Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Srpen 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
Dolní Pertoltice 59 soutěže „ Vesnice roku 2008“
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz Držitel ocenění za podobu webových stránek
www.obecpertoltice.cz obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody:
Nosek Miroslav 72let, Hanzlová Anežka 68 let, Plesarová Jaroslava 63 let, Kostelacová Blanka 61 let, Čepelík Karel 59let, Tretiník Ladislav 55 let, Krivčík Miroslav 53 let, Podmanická Alena 52 let, Šímová Iva 48 let, Krivčíková Jana 46 let, Severýn Ladislav 45 let, Hovad Vladimír 38 let, Hovad Petříčková Petra 38 let, Kodeš Petr 38 let, Efler Lukáš 37 let, Votočková Miroslava 36 let, Mlejnek Jindřich 32 let, Šíma Josef 30 let, Opfolter Lukáš 29 let, Reinhardotvá Nikol 25 let, Petříček Miroslav 20 let, Stříbrný Petr 15 let, Plesarová Aneta 14 let, Eflerová Tereza 6 let a Čejková Nela 3 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Na tomto místě bych se rád vrátil ke změnám v povolování kácení stromů. A to vzhledem k tomu, že se rozšířil, a to ne zcela správný názor, že nebude nově třeba žádného souhlasu – povolení obecního úřadu. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon“), ve své ministerské vyhlášce:§ 3 Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje: a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3), pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada splňuje podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiálech ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2013. 
Viktor Podmanický
starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za červenec 2013 (vp)
 Zpracování usnesení zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava prodeje pozemkových parcel, zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením v č.p. 193, jednání s právním zástupcem obce, řešení pohledávek, řešení stížností občanů, vítání nového občánka, vnitřní audit ( rozpočet obce) – příprava podkladů pro navazující jednání o rozpočtových změnách, dotační tituly – zpracování žádosti na územní plán, závěrečné hodnocení proběhlých dotačních akcí – vyúčtování dotací na hasiče.

AKTUÁLNĚ (vp)
Info o uzavření obecního úřadu.
V průběhu měsíce srpna bude chod obecního úřadu omezen. Kancelář bude částečně uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych jménem vedení obce poděkoval všem těm, kteří se podíleli na hladkém průběhu ,,Dětského dne,,. Poděkování patří též všem sponzorům. Moc si toho vážím a děkuji.
Viktor Podmanický starosta obce

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Jak bude řešit obecní úřad situaci kolem stavu komunikací v Horních Pertolticích? Druhý dotaz kladu k sekání příkopů – budou někdy posekány?
Jak jistě asi tušíte, opravy komunikací jsou jedny z nejdražších oprav obecního majetku. Taková akce, která povede k trvalému zlepšení stavu povrchu komunikace, se musí dlouhodobě připravit. Včetně financování. Z prostředků, které se různým typem úspor podaří najít, se sanují propady příjmů finančních prostředků ze všech již dříve mnohokrát popsaných oblastí ( zejména propad příjmů z výběru nájemného, příjmu splátek do FRB, či místních poplatků). Je to úkol nepříjemný, leč naprosto nezbytný. Tedy za předpokladu, že se obec nechce stát sama neplatičem. O nemožnosti čerpat úvěr na různé opravy, či cokoliv jiného, jsme již na stránkách Drbny, psali také několikrát. Osobně se domnívám, že pokud by se umořil dluh vůči p.L.Šedovi dříve, než je stanoveno splátkovým kalendářem, bylo by možné použít formu úvěru již v polovině roku 2014. Ale to je na postupu zastupitelstva obce. Zatím se snaží o rovnoměrnost ve vydávání prostředků tak, aby byly zajištěny všechny oblasti života a potřeb občanů naší obce. Již jsem tuto informaci uváděl, ale kdyby všichni dlužníci uhradili svůj závazek vůči obci, bylo by k dispozici obecnímu úřadu rázem takřka 670.000,-Kč. To by bylo možné požádat o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj. Při podílu 30%, který by musela obec vynaložit ze svého rozpočtu, si jistě dopočítáte, za kolik korunek by bylo možné udělat nejhorší úseky na místních komunikacích.
V průběhu letních měsíců se budou dělat opravy největších děr na páteřní komunikaci do Horních Pertoltic ( první opravy již proběhly), opakovaně se provizorně vyspraví komunikace směrem na Bulovku, pokud budou stačit prostředky i čas, trochu vyspravit horní cestu kolem Hejlů ( ta ale jako první volá po celkové rekonstrukci). Ve spolupráci s Povodím Labe bude zahájeno v tomto měsíci též opravení nátrže pod komunikací k Lacinovým tak, aby se zamezilo rozsáhlejšímu poškození podloží místní komunikace. Co se týká komunikace do Nových Pertoltic, nelze tuto v současnosti opravovat nějakým trvalejším způsobem, protože komunikace není v majetku obce, nýbrž v majetku – lépe řečeno ve správě státu. K sekání nelze takto krátce odpovědět, ale v příštím vydání se k tomuto tématu vrátíme, alespoň se základním pohledem na věc.

2.) Obec prý ukončila nájem restaurace? Kdo bude novým nájemcem? Obec nájem nebytového prostoru neukončila na svůj popud, či ve svém zájmu. Ke konci měsíce srpna končila doba, na kterou byl nájem ve smlouvě sjednán. Dosavadní nájemce signalizoval, že nebude mít zájem o prodloužení nájemní smlouvy na další období. Důvodem jsou zcela jistě klesající - až žádné zisky z výherního automatu, který má firma v provozovně umístěn. Obec rozhodnutí firmy akceptovala – co také jiného zbývá. Bylo ale dohodnuto, že firma SOLOX, s.r.o., by uvolnila prostory i dříve, pokud by se našel nový zájemce. A to z důvodu, aby se stihl ještě plně věnovat svému podnikání za plné letní sezóny. Byl vyhlášen záměr obce pronajmout svůj majetek, jak ostatně ukládá zákon o obcích. V prvním termínu pro podání přihlášek se nikdo nepřihlásil. Proto byl prodloužen termín pro předložení přihlášek. A to do 17.července tohoto roku. Přihlásil se nájemce, se kterým byla již uzavřena nájemní smlouva. A provozovnu otevřel hned, jak to bylo možné, po nezbytných úpravách. Další vývoj budeme sledovat, uvidíme, jak se novému nájemci povede ( investice do provozu nebudou malé), zda se bude jednat o trvalejší stav. Zejména půjde o zkvalitnění služeb v obci. Nemůžeme si dovolit přijít dlouhodobě o jeden z mála příjmů do obecní pokladny, který je plně v naší režii a není tedy převodem finančních prostředků ze státního rozpočtu. Firmě SOLOX s.r.o., je třeba na tomto místě poděkovat za bezproblémovou spolupráci a bezchybnou platební morálku, po celé dvouleté období.

3.) Je možné požadovat, aby si soused posekal svůj pozemek, protože naše pozemky – zahrádky, jsou díky tomu, že se v okolí neseká, zbytečně zapleveleny? To nemluvíme o celkovém vzhledu obce.
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče je často upravena obecně závaznou vyhláškou. Obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY
Tímto upozorňujeme poplatníky, zejména cizince s evidovaným pobytem v naší obci. Činíme tak prostřednictvím vlastníků objektů a bytů, ve kterých jsou cizinci hlášeni. V předchozím období došlo ke změně v zákoně, která upravuje platbu místního poplatku za odpady. Poplatníkem je i cizinec, který má evidován pobyt v obci. Žádáme tímto tedy o předání informace a zajištění zaevidování poplatníka podle zákona i vlastní platby místního poplatku za likvidaci odpadů.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Skupina EUROCLINICUM koupila Nemocnici Frýdlant, s.r.o.


PRAHA (26. června 2013) – Společnost EUROCLINICUM a.s., která vlastní a provozuje zdravotnická zařízení, nemocnici, polikliniky, lékárny a laboratoře po celé České republice, nově koupila Nemocnici Frýdlant, s.r.o., jež poskytuje občanům gynekologickou, chirurgickou, interní, ale i laboratorní, rehabilitační a radiodiagnostickou péči. Frýdlantská nemocnice je hlavním poskytovatelem lůžkové a ambulantní péče v regionu a dlouhodobě dosahuje zisku.

Cílem této akvizice je posílit a dále rozšiřovat nabídku služeb společnosti EUROCLINICUM a.s. na území ČR. Skupina touto koupí potvrzuje svoji dlouhodobou strategii, jejímž cílem je budování ucelené sítě zdravotnických zařízení a expanze v zajišťování komplexní lůžkové, ambulantní a diagnostické péče v jednotlivých regionech České republiky.

„To, že naše společnost koupila Frýdlantskou nemocnici, v žádném případě nijak neomezí její chod. Pacienti, kteří byli zvyklí nemocnici navštěvovat, mohou nadále využívat lékařských služeb v plném rozsahu. Naopak chceme do budoucna usilovat o zkvalitnění služeb, přičemž využijeme našich zkušeností s modernizací nemocnice Atlas ve Zlíně, která dnes poskytuje unikátní chirurgickou operativu a funguje jako nadregionální lůžkové zdravotnické zařízení,“ říká k akvizici předseda představenstva společnosti EUROCLINICUM a.s. Ing. Václav Vachta.

„Rozhodli jsme se začlenit nemocnici do silné zdravotnické skupiny, abychom zajistili dlouhodobou stabilitu a zdroje financování k zajištění co nejvyšší úrovně poskytované zdravotní péče. Existující stabilní pozice nemocnice a její pozitivní provozní hospodaření je dobrým základem k jejímu budoucímu rozvoji,“ dodává MUDr. Zdeněk Kubr, nově jmenovaný jednatel Nemocnice Frýdlant, s.r.o. a člen představenstva EUROCLINICUM a.s.
EUROCLINICUM GROUP, jejímž 100% vlastníkem je od roku 2011 Tuffieh Funds SICAV plc, resp. Tuffieh Private Equity Fund, je vlastník zdravotnických zařízení, která poskytují lékařskou péči a služby občanům na mnoha místech České republiky. Společnost EUROCLINICUM a.s. zastřešuje síť zdravotnických zařízení – lékárny, laboratoře, sedm regionálních poliklinik (České Budějovice, Ústí nad Labem, Přelouč, Pardubice, Slaný, Plzeň Denisovo nábřeží a Medica Centrum), nemocnici Atlas ve Zlíně, pražskou ambulantní kliniku Canadian Medical Care a specializovanou síť poskytovatele pracovnělékařských služeb Kardii.

PŘÍPRAVA VOLEB.
Pro naplnění ustanovení příslušného zákona o volbách do PS ČR, bych rád učinil výzvu směrem k vám, občanům naší obce. Jako vždy při volebním klání je třeba připravit bezproblémový průběh voleb. K tomu samozřejmě též patří i sestavení týmu – místní okrskové volební komise. Obracím se tedy na vás, a to se žádostí o nahlášení vaší ochoty pracovat ve volební komisi. V případě nedostatečného delegování členů do komise volebními subjekty, budu muset volební komisi sestavit z občanů naší obce. Volební komise bude opět čtyřčlenná. Děkuji za zprávu o vašem zájmu ( osobně, elektronicky nebo písemně).

Mladí hasiči měli před prázdninami na pilno
V květnu již tradičně zakončují mladí hasiči sezónu jarním kolem Hry Plamen. Jeho první částí je plnění disciplín CTIF (= Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů), což jsou technické soutěže útok CTIF a štafeta CTIF, které se pořádají pro starší žáky a vždy najednou pro celý Liberecký okres.

Letos se opět odehrávaly ve Frýdlantě na stadiónu a na cvičišti pod zámkem. Změnou bylo jen, že se soutěžilo neobvykle v sobotu. Naše družstvo starších žáků si vedlo dobře hlavně v útoku. Se džberovkami jim to šlo mnohem lépe než v předchozích sezónách a celkově se umístili na 15. místě.

Závěr Hry Plamen se odehrával o týden později dne 11. května opět ve Frýdlantě. Kvůli Valdštejnským slavnostem byla soutěž spojena ještě se soutěží O štít města Frýdlantu, na kterou by jinak v květnu již nezbyl termín. Pokusy v jednotlivých disciplínách byly tedy zdvojené a štafetu dvojic děti musely běžet i čtyřikrát.

První pokusy se počítaly do hry Plamen a druhé do „Štítu“. Hned při prvním pokusu jsme na stadiónu ztratili Pavlu Prouskovou. Špatně doskočila při sbíhání z kladiny a museli jsme ji s oteklým kolenem odvézt na pohotovost. Další smůlu jsme si vybrali při útocích. Naši proudařku u lepšího družstva mladších žáků porazil tlak proudu a už nedokázala vstát, ale útok jsme nakonec dokončili. Při druhém pokusu jim zazlobila mašina, když nechtěla jít do výkonu a jen tak tak dostříkali. A tak nás nakonec překvapili ti nejmladší.

Umístění:
Hra Plamen (celoroční hodnocení)
mladší žáci 6. místo starší žáci 6. místo
Štít města Frýdlantu
mladší žáci B – 5. místo mladší žáci A – 8. místo starší žáci - 7. místo

Těsně před prázdninami, v sobotu 22. června, byli naši mladší žáci pozváni na soutěž do Dolní Řasnice. V současné době chodí na hasičský kroužek kolem dvaceti dětí a bylo těžké vybrat z nich osm na tuto soutěž. Nakonec mohl jet každý, kdo chtěl. A protože děti den před tím pilně nacvičovaly, povedl se jim útok na výbornou. Jen se ještě musí naučit lépe stříkat do terčů a budou jedničky. Zatím tedy „jen“ 2. místo.
Také dorostenky absolvovaly závěrečné kolo jejich celoroční soutěže. Konalo se 2. června ve Frýdlantě. Po červnových povodních byly závodní dráhy pod vodou a stále pršelo a tak se dlouho přemýšlelo, zda se vůbec bude soutěžit. Nakonec se vynechala jen disciplína sto metrů překážek. Naše dorostenky - jednotlivkyně měly špatné skóre z podzimního kola a to, že se soutěž zredukovala o jednu disciplínu, pro ně znamenalo méně možností na zlepšení bodového průměru. V celoročním hodnocení se v rámci Libereckého okresu umístily na celkovém 6., 7. a 8. místě. Nejlepší z nich tentokrát byla Petra Stříbrná.

Povodně červen 2013
Poslední dobou je již tradicí, že během léta vystoupí Smědá alespoň jednou ze břehů. Někdy je vody méně a někdy naopak až moc, jako tomu bylo v roce 2006 a 2010. Také letos na sebe povodně nenechaly dlouho čekat. Poprvé byla naše jednotka povolána zdolávat velkou vodu do Višňové 1. června po deváté hodině večerní. Poslali nás na stanoviště u kulturního domu ve Vísce k propustku pod povodňovou hrází. Jakmile voda v řece příliš stoupla a začala se valit propustkem do vesnice, musel se výtok uzavřít a voda se přečerpávala hadicemi přes hráz. Přítok bočního potůčku byl velmi silný a tak byly na přečerpávání nasazeny čtyři jednotky se čtyřmi stroji a dvěma plovoucími čerpadly. Domů jsme se vrátili až druhý den odpoledne. Třetí povodňový den naši hasiči provedli protipovodňová opatření také u nás v Pertolticích. Navozili pytle k ohroženým domům, odstranili lávky a případné větve z potoka a sledovali hráz Eflérova rybníku. Odpoledne byli zase odveleni do Vísky. Tentokrát k propustku u mostu blízko Minkovického přejezdu. Na hrázi a u propustku pod ní se hasiči brodili v bahně. Stroje stály na paletách, a co chvíli bylo nutné čistit koše a sítka. Kolem jedenácté večer přestalo pršet a voda klesla. Po půlnoci jsme byli již doma.
O dvacet dní později nás do Vísky k mostu povolali znovu. Povodně byly sice o něco menší, přesto jsme tady přečerpáváním strávili více jak deset hodin. Oproti prvnímu zásahu bylo hodně vidět, že se ve Višňové a okolí na protipovodňových opatřeních pilně pracuje. U propustku u kulturního domu už byly nainstalovány dva výkonné automatické stroje, které hravě stíhaly přečerpávat vodu z přítoku. Na obsluhu stačil jen jeden člověk. Na našem stanovišti u mostu byl také znát pokrok. Hráz byla zpevněná, což znamenalo méně bahna a byly tu další drobnosti, které pro nás byly velkým usnadněním práce – například schůdky k propustku. Když jsme se před jedenáctou hodinou večer vrátili do Pertoltic a nahlásili na operační středisko, že jsme připraveni k dalšímu zásahu, rozlehlo se do noci nové houkání. Nemohli jsme uvěřit, že by nás posílali hned zpátky do Višňové. Oddechli jsme si, když nám na libereckém operačním středisku vysvětli, že systém chybně spustil sirénu, když zadali do systému přítomnost naší hasičské Avie u zásahu.
Třetí zásah naší jednotky v červnu se také týkal povodní. Bylo třeba vyčerpat sklep na obecním úřadě. Za první pololetí je to už devátý zásah naší jednotky, což je již nad celoročním průměrem.

Soutěžemi se připravujeme na požáry
Také dospělí hasiči z Pertoltic se minulé měsíce účastnili soutěží. Díky nim získávají větší zručnost v práci s hasičským náčiním a nejedna soutěž se hodně podobá skutečnému zásahu a tak je dobrou průpravou pro chvíle u požárů.
Dne 25. května jsme s družstvem mužů a družstvem žen jeli do Předlánec na soutěž v útoku s PS 8 (tzv. stříkačkou osmičkou). Podmínky byly hodně podobné realitě. Sálo se přímo z řeky Smědé, mašina stála hned na okraji svahu. Ti, co spojovali savice, museli seběhnout bahnitý příkrý břeh, aby se dostali k vodě a byli dokonce i takoví, kteří se nestihli včas zastavit a skončili v řece. Naše ženy se statečně držely savic a nenamočily se a protože byly šikovné a dobře vymyslely strategii, skončily v útoku na 1. místě. Muži z Pertoltic podcenili přípravu. Při rovnání materiálu na základně si otočili savici, což při samotné soutěži znamenalo lehčí časovou ztrátu možná právě tří vteřin, které jim pak chyběly na první místo. Skončili třetí. Pokračovalo se ve štafetě. Tady museli soutěžící plnit různé úkoly, jako například skákání v pytli, slalom s kolečkem nebo shazování PET lahve hadicí. Naše ženy vybojovaly 2. místo a muži 3. místo.
Další takovou praktickou soutěží pro dospělé hasiče byl útok z cisterny na Mezinárodní soutěži v Habarticích dne 15. června. Při ní musí družstvo vyběhnout z cisterny, odtlačit přívěsný vozík na určené místo a z materiálu v něm vytvořit útočné vedení se dvěma proudy a srazit plechovky. Náš tým byl zpola ženský a zpola mužský. I v dosti oslabené sestavě se nám podařilo mezi polskou a německou konkurencí dosáhnout pěkného výsledného času a získat třetí místo. Pertoltické ženy na této soutěži ještě porazily domácí Habartice v klasickém požárním sportu. Odvezly si pohár za 1. místo.
Trénovali jsme také protipovodňová opatření a to na pátém ročníku soutěže O zlatou povodňovou lopatu ve Višňové v sobotu 29. června. Letos nás k pytlování o povodích zase nepustili, takže jsme neměli kde vypilovat formu. Do boje jsme postavili dvě družstva. První ztratilo hlavně při plnění pytlů pískem, ale postavit z nich povodňovou hráz, srazit historickou stříkačkou barely a znovu písek z pytlů vysypat jim už šlo na výbornou. Dosáhli průměrného času a i po druhé disciplíně – štafetě, při které museli zvládnout především koulení traktorové pneumatiky, zůstali na 9. místě. Druhé družstvo, od něhož jsme čekali vítězství, si nevedlo špatně. Myšlenky na první místo jim ale zkazilo 10 trestných bodů za špatně uvázané pytle. Ve štafetě dosáhli nejlepšího času a po sečtení výsledků to znamenalo bramborové 4. místo.
Při závěrečném vyhodnocení jsme od starostky obce Višňová dostali plaketu a poděkování za pomoc při letošních povodních.
A protože mnohdy hoří v noci, byla nám dobrou zkušeností také soutěž v Novém Městě pod Smrkem, kde jsme se 6. - 7. července v nočním útoku umístili na 9. místě. Zúčastnilo se celkem 16 družstev a soutěž končila ve tři hodiny ráno.

Pozvánka na soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás zve na okrskovou soutěž družstev mladých hasičů, dospělých a veteránů v požárním sportu a útoku z agregátu, která se bude konat v dopoledních hodinách v sobotu 7. září 2013 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Vzhledem k tomu, že náš sbor letos oslaví 135. let od svého vzniku, bude soutěž slavnostnější a bude k vidění i něco navíc, než jen boj o poháry.

Cesta do Frýdlantského výběžku je zase o něco rychlejší ( zdroj Liberecký kraj)
Cesta osobním automobilem z Liberce do Frýdlantského výběžku je od dnešního dne opět o něco rychlejší. Urychlení zajistí nová silnice ze Stráže n. N. do Krásné Studánky, která byla dnes slavnostně uvedena do provozu. Slavnostního zahájení se zúčastnil například náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl, David Čermák, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupci firem, které realizovaly stavbu a další hosté. Za Liberecký kraj byl přítomen radní pro dopravu Vladimír Mastník. „Obyvatelům obcí se konečně ulehčí od dopravní zátěže. Lidé z Frýdlantska, kteří se potřebovali dostat na rychlostní silnici si ušetří průjezd Krásnou Studánkou a Stráží nad Nisou, kde se tak opět zvýší bezpečnost provozu,“ řekl mimo jiné při zahájení radní LK Vladimír Mastník.

Stavba je součástí souboru staveb, zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Stráž nad Nisou – Frýdlant v Čechách – Habartice (hranice s Polskem). Po této silnici je vedena veškerá doprava do Frýdlantského výběžku a dále silniční doprava do Polska (Habartice, Kunratice a Nové Město pod Smrkem). Stavba přeložky silnice I/13 v úseku Stráž nad Nisou – Krásná Studánka navazuje na dokončenou stavbu „Zkapacitnění silnice I/13 (I/35) Stráž nad Nisou – Bílý Kostel“, konec úseku je situován před vjezd do obce Mníšek na stávající silnici I/13. Přeložka silnice I/13 tvoří severozápadní obchvat obce Stráž nad Nisou a části města Liberec – Krásná Studánka. Je navržena v kategorii S 11,5/70 v celkové délce 4 320 metrů s asfaltovým krytem. Zahrnuje kromě hlavní trasy výstavbu okružní křižovatky, přeložky a úpravy jedenácti komunikací, výstavbu devíti mostních objektů, tří protihlukových stěn, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a demolice.

Ještěd má narozeniny!
V letošním roce slaví jeden z nejvýznamnějších technických unikátů – horský vysílač a hotel Ještěd – významné jubileum, a to 40 let od svého otevření v roce 1973. Není však jedinou památkou svého druhu, která se pyšní „kulatými narozeninami“. Kabinová lanovka vedoucí na vrchol Ještědu (provozována Českými drahami a.s.) oslavila v letošním roce 80 let svého fungování. Oslavy Ještědu se uskuteční 21. září 2013 a odstartují v 9:30 hodin na hoře Ještěd. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jindy nepřístupné prostory vysílače a hotelu Ještěd. Po celý den (10:00 – 21:00) zde bude probíhat bohatý kulturní doprovodný program – např. módní přehlídky dobových modelů, tradiční vynášení sudů piva na vrchol, výjezd autoveteránů na Ještěd a jejich komentovaná prezentace, hudební vystoupení, promítání dobového filmu podle přání veřejnosti (hlasovat o výběru filmu lze na turistickém portále www.liberecky-kraj.cz a na facebookovém profilu Cestou necestou), prodej regionálních výrobků, výstava původního vybavení restaurace a hotelu Ještěd ze sbírek Severočeského muzea, výstava fotografií Fenomén Ještěd, tématické výtvarné workshopy, interaktivní dílny pro děti, soutěže a další. Bonusem bude zpřístupnění nově zrekontrustruovaného hotelového salonku podle původního návrhu architekta Otakara Binara.
Zároveň zveme všechny čtyřicátníky (rok narození 1973), aby se připojili k pokusu o vytvoření rekordu v počtu čtyřicátníků, kteří se sejdou na jednom místě (více na www.liberecky-kraj.cz ) Oslavy Ještědu budou doprovázeny dalším programem i přímo v Liberci, např. Dnem otevřených dveří Dopravního podniku města Liberce (10:00 – 17:00), jízdami historickou tramvají do Hanychova a Lidových Sadů (10:00 – 17:00). Zájemci si budou moci prohlédnout strojovnu kabinové lanovky na Ještěd (8:00 – 18:00).
Návštěvníci se mohou dopravit na Ještěd několika způsoby. V provozu bude kabinová lanovka, která u příležitosti oslav nabídne zvýhodněné ceny (8:00 – 23:00), zajištěna bude přeprava historickými autobusy od spodní stanice lanovky na parkoviště k Ještědce, které budou vyjíždět každou půlhodinu. Návštěvníci mohou vyjet i sedačkovou lanovkou, která nabízí cyklistům možnost přepravy kol. Po dobu oslav bude uzavřen vjezd z Výpřeže k Ještědce. Oslavy budou zakončeny ohňostrojem. Vstup zdarma!
Přílohy

1377013807_sb_drbna_srpen_013.pdf

1377013807_sb_drbna_srpen_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1004,52 kB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice