Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
Dolní Pertoltice 59 soutěže „ Vesnice roku 2008“
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz Držitel ocenění za podobu webových stránek
www.obecpertoltice.cz obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům,kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě těmto oslavenkyním a oslavencům: Walter Brůna 77let, Zdenka Martínková 76let, Julia Dědečková 71let, Zdeňka Halounová 67let,Josef Valášek 62let, Josefína Reinišová 61let, Jiří Penčo 59let, Josef Jirsák 55let, Česlav Hejl 53let, Romana Voňková 44let, Theodora Dědečková 40let, Lenka Čejková 33let, František Pajkrt 30let, Lucie Valášková 17let a Michael Richtr 12let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, vítám vás do roku 2013! Přeji vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. I v tomto roce se budeme zcela jistě snažit společně zlepšit podobu života v naší obci. Pravděpodobně budeme mít možnost si dovolit více, než v předchozích letech. Snad dorazí očekávané vyšší příjmy z RUD tak, jak nám vláda slíbila. Pokud nebude výběr daní státem pokulhávat , mohly by do našeho rozpočtu přinést částku něco pod půl milionu korun. Nikdo dnes nedokáže závazně předvídat další ekonomický vývoj. Snažíme se vytvořit v rozpočtu finanční rezervu, která by nám pomohla překonat případné nepříznivé období. Úspory bude nutné hledat i nadále. Tak abychom závazky snížili na co nejmenší mez.
I v roce 2013 se budeme snažit podporovat všechny aktivní a pracovité spoluobčany, komunikovat s nimi. Snažit se je všechny v maximální míře podpořit. Základem obce není jen míra občanské vybavenosti, ale též i hodnoty, které jsou dány podobou společenského života, fungování spolků a dobré vzájemné vztahy občanů. I jejich vlastního vztahu k obci. Chtěl bych vám tímto dopředu poděkovat za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Krátce bych se zmínil o záměrech a plánovaných akcí pro období 2013 -2014. Jedním z velkých problémů je stavebně - technický stav nemovitostí v majetku obce ( stodoly a dalších objektů u čp.64, objekt čp.231), kde se projevují závady způsobené z valné části zanedbanou údržbou a stářím. V letošním roce bude nutné realizovat alespoň částečně jejich opravy. V minulých letech se investovaly nemalé prostředky do jiných oblastí. Teď se pokusíme zaměřit na stav těchto objektů. V letošním roce máme plán realizovat, alespoň nejnutnější opravy výše uvedených budov. V zadní části objektu došlo závěrem roku k odpadnutí velké části stropu i fasády, vlivem zatékání do objektu. Řešení, jak zabezpečit dostatečné prostředky, se bude připravovat. Osobně bych rád viděl i uskutečnění oprav podhledů, omítek a provedení nového nátěru fasády na objektu kulturního domu s restaurací, ale to bude záležet na množství peněz, které budeme mít k dispozici. Nutný je i nátěr oken na objektu čp.231, či nátěr plechových střech v celém areálu. Zjistíme možnosti jak zateplit celý objekt hasičské zbrojnice, případně i provést výměnu oken - zde by se jednalo pouze o přípravu. Realizace by přicházela v úvahu v dalších letech. Při zhoršených klimatických podmínkách nelze již tento objekt ekonomicky vytopit. Věříme, že se podaří získat dostatečnou výši finančních prostředků z dotací, neboť z rozpočtu obce nelze na tak rozsáhlé potřeby finančních prostředků, reagovat. Bankovní úvěr není stále reálnou možností. Po opravách volají i další komunikace, či přestárlá síť veřejného osvětlení ( zde již bylo započato tím, že se nechal vytvořit pasport sítě a návrh na optimalizaci – náklady na obnovu veřejného osvětlení se vyšplhají až na 500 000 -580 000,-Kč, objednána je i revize celé sítě – ta nebyla provedena do roku 2012 vůbec). Pokračovat budeme i v přípravě projektu na vytvoření bezpečného přechodu přes komunikaci I/13, v prostoru zastávky autobusů ( pravděpodobná realizace v roce 2014). Chystáme se letos zabezpečit opravu hřbitovní zdi a objektů na hřbitově. Což nám ostatně ukládá i zákon o památkové péči. Zmiňuji všechny akce (záměry) s tím, že se informace dostanou k živnostníkům a firmám, které mají vztah k naší obci. V případě zájmu budou mít možnost se zúčastnit výběrových řízení. Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky. Již po několik let je tvořena v rozpočtu obce rezerva, která má sloužit k pokrytí vlastních podílů obce. A to k dotacím z různých dotačních titulů. Nutno podotknout, že podpora z dotačních titulů, zejména směrem od krajského úřadu, nebyla v posledních letech, nijak valná.

Také by naši situaci významně pomohlo, kdybychom měli k dispozici všechny finanční prostředky, které máme blokovány tím, že obci některé osoby dluží a nesplácí ( ve výši dosahující takřka 600.000,-Kč). Pohledávky jsou řešeny, ale je to běh na dlouhé trati. V rozpočtu tyto prostředky znatelně chybí.

Rozhodně podpoříme opět činnost složek v naší obci. Od hejtmana našeho kraje existuje příslib, že na činnost dobrovolných hasičů se prostředky krátit nebudou. Spíše naopak.

Stejně jako ostatní obce, nemá ani naše obec prostředky na realizaci všech záměrů. Pokud poroste ekonomika státu, zlepší se i ekonomická situace měst a obcí. Chtěli bychom v tomto roce navázat na pozitivní výsledky minulého období. Rádi bychom vám tímto dopředu poděkovali za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Přeji všem spoluobčanům hezký a klidný rok.
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Bude obec rozesílat složenky na platby poplatků?

Na Vámi naznačenou problematiku se vztahuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podpůrně pak také zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro stanovení a vybírání místních poplatků jsou podstatná pravidla stanovená v obecné závazné vyhlášce obce o příslušném místním poplatku. Tato vyhláška stanoví poplatníky, případnou ohlašovací povinnost, osvobození od poplatku, sazba, splatnost, ale může obsahovat i způsob platby poplatku. Ve smyslu ustanovení § 11 zákona o místních poplatcích má poplatník povinnost podle konkrétní sazby poplatku obsažené v obecně závazné vyhlášce vypočítat si výši poplatku a zaplatit ho v termínu splatnosti určeném taktéž vyhláškou. Teprve v případě nesplnění této povinnosti ze strany poplatníka vydává obec rozhodnutí, kterým je platební výměr. V něm může jako sankční opatření za nezaplacení včas či ve správné výši poplatek zvýšit až na trojnásobek. Je-li místní poplatek zaveden platnou a účinnou obecně závaznou vyhláškou, jsou poplatníci vázáni povinnostmi stanovenými touto vyhláškou. Obecní úřad jako správce místního poplatku je povinen činit všechny potřebné kroky k jeho správnému stanovení, vyměření a vybrání. Lze si tedy jako jeden z těchto kroků představit také obesílání poplatníků příslušnými složenkami před termínem splatnosti místního poplatku, povinnost to činit obcím, ale žádný právní předpis neukládá. Poplatníky obesílat obecní úřad nebude.

2.) Není možné opravit komunikaci do Nových Pertoltice? Její stav je již dlouhodobě špatný.
V § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích (obecné užívání) je uvedeno, že každý smí užívat pozemní komunikace (tj. i účelové komunikace) bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Pozemkový fond ČR obecnému užívání dle všeho nebrání, problémem je stav dotčené účelové komunikace. Vzniká otázka, zda lze nutit vlastníka, potažmo správce, příslušné účelové komunikace k její údržbě nebo úpravě. Převládá právní názor, že v případě účelových komunikací splní vlastník (správce) své zákonné povinnosti tím, že nebrání jejímu užívání, a ze zákona mu další povinnosti nevyplývají. Pozemkový fond ČR tak nelze k údržbě či pečlivější správě dotčené pozemní komunikace nutit. Jakkoliv je obec silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (§ 40 odst. 5 písm. c) cit. zákona), nemůže se opřít o žádné zákonné ustanovení, na jehož základě by měla pravomoc vymáhat udržování či úpravy dané účelové komunikace. Na druhou stranu ani obec nemůže ze svých prostředků hradit opravy cizího majetku. O bezúplatné převedení některých potřebných komunikací má již obec na PF ČR, delší dobu požádáno. Zatím bez výsledku.

3.) Můžete uvést cenu vody pro rok 2013?
Od 1. ledna 2013 činní u společnosti FVS.a.s, pro koncového spotřebitele cena vodného 32,75 Kč/m³ vč. 15% DPH, cena stočného 55,95 Kč/m³ vč. 15% DPH, celkem cena vodného i stočného 88,70 Kč/m³ vč. 15% DPH. Podrobnější informace naleznete též na webové stránce společnosti v odkazu "voda" resp. "cena vody".

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2012 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2013, jednání krajský úřad – setkání s novou radou kraje, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy o stavu obce, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, jednání Grain a.s., jednání pracovní skupiny nad tvorbou územního plánování, jednání s hejtmanem - Černousy, spolupráce nad přípravou podkladů pro podání dalších exekučních příkazů , jednání Bezpečnostní rady ORP Frýdlant, příprava na konečnou účetní uzávěrku roku, jednání dozorčí rady FVS a.s., přehledy - celkové hospodaření obce, jednání k pasportu sítě veřejného osvětlení + návrh na optimalizaci, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava nástupu kmenové pracovnice po rodičovské dovolené, příprava prezidentských voleb, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ,

PODĚKOVÁNÍ – oprava údajů z prosincového vydání (vp)
Obecní úřad děkuje manželům Závůrkovým. A to za poskytnutí vánočního stromu pro naši obec. Opět jsme nemuseli nikde shánět vánoční strom. V prosincovém vydání bylo chybně uvedeno, kdo vánoční strom obci poskytl. Velice se omlouváme.

UPOZORNĚNÍ (vp)
POPLATEK TKO 2013
POZOR !!!!Výše poplatku pro rok 2013 NENÍ ve stejné výši jako v roce 2012!!
Uskutečnění platby

Platbu lze provést: 1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních dnech a hodinách
2) bankovním převodem na účet obce

POZOR!!
V této části zveřejňuje obecní úřad podstatnou část obecně závazné vyhlášky, která se váže k poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2013. Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě, obecně závazná vyhláška byla zveřejněna řádně na úředních deskách – včetně možnosti dálkového přístupu.

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, že došlo z rozhodnutí zastupitelstva obce k vydání nové obecně závazné vyhlášky, která se váže k poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2013.  Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě, obecně závazná vyhláška byla zveřejněna řádně na úředních deskách – včetně možnosti dálkového přístupu. Změny jsou zejména: ve výši poplatku Čl. 4  Sazba poplatku Sazba poplatku činí 600,-Kč

Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce.
U poplatku za držení psů je pro rok 2013 stejná výše jako v roce 2012.

PÍSKOVNA DOLNÍ PERTOLTICE
V souladu s ustanoveními zákona č.100/20012 Sb., byla zveřejněna informace o tom, kde je možno nahlížet do dokumentace a materiálů ( nově zpracovaná EIA), které se týkají záměru na území obce Pertoltice – Dolní Pertoltice

„ Stanovení dobývacího prostoru – pískovna Dolní Pertoltice“
Do textové i obrazové části informace bylo možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v Pertolticích, v úředních dnech a hodinách.
Každý měl možnost zaslat své písemné vyjádření k přepracované dokumentaci na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10, do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce krajského úřadu, za den zveřejnění se považuje 13. prosinec 2012. Obecnímu úřadu není známo, že by tak učinil jednotlivec, či sdružení působící v obci.

Pracoviště CZECH – Pointu, které je zřízeno na našem obecním úřadě, bude do data nástupu referentky mimo provoz. Nebude možné pořizovat dokumenty z centrálních registrů, dále nebude možné získat ověření listin ( ověření podpisu ano), výpisy z katastru,výpisy z bodovacího systému řidičů..... Do téhož období nebude možné přihlášení k trvalému pobytu v obci. Za komplikace a snížení komfortu služeb pro vás, se omlouváme.

Soutěž v literární a výtvarné tvorbě, která byla vyhlášena v květnu 2012, nemá ani vítěze, ani poražených. Do soutěže se nepřihlásil žádný účastník. Na obecní úřad nedorazil jediný soutěžní příspěvek. Snad bude v dalších ročnících účast jiná.

Náměstek hejtmana Josef Jadrný hodlá do roka začít s likvidací nelegálních odpadů na Frýdlantsku. ( převzato z web.stránek krajského úřadu)
Náměstek hejtmana LK pro zemědělství a životní prostředí Josef Jadrný navštívil počátkem prosince 2012 Frýdlantsko, aby se na vlastní oči přesvědčil o množství nelegálního odpadu v bývalém Zemědělském areálu v Arnolticích (patřící pod Bulovku) a následcích jejich nedávných požárů.

Doprovázeli ho starosta Frýdlantu Dan Ramzer a starostka Bulovky Romana Šidlová.

„Nemile mne překvapilo ohromné množství zde uloženého odpadu, televizní záběry k představě nestačí. Trestuhodný je zejména objem
navezených plastů, které jsou obrovským potencionálním nebezpečím pro zdraví celého Frýdlantského výběžku,“
zhrozil se náměstek hejtmana.

Nejméně šest let stará záležitost však má podle něho řešení, které by přineslo občanům nejen Bulovky určité ulehčení.

„Zatím se nabízejí dvě varianty řešení. Jedna je vybudovat speciální skládku, která by byla odizolována, aby nemohlo dojít ke kontaminaci spodních vod, včetně namontování čidel, která by celou skládku hlídala.
Druhou možností je použít část odpadu, zejména textilu, jako palivo ve spalovně, ve větších továrnách a podobně. Ideální by asi byla kombinace obou možností,“ vypočítal Josef Jadrný.

Tato ekologická havárie však určitě bude něco stát, podle náměstka nejméně 25 miliónů Kč.

„Nejprve však musíme zmapovat skutečné množství odpadu. Myslím, že toho bude více než deklarovaných 8 400 tun a to ještě něco shořelo. Je třeba také zjistit, komu vlastně pozemky, budovy a materiál vlastně patří a legislativně vše ošetřit. Předpokládám sdružené financování odstraňování a likvidace těchto odpadů. Musí se podílet obce, kraj a stát. Předpokládám i finanční podíl sousedního státu Sasko,“ míní náměstek. Likvidace by měla začít vypracování studie a do roka by měly odpady alespoň začít mizet .„Samozřejmě, že by ideální bylo, aby byly odpady do roka pryč, ale budeme myslím spokojeni, když do roka alespoň odstartujeme,“ uzavřel Josef Jadrný.

Starostové Dan Ramzer a Romana Šidlová iniciativu kraje přivítali a svou spoluúčast přislíbili.„Myslím, že to je dobrá zpráva pro všech 18 obcí a měst našeho mikroregionu,“ dodal frýdlantský starosta.

Poděkování starosty
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 19.ledna 2013. Velkou pozornost jsem věnoval přednesené zprávy o činnosti sboru. Vyzvedl bych zejména práci příslušníků sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráci při zajištění akcí obecního úřadu. To, že se ve sboru věnuje velká část práce mládeži, umožní pokračování myšlenek i tradic našeho sboru. Členská základna sboru tvoří a bude i nadále tvořit základ, nebo chcete-li pilíř činnosti v naší obci. Děkuji vám všem a držím vám palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický
starosta obce

Foto - Ještě obrázkem k návštěvě pana M.Půty - hejtmana našeho kraje, z jednání v v obci Černousy.
Foto - V prosinci 2012 ve škole a školce Habartice probíhaly „barevné dny = dny zdravé výživy“.

Setkání zástupců samospráv s nově jmenovanou Radou Libereckého kraje přilákalo do sídla Libereckého kraje asi sto šedesát starostů měst a obcí Libereckého kraje. Hlavním tématem setkání obou stran bylo představení členů nové Rady Libereckého kraje.
V průběhu dne mohli jednotliví radní také představit jejich základní vize pro vedení resortů, které jim byly svěřeny.

Josef Jadrný (ZpLK), náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství, informoval, že jeho resort se zaměří v prvé řadě na staré ekologické zátěže Libereckého kraje, jako jsou odpady na Frýdlantsku či uranová těžba v Podještědí.

Foto - Hejtman kraje pan M.Půta a J.Jadrný na setkání Rady Libereckého kraje a starostů obcí -prosinec 2012

Starosta obce Heřmanice - pan V. Stříbrný, se stal předsedou Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje. Blahopřejeme.

Foto - Starostové obcí na Frýdlantsku na setkání s Radou Libereckého kraje -prosinec 2012

ATUÁLNĚ (vp)
Ve dnech 11. a 12.1.2013 proběhly historicky ojedinělé prezidentské volby.
Volební výsledky za volební okrsek Pertoltice. Volební účast 50,7 procent.
MUDr. Zuzana Roitová, MBA 2 hlasy,Ing. Jan Fischer,CSc. 25 hlasů, Ing. Jana Bobošíková 3hlasy, Taťana Fischerová 3 hlasy, MUDr. Přemysl Sobotka 8 hlasů, Ing. Miloš Zeman 34 hlasů,
Prof. JUDr.Vladimír Franz 3 hlasy, Jiří Dienstbier 14 hlasů, Karel Schwarzenberg 15 hlasů
Počet evidovaných voličů 213
Odevzdaných obálek 108
Platných hlasů 107

Ve dnech 25. a 26.1.2013 proběhlo II. kolo prezidentských voleb.
Volební výsledky:
Ing. Miloš Zeman 74 hlasů
Karel Schwarzenberg 26 hlasů
Volební účast: 46,97 procent Počet evidovaných voličů 213
Odevzdáno 100 obálek, platných hlasů100.

O Z N Á M E N Í o změně provozní doby obecního úřadu
Obecní úřad v Pertolticích bude mít omezený provoz, a to do nástupu referentky z rodičovské dovolené. V období od dne 28.1.2013 – do 15.2.2013 platí tato provozní doba: Pondělí 07:00 – 16:40 Středa 07:00 – 16:40

Je nutné počítat s úpravou v případě, že bude absolvovat starosta obce jednání mimo obec.
Jak nám sdělila ředitelka frýdlantské pobočky Úřadu práce v Liberci Bc. Renata Šolcová dle Rozhodnutí generálního ředitele č. 3/2013 ÚP ČR, budou od 1. února 2013 změněny úřední hodiny Úřadu práce ČR


Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 11:00 hodin
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:00 hodin
(jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem
žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

V Klientském pracovišti Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Frýdlantu na Liberecku zájemci získají „zdravé“ rady. Během celého února tam bude otevřena bezplatná mobilní ordinace, kde si lidé registrovaní v kterékoliv zdravotní pojišťovně mohou prověřit svou kondici a nechat zjistit množství tuku v těle.
„Ti, kteří si dali předsevzetí, že změní režim dne, budou zejména v začátcích bojovat s vlastní pohodlností. Mnohdy je výhrou už samotný fakt, že se zvednou od televize,“ řekla MUDr. Dana Zemanová ze Státního zdravotního ústavu v Liberci. Kromě orientačního vyšetření a výživových doporučení návštěvníci také dostanou odborné publikace, které zájemcům napoví jak snížit tukové zásoby v těle a vylepšit si kondici. Orientační vyšetření se koná v klientském pracovišti VZP ve Frýdlantu v úřední dny v pondělí a ve středu během celého měsíce února.
(převzato z webu Města Frýdlant)

Foto na úřední doklady. Občanům je pohodlné, že při žádosti o občanský průkaz nebo o cestovní pas s biometrickými prvky se fotografie pořizuje přímo na úřadě do žádosti. V kanceláři je na to speciální kabinka. U řidičských průkazů to však neplatí! Žadatelé si opravdu musí jednu fotografii přinést. Mohou např. využít služeb nového fotoateliéru Marvin v ul. Míru ve Frýdlantě od 12 do 17 hodin.
(převzato z webu Města Frýdlant)

Kontakt
Marvin style s.r.o. Marek Sekáč ul. Míru 172
464 01 Frýdlant v Čechách tel.: +420 607 270 759 email: info@marvinfoto.cz www.photo-rally.com www.marvinstyle.czPřílohy

1359216600_sb_drbna1_013.pdf

1359216600_sb_drbna1_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 650,83 kB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice