máme drobnou pozornost. Těšíme se na Vaši účast.

Něco z historie - Smírčí kříže
Jsou nejstaršími dochovanými drobnými památkami na území Frýdlantska. Jejich význam je již v samotném označení smírčí kříž a vztahuje se ke smíru mezi pachatelem a obětí trestného činu. Vše vychází z křesťanského pojetí odpuštění. Tyto smírčí kříže se na Frýdlantsku dochovaly v 5 exemplářích. V katastru města Raspenava 2x (u č.p. 458 kříž evidován mezi nemovitými památkami), Andělka (kříž se nachází u kostela sv. Anny a je evidován mezi nemovitými památkami), Dolní Oldříš (kříž se nachází u kostela sv. Martina a není evidována mezi nemovitými památkami) a Dolní Řasnice (kříž je vsazen do obvodové zdi hřbitovní kaple u kostela sv. Heleny a není evidován mezi nemovitými památkami).

Drobným památkám je v současné době věnována značná pozornost. V posledních letech přibývaní mnohé aktivity obcí, občanských sdružení a jednotlivců, které drobné památky obnovují. Řada drobných památek tak získává novou atraktivní podobu. V řadě případů se však s obnovou neřeší následná péče. Ze všech sdružení a institucí, které památky obnovují má údržbu nejlépe procovanou Spolek Patron. V některých případech se o obnovené drobné památky starají jednotlivci, kteří tak navazují na systém, který fungoval v době, kdy drobné památky znaly své skutečné majitele, tedy před rokem 1945. Otázkou zůstává, jestli stávající nesystematizovaná údržba a obnova drobných památek je zárukou kontinuity. Je zřejmé, že jistou nadějí je skutečná obnova vědomí občanské společnosti o hodnotě a významu drobných památek pro krajiny a především obyvatele Frýdlantska. Pokud se rozvoj společnosti nebude i nadála positivně v tomto směru rozvíjet, je možné, že drobné památky se znovu začnou stávat plnou součásti přírody, ve smysl jejich pohlcení a postupným zánikem.
( Náš Kraj, občanské sdružení Hrdinů 113/21, 460 01 Liberec XII-Staré Pavlovice )

HISTORIE ŠKOLY v Pertolticích
O školních prvopočátcích v naší obci nejsou bližší zprávy. Založení školy nelze s určitostí určit. Stálé budovy školní asi nebylo a výuka probíhala následně hned v několika objektech. Asi kolem roku 1720 se činí první zmínky o škole a školní zahradě. V roce 1830 je školní budova v tak zchátralém stavu, že je obava o zřícení. Proto nákladem 2200 zlatých se provádí oprava od základů. Na byt učitele dochází až po 38 letech v roce 1968. Zakládací kniha hrabat Gallasů má zmínku o zdejší škole datovanou 14.května roku 1663. Tam se dovídáme o právech a povinnostech zdejších učitelů. Platy zdejších učitelů zčásti naturalizovali místní sedláci a polníci. Z části je tvořily příjmy ze sobotáles, svateb, křtů, pohřbů a kupních, prodejních smluv. První známé jméno učitelovo – Baltizar Schuster je z roku 1670. Další učitel rodem cikán, ustanovený hrabětem Gallasem v roce 1720 založil zde rod, jehož poslední členové byli vyhoštěni v roce 1946. Jmenovaný učitel Bohumil Buchelt zanechal po sobě značné jmění. Dřevěná škola zase na spadnutí, přinutila místní školní radu ke stavbě. Stavba zadána staviteli W.Stärzovi, který za 19.930 zlatých se uvolil novou školu postavit. Již 29.února roku 1892 kladen základní kámen a 9.září téhož předána svému účelu.Tak stojí dodnes. Jen účel má jiný. Kéž nový duch a dobrý český jazyk přečkají zde stavbu budovy do dalších věků a požehnání vědění dovede nové obyvatele ke krásnějším zlatým časům.
Prví rok po osvobození se projevil ve zdejší obci přílivem novousedlíků. Jsou to Češi a Slováci. Kteří se stali národními správci a pracovníky na usedlostech státem zdejším Němcům, zabraných. Jsou ze všech vrstev, ale nejvíce z těch nejchudších. Zde zakotví a domůžou se postavení, která jim byla dlouhá léta odpírána. Dělníci, domkáři, deputnátníci a dělníci z továren, tvoří základ dosídlení. Přinášejí si nejen chuť pracovat, ale také chyby a nevědomosti.Je velký zájem o školu. Někdy i pýchu, kterou odkoukali od svých bývalých pánů. Nechybí zde poctivců na slovo vzatých ani zlodějů a zlomyslníků. A taková je i mládež.

Školní rok 1945-1946
začal v pondělí 3.září 1945. Do školy se přihlásili 32 žáci. Probíhají přípravné práce, nikdo nevzpomně na vymalování tříd a jejich úpravu. Proto na prosbu prvního českého učitele, zde usedlí zedníci jednu školní učebnu vymalovali.Učitelem při zdejší škole byl ustanoven dne 28.srpna 1945, pan Václav Semerád. Vystudoval na učitelském ústavu v Čáslavi a maturoval v roce 1937 ve svém 24.roku věku. Narodil se totiž v roce 1913. Putování za chlebem bylo pestré. Působil jako učitel římskokatolické církve v Přelouči, v Bavorsku, Vilémovicích, Ledči nad Sázavou a Podkarpatské Rusi. Po totálním nasazení byl ustanoven právě do Pertoltic.
Začátky vyučování bylo těžké. Pomůcek nebylo a děti sloučené ze všech možných koutů a vrstev byl též problém.Děti ze Slovenska jsou i teď stále problém. V té době donesla paní Černá učiteli 12 českých knížek – zejména pohádky a povídky. V několika rodinách bylo též knih, ale bály se o ně. Někdy je milejší papír, než dětská duše.
28.října byla školní oslava. Celkem 12 dospělých. Ze Svazu české mládeže nedorazil nikdo, ačkoliv byl svátek a nepracovalo se. Dne 6.listopadu byla oslava k výročí říjnové revoluce. Dne 9.prosince dostaly děti mikulášskou nadílku. Dne 16.prosince byl postaven Svazem české mládeže vánoční strom republiky. Při této oslavě učinkovaly naše děti.Výtěžek byl věnován pozůstalým politických vězňů. Svazu české mládeže bylo veřejně poděkováno v místním tisku, žáků školy nebylo vzpomenuto. Dne 3.března byla oslava narozenin T.G.Masaryka. Opět účinkovaly děti ze školy a Svaz mládeže. V novinách zmíněn opět pouze Svaz české mládeže. Dne 28.února byla přikázána lit.učitelka Anna Červinková. Dne 30.března odchází do Nového Města pod Smrkem. Na její místo přichází pan Josef Reiniš - statkář a řídící učitel. Od 1.března byla otevřena druhá postupná třída. Dne 11.května jely děti na alegorických vozech při příležitosti předání dekretů rolníkům v Arnolticích. Při prvním pololetí byla uvedena vyvařovací akce pro děti. Děti ji přijaly vděčně, ale část rodičů se posmívala a pomlouvala ženy, které zdarma vařily a tak celá akce skončila jinak, než byla správcem školy zamýšlena.
Dne 3.března 1946 shořel dům č.p.104. Byl dosud obydlen Němci. Zapálili jej děti. Ve škole byly děti poučeny, že neopatrné zacházení s ohněm může vést ke značným škodám. Dne 5.května 1946 vznikl oheň na usedlosti paní Glosové. Příčinou byl blesk. Uklízečkou školní budovy je paní Votrubcová, která se uvolila při vší práci na svém hospodářství, se starat o čistotu naší školy.
Školní rok ukončen za stavu žactva: I.třída – 24 žáci a II.třída – 33 žáci. Celkem 24 chlapců a 33 dívky. Vážných nemocí u žáků ani učitelů nebylo. Inspekci na škole provedl pan Karel Červinka a v červnu i zemský inspektor pan Medonos. O prázdninách byla provedena výměna oken u dvou tříd a vymalovány třídy. Pan řídící učitel v.v. Josef Reiniš se uvázal učit na škole v Arnolticích. Později též dostal od Okresního národního výboru ve Frýdlantě pochvalné uznání. ( zapsal V.Semerád).

Školní rok 1946 1947
Učitel pan V.Semerád a pan Josef Reiniš.Dětí celkem 47 ve třídách. Nedostatek učebnic v prvních týdnech opět brzdil výuku.Oslava 28.října – tentokráte se dostavilo velké množství rodičů a přátel školy. Stejně tak nezůstaly bez povšimnutí oslavy říjnové revoluce. Dne 2.října – po odsunu Němců se rozloučil vyučující p.Josef Reiniš, který se odešel věnovat svému statku, kde hospodaří od roku 1938. Při pracovním nasazení nebylo mu již možno dále vyučovat. Řídící učitel mu poděkoval za vykonanou práci. Pro nedostatek učitelstva byly třídy sloučeny. Letošním rokem bylo vyučováno též náboženství - panem Antonínem Mikulášem Šusem, Antonínem Blažkem a Hubertem Mikešem. Ručním pracím a nauce o domácím hospodářství vyučovala paní Jaroslava Pytlíková, učitelka domácích nauk z Habartic.
Dva ze zapsaných žáků nemohli ze zdravotních důvodů postoupit. Šlo o tělesnou slabost. Jiných vážných nebo nakažlivých nemocí nebylo. Dne 16.července opět inspekce panem Červinkou. Během roku byl promítnut žactvu úzký film. Setkal se s velkým zájmem dětí i dospělých. Dne 13.listopadu byla v budově školy otevřena lidová škola zemědělská. V březnu 1947 nastoupil na školu učitel pan Josef Vedral a opět byla otevřena druhá třída. Josef Vedral se narodil v Bánské Bystrici roku 1925. Po studiu na Vyšší škole stavitelské v Hradci Králové, složil úspěšně doplňující maturitu o učitelské ústavě, učil v Hradci Králové, Novém Městě pod Smrkem a v Dětřichovci. Dekretem ZŠR č.II-3 382 ze dne 17.5.1947 byli ustaveni ze služebních důvodů na zdejší školu pan František Žalda – definitivní učitel jako řídící učitel a jeho paní Růžena Žaldová Kulhánková jako učitelská čekatelka. Dosavadní řídící byl přeložen do sousední Bulovky a učitel Vedral odešel na školu do Větrova u Frýdlantu.
František Žalda se narodil 28.května 1920 v Jižné, okres Kamenice nad Lipou. Jako syn rolníka. Maturoval v roce 1940. Učitelskou karieru započal na škole v Klecanech u Prahy, kde působil až do svého přeložení do Pertoltic. Růžena Žaldová se narodila v rodině kováře dne 10.ledna 1920, v Kamenici nad Lipou. Začala studovat lékařskou fakultu v Praze, v době nesvobody pracovala ve výzkumném ústavu. První místo učitelské obsadila v Praze – Kobylisích. V květnu inspekce provedená panem Karlem Červinkou.Dne 27.května 1947 žactvo uspořádalo besídku na oslavu narozenin našeho presidenta – Budovatele, dr. Edvarda Beneše. Vystupovali: R.Žaldová, řídící učitel v.v. Jose Reiniš, řídící učitel p.Žalda, E.Barabančíková,L.Halounová, Lib.Reinišová, D.Loudová. Sál byl do posledního místa zaplněn. Dne 24.června podniklo žactvo obecné školy výlet do Liberce. Do zoologické zahrady a na horu Ještěd. Při návratu večer domů na nádraží čekaly dva povozy s hudbou, aby odvezly již znavené výletníky domů. Školní rok 1946 1947 byl zakončen s 55 žáky. Do měšťanské školy jdou z 5.tého postupového ročníku 3 chlapci a 2 děvčata. Propouštěcí vysvědčení dostávají: L Brét, J.Briestenský, Agnesa Majčínová a Jarmila Kadlecová. Vážných nemocí nebylo u žactva, či učitelů. Žákyně II.třídy Věra Kopalová byla odměněna knihou – Masaryk ve fotografii. Každý žák z jednoho oddělení byl odměněn místní kampeličkou vkladní knížkou se základním vkladem 100,-Kč za nejlepší prospěch. Odměněni byli: J.Krejčí, J.Veselá, L.Reinišová,V.Kopalová a E.Romanec. O prázdninách byly opraveny okna ve druhé třídě a zaveden vodovod do školní zahrádky. Vodovodní roury byly napojeny na vodovod na hřbitov. Vykopávku provedli členové místní školní rady za dva večery, za montáž a položení rour účtovala instalatérská firma 1.200,-Kč. ( dne 30.srpna 1947 zapsal F.Žalda, řídící učitel)

Fotografií, slovem k Masopustu 2015
V sobotu 14. února 2015 se již po šesté od obnovené tradice konal masopustní průvod obcí. Masky se kolem jedenácté hodiny dopolední pomalu trousily k hasičské zbrojnici. Přišli například bílí bubáci, smrťák i malá vodnice. Letos bylo seskupení mezinárodní, tak nechyběla ani Nastěnka s Ivánkem. Když už čítalo podivné shromáždění přes čtyřicet hlav, přečetl rychtář Vladimír Hovad rychtářské právo a od starosty obce pana Viktora Podmanického si vymohl povolení vstoupit s průvodem do vesnice a po celý den zde koledovat. Povolení mu bylo uděleno. Z rukou starosty převzal krásný velký klíč od radnice. Výměna vedení byla řádně zapita a masopustní průvod se vydal na svou pouť od stavení ke stavení. Všude se koledovalo, hrálo a občas i tančilo. Zásobovací vozy (kočárky s dětmi) se plnily dobrotami. Někdy dítě muselo jít i po svých, aby bylo možno vše pobrat. Značně znavené – množstvím pití a jídla – skončily masky na sále, kde se všechno jídlo a pití vyložilo a při družném rozmlouvání konzumovalo až do noci.

Pěší zóna (MěÚ Frýdlant)
Vzhledem k tomu, že se ze strany občanů stále opakují dotazy ohledně stran vstupu, vjezdu a parkování v pěší zóně ve Frýdlantě, připomínáme následující pravidla, která definují užívání této zóny:

Do oblasti označení dopravní značkou Pěší zóna je povolen vjezd zásobování v době od 6:00 do 18:00 hodin, a dále vozidlům, která jsou na dopravní značce vyobrazena, tj. osobním automobilům a kolům, bez časového omezení. Parkování vozidel je umožněno v ul. Sv. Čecha, kde jsou parkovací místa vyznačena vodorovným dopravním značením.

Pro řidiče je dále zásadní skutečnost, že část ulice Husova (podél pošty) je nyní obousměrná a v tomto úseku již není možné parkování vozidel. Dále v tomto úseku není přednost upravena dopravními značkami, a řidiči jedoucí ul. Husova do náměstí musí dát přednost zprava přijíždějícím vozidlům, tj. z ul. B. Němcové.

Provoz v pěší zóně je upraven v § 39 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Řidičům a chodcům připomínáme, že:
- v pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikace v celé její šířce,
- do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky "Pěší zóna",
- v pěší zóně smí jet řidič nejvýše rychlostí 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště,
- v pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu.

Město Frýdlant bude v jarních měsících provádět obnovu vodorovného dopravního značení v souladu s platným stavem a navíc budou vyznačena i další nová místa pro parkování. V současnosti řešíme začlenění těchto změn do projektové dokumentace, která následně bude předložena Dopravnímu inspektorátu PČR a Odboru dopravy MěÚ k posouzení a schválení.
Pro upřesnění uvádíme, že parkovací stání v pěší zóně se zpravidla vyznačují jen vodorovným dopravním značením a nemusí být doplněna svislým dopravním značením kromě vyhrazených parkovišť, jako např. stání pro imobilní apod. Foto: archiv MěÚ

Fotem z výročky mysliveckého sdružení
Děkuji moc za pozvání na vaši výroční schůzi.Pobyl jsem chvilku v příjemné společnosti a těším se na další setkání.
(Podmanický)

NOVÉ VEDENÍ HASIČU V Hodkovicích nad Mohelkou se sešla o minulém víkendu více než stovka delegátů Sborů dobrovolných hasičů, aby zhodnotili činnost za minulé období a zvolili nové vedení včetně starosty.

Novým starostou byl zvolen počtem 96 ze 106 přítomných delegátů JUDr. Vladimír Maxa, starosta SDH Liberec – Vesec. Jeho náměstky se stali Karel Boháč a Jiří Halíř, starosta SDH Liberec – Horní Hanychov. Předsedou kontrolní a revizní rady byl opět zvolen František Malý.

Na jednání byli přítomni i významní hosté – hejtman LK Martin Půta, zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Netík, zástupce HZS Libereckého kraje Josef Málek a další.

Pozdrav dobrovolným hasičům přednesl i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Poděkoval odstupujícímu starostovi Milan Navrátilovi za jeho dlouholetou práci a popřál nastupujícímu starostovi Vladimíru Maxovi hodně úspěchů v činnosti.

„Spolupráce Libereckého kraje s dobrovolnými i profesionálními hasiči bude pokračovat, věřím, že ku prospěchu obou stran. Lidé zejména od povodní v roce 2010 pochopili, že své hasiče potřebují, bez nich nelze v obcích a městech zajistit bezpečnost, pomoc při nenadálých situacích, ale i při zajištění společenského života v obci.“ Řekl mimo jiné hejtman, který také přítomné seznámil se Zastupitelstvem LK schválenou Strategií podpory požární ochrany v LK 2014 – 2016 s výhledem do roku 2020. 

Do výkonného výboru byli zvoleni: Milan Navrátil, SDH Lites Liberec, Jana Kovaříková, SDH Liberec – Vesec, Josef Kokta, SDH Frýdlant, Věra Stříbrná, SDH Pertoltice, Zdeněk Lebeda, SDH Všelibice, Martin Ressel, SDH Český Dub, Vladimír Stejskal, SDH Textilana Liberec a Jaromír Mottl, SDH Hrádek nad Nisou.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/zveterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.29 Liberecká
•13h Chrastava /parkoviště před tržnicí/
•14h Dětřichov /u kostela/
•15h Frýdlant /parkoviště u Slezanu/
•16h Višňová/na křižovatce před Minimarketem/
•16,30 Habartice /u Pošty/

Prodej 11.4.2015
Kuřice černé, červené, kropenatéstáří:12-18týd.cena:120-180,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/12-18týd.120-180,-Kč
Kuřice sussex/hnědá vejce, vysoká užitkovost/12-18týd.120-180,-Kč
Chovní kohoutci12-18týd.120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílébrojlerové/1-3týd.80-90,-Kč
Moularden/kříženec pižmové a pekingské kachny/1-3týd.80-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/1-3týd.120-130,-Kč
Husy bílé1-3týd.150-160,-Kč
Prodej 16.5.2015
Kuřice černé, červené, kropenatéstáří:12-18týd.cena:120-180,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/12-18týd.120-180,-Kč
Kuřice sussex/hnědá vejce, vysoká užitkovost/12-18týd.120-180,-Kč
Chovní kohoutci12-18týd.120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílébrojlerové/1-3týd.80-90,-Kč
Moularden/kříženec pižmové a pekingské kachny/1-3týd.80-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/1-3týd.120-130,-Kč
Husy bílé1-3týd.150-160,-Kč
Krůty/kanadské širokoprsé brojlerové/6-8týd.260-300,-Kč
Krůtydivoké1-6týd.200-300,-Kč
Holokrčky1-3týd.90-100,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/1-3týd.90-100,-Kč
Brojlerová kuřata1-7dní15-20,-Kč
Perličky1-6týd.90-140,-Kč
Prodej 13.6.2015
Kuřice černé, červené, kropenatéstáří:12-18týd.cena:120-180,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/12-18týd.120-180,-Kč
Kuřice sussex/hnědá vejce, vysoká užitkovost/12-18týd.120-180,-Kč
Chovní kohoutci12-18týd.120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílébrojlerové/1-3týd.80-90,-Kč
Moularden/kříženec pižmové a pekingské kachny/1-3týd.80-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/1-3týd.120-130,-Kč
Husy bílé1-3týd.150-160,-Kč
Krůty/kanadské širokoprsé brojlerové/6-8týd.260-300,-Kč
Krůtydivoké1-6týd.200-300,-Kč
Holokrčky1-3týd.90-100,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/1-3týd.90-100,-Kč
Brojlerová kuřata1-7dní15-20,-Kč
Perličky1-6týd.90-140,-Kč
Prodej 31.7.2015
Kuřice černé, červené, kropenatéstáří:12-18týd.cena:120-180,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/12-18týd.120-180,-Kč
Kuřice sussex/hnědá vejce, vysoká užitkovost/12-18týd.120-180,-Kč
Chovní kohoutci12-18týd.120-180,-Kč Moularden/kříženec pižmové a pekingské kachny/1-3týd.80-90,-Kč
Krůty/kanadské širokoprsé brojlerové/6-8týd.260-300,-Kč
Krůtydivoké1-6týd.200-300,-Kč
Holokrčky1-3týd.90-100,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/1-3týd.90-100,-Kč
Brojlerová kuřata1-7dní15-20,-Kč
Perličky1-6týd.90-140,-Kč
Prodej 12.9. a 10.10.2015
Kuřice černé, červené, kropenatéstáří:12-18týd.cena:120-180,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/12-18týd.120-180,-Kč
Kuřice sussex/hnědá vejce, vysoká užitkovost/12-18týd.120-180,-Kč
Chovní kohoutci12-18týd.120-180,-Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTEna adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel.567 212754, 567214502, mob.731 701331, 734833 158, po-pá 7-18h! gallusextra@centrum.cz
Přílohy

1426766705_sb_drbna3_015.pdf

1426766705_sb_drbna3_015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,61 kB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice