Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
Dolní Pertoltice 59 soutěže „ Vesnice roku 2008“
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz Držitel ocenění za podobu webových stránek
www.obecpertoltice.cz obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Česlav Hejl 84 let, Lidmila Hofmanová 78 let, Milada Marková 70 let, Jiřina Novotná 67 let, Jaroslava Pánisová 67 let, Vladimír Srp 67 let, Josef Šlemr 65 let, Antonie Bryknerová 64 let, Martin Valent 63 let, Marie Srpová 62 let, Jana Mlejnková 61 let, Jindřich Bouma 59 let, Josef Šíma 54 let, Eva Vrátná 52 let, Zuzana Filipová 50 let, Eva Šantrochová 49 let, Tomášová Silvia 49 let, Luboš Höfler 42 let, Anna Prousková 42 let, Jozef Reiniš 41let, Jana Richtrová 39 let, Lenka Dornemannová 65 let, Šárka Severýnová 35 let, Miroslav Krivčík 28 let, Viktor Podmanický 27 let, Petr Mencl 21 let, Roman Pospíchal 20 let, Markéta Valášková 16 let, Martina Lacinová 14 let, Barbora Němcová 10 let, Tereza Guttenbergová 6 let, Petr Nicolas Kodeš 6 let a Rozárka Guttenbergová 3 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

V Pertolticích se radili majitelé podstávkových domů - Setkání organizované Krajským úřadem v Liberci a pracovníky MAS Frýdlantsko, za pomoci členů občanského sdružení, působícího v obci
Na osmdesát zájemců o obnovu podstávkových domů – tradičních venkovských staveb česko-polsko-německého pomezí – zaplnilo v sobotu 4. května sál historického hostince v Pertolticích. Závěrečný seminář mezinárodního projektu, zaměřeného na zvyšování povědomí a informovanosti o podstávkových domech, zde pořádal Liberecký kraj.
Účastníky ráno přivítal starosta Pertoltic, pan Viktor Podmanický. Ocenil, že se akce mezinárodního významu koná v malé obci, která zdánlivě nenabízí žádné výjimečné historické památky. Jak se ale v přednáškách, v připravených materiálech a při exkurzi ukázalo, že Pertoltice skrývají řadu památkových pokladů. Některých z nich se ujali členové občanského sdružení Lidové stavby, kteří zde budují skanzen, postupně rekonstruují podstávkové domy a kovárnu a díky poučenému přístupu a spolupráci s památkáři objevují a zachovávají cenné doklady tradičního stavitelství. Tyto zajímavosti však na účastníky čekaly až odpoledne.
V úvodu dopoledního semináře představila manažerka projektu Kateřina Tížková z Krajského úřadu Libereckého kraje a Filip Mágr ze sdružení TUR (Trvale udržitelný rozvoj Šluknovska) česko-německý projekt a především jeho poslední a atraktivní výstup – příručku o opravách podstávkových domů pro majitele a stavebníky. Publikace je překladem německé příručky architektky Kerstin Richter. Na překladu do češtiny a jeho následné úpravě se podílela expertní skupina projektu, odborníci na památkovou péči, architekti a nadšení a zaujatí praktici, kteří podstávkové domy obnovují.
„Díky projektu tak pro české prostředí vyšel praktický a užitečný zdroj informací o tradičních konstrukcích a materiálech i doporučených postupech s řadou příkladů. Je potěšující, že jde o otevřený a přístupný zdroj – elektronická verze příručky je ke stažení na webu Libereckého kraje, www.lbc-kraj.cz,“ uvedla radní Ivana Hujerová, pověřená vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.
Jak však autoři zdůrazňují, každý dům je originální a ke každému je nutné přistupovat na základě důkladného průzkumu, se zodpovědností, znalostí a řemeslnou zručností. To dokumentovala následující přednáška Ing. arch. Tomáše Eflera a Ing. arch. Jana Pešty na příkladech zdařilých rekonstrukcí podstávkových domů v Březince, Jetřichovicích a Jindřichovicích pod Smrkem.

Při odpoledním workshopu a exkurzích se účastníci seznámili s nedávnou rekonstrukcí domu čp. 198 v Pertolticích, jehož podstávka už dnes neexistuje, ale celá konstrukce domu a stavební detaily jsou cenným svědectvím tradičního způsobu stavění. Další zajímavosti představil Ivan Peřina v konstrukci krovu domu čp. 47 a v kostele svatého Jošta. Jiný objekt, který sdružení Lidové stavby rekonstruuje, představí tradiční a plně vybavenou venkovskou kovárnu z období začátku 20. století. Za dalšími příklady zdařilých rekonstrukcí podstávkových domů vyjeli účastníci do Jindřichovic pod Smrkem a do Frýdlantu. Seminář končil ve večerních hodinách a mohl by pokračovat dále – zájem byl velký.

Projekt Společně pro zachování podstávkových domů – Zvýšení povědomí a informovanosti byl jedním z kroků, které představují podstávkové domy jako společné kulturní a historické dědictví našeho regionu. Podstávkové domy dokonale korespondují s místní tradicí: jsou dílem řemeslníků, kteří využívali místní materiály a stavěli s mistrovstvím, které se vyvíjelo po staletí a vytvořilo harmonický celek s přírodou. Rekonstrukce těchto domů pro současné využití vyžaduje citlivý přístup s respektem k tradici, materiálům a technologiím. Rostoucí zájem o odborné znalosti i literatura, jejíž nabídka se rozrůstá a zpřístupňuje informace, jsou optimistickým příslibem, že podstávkové domy zůstanou významnou součástí naší krajiny. Zájemci se s nimi mohou seznámit při  Dni otevřených podstávkových domů 2013 o poslední květnové neděli – letos 26. května.
Informace k projektu: Ing. Kateřina Tížková, e-mail katerina.tizkova@kraj-lbccz, tel. 485226690 
( převzato z webu Krajského úřadu v Liberci, foto S.a B.Nykrýnovi)

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Bude obec půjčovat i nadále finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení?
Tato záležitost je na zastupitelstvu obce. Obec uhradila ke konci roku 2013, a to mimořádnou splátkou, svůj závazek vůči SFRB. Tím původní fond skončil. Bude vydána zrušovací vyhláška a následně projednán ( právě na pravidelném zasedání zastupitelstva obce), případný návrh na vytvoření fondu nového. Příjmem tohoto fondu budou dobíhající splátky u ,,živých,, půjček, v kombinaci s dalšími možnostmi. Poptávka po půjčkách pravděpodobně bude i do budoucna, tak se dá předpokládat, že zastupitelé rozhodnou o dalším životě Fondu rozvoje bydlení. Zájemci budou informováni různými možnostmi, že je možné případně půjčky čerpat.

AKTUÁLNĚ
Obecní úřad Pertoltice
pořádá VI. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 4.5.2013
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz. A to v termínu - do dne 05.10.2013.
Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou, která bude složena ze zástupců občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami.
Soutěž se pořádá již šestým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2013

- příprava dalšího zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, práce na dotačních žádostech a přípravách všech plánovaných akcí, školení zaměstnanců obecního úřadu, zajištění technických prohlídek vozidel, příprava techniky na údržbu zeleně, provedení auditu hospodaření obce za rok 2012. 

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad tímto děkuje panu J.Reinišovi, a to za poskytnutou pomoc při opravách techniky – hasičských vozidel, a to před absolvováním pravidelné technické kontroly.
Poděkování za provedenou přípravu semináře patří též našim pracovníkům – p.J.Votrubcovi, p.F.Guttenbergovi a p.J.Penčovi, dále pak i p.L.Guttenbergové a p.Marii Srpové. K úspěšnému průběhu výše uvedené akce přispěli, svým nemalým dílem, též členové občanského sdružení ,,Lidové stavby o.s.,,.

MUZEUM OBCE (pokračování)
Rostoucí množství a tím i význam lehkého opevnění zohlednilo Ředitelství opevňovacích prací v opevňovacím plánu z listopadu 1937, který byl podle svého tvůrce, ředitele opevňovacích prací generála Husárka nazýván „Husárkovým programem“. Základním prvkem se podle něj měla stát souvislá linie objektů lehkého opevnění, vyztužená na vybraných místech objekty těžkého opevnění, pouze severní hranici od Odry po Labe měla chránit souvislá linie těžkých objektů. Díky využití jednoduššího lehkého opevnění se podařilo při zachování finančního limitu 10 miliard korun schváleného v červnu 1936 rozšířit plánované pevnostní linie, které měly nyní nejen chránit hranice, ale probíhat i ve vnitrozemí. Celkem mělo být ve čtyřech etapách postaveno 1276 těžkých a 15463 lehkých objektů, přičemž první, nejdůležitější etapa měla být dokončena v roce 1942, poslední pak v roce 1951. 

V roce 1938 se výstavba opevnění rozeběhla naplno a velení armády se pod vlivem zhoršující se mezinárodní situace snažilo o její maximální urychlení. Právě mezinárodní situace ale plány výrazně zamíchala. Dne 12. března 1938 německá armáda obsadila Rakousko, čímž se prudce zhoršilo strategické postavení Československa. Hranice na jižní Moravě byla nyní stejně ohrožená jako na Moravě severní, ale chránilo ji jen nepočetné lehké opevnění, výstavba těžkého opevnění se plánovala až po roce 1946. 

Ředitelství opevňovacích prací proto ihned po okupaci Rakouska vypracovalo dodatek k plánu opevňovacích prací z listopadu 1937, který počítal se zesílením obrany severní a jižní Moravy a urychlením výstavby na všech ostatních úsecích. Urychlení se mělo týkat také vyzbrojení a vybavení pevnostních objektů a výstavby protipěchotních a protitankových překážek. Využitím všech dostupných stavebních kapacit i již existující dokumentace se skutečně podařilo zkracovat časové lhůty. Například stavba těžkého opevnění na jižní Moravě byla zadána v květnu 1938, práce se rozeběhly v červnu a již v srpnu byl u Šatova vybetonován první pěchotní srub.

Přes obrovské nasazení vojáků, stavebních firem i dělníků se do podzimu 1938 podařilo naplnit záměry přibližně z jedné čtvrtiny. Vedle několika stavebně dokončených, vybavených a vyzbrojených úseků, existovaly úseky rozestavěné nebo úseky, kde se výstavba teprve připravovala. Přesto představovaly i nedokončené pevnostní linie tvořené 263 objekty těžkého opevnění a zhruba 10 tisíci objekty lehkého opevnění výrazné posílení obrany v hrozící válce a téměř dokončené úseky na Ostravsku, Opavsku a Králicku tvořily pro nepřítele jen obtížně zdolatelnou překážku.
Po vyhlášení všeobecné mobilizace 23. září 1938 opevňovací práce pokračovaly jen v omezené míře, část pracovníků Ředitelství opevňovacích prací začala usilovně připravovat výstavbu obranných linií zesílených polním opevněním na Českomoravské vrchovině a moravsko-slovenském pomezí. Po mnichovském diktátu všechny práce ustaly a převážná část pevnostního systému připadla státům, které obsadily československé pohraničí, tj. Německu, Maďarsku a Polsku. Zbývající opevnění, které zůstalo v pomnichovském Československu, ztratilo svůj význam a nakonec padlo do německých rukou v březnu 1939. 

Během 2. světové války podrobili Němci československé opevnění důkladným zkouškám, při kterých se potvrdila vysoká kvalita těchto staveb. Koncem války využili část opevnění na Ostravsku a Opavsku při obraně proti sovětské a československé zahraniční armádě. Po osvobození v roce 1945 se zvažovala dostavba pevností kolem československých hranic, ale zůstalo jen u úvah. V letech 1947 až 1948 byla dokonce obnovena činnost Ředitelství opevňovacích prací, došlo ovšem pouze k omezeným rekonstrukčním a dokončovacím pracím na vybraných objektech.

V souvislosti s výstavbou československého stálého opevnění se nabízí otázka, zda by se ho podařilo dokončit, kdyby nepřišel Mnichov. Jakkoliv jde jen o spekulace, příliš pravděpodobné to není. Obrovské výdaje na obranu totiž začaly ohrožovat stabilitu československé ekonomiky a dříve nebo později by muselo dojít k redukci těch nejnákladnějších zbrojních programů. V praxi by tak byla zřejmě dokončena jen část z plánovaných etap a zbývající by se již nerealizovaly, jak ostatně připouštěl ve svém programu i generál Husárek.
( autor P.Šrámek)

Dne 15.4.2013 skončil první termín pro platbu poplatku za likvidaci odpadu. Rozpočtovaný byl výběr ve výši 160 800,-Kč. Příjem z výběru místního poplatku je po prvním termínu splatnosti ve výši 153 086,-Kč.
V současné době registrujeme stále několik poplatníků, kteří svoji povinnost doposud nesplnili. Byť poplatníkům vyšlo zastupitelstvo obce vstříc. A to možností rozložení plateb poplatku do dvou splátek. Vůči těmto daňovým dlužníkům bude postupováno standardně. Tedy tak, že bude spisový materiál opět předán k řešení exekucí jejich příjmů, popřípadě majetku.
Je pravdou, že exekuce také může být zastavena, a to soudním rozhodnutím. A to pro nemajetnost dlužníka, a to především v případě, že by se ukázalo, že případný „zisk“ z exekuce by nepokryl ani náklady exekučního řízení. Možná, že se většina dlužníků spoléhá, že vývoj půjde tímto směrem, ale jak už to bývá, vše má nějaký ten háček. Pokud dojde k zastavení nebo zrušení exekuce, tak tím ale nejsou řešeny náklady, které již s exekucí vznikly. To znamená, že i když se povinný domůže zastavení nebo zrušené exekuce, může po něm být exekutorem požadována úhrada dosavadních nákladů. A to je známo, že tyto náklady přesahují několikráte vlastní dluh vůči obci. Nejsou výjimkou případy, kdy dluh za poplatek ve výši 500,-Kč, znamená ve finále pro povinného platbu ve výši 9.600,-Kč. Díky již podaným exekucím se platební morálka zlepšila. Přesto mnozí – již chroničtí dlužníci nadále nemají valného zájmu uzavírat splátkové kalendáře či hradit své staré dluhy,v domnění, že si na nich nic nikdo nevezme. Budeme dbát na to, aby se prodlužovaly stále promlčecí lhůty, a tím nezanikl nárok obce ani po několika letech.

Podání žádostí o dotaci na Krajský úřad v Liberci
1) Podání žádostí o dotaci z grantového fondu Krajského úřadu v Liberci – hasiči Podprogram 1.1 - "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje"
- Nákup nových pneumatik na CAS ( 4x pneu 11x20, univerzální vzorek běhounu)
- Vybavení výjezdové jednotky hasičů obce ( doplnění chybějícího materiálu – viz zpráva o kontrole JSDH, kterou uskutečnil HZS Libereckého kraje v roce 2012).
2) Podání žádosti o dotaci z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje - Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji - podprogram 7.2 Tato žádost nahrazuje již dříve podanou, neboť původní grantový rámec byl zrušen a nahrazen výše uvedeným podprogramem. Touto dotací bychom chtěli pokrýt náklady na opravy staveb na místním hřbitově ( márnice a hřbitovní zeď, pomník obětem I.světové války).
3) Podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - Podprogram 2.1 - Program obnovy venkova, DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
Tuto dotaci bychom využili na opravu – rekonstrukci střechy objektu, který přiléhá k budově čp.64 – objekt restaurace a kulturního sálu. Uvolněné tašky padají na komunikaci, která vede do Horních Pertoltic. Část konstrukce je dožitá – bude nutné vyměnit prvky krovů. Střešní krytina byla zvolena tak, aby ,,ladila,, s již opravenou částí na sousedním objektu ( šindel).
4) Podání žádosti o dotaci Podprogram 2.3 - Zpracování územních plánů - Podprogram 2.3, v současné době není výzva vyhlášena a případný termín výzvy bude v průběhu roku zveřejněn. Snížení celkových částek, které je možno dotací získat na jednotlivé akce, trochu komplikuje přípravu – zejména finanční zajištění ze strany obce. Nutno vzpomenout, že kdyby hradili všichni dlužníci své závazky, byla by situace diametrálně odlišná. Celková hodnota pohledávek se každý měsíc neúnosně zvyšuje.

Z historie Dne matek
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám – dárkyním života. I později se svátek matek uznával například v Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday). Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se o druhé květnové neděli. V našich končinách měl Den matek poněkud pohnuté osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, ale poté ho vytlačil Mezinárodní den žen (MDŽ). Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle udržovala navzdory oficiálním nařízením vládnoucí ideologie. Svobodně jsme se k oslavování květnového Dne matek, vrátili až po roce 1989. 

Silnice na Souš – otevřena!!
Krajský úřad Libereckého kraje, Povodí Labe, a.s., Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš – Smědava, a to o půlnoci ze 3. na 4. května.
Naplnily se podmínky stále platného rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje Souš, vydaného Okresním úřadem v Jablonci nad Nisou dne 3. 11.1999 pro otevření silnice II/290 Souš-Smědava. Na silnici sice ještě jsou na některých úsecích ledové zmrazky, ale ty by měly do páteční půlnoci roztát.

Hejtman Martin Půta povede Euroregion Nisa další 2 roky
LIBEREC - Předsedou české části Euroregionu Nisa (ERN) byl zvolen hejtman Libereckého kraje – pan Martin Půta (SLK). Podařilo se mu tak obhájit pozici předsedy, kterou získal v roce 2011 po Petru Skokanovi. Pro Martina Půtu na jednání valné hromady Euroregionu Nisa hlasovalo všech 75 přítomných starostů z měst a obcí české části ERN.
Místopředsedy Euroregionu Nisa pro další období jsou Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou (ODS), Dan Ramzer, starosta Frýdlantu (ODS), Jaromír Pekař, místostarosta Turnova (ODS), Jan Stejskal, zastupitel za město Česká Lípa (ODS) a Josef Poláček, místostarosta Varnsdorfu (ODS).

POZVÁNKA
Obec Pertoltice a Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás zvou dne 2. června 2013 od 14:00 hodin na dětský den. Odpoledne plné her a soutěží se uskuteční na místním fotbalovém hřišti. Pro děti budou připravené sladké odměny a i malé občerstvení. Na dětský den naváže od 20:00 hodin kácení Máje. Začínat se bude slavnostním pokácením Májky na autobusové zastávce a zábava pak bude pokračovat na fotbalovém hřišti soutěžemi pro dospělé a posezením s hudbou u táborového ohně. Všichni jste srdečně zváni.

Nový občanský zákoník, který má začít platit od ledna příštího roku, se výrazným způsobem promítne i do vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli v oblasti záruk a reklamací. Nejvýznamnější změnou je konec dvouleté zákonné záruky na zakoupené zboží. Nově bude prodávající odpovědný pouze za vady zboží v rámci záruky, kterou kupujícímu sám poskytne, anebo kterou si vzájemně sjednají. Jakkoliv budou nová pravidla v rámci prodeje a poskytování služeb v obchodě platit od začátku ledna 2014, na výrobky zakoupené před tímto datem zůstane zákonná záruka zachována, a to po standardní dobu 24 měsíců.Přílohy

1368542876_sb_drbna5_2013.pdf

1368542876_sb_drbna5_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 559,66 kB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice