Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Antonín Hamalčík 72 let, Romanec Josef 64 let, Novotný Milan 63 let, Plesar Jan 63 let, Vitásek Jaroslav 61let, Tesařová Milena 60 let, Běloch Petr 58 let, Čepelíková Dagmar 57 let, Hejlová Jitka 57let, Pajkrtová Marie 56 let, Knapová Blanka 54 let, Faciník Stanislav 53 let, Srpová Růžena 50 let, Vokálek Vlastimil 45 let, Soukup Jaroslav 41 let, Loučková Pavlína 41 let, Doová Šárka 40 let, Hofmanová Dagmar 40 let, Votrubec Jiří 39 let, Klozová Zdenka 29 let, Pospíchal René 22 let, Reimanová Lucie 22 let, Richtr Josef 19 let, Rysiowski Robin 18 let, Andrš Jaroslav 17 let, Bubeníčková Alexandra 17 let a Bubeníčková Michala 16 let, Hofman Ondřej a Tomáš 6 let a Novotnyj Daniel David 5 let.

SLOUPEK STAROSTY
Dalším krokem pro zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů je též zveřejnění monitoringu hospodaření všech obcí. Každý občan si může poprvé zjistit, jak je hodnoceno hospodaření jeho konkrétní obce. V případě, že ukazatele nejsou příznivé, se může každý občan obracet na své zastupitele a vedení obcí. Další způsob veřejné kontroly přispěje ke zlepšení hospodaření a pomůže předcházet případným „bankrotům“ obcí.
Ministerstvo financí sleduje dva základní ukazatele – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou (běžnou) likviditu.

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – stanovuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce. Pokud je v příslušné kolonce uveden údaj 2,3, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce činí 2,3 %. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel ve výši 25 %.
Celková likvidita – stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Hodnota ukazatele 3,5 znamená, že krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky třiapůlkrát. Za rizikovou hodnotu se považuje hodnota menší než 1. 

Je třeba si uvědomit, že překročení těchto ukazatelů ne vždy znamená špatné hospodaření obce. Např. pokud si obec na konci roku vezme úvěr na předfinancování dotace, krátce se tím dostane do rizikového pásma. V dalším roce však dotací úvěr bez problému splatí. Proto je nutné posuzovat hospodaření každé obce individuálně.
Přístup k aplikaci je možný zde: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl

Viktor Podmanický , starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2013 (vp)
plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava zasedání zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů na rok 2013, příprava na rok 2014, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí – jednání k prodej pozemků – práce na tvorbě územního plánu, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, práce na přípravě nových obecně závazných vyhlášek, příprava aplikace nového občanského zákona do života obce, pravidelná školení a školení k inventarizaci majetku obce, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s. A Frýdlantské vodárenské společnosti, jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko.

AKTUÁLNĚ
Předkládáme zkrácený přehled o činnostech v místní knihovně za rok 2012.
Na nákup knih uvolnilo zastupitelstvo – 22,20Kč/ na obyvatele, čtenářů má naše knihovna celkem 34, což je v procentech z celkového počtu obyvatelstva – 11,97, v roce 2012 navštívilo obecní knihovnu celkem 494 osob, z toho na internetové připojení 39,1 procent, celkem se zapůjčilo ve sledovaném období 1448 knih, na jednoho obyvatele pak poměr činí 5,2 zapůjčené knihy.

Frýdlantská vodárenská společnost pořádá soutěž, která navazuje na snahu společnosti o zvýšení odběru pitné vody z technologických zařízení, která má ve své správě. V předchozím období byla provedena distribuce letáku občanům všech 18 obcí regionu. Zapojte se!! Mnoho úspěchů v soutěži.
Správné odpovědi zasílejte do 31.10. 2013 emailem na soutez@fvs.cz . Nezapomeňte uvést své jméno.
Do soutěže věnovala ceny firma roku Libereckého kraje!

Svoz nebezpečného odpadu!!!!!
Jako každý rok zabezpečuje Obec Pertoltice svoz nebezpečného odpadu. A to 2x ročně. Další termín svozu vychází na den 26.10.2013.

K Pískovně Dolní Pertoltice – poslední dostupné informace
Občany naší obce a majitele nemovitostí, které jsou určeny k rekreačním účelům, tímto informujeme o vývoji ve správním řízení, které má vést ke stanovení a otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích - Pískovna Dolní Pertoltice. Toto správní řízení bylo přerušeno báňským úřadem, a to do 31.12.2014. A to za účelem doložení požadované studie o vlivu na životní prostředí.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad, potažmo starosta obce, děkuje členům občanského sdružení ,,Lidové stavby,, které působí v naší obci. Jmenovitě děkujeme p.S.Nykrýnovi a B. Nykrýnovi, za aktivní pomoc při tvorbě zpevněného povrchu pro uložení kontejneru na domovní odpad a parkovací plochy, v prostoru za místním hřbitovem a pomoc při opravě střech na multifunkčním domě čp.64 v Dolních Pertolticích. Poděkování touto cestou posíláme i panu J.Cyrusovi, a to za zapůjčení stroje na zhutnění opravovaných ploch.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Daří se vybírat poplatek za odpady? Odpadu je stále více, už mne nebaví třídit, protože stejně stále na někoho doplácím.

V den, kdy se tvořil příspěvek do tohoto vydání, byly pohledávky na daňovém nedoplatku místního poplatku za TKO, v celkové výši 70.105,-Kč. Z toho nedoplatky za rok 2013, činily celkem
24.767 ,-Kč. Za rok 2013 nemá poplatek uhrazeno 61 poplatníků. Tyto často vznikly tím, že poplatníci uhradili pouze první část ( splatnost poplatku byla obecně závaznou vyhláškou nově upravena na dva termíny), a na druhý termín splatnosti nějak zapomněli. Vstřícný krok většiny zastupitelstva se tak potkal s realitou chování poplatníků, pokud se jim umožní splatnost rozdělit na více úhrad. Samozřejmě se dluh skládá i z nezaplacených poplatků, tzv. chronických neplatičů. Není výjimkou, že se objevuje nezaplacený poplatek u téže osoby hned tři roky po sobě. K tomu již nelze nic dodat. Co se týče nárůstu množství odpadu, vzniká pouze neadekvátním chováním původců odpadu. Pro zlepšení jsme udělali snad vše. Vychovávat zpětně nelze. Pokud si neuvědomí drtivá většina občanů a majitelů nemovitostí určených k rekreaci, že pouze snížením množství odpadu může dojít ke snížení poplatku za jeho likvidaci, nezmění se vůbec nic. Lze očekávat další navýšení, neboť již dnes je signalizován nárůst poplatku za skládkování – až o 15%, což nepochybně promítne smluvní dodavatel f.A.S.A.,s.r.o. , do konečné ceny za svoz a likvidaci odpadů z naší obce. A to od 1.1.2014.

Přehled o přijatých a schválených dotací r. 2013. 
Tímto podáváme informace o úspěšnosti v čerpání dotačních prostředků v roce 2013. První žádost o dotaci směřovala na Krajský úřad v Liberci - odbor hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Rada kraje na svém zasedání nepodpořila - vyslovila souhlas s neposkytnutím investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova podprogramu č. 2.1. Zastupitelstvo kraje většinou kopíruje rozhodnutí rady. Tak tomu bylo i v tomto případě. Ve výše uvedeném programu jsme měli ,,želízko,, - v podobě opravy střechy na multifunkčním objektu č.p.64, v Dolních Pertolticích.

Krajští úředníci též hodnotili naši žádost o poskytnutí dotace na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi a souvisejících objektů. Tato žádost nenašla podporu jak rady kraje, tak zastupitelstva.

Další oblastí, kde jsme žádali o podporu krajský úřad, byla oblast kolem krizového řízení. Rada kraje se k naší žádosti o poskytnutí prostředků na udržení akceschopnosti JSDH postavila čelem a výsledkem bylo, že předložila zastupitelstvu návrh na přidělení dotace ve výši 33.622,20Kč. Dotaci jsme obdrželi. Za obdrženou finanční podporu bylo zakoupeno vybavení pro naší výjezdovou jednotku a nové pneumatiky na vozidlo RTHP CAS. Vlastní podíl obce je vyčíslen částkou 22.414,-Kč.

V souvislosti s mimořádnými událostmi v tomto roce, rada kraje naopak souhlasila s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnné výši do 3.149.300,-Kč. Z tohoto ,,balíku,, nám přispěl krajský úřad na úhradu nákladů souvisejících s provedením prvotních záchranných a likvidačních prací při povodních v červnu 2013, částkou 20.000,-Kč. Tyto prostředky byly využity na úhradu opravy hasičské stříkačky ( celková oprava pohonné jednotky), která se poškodila při poslední práci naší jednotky ve Vísce.

V rámci našeho plánu práce a investic jsme čekali též na výzvu k podání žádostí na tvorbu územních plánů. Plán máme rozpracován – dokončena první etapa. Patříme k posledním obcím, které v našem regionu nemají ještě územní plán zpracován. Tato žádost o dotaci byla vyslyšena a do našeho rozpočtu by měla doputovat částka kolem 56.148,-Kč, která bude významným příspěvkem na dokončení územního plánu naší obce. Vlastní podíl obce je vyčíslen částkou 52.752,-Kč + částka za zpracování požadavku KULK (není možné nyní vyčíslit – bude se jednat o úhradě zvýšených nákladů, a to ze strany podnikatelů, jejichž záměry posudek vyžadují).

Další prostředky, které obec obdrží v tomto roce, poskytuje stát ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. Jde o prostředky ve výši 99.500,-Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na GO celé hasičské stříkačky PS 16 a pozáruční opravu stříkačky Tohatsu. Tato dotace je sice bez vlastního podílu obce, ale počítáme s tím, že v případě rozsáhlejších prací, bude nutné připlatit z rozpočtu obce..

Dále je podána žádost o úhradu nákladů na výjezdy techniky JSDH a školení členů JSDH, ve výši 6.451,-Kč. Tato akce je bez vlastního podílu obce.

Prostřednictvím Krajského úřadu v Liberci, obdrží ještě v tomto roce naše obec též dotaci z ministerstva životního prostředí. A to na úhradu nákladů s aplikací opatření na ochranu migrace obojživelníků v prostoru Panenského rybníka, v Dolních Pertolticích. V tomto případě jde o částku 72.536,-Kč. Tato akce je bez vlastního podílu obce.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme podali žádosti, které měly pokrýt různé oblasti života naší obce. Nejlépe jsme dopadli u dotací na krizové řízení – v podobě podpory naší výjezdové jednotky hasičského sboru. Naopak zcela úplně jsme nebyli úspěšní v oblasti oprav obecního majetku. Vzhledem k avizovanému snížení podpory ze strany Krajského úřadu v Liberci, které se má dotýkat příštího období, bude čerpání dotací z dotačních titulů tohoto úřadu, velmi problematické. Jako vždy, budeme hledat další možné směry a zdroje podpory.
Fotem k opravám obecního majetku za poslední období.

Úprava prostoru za hřbitovem
Opakovaná oprava střechy na staré hasičské zbrojnici


Zástupci regionu Frýdlantska ve volbách 2013 do PS ČR
Ing Dan Ramzer starosta Města Frýdlantu
Vladimír Stříbrný starosta obce Heřmanice
Předseda výboru zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje
Mezi další kandidáty z našeho regionu patří též: pan Bohuslav Koukal (SSO), Raspenava , paní Milena Sedláčková (LEV 21), Frýdlant , dále pak p. Mgr. Šárka Mazánková (Změna) a pan Lubomír Péči (DSSS) z Jindřichovic pod Smrkem.
Fotem ze setkání kandidátů do PS ČR s voliči – Habartice dne 8.10.2013. Setkání s občany dvou obcí - Habartice a Pertoltice, se zúčastnil pan Mgr.Jan Farský a Mgr.Václav Horáček, kteří kandidují za TOP 09 – s podporou STAN.

Výsledky VI. ročníku soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky
Soutěž byla vyhlášena dnem 4.5.2013
Soutěžní příspěvky – fotografie, postupně odevzdávali soutěžící do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, a to v termínu - do dne 05.10.2013.

Výsledky letošního ročníku: 1.místo - pan Petr Běloch 2.místo - paní Jiřina Faciníková 3.místo - paní Anna Severýnová 4.místo - paní Zuzana Filipová a 5.místo - paní Hana Hamalčíková Soutěžící budou odměněni podobně, jako v předchozích ročnících soutěže ( dárkové předplatné časopisu pro volný čas).

Za účast v soutěži všem soutěžícím děkujeme a přejeme v dalším ročníku mnoho úspěchů.

Obchodování se zvířaty mezi členskými státy EU a veterinární osvědčení – informace pro chovatele
Vzhledem k sousedství Libereckého kraje s Německem a Polskem dochází stále častěji k příhraničnímu obchodování s hospodářskými zvířaty. Bohužel se stává, že především z neznalosti dochází k pochybením při uskutečňování obchodů. Zde je třeba mít na paměti, že obchody a přesuny se uskutečňují na základě jistých legislativních požadavků, které je potřeba dodržet, za jejich dodržení zodpovídají v plné míře chovatelé obchodovaných zvířat.
Náležitosti a podmínky, které je potřeba splnit při obchodování se zvířaty mezi členskými státy upravuje zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), prováděcí právní předpisy např. vyhláška č. 382/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty. Při obchodování se zvířaty musí být splněny samozřejmě i požadavky dalších souvisejících předpisů ČR a EU např. zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností apod.
Všechny zásilky zvířat při obchodování mezi členskými státy musí odbavovat úřední veterinární lékař, zásilka musí být provázena veterinárním osvědčením. Chovatel přesunovaných zvířat je povinen požádat regionální pracoviště (Česká Lípa, Liberec, Semily) místně příslušné Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (KVSL) ve lhůtě nejméně 2 pracovních dnů před dnem předpokládaného odeslání zvířat o vydání veterinárního osvědčení. Úřední veterinární lékař zkontroluje zdravotní stav zvířat, jejich označení a evidenci, zkontroluje dodržování povinností chovatele z veterinárního hlediska, provede kontrolu hospodářství původu, posoudí dopravní prostředek vzhledem k jeho vhodnosti pro přepravu daného druhu a kategorie zvířat, zkontroluje dokumentaci a schválení dopravce zvířat. Na základě zjištěných skutečností vydá veterinární osvědčení. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování je zpoplatněno 50,-kč za jedno zvíře, 100,-kč za více než jedno zvíře formou kolku.

Bankovní spojení: ČNB 9426761/0710 IČ: 00018562 Bankovní spojení: ČNB 9426761/0710 IČ: 00018562 

Novela zákona o ochraně ovzduší, kterou parlament schválil už v roce 2012, se dotkne především starších rodinných domů. Výměnu kotle zatím provedlo jen 29 procent domů postavených mezi lety 1914 a 1964 a 34 procent domů starších sta let.
Povinná výměna kotlů na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks atd.) se bude podle předběžných průzkumů týkat celkem asi 500 tisíc domácností. Stejný průzkum hovoří i o tom, že sedm procent majitelů rodinných domů si ale připouští, že by výměnu kotle skutečně potřebovali.
Novela zákona o ochraně ovzduší zavedla také povinné revize kotlů na tuhá paliva. Jejich vlastníci je budou muset podstoupit každé dva roky. První revize by si měli nechat udělat nejpozději do roku 2016 pod hrozbou pokuty až 20 000 korun. Mnoho domácností si však bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. Na kotlích na tuhá paliva je v Česku zcela závislá zhruba pětina rodinných domů.

Rád bych tímto vyzval všechny naše občany – voliče. A to, k co největší účasti ve volbách do PS ČR, které proběhnou v pátek a sobotu - 25. a 26. října 2013. Volební místnost bude jako vždy - pro jediný volební okrsek v budově Obecního úřadu v Pertolticích. První volební den můžete hlasovat od 14:00 -22:00 hod a v sobotu od 08:00 -14:00 hod.
Viktor Podmanický starosta obce


Štěpánská zábava
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás dne 25.12.2013 zve na tradiční Štěpánskou zábavu. Tančit a popíjet se bude za doprovodu hudby od pana Mazánka. Více se dozvíte z plakátů.

Podzim v Pertolticích - pohled na objekt bývalé školy a kostel Sv.Jošta

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2013. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz
Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN

(práce z lana)
odstranění odumřelých větví
začištění ran a zlomů
redukce v blízkosti staveb
sekání travních ploch
BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ
RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH výsadeb tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.

Okrsková soutěž a 135 let od založení našeho sboru
V letošním roce náš sbor oslavil polokulaté výročí 135 let od jeho založení. Zároveň na nás vyšla řada uspořádat okrskovou soutěž. Obě dvě události jsme tedy spojili a na sobotu 7. září 2013 jsme do Pertoltic sezvali družstva malých i velkých hasičů z okrsku Višňová, pod který spadáme. Celý den krásně svítilo sluníčko a i nálada byla proto pohodová. Ráno jsme na hřiště vystavili naši techniku od té nejnovější, stříkačky Tohatsu, až po tu nejstarší, kterou máme ve zbrojnici, stříkačku Starou Máňu s označením DS 16. Dětem jsme nafoukli skákací hrad a v devět hodin už družstva nastoupila k slavnostnímu zahájení a rozlosování startovního pořadí. Přivítat soutěžní družstva přišel starosta obce Pertoltice pan Viktor Podmanický.

Hned poté se rozběhla soutěž v požárním útoku. Zahájilo ji družstvo mladších žáků z Pertoltic. Krásným výkonem porazilo děti z Višňové a hned v úvodu získalo pro Pertoltice první pohár. V kategorii starší žáci jsme si to s Višňovou přehodili. Tentokrát jsme byli druzí. Po dětech změřily své síly v požárním sportu ženy. Při losu jsme neměly šťastnou ruku, tak jsme musely nastoupit jako první. Hadice jsme roztáhly velmi rychle, vždyť jsme také pilně trénovaly, ale bohužel nás zradila mašina. Nešla do výkonu a voda se sotva dostala k proudnicím. Útok jsme ale statečně dokončily a i přes potíže, jsme vybojovali nádherné 3. místo.
Pořadí žen: 1. Ves 4. Předlánce
2. Višňová 5. Habartice
3. Pertoltice

Soutěž pokračovala kategorií muži sport. I tady měly Pertoltice zástupce. Naši muži, s jednou dívkou na proudu, odstartovali s materiálem od základny bleskově, ale stala se jim neuvěřitelná věc. Koš se v kádi vzpříčil za trubici, která do ní vpouští vodu a savice s ním nešla z vody vytáhnout. Až po krátkém zápasení pod hladinou se povedlo koš uvolnit, savice spojit a dokončit útok. Naděje na vítězství se rozplynuly.
Pořadí sport muži: 1. Habartice 4. Předlánce
2. Ves 5. Pertoltice
3. Minkovice 6. Višňová

Následovala disciplína útok z agregátu. Ta více připomíná zásah hasičů a pro náš okrsek je královskou disciplínou. Při ní je všechen materiál uzavřen v přívěsném vozíku a vše se musí skládat a spojovat postupně. Nyní jsme měli ve hře dvě družstva – muže a ženy. Naše ženy jsou trvale jediným čistě ženským družstvem, které tuto disciplínu plní a s muži drží statečně krok. I dnes se jim dařilo. Plechovky srazily za 62 vteřin. Pokořily tak své tréninkové časy a umístily se na čtvrtém místě. Družstvo mužů opět zklamala mašina – tentokrát půjčená. Svůj útok nedokončili.

Pořadí útok z agregátu: 1. Ves 4. Pertoltice - ženy
2. Habartice 5. Předlánce
3. Višňová 6. Pertoltice a Minkovice

Poslední kategorií na této soutěži byl sport veteránů. To je zjednodušený požární sport pětice hasičů starších čtyřiceti let.
Pořadí veteráni: 1. Višňová 2. Ves 3. Předlánce

Po všem tom zápolení si hasiči mohli konečně odpočinout. Ochutnali výborný hovězí gulášek, ozkoušeli pertoltický hamburger a spláchli to dobrým pivem. Naši muži jim zpestřili čekání na výsledky ukázkou útoku s historickou stříkačkou. Soutěž byla zakončena slavnostním vyhodnocením a oceněním družstev. Všechny zúčastněné sbory dostaly pamětní listy připomínající dnešní oslavu 135. výročí založení hasičů v Pertolticích. Poděkování a pamětní list byl připravený i pro místní obecní úřad za velmi dobrou spolupráci a vstřícnost. Vysoké vyznamenání bylo předáno také naší člence paní Věře Stříbrné za její dlouholetou práci pro sbor. Na závěr starosta okrsku Višňová pochválil činnost našeho sboru a alespoň ústně ocenil naši práci, neboť okresní sdružení ještě nestihlo vyřídit žádost o vyznamenání pro náš sbor.
Slunečný den pokračoval volnou zábavou. Soutěžní družstva se sice brzy rozjela do svých domovů, ale hasiči a obyvatelé z Pertoltic pokračovali vesele v oslavě výročí. Tančilo se, skákalo v hradě a popíjelo až dlouho přes půlnoc.

Pozvánka na dětský Předbraňák
V neděli 20. října 2013 bude naše obec zase plná hasičů. Dětská družstva z celého Frýdlantska se zde utkají v plnění disciplín, jako je například uzlování, střelba ze vzduchovky nebo zdravověda, či otázkách z požární ochrany. Již 11. ročník „Předbraňáku“ začne v 9:00 hodin na fotbalovém hřišti. Přijďte se podívat a povzbudit týmy z Pertoltic!Přílohy

1381757097_sb_drbna10_013.pdf

1381757097_sb_drbna10_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,97 MB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice