Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Září 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Běla Čejková 83 let, Jana Hofmanová 58 let, Milan Hejl 52 let, František Neufus 49 let, Milan Dědeček 48 let, Irena Závůrková 47 let, Lukáš Brykner 38 let, Miroslav Mucha 37 let, Michala Kodešová Bubeníčková 36 let, Lucie Bartošová 35 let, Filip Guttenberg 35 let, Lenka Guttenbergová 34 let, Kamila Krivčíková 27 let, Vojtěch Nykrýn 22 let, Lenka Doová 21 let, Hana Jačová 20 let, Pavel Rysiowski 16 let a Nikola Novotnyjová 13 let, Poláková Veronika 2 roky, Poláková Irena 2 roky a Hančarová Sára 1 rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2013/2014, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.
Viktor Podmanický
starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za srpen 2013 (vp)
 Zpracování usnesení zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , jednání výborů zastupitelstva, prodeje pozemkových parcel, zpracování vyúčtování záloh na služby u končících nájmů bytů, jednání s právním zástupcem obce, řešení pohledávek, řešení stížností občanů, příprava žádosti o dotaci, kontrola podoby plnění rozpočtu + první kroky k tvorbě nového rozpočtu – příprava podkladů pro navazující jednání, závěrečné hodnocení proběhlých akcí – vyúčtování.

Rád bych vyzval všechny naše občany – voliče, a to, k co největší účasti ve volbách do PS ČR, které proběhnou v pátek a sobotu - 25. a 26. října 2013. Volební místnost bude jako vždy - pro jediný volební okrsek v budově Obecního úřadu v Pertolticích. První volební den můžete hlasovat od 14:00 -22:00 hod a v sobotu od 08:00 -14:00 hod.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1) Sice je teprve zimní období před námi, ale mám dotaz k úklidu sněhu z komunikací, zejména v Horních Pertolticích, protože často se zdá, že vesnice končí u prodejny. Bude obec udržovat silnice v nadcházející zimě lépe, než doposud?

V dotazu nespecifikujete, zda se jedná o komunikaci účelovou nebo místní. V případě účelových komunikací právní předpisy nestanovují povinnost vlastníka pečovat o její stav a sjízdnost. Ohledně místních komunikací obsahuje zákon o pozemních komunikacích pouze obecné povinnosti a odkazuje na prováděcí předpis. Tím je vyhláška č. 104/1997 Sb. Ta vymezuje podrobně technické požadavky na zimní údržbu silnic a dálnic včetně druhu posypu. Pro místní komunikace se však tato pravidla neuplatní. Případné stanovení takových pravidel a způsob údržby vyhláška ponechává na obci z důvodu různorodosti místních poměrů. Obec je vlastníkem místních komunikací, které se nacházejí na jejím území, případně také některých účelových komunikací. (§ 9 ZPK). Odst. 4 § 9 mj. stanovuje, že prováděcí právní předpis vymezí podrobnosti k péči vlastníka pozemní komunikace o dálnici, silnici a místní komunikaci. Povinnost vlastníka udržovat komunikace sjízdné, problematiku náhrady škody a některé související otázky obsahují § 26 a § 27 tohoto zákona, přičemž § 27 odst. 6 opět odkazuje na prováděcí předpis, když uvádí: Prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice, silnice a místní komunikace. Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Prováděcím předpisem, upravujícím tyto záležitosti je vyhláška ministerstva dopravy a spojů publikovaná ve sbírce zákonů pod číslem 104/1997 Sb., zejména její část osmá. § 42 odst. 2 této vyhlášky uvádí: O zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace rozhodují obce podle velikosti obce a dopravního významu místních komunikací. Pokud obce rozhodnou o zpracování plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy, přihlédnou k tomuto pořadí důležitosti:

a) I. pořadí - rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, b) II. pořadí - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace, c) III. pořadí - ostatní obslužné místní komunikace, d) neudržované - místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým).

§ 46 uvádí: Obce zajišťují sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách: a) I. pořadí důležitosti................. do 4 hodin, b) II. pořadí důležitosti................. do 12 hodin, c) III. pořadí důležitosti... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. Bližší technologické požadavky na údržbu a druh posypu vyhláška stanovuje pro dálnice a silnice (§ 43 a § 44 a podobně pak Příl. 7), nikoliv však pro místní (nebo účelové komunikace). Zde platí obecné povinnosti uvedené zejména v zákoně o pozemních komunikacích, s tím, že obec může vydat výše uvedený plán zimní údržby. Pravidla stanovená pro údržbu silnic a dálnic lze přiměřeně použít jako určité doporučení.

Toliko stanoví zákony a vyhlášky, případně prováděcí předpisy. Zimní údržba v naší obci je vždy na předmětné období, upravena pokynem starosty, plánem zimní údržby.
( Pro zpracování odpovědi bylo čerpáno z právního a legislativního odboru SMO ČR)

2) Proč obec nekoná při ničení komunikací v obci. Týká se to zejména škody, které jsou po průjezdu vozidel při těžbě lesů?
Obec nemůže jednostranně stanovit poplatek za užívání místní komunikace. Obec může zajistit nebo vyžadovat po policii kontrolní vážení projíždějících vozidel. Pokud hmotnost vozidel překračuje povolené limity, měl by objednatel přepravy žádat o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, které je zpoplatněno správním poplatkem. Dále dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části místní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, může obec požadovat po subjektu, který nárůst způsobil, uhrazení nákladů spojených s nezbytnou úpravou dotčené části místní komunikace. Teoreticky lze též osadit místní komunikaci dopravními značkami, zakazujícími vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez, nebo značkou zákazu vjezdu nákladních automobilů. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako obecný princip stanovuje bezplatnost obecného užívání pozemních komunikací, kdy obecným užíváním se rozumí užívání obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou pozemní komunikace určeny (srovnej § 19 odst. 1 cit. zákona).
Popsané zatížení místních komunikací nákladní dopravou je proto obecným užíváním pozemní komunikace, které je (jak bylo úvodem zmíněno) v zásadě bezplatné a nelze je výběrově omezovat např. ve vztahu k nákladní dopravě. Jednostranné zpoplatnění obecného užívání ze strany orgánu veřejné moci je zatím možné pouze v případě zpoplatnění dálnic časovým poplatkem nebo mýtným (§ 20 a násl. cit. zákona) a v případě zpoplatnění parkování na území obce uloženého nařízením obce (§ 23 cit. zákona). Další možnosti zpoplatnění obecného užívání místních komunikací zákon neumožňuje, nelze proto ani jednostranně uložit subjektu, který intenzivně využívá určitou místní komunikaci, povinnost podílet se na náhradě nákladů na údržbu této komunikace.

AKTUÁLNĚ (vp)
Pro naplnění ustanovení zákona o volbách do PS ČR, bych rád učinil výzvu směrem k vám, občanům naší obce. Jako vždy při volebním klání je třeba připravit bezproblémový průběh voleb. K tomu samozřejmě též patří i sestavení týmu – místní volební komise. Obracím se tedy na vás, a to se žádostí o nahlášení vaší ochoty pracovat ve volební komisi. V případě nedostatečného delegování členů do komise volebními subjekty, budu muset volební komisi sestavit z občanů naší obce. Volební komise bude opět čtyřčlenná. Děkuji za zprávu o vašem zájmu ( osobně, elektronicky nebo písemně).

Obecní úřad upozorňuje zájemce o účast v soutěži, že se blíží termín pro předání soutěžních fotografií.

PODĚKOVÁNÍ
Policistům z Obvodního oddělení Frýdlant se ve spolupráci s policisty z Polského Zgorzelce a v neposlední řadě pomoci občanů, podařilo objasnit celkem 14 případů nejen vloupání do rodinných domů a rekreačních objektů, ale i krádeže jízdních kol či zahradní techniky na území Frýdlantského výběžku. Celková škoda se vyšplhala na 350 tisíc korun.
„Jelikož příležitost dělá zloděje, apeluji nadále na všechny občany nejen ve svém služebním obvodu, aby si svůj majetek i nadále řádně střežili a zabezpečovali“.
npor. Bc. Josef Kepr
A zde je pár rad a opatření:
• Lidé by si měli zabezpečit objekt zařízením, které je certifikované, ať už mechanické či elektronické. Vždy je lepší zkombinovat mechanické i elektronické zabezpečovací prvky;
• Pozornost by měli věnovat vstupním dveřím, verandám, oknům;
• Pro vyšší standard ochrany je již v dnešní době možné využít i připojení objektu k pultu centralizované ochrany;
• Je nutné také chalupu správně pojistit (např. nejen proti krádeži, ale i proti požáru);
• Důležitým krokem je také nenechávat cenné věci na chalupě v době, kdy ji nebudeme obývat. Je bezesporu bezpečnější si cenné „kousky“ odvézt.;
• Je dobré chalupu navštěvovat a kontrolovat i v zimě. V případě, že to není v našich silách, nabízí se oslovit sousedy či starousedlíky, zda-li by chalupu občas zkontrolovali;
• Při zazimování chalupy je nutné zkontrolovat také její okolí. Zda jsme někde nezapomněli věci, které by pachateli ulehčily vloupání (zejména žebříky, krumpáče, lopaty, apod. – i takové případy jsme zaznamenali);

A v případě, že k vloupání skutečně dojde, je nezbytné, aby poškození ihned kontaktovali policisty a do objektu nevstupovali, případně neuklízeli nepořádek, který tam udělal. Jednak kvůli znehodnocení stop, které tam pachatel zanechal, ale také nikdy nemůžeme vědět, zda se zloděj ještě nenachází uvnitř. Každopádně je také velmi přínosné si zařízení chalupy nafotit a zapsat si výrobní čísla elektrických či elektronických přístrojů. Tato fotodokumentace je důležitá nejen pro pojišťovnu, ale také pro vypátrání odcizených věcí.

Nejlepší kroniku v kraji mají ve Smržovce a v Dubé. Soutěže jsme se zúčastnili také my. Paní Srpová připravila kroniku. Sama ji též dopravila do Liberce k hodnotitelské komisi. Bohužel jsme se na předních místech neocitli, ale ostudu jsme s naší kronikou zcela jistě neudělali. Chtěli jsme navázat na úspěch z roku 2008, kdy naše paní kronikářka byla oceněna za dlouholetou práci nad tvorbou obecní kroniky. Snad tedy příště. Nejlépe zpracovanou kroniku obce mají ve Smržovce a v Dubé. Rozhodla o tom odborná porota, která posuzovala celkem 19 kronik obcí. Ocenění za nejlépe zpracovanou kroniku si včera v Severočeském muzeu převzalo šest nejlepších kronikářů ve dvou kategoriích. Nejlepší v kategorii obce s počtem obyvatel nad 2000 byla Smržovka, druhé místo obsadil Turnov a třetí Jilemnice. V kategorii obce s počtem obyvatel do 2000 byla první Dubá, druhé Loučky a třetí Horní Branná. Ocenění nejlepším předával hejtman Libereckého kraje Martin Půta a jeho náměstkyně Hana Maierová.
„V dubnu letošního roku vyhlásila rada kraje ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti a Severočeským muzeem v Liberci pod záštitou hejtma
Ke dni 31. 5. 2013 se do soutěže přihlásilo cena kraje Soutěž o nejlepší kroniku Libereckého kraje. Práce kronikářů je velmi náročná a obětavá, proto jsme se rozhodli vypsat takovouto soutěž. Posuzovaly se celkem dvě kroniky z každé obce,“
vysvětlila Hana Maierová s tím, že do budoucna bude Liberecký kraj s partnery vyhlašovat nejlepší kroniky a kronikáře vždy po dvou letech.
obyvatel. Kroniky ze dvou měst ale nakonec nebyly porotě poskytnuty k posouzení, takže hodnotila 19 exemplářů včetně příloh. Devítičlenná hodnotící komise byla složená ze zástupců státních okresních archivů, zástupce Ještědské pobočky České archivní společnosti a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK. Komise se k posouzení sešla 26. 6. 2013 a pod vedením předsedkyně komise Lýdie Baštecké ze Státního okresního archivu Náchod vybrala šest nejlepších kronik Libereckého kraje.

Kroniky byly hodnoceny za období r. 2010 a 2011 podle zadaných hodnotících kritérií. Posuzoval se například obsah a členění zápisů, stylistická úroveň, grafika a výtvarná stránka či přílohy ke kronice.
Celkem 21 měst a obcí, z toho 8 v kategorii nad 2 000 obyvatel a 13 v kategorii do 2 000
„Práce kronikářů obecně bývá často náročná, za to velmi potřebná pro zmapování obecné historie. Najít v obci či městě dobrého kronikáře proto bývá nadlidský úkol. Proto věřím, že i toto ocenění přispěje k motivaci současných kronikářů svou práci nevzdávat a vykonávat s láskou tak, jako doposud,“ řekl hejtman Půta. Za umístění na předních místech soutěže byl kronikářům v doprovodu starosty obce předán diplom a finanční odměna za jejich dlouholetou mravenčí práci. Například kronikář města Dubá píše kroniky již 35 let.

Výsledky soutěže a jména oceněných kronikářů dle vyhlášených kategorií:
Obce s počtem obyvatel nad 2000

1. místo: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou, kronikář: Miroslava Ledecká
2. místo: Turnov, okres Semily, kronikář: Jana Zajícová
3.místo: Jilemnice, okres Semily, kronikář: Jaroslava Kunátová

Obce s počtem obyvatel do 2000:

1.místo: Dubá, okres Česká Lípa, kronikář: Mgr. Kamil Matějovič
2. místo: Loučky, okres Semily, kronikář: Jitka Petrušková
3. místo: Horní Branná, okres Semily, kronikář: Jaroslav Dejmek

Obecní úřad opakuje výzvu zájemcům, kteří by byli ochotni vést obecní kroniku v dalším období, aby se přihlásili. Děkujeme

Krajské dožínky hostilo letos Brniště a výhercem potravinářského výrobku roku je bezlepkový loupák Stovky lidí přišly v sobotu podpořit regionální výrobce z oblasti potravinářství a zemědělství na 11. ročník Krajských dožínkových slavností Libereckého kraje, které se konaly v obci Brniště. Nechybělo ani tradiční vyhlašování soutěže Nejlepší výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství a zemědělství roku 2013, který s nejvyšším bodovým ohodnocením 953 bodů získaly Loupáky v pečícím sáčku bezlepkové k dopečení, 240 g od Jizerských pekáren a soutěž o nejlepší dožínkový koláč. Krajské dožínkové slavnosti se konaly pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, náměstka hejtmana LK pro zemědělství a životní prostředí Josefa Jadrného a starosty obce Brniště Ivana Pastorka. Pořadatelem akce byl Liberecký kraj ve spolupráci s Regionální agrární radou Libereckého kraje, obcí Brniště, Zemědělským obchodním družstvem Brniště a Okresní agrární komorou Jablonec nad Nisou a Liberec. ( z webu lbc kraje)Přílohy

1378908336_sb_drbna9_013.pdf

1378908336_sb_drbna9_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,26 kB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice