Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Únor 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Milada Šálková 81 let, Vincenc Pánis 72 let, Josef Hanzl 70 let, Luboš Závůrka 51let, Milena Bílková 42 let, Radek Novotný 40 let, Kateřina Lacinová 38 let, Veronika Špátová 26 let, Jakub Šantroch 21 let, Jan Dědeček 20 let, Plesarová Kristýna 16 let a Renata Severýnová 12 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích. Za milé pozvání na valnou hromadu sboru. S velkou pozorností jsem vyslechl přednesené zprávy o činnosti. Vyzvedl bych zejména práci příslušníků sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů. V dnešní době je nutné poskytovat možnost protipól všeho negativního, co doba přináší. To, že se ve sboru věnuje velká část práce mládeži, umožní pokračování myšlenek i tradic našeho sboru. Členská základna sboru tvoří základ, nebo chcete-li pilíř činnosti v naší obci..Děkuji a držím vám palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Co je nového kolem ceny vody a společnosti FVS a.s.

V době vydání tohoto čísla není zřejmé, kterým směrem se bude dále společnost ubírat. Na majetku FVS,a.s. jsou značné povodňové škody, čekají se velké investice do oprav kanalizace a revitalizace čistírny odpadních vod ve Frýdlantě a Bílém Potoku. V prosinci 2012 došlo po mnoha letech na změnu politiky pro stanovení cen vodného a stočného. Ceny se navýšily tak, aby se tvořil zisk. Cena pitné vody je stanovena na 31,39Kč/m3. Podle údajů vodárenské společnosti se zvýšení projeví u jedné domácnosti v průměru o 649,-Kč za rok. Revitalizace společnosti je stále v běhu a předmětem dalších jednání je konečná podoba rozvojových plánů a směřování finančních prostředků na nutné opravy majetku ( ona končící výjimka pro distribuci vod s vyšším obsahem dusičňanů). Průběžně vás budeme informovat o dalším vývoji.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden 2011 (vp)
dokončení inventury majetku, příprava zasedání OZ, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava pronájmu bytových jednotek v č.p.193, zajištění opravy čov u bytového domu, jednání s právním zástupcem a exekutorem nad přípravou materiálů pro další řízení, spolupráce při jednáních výborů zastupitelstva, provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011, zpracování a příprava podkladů k přezkumu hospodaření obce, účast na valných hromadách spolků, jednání krajský úřad - školení.

Termín Místo konání Cena
1.7.- 7.7.2012 Hluboká nad Vltavou 6 250,- Kč
8.7.-.14.7. 2012 Hluboká nad Vltavou 6 250,- Kč
15.7.-21.7. 2012 Česká Kanada 6 250,- Kč
15.7.-21.7. 2012 Bystřice pod Hostýnem 6 250,- Kč
22.7.-28.7. 2012 Chata Kopřivná *** - Malá Morávka 6 250,- Kč
22.7.-28.7. 2012 Křivoklát 6 250,- Kč
29.7.-4.8. 2012 Křivoklát 6 250,- Kč
5.8.- 11.8.2012 Daňkovice – Českomoravská Vysočina 6 250,- Kč
5.8.- 11.8.2012 Křivoklát 6 250,- Kč
12.8.- 18.8.2012 Daňkovice – Českomoravská Vysočina 6 250,- Kč
12.8.- 18.8.2012 Křivoklát 6 250,- Kč
19.8.- 25.8.2012 Daňkovice – Českomoravská Vysočina 6 250,- Kč
19.8.- 25.8.2012 Křivoklát 6 250,- Kč
26.8.- 1.9.2012 Daňkovice – Českomoravská Vysočina 6 250,- Kč
26.8.- 1.9.2012 Křivoklát 6 250,- Kč

• 4-6 vyučovacích hodin (45 minut) denně – výuka probíhá zábavným,
konverzačním způsobem, při kterém je každé dítě nuceno rozvíjet
své komunikační schopnosti v cizím jazyce
• ve vyučovací skupině je vždy přítomno 8 - 12 žáků
• aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní
tábory – to znamená hry, soutěže, turistika, koupání, táborák, stezka
odvahy, diskotéka, ...
• volný čas budou mít děti podle možností organizovaný se svými anglickými lektory,
aby i zde byly spontánně rozvíjeny jejich komunikační schopnosti

Cena: 6 250,- Kč
• cena zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učební materiály, výlety, soutěže a ceny, vstupy do zámků, bazénu, apd., pojištění

Přihlášky na soustředění je třeba podat vyplněním on-line formuláře, případně písemně, telefonicky nebo e-mailem na uvedená kontaktní spojení.

Podrobné informace, reference a přihlášky získáte na:
Web: www.descart.cz
Mail: info@descartes-agentura.cz
Tel : +420 777 815805
U PŘIHLÁŠEK PODANÝCH DO 25.1.2012 – 10% SLEVA!!

Přehled ekonomických informací o stavu obce
V současné době je uhrazeno vše, co reálně uhradit šlo. Zůstávají k úhradě zejména dlužné částky spojené s úvěrem na výstavbu bytů v bytovém domě ( úvěr + úroky), splátka půjčky FRB Ministerstva pro místní rozvoj ( sloužila k pokrytí potřeb na opravy majetku obce a zřízení FRB obce), a zbývající část půjčky od fyzické osoby ( pánové J. a L.Šeda). Během 5 let došlo ke snížení celkových převzatých závazků obce o částku 3 687 100,-Kč.
Několik situací ovlivnilo dosažení ještě lepšího výsledku hospodaření obce. Jednou z nich je dlouhodobě narůstající výše dlužného nájemného u obecních bytů. Neméně má vliv i to, že je bytový dům obsazen pouze z poloviny své kapacity. Jeden dluh stále evidujeme i u půjčky z FRB obce.
Podařilo se snížit dlužnou částku z neuhrazených poplatků za odpady a držení psů. A to na historické minimum. V oblasti likvidace odpadů se nepodařilo nijak výrazně snížit náročnost na finanční prostředky. Na odvoz odpadu a vše s tímto spojené obec přispěla z jiných kapitol rozpočtu obce celkem 109 588,-Kč. A to i přes vysoký podíl ukázněného třídění odpadů. Stále je nemalá část nákladů snižována tím, že si obec sváží většinu odpadů vlastními silami a prostředky. A to za pomoci pracovníků na VPP. O výše uvedenou částku Jak uvedeno v předchozím textu, musí uvedené prostředky obecní úřad uhradit z rozpočtu obce. Z peněz nás všech.Tyto prostředky by se daly jistě využít v jiných oblastech našeho života v obci.
Na všech bankovních účtech evidován k 31.12.2011 zůstatek ve výši 768 286,63Kč. Komletní informace budou k dispozici v dalším vydání měsíčníku. Pravděpodobně jako příloha vydání.

UPOZORNĚNÍ (jš)
1) Výše poplatku za TKO pro rok 2012 je ve stejné výši jako v roce 2011 - tedy 500,-Kč na poplatníka.
Povinný přehled o kalkulaci poplatku bude zveřejněn na úřední desce, jako příloha obecně závazné vyhlášky. Z tohoto přehledu zcela jasně vyplývá oprávněnost stanovení maximální možné hranice, pro určení výše poplatku.
Splatnost poplatku nebyla též změněna – zůstává opět do 31.3.2012.
Posledním dnem pro zaplacení je 31.3.2012, a to včetně. Pro platby uskutečněné bankovním převodem na účet obce, se nebere za dobu splatnosti datum podání bankovního příkazu, ale datum připsání správné částky na bankovní účet obce.
Uskutečnění platby
Platbu lze provést: 1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních hodinách
2) bankovním převodem na účet obce
2) I výše poplatku za držení psa je pro rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011.

Na tomto místě uvádíme stanovisko veřejného ochránce práv, k problematice poplatku za odpady( nejen s ohledem na nové poplatníky, ale i vzhledem k mnoha nejasnostem - i po několika letech platnosti obecně závazné vyhlášky naší obce).
Způsob zpoplatnění komunálního odpadu si určí obec
Určení způsobu financování hospodaření s komunálním odpadem (případné zavedení poplatků obecně závaznou vyhláškou) je zcela na uvážení obce, jedná se tedy o výkon její samostatné působnosti. Obec má na výběr z následujících zákonných variant zpoplatnění (nemůže je uplatňovat současně):
1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
2. smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
3. poplatek za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
1. Místní poplatek. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dosud představuje nejčastější způsob zpoplatňování komunálního odpadu.Kritériem, od něhož se povinnost platby odvíjí, je trvalý pobyt fyzické osoby v obci, resp. vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci (ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba). Uvedené osoby jsou poplatníky místního poplatku, a to případně i z obou důvodů současně, pokud fyzická osoba s trvalým pobytem v určité obci vlastní na území takové obce také stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Spoluvlastníci stavby k individuální rekreaci jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Místní poplatek je tedy paušálním poplatkem za provoz celého systému. Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Není tedy rozhodné, zda a kolik odpadu poplatník vyprodukuje – např. s ohledem na dlouhodobý pobyt mimo místo trvalého pobytu, odvoz odpadu z rekreačních objektů do místa trvalého pobytu nebo jiné zpracování (využití) odpadu. Ani případná nespokojenost s provozem systému nezprošťuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit. Na některé případy může obec reagovat zakotvením osvobození nebo úlev.
Sazbu poplatku tvoří součet částky ve výši až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a částky stanovené obcí na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, maximálně však ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Obce využívají možnosti obecně závaznou vyhláškou poplatníky za určitých podmínek od místního poplatku osvobodit, případně pro ně zakotvit úlevu – „poplatek snížit“. Na osvobození má poplatník nárok (musí mu být „přiznáno“), pokud splňuje zakotvené předpoklady osvobození.
Od osvobození a úlev je nutno odlišit dřívější oprávnění obecního úřadu poplatníkovi poplatek nebo jeho příslušenství na žádost zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti. Od roku 2011 již zákon o místních poplatcích nezakotvuje popsanou pravomoc obecních úřadů (částečně) promíjet místní poplatky a lze diskutovat o tom, může-li obec takovou pravomoc zakotvit samotnou obecně závaznou vyhláškou zavádějící předmětný místní poplatek. Na prominutí poplatku každopádně není právní nárok, je (bylo) na zvážení obecního úřadu, zda s přihlédnutím k závažnosti případu poplatek či jeho příslušenství promine.
Neuhradí-li poplatník místní poplatek včas nebo ve správné výši, musí obecní úřad poplatek vyměřit, a to platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Při tom může poplatek (jeho nezaplacenou část) zvýšit až na trojnásobek. Na rozdíl od platebního výměru, který se doručuje každému poplatníkovi individuálně, hromadný předpisný seznam se doručuje tak, že jej obecní úřad pouze zpřístupní k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů; místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní obecní úřad veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Je na úvaze obecního úřadu, jaký způsob doručování zvolí. Nezaplatí-li poplatník ani po vyměření poplatku, může obecní úřad přikročit k vymáhání nedoplatku. O výši nedoplatků by před tím poplatníka měl vhodným způsobem vyrozumět a upozornit ho na možné následky. Případné nevyrozumění však není překážkou exekuce.
Obecní úřad může nedoplatek vymáhat sám v režimu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a to nařízením daňové exekuce například srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázáním pohledávky z účtu u banky, přikázáním jiné peněžité pohledávky nebo postižením jiných majetkových práv, prodejem movitých věcí či nemovitostí. O provedení exekuce může požádat také soud nebo soudního exekutora. Zejména v posledně jmenovaném případě je třeba počítat s poměrně vysokými exekučními náklady (v porovnání s výší samotného místního poplatku), které je povinen poplatník (dlužník) nahradit.

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN
(práce z lana)
 odstranění odumřelých větví, začištění ran a zlomů
 redukce v blízkosti staveb
 sekání travních porostů
BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ, RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝSADEB

tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.


Nově u občanských průkazů ( převzato)
Prvního ledna 2012 nabyly účinnosti zásadní změny při pořizování občanských průkazů (OP). Zatímco v loňském roce mohli občané Frýdlantského výběžku žádat o občanský průkaz i na jakýchkoliv matričních úřadech (v okolí např. Raspenava, Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Jindřichovice pod Smrkem), nyní je možné o něj žádat i si jej vyzvednout pouze na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v ČR.
V obci s rozšířenou působností Frýdlant se za dvanáct dní tohoto roku zvýšil příjem žádostí o občanský průkaz o 117 % oproti roku 2011. V cestovních dokladech došlo k nárůstu žádostí za stejné období o 87 %.
Co je tedy nového? Zavádí se nová podoba občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty). Na žádost občana může být OP za příplatek 500 Kč vybaven elektronickým kontaktním čipem. Navíc občanský průkaz mohou mít už i děti od 0 do 15 let.
Způsob podání žádosti je podobný jako u cestovních pasů. Snímek obličeje a podpis se pořizují elektronicky ve fotokabince přímo v kanceláři, klasické
fotografie již nejsou zapotřebí. Kabinka je jedna, společná pro občanské průkazy i pro cestovní pasy. S tímto je spjato jisté nepohodlí – žadatelé musí v úřední dny (po a st) strpět delší čekací lhůtu. Vzhledem k tomu, že s koncem zimy razantně naroste počet žadatelů o pas, doporučujeme nenechávat pořízení dokladů na poslední chvíli!
Stávající občanské průkazy (tj. vydané do 31.12.2011) zůstávají platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů – nelze tedy bezdůvodně žádat o nový typ OP.
Dále záleží na zvážení občana, zda chce či nechce mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. Do občanských průkazů se však již opravdu nezapisují údaje o dětech, manželovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.
Od února 2012 Městský úřad Frýdlant zavádí novinku – on-line rezervaci pomocí webových stránek www.mesto-frydlant.cz
„Podobně jako na registr vozidel nebo v sezóně na prohlídku věže radnice se zde budou moci klienti objednat na pořízení žádosti o občanský průkaz nebo o cestovní pas. Určen je pátek, kdy se lidé vracejí z práce mimo bydliště nebo studenti přijíždějí na víkend domů,“ vysvětluje Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu. Je však třeba pamatovat na to, že vypracování žádosti jedné osoby na jeden doklad zabere 15 minut času. Čtyřčlenná rodina tak bude potřebovat na vyřízení např. nových cestovních pasů celou hodinu. Více na www.mesto-frydlant.cz
Bc. Eva Crhová, cestovní doklady a občanské průkazy, tel. 482 464 042

Aktuální uzavírky pozemních komunikací ve Frýdlantě v roce 2012 ( převzato)
20.1. - 24.2.2012 - úplná uzavírka provozu ul. Potoční, Dlouhá, Okrouhlá, Budovatelská a Větrná Spol. MPS Mostní a pozemní stavby, s. r. o ., bude v období od 20. 1. do 24. 2. 2012 provádět opravu mostku v ul. Okrouhlá x Potoční ve Frýdlantu. Práce si vyžádají úplnou uzavírku provozu. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ul. Potoční, Dlouhá, Okrouhlá, Budovatelská a Větrná ve Frýdlantu, obousměrně.
20.1. - 31.5.2012částečná - úplná uzavírka provozu ul. Řasnická a Strmá ve Frýdlantu Spol. STRABAG a. s. bude provádět až do konce května 2012 opravu místních komunikací ul. Řasnická a Strmá ve Frýdlantu. Některé stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku provozu a vjezd bude umožněn pouze rezidentům. Objízdná trasa pro uzavírku ul. Strmá bude značena a bude vedena ul. Březinova, Lužická, dále po sil. I/13 do Údolí a zpět do ul. Strmá, obousměrně.
9.1. - 31.1.2012 úplná uzavírka provozu část místní komunikace ul. Erbenova
V období od 9. 1 do 31. 1. 2012 bude spol. CGM CZECH a. s. provádět stavbu plynovodní přípojky v ul. Erbenova ve Frýdlantu v rámci stavby hotelu Antonie. Z tohoto důvodu bude část místní komunikace ul. Erbenova (úsek nad hotelem) úplně uzavřena. Pěší provoz bude umožněn.
1. 10 2011 - 31. 7. 2012 Dopravní obsluze a vozidlům IZS bude průjezd umožněn. Rovněž bude zachován pěší provoz. ul. Větrná a Spojovací Spol. SMP CZ, a. s., bude provádět stavbu iženýrských sítí, rekonstrukci stáv. místních komunikací a výstavbu nové komunikace v této lokalitě. Stavební práce budou prováděny po jednotlivých úsecích dl. cca 50 m.

Informace o dalším postupu v otázce Optimalizace veřejné dopravy na Frýdlantsku.
Z informací z terénu (jezdíme v rámci svých možností veřejnou dopravou mezi lidmi – kontrolujeme spolehlivost, školíme řidiče a získáváme i od nich náměty) lze vypozorovat následující nejčastější reakce cestujících:
Negativní:
jsou nespokojeni, protože se něco měnilo (jde o nezvyk cestujících), jsou nespokojeni, protože vlaky/autobusy jezdily pozdě a v prvních dnech a týdnech nefungovalo často čekání na zpožděné přípoje, jsou nedůvěřiví, protože koncem roku se několikrát stalo, že pouze vlivem provozní technologie byl vlak odřeknut (někdy dokonce i v průběhu cesty) – a aby toho nebylo málo, zažili občas lidé i nějakou tu nehodu (např. srážka vlaku se stromem), jsou nespokojeni, protože změny jim zkomplikovaly použití veřejné dopravy (takových případů jsme zatím zaznamenali minimum)
co se druhé a třetí odrážky týče, intenzivně jsme pracovali (a pracujeme) s dopravci na vylepšení organizace a koordinace dopravy – v železniční dopravě jsou již znát znatelné pokroky, i v autobusové dopravě se spolehlivost návazností výrazně zlepšila
Pozitivní:
jsou spokojeni, protože se jim líbí nové vlaky a komfort, který nová vozidla nabízí, jsou spokojeni, protože jsou vytvořeny návaznosti vlak-bus, jsou spokojeni, protože se nově dostanou do Liberce již brzy ráno, příp. pozdě večer zpět (netýká se jen zaměstnanců), jsou spokojeni, protože rozsah dopravy mírně vzrostl, jsou spokojeni, protože i díky vám vznikly nové zastávky
Neutrální:
jsou také lidé, kteří změny berou tak, jak jsou (významná část jsou cestující, kterým se nezměnilo nic, příp. došlo jen ke kosmetickým úpravám)
Pro nás je samozřejmě zpětná vazba od cestujících, od měst a obcí, ale i od řidičů důležitá. Na jejím základě připravujeme k termínu 4.3. úpravy jízdních řádů. Cílem březnových změn je především kosmetická (ale důležitá) korekce autobusových spojů v úseku Frýdlant žel.st. – Frýdlant aut.nádr. – Hejnice, protože zde dochází u některých spojů k pravidelnému zpožďování spojů vlivem nedostatečné doby na odbavení cestujících na AN ve Frýdlantě. Chceme tato zpoždění minimalizovat, ale zároveň zachovat pokud možno všechny vazby mezi spoji. K tomuto termínu pak budeme hledat s dopravcem technologické možnosti, jak vyhovět maximu zásadních připomínek od cestujících (takových však není zatím mnoho).
Připomínky mohou cestující samozřejmě zasílat kdykoliv – termín přijetí připomínky ovlivní pouze termín případné realizace.
Dále bych rád zmínil otázku tarifu. I během pozorování v terénu jsme zjistili, že informovanost cestujících o tarifu IDOL není vysoká (informace o tarifních výhodách zaregistrovalo dle našeho průzkumu z loňského léta cca 60% cestujících). Jestliže však do konce minulého roku neměli lidé velkou motivaci se o tarif IDOL zajímat, nyní ji mají.
Často jsem se setkal s názorem, že je strašné, jak se zdražilo jízdné. Ke zdražení však došlo pouze u papírových jízdenek a to v důsledku růstu DPH. Ceny elektronického jízdného jsou zachovány na loňské úrovni, a proto je jízdné s čipovou kartou Opuscard levnější. Navíc tarif IDOL nabízí elektronickou aplikaci zvýhodňující seniory, ti tak mohou využít regionální dopravu s aplikací Senior pas (cena 100,- Kč) na rok de facto zdarma.
Ing. Otto Pospíšil (Korid)

VÝZVA (vp)
Paní M.Srpová a obecní úřad hledá účastníky Mysliveckého kroužku Pertoltice, vedeného paní Z.Stiborovou. Prosíme ohlašte se na telefon č. 482 343 154 nebo na mobil 721 901 658. Potřebujeme doplnit kroniku výše uvedeného mysliveckého kroužku o vyprávění a fotografie. Kroniku můžete též vidět v muzeu obce na výstavě kronik z let 1970 -1980.Děkujeme.

VELIKONOCE v Muzeu obce Pertoltice
Muzeum obce ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje soutěž pro všechny občany naší obce:
,, O NEJ – KRASLICI,,
kategorie: děti do 18 let II.kategorie: Dospělí + senioři
Kraslici vložte do krabičky nebo sáčku se jmenovkou a odevzdejte na OÚ do PÁ 14.4.2012.
Vyhlášení výsledků bude provedeno v sobotu dne 15.4.2012! V prostorech muzea od 10:00 hod -11:00hod
Každá kraslice bude odměněna dárkem!
V případě, že se nedostavíte na vyhlášení, můžete si dárek vyzvednout následné dny na OÚ.
Kraslice budou vystaveny v muzeu při výstavě o tradicích v obci.

Připraveno je i malé občerstvení.
Marie Srpová vedoucí muzea

PERTOLTICE VE FOTOGRAFII
Muzeum obce ve spolupráci s oú pořádá výstavu zaměřenou na fota obce z roku 1920 až po současnost. Zajímavé pro porovnání.
Vernisáž výstavy: v sobotu dne 21.4.2012 , od 10:00 hod do 11:00 hod.
Program:
1) zahájení výstavy a seznámení s obsahem výstavy
2) malé občerstvení
Výstava potrvá do 31.5.2012
Vstupné dobrovolné
Marie Srpová vedoucí muzea

Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá:
Zájezd na muzikál Carmen

Kdy: V pátek 8. června 2012 od 19:00 hodin v pražském divadle Karlín
(předpokládaný odjezd autobusem kolem 16:00 hodin)
V hlavní roli LUCIE BÍLÁ (bez alternace)
Jde o velkolepou divadelní podívanou v broadwayském stylu, ve
které nebudou chybět ani odvážná cirkusová čísla. Nová verze
tohoto tématu, kterou pro Hudební divadlo Karlín psala trojice
zkušených amerických autorů, není stejná jako původní kniha
nebo opera. Není to moderní verze, ale příběh Carmen
inspirovaný. Více o muzikálu na: www.hdk.cz
Vstupenky je nutné rezervovat do 25.2.2012 u Olgy Čepelíkové v knihovně každou sobotu od 8:00-12:30 hodin
(případně se domluvit na telefonu 724 148 956).
Cena vstupenky za osobu:
230,- Kč druhý balkon 4-6 řada 590,- Kč přízemí 11-16 řada
390,- Kč druhý balkon 1-3 řada 690,- Kč přízemí 1-10 řada
490,- Kč první balkon 700,- Kč lóže
Členové SDH Pertoltice mají dopravu zdarma. Ostatní účastníci
budou na dopravu přispívat 200,- Kč na osobu.
Záloha při rezervaci činí 350,- Kč na osobu.Přílohy

1328711549_sb_drbna2_2012.doc

1328711549_sb_drbna2_2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 239,5 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.


Pertoltice