Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Antonín Hamalčík 71 let, Romanec Josef 63 let, Novotný Milan 62 let, Plesar Jan 62 let, Vitásek Jaroslav 60let, Tesařová Milena 59 let, Běloch Petr 57 let, Čepelíková Dagmar 56 let, Hejlová Jitka 56let, Pajkrtová Marie 55 let, Knapová Blanka 53 let, Faciník Stanislav 52 let, Srpová Růžena 49 let, Vokálek Vlastimil 44 let, Soukup Jaroslav 40 let, Loučková Pavlína 40 let, Doová Šárka 39 let, Hofmanová Dagmar 39 let, Bryknerová Romana 39 let, Votrubec Jiří 38 let, Čepelíková Dagmar 33 let, Klozová Zdenka 28 let, Pospíchal René 21 let, Reimanová Lucie 21 let, Richtr Josef 18 let, Rysiowski Robin 17 let, Andrš Jaroslav 16 let, Bubeníčková Alexandra 16 let a Bubeníčková Michala 15 let, Hofman Ondřej a Tomáš 5 let a Novotnyj Daniel David 4 roky.

SLOUPEK STAROSTY
Jak dál s odpady? Zamyšlení nad problematikou nakládání s odpady v naší obci.
Od roku 2013 může částka za netříděný odpad dosáhnout až 750 Kč na obyvatele s trvalým bydlištěm na území obce. U tříděné složky měla být zachována hranice 250 Kč, maximální roční sazba je tedy 1000 Kč. Vždy se však může jednat maximálně o podíl, který vyplývá z fakturované hodnoty. Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje také okruh poplatníků ( nově budou hradit poplatek i cizinci s delším pobytem než 3 měsíce v naší obci – asi 5 lidí), může v některých obcích dojít i k nepříliš znatelnému poklesu placené částky. Příslušné vyhlášky obcí lze s účinností k 1. 1. 2013 připravovat od podzimu 2012, jejich obsahem je kromě stanovení výše poplatku za odpad na občana a rok vždy informace, kolik jsou skutečné náklady za zpracování odpadů v obci na jednoho občana a rok. Většina obcí část těchto nákladů totiž v současnosti pokrývá ze svých rozpočtů. Na úkor jiných záležitostí, např. investice a údržba infrastruktury (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, silnice). V současné složité ekonomické situaci však touto cestou jít vysloveně jednoznačně nechci, ale ekonomické ukazatele hovoří zcela jasně. Pokud budou lidé více třídit a nebudou se objevovat černé skládky, bude možné na nákladech šetřit a případně pohyblivou složku poplatku snížit. To se však v současnosti naprosto neděje. Při každém svozu odpadu je to zřejmé. Takové navýšení tonáže odpadů z našich domácností je skutečně až neuvěřitelné. V kontejnerech se stále pravidelně každý pátek objevují koberce, lepenka, stavební odpad všeho druhu a mnoho dalších komodit (plastové lahve,sklo i papír), které lze jen při troše vůle uložit do kontejnerů na tříděný odpad. Celkové náklady na likvidaci odpadů v minulém roce činily celkem 265.588,-Kč, na druhou stranu se vybralo od poplatníků 154.307,-Kč. Za rok 2011 odměna za vytříděný odpad od f.EKO-KOM, činila 34.142,-Kč.
Celkové náklady na likvidaci odpadů činily na konci srpna 2012 - 187.893,-Kč ( není započítáno palivo a poměrné náklady na provoz vozidla, včetně provozu strojů na likvidaci zeleně). Od poplatníků byla letos vybrána částka 142.085,-Kč.
Tyto náklady musí samozřejmě někdo zaplatit. Platí je původce odpadů, což je občan, firma, instituce, prostě každý kdo produkuje odpady. Náklady na likvidaci odpadů jsou v každém městě a obci jiné, závisí to na mnoha faktorech. V celé republice jsou však náklady vyšší, než je zákonem daný limit 500 Kč. Takřka všechny obce a města na odpady doplácejí. Skutečné náklady na osobu se v ČR pohybují mezi 600 - 900 Kč i více. K tomu je nutno přičíst další náklady na odvoz separovaného a biologicky rozložitelného odpadu, které se podle zákona do poplatku nezapočítává. Případnou úpravou poplatku se budou muset zabývat výbory zastupitelstva i zastupitelstvo samotné. A to na svých poprázdninových a podzimních zasedáních. Tak, aby se případná změna vyhlášky, určující výši poplatku pro rok 2013, stihla v reálném termínu připravit i schválit.
Na druhé straně je obec Pertoltice zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Za to, že obec zajišťuje sběr druhotných surovin prostřednictvím sběrné sítě, dostává od firmy EKO-KOM odměny, jejichž výše je přímo závislá na množství vytříděného a předaného obalového materiálu (sklo, papír, plasty, kov) ze zpětného sběru.
Za rok 2011 odměna za vytříděný odpad od f.EKO-KOM, činila 34.142,-Kč. Je to nezanedbatelná částka, která bude tím vyšší, čím více občané budou třídit odpady a méně vhazovat odpad do popelnic. Na konci srpna 2012 je částka odměny ve výši 16.450,-Kč.
Třídění domovního odpadu se prostě vyplatí!!
V roce 2013 dojde pravděpodobně též ke zvýšení sazby DPH. Což bude představovat i nárůst ceny za odvoz směsného komunálního odpadu o nějaké to procento. Vzhledem k narůstajícím cenám pohonných hmot zřejmě dojde i k navýšení ceny i z tohoto důvodu. Navýšení ceny DPH a pohonných hmot zaplatí občané i obec !
Stávající výši poplatku 500 Kč/poplatníka pro další rok již zřejmě nebude možné udržet.
O to více roste význam třídění odpadů a jeho ukládání do sběrných nádob.
Co pro snížení (udržení) ceny za odpady může udělat Obecní úřad Pertoltice? Obec vybudovala poměrně rozsáhlou síť stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Obec sníží počet popelnic mezi občany tak, že pro dům, ve kterém bydlí 4 osoby s trvalým pobytem a méně bude přidělena 1 popelnice, na 5 a více osob další popelnice. Nadbytečné popelnice budou vráceny majiteli, což je firma ASA.,s.r.o. V případě, že se počet občanů s trvalým pobytem v domě zvýší, obec přidělí a vydá další popelnici. Od 1. dubna 2013 budou vyváženy pouze ty popelnice, kde bude potvrzeno zaplacení poplatku. Osvětová činnost k problematice třídění odpadů v obci – snížení tonáže odvážených odpadů. 2 x ročně obec bude nadále organizovat sběr nebezpečného a objemného odpadu se svozem.

Co pro snížení ceny za odpady mohou udělat občané ?
Více třídit odpady. Sklo a papír vhazovat do sběrných nádob, plasty do sběrných nádob nebo plastových pytlů.
Separovaný odpad (papír, plasty) před vhozením do nádoby zmačkat, ušetří se místo v nádobě.
Vhazovat do nádob pouze to, co tam patří a co je uvedeno na popiskách nádob. Znečištění nádoby jiným odpadem vyřadí obsah nádoby z kategorie separovaný odpad do směsného odpadu.
Do popelnic nevhazovat vyřazené elektrozařízení, nebezpečný odpad, barvy, jiné toxické odpady, asfaltovou lepenku, pneumatiky a pod. Ty je možno odevzdat při jarním a podzimním sběru v průběhu roku do kontejneru na nebezpečný odpad.
Odpad ze zahrad co nejvíce kompostovat na vlastním pozemku.
Samostatnou kapitolou je stavební a demoliční odpad, který není odpadem komunálním. Pro odložení komunálního odpadu je možné prostřednictvím obecního úřadu objednat za úplatu kontejner smluvního přepravce. Dopravu a uložení stavebního odpadu plně hradí objednatel.
A ještě jednu poznámku na závěr. Žádný odpad nepatří do přírody, do lesa, do příkopy kolem cest. Vím o čem mluvím. Zcela nedávno vznikla černá skládka nedaleko komunikace na Habartice. Stále ještě na našem katastrálním území. Situace se nakonec vyřešila ve spolupráci se starostou obce Habartice a správou silnic, ale mohu ujistit všechny „odkladače" takového odpadu , že v opakovaném případě – a při zjištění viníka obec uplatní maximální postih, který zákon o odpadech umožňuje, což je 50.000 Kč v každém jednotlivém případě.
Po prostudování níže uvedeného usnesení z posledního zasedání zastupitelstva, obdržíte prvotní informaci o návrhu na navýšení poplatku za likvidaci odpadů, které bude aplikováno od roku 2013. Po konečném schválení budou případné změny ještě dostatečně zveřejněny na úředních deskách v obci, včetně možnosti dálkového přístupu na elektronickou úřední desku na webových stránkách obce.
Viktor Podmanický , starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (vp)
04/01/12 OZ projednalo a schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje program zasedání na dnešní den. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/02/12 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/03/12 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 – upravující pořádání akcí typu technopárty. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/04/12 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam ve věci: znění smlouvy o přístupu na pozemkové parcely v majetku Obce Pertoltice, za účelem oprav a údržby stavebních objektů – žadatel paní J.Reinišová. Přítomno hlasování: 6 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/05/12 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam, ze dne 25.7.2012 – záměr pana J.O. Ročka..OZ schvaluje záměr pana Ročka na rozšíření vodní plochy - rybník na pozemkové parcele 473/1 , katastrální území Horní Pertoltice. Dotčené pozemkové parcely: 475/2, 475/1 a 475/7, vše v katastrálním území Horní Pertoltice. Z pohledu územního plánování nemá OZ výhrad k rozšíření plochy mimo zastavěné území. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/06/12 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam, ve věci rozpočtové změny č. 3/2012, která reflektuje příjem finančních prostředků na účet obce a pohyb mezi jednotlivými položkami.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/07/12 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam, ve věci vyhlášení záměru na pronájem pozemků za hřbitovem v Dolních Pertolticích. Přítomno hlasování: 6 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/08/12 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam – ve věci pronájmu bytové jednotky č.6, v čp.193, Dolní Pertoltice. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/09/12 OZ schvaluje podobu vyjádření k ,,Zadání územního plánu obce Pertoltice,, kterým doplňují obecní orgány návrh, sestavený odborem plánování Městského úřadu ve Frýdlantě. A to zejména o návrh na zahrnutí památných staveb a stromů na území katastru obce. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/10/12 OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2013, ukládá jednotlivým zastupitelům dokončení přípravy vlastních návrhů podoby rozpočtu. A to s termínem – do následného zasedání zastupitelstva.
Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/11/12 OZ bere na vědomí znění Dodatku 2012, původní smlouvy mezi Městem Frýdlant a Obcí Pertoltice - platba neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky - školská zařízení Města Frýdlantu.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
04/12/12 OZ schvaluje na základě vydaného pokynu starosty, zahájení inventarizace majetku obce. Zřizuje inventarizační a likvidační komisi obce. Složení komisí - viz zápis z jednání výborů zastupitelstva. Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/13/12 OZ po projednání návrhu na zadání zakázky - ,,Dodání pasportu sítě veřejného osvětlení v obci Pertoltice,,, popřípadě i plán optimalizace celé sítě, schvaluje zadání zakázky firmě ČSPO. Tato firma dodala potřebnou dokumentaci i do okolních obcí. Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/14/12 OZ schvaluje podobu ,,Plánu zimní údržby obce Pertoltice na rok 2012 -2013,,.Schvaluje dodavatele na provádění zimní údržby v obci. Do poptávkového řízení přišla (na adresu zadavatele), pouze jedna nabídka. Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/15/12 OZ projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2012 – poplatek za provozování systému a likvidaci domovního odpadu. Starostovi se ukládá odeslat podobu návrhu vyhlášky na odbor dozoru MVČR, ke kontrole zákonnosti předmětné vyhlášky. Konečná podoba vyhlášky bude schválena následně. A to po odsouhlasení podoby výše uvedeným orgánem. Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/16/12 OZ schvaluje pověření pro p. Soukupovou a p. Čejku, aby uskutečnili jednání s firmou Šíma-Zach, jako zajištění dodavatele na akci: ,, Rozšíření systému rozvodů vytápění v budově hasičské zbrojnice, katastrální území Dolní Pertoltice,,. Poptávkové řízení vyhlášeno dne 6. září 2012. Na adresu dodavatele nepřišla v termínu jediná nabídka. Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/17/12 OZ schválí podobu rozpočtové změny č.4-2012 – příjem prostředků do rozpočtu obce na pokrytí nákladů na volby do krajského zastupitelstva. Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/18/12 OZ schvaluje bezúplatný pronájem sálu kulturního domu. A to za účelem uskutečnění přípravy tanečních párů společenského tance na soutěže. Přítomno hlasování: 7 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
04/19/12 OZ projednalo žádost o příspěvek na činnost – občanské sdružení působící v obci. Konečná podoba a výše podpory bude stanovena přímo v rozpočtovém roce, a to podle finanční situace na konci roku. Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
04/20/12 OZ bere na vědomí:
zprávu o vývoji transformace FVS,a.s. - záměr uskutečnit likvidaci sdružení ( ,,Frýdlantské vodárenské sdružení,,)
zprávu o postupu výstavby bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích
zprávu o kontrole HZS Libereckého kraje
Přítomno hlasování: 8 
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2012 (vp)
plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava zasedání nového zastupitelstva – příprava projektů na rok 2013, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí – jednání k prodej pozemků – práce na tvorbě územního plánu, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, práce na přípravě nových obecně závazných vyhláškách, příprava aplikace nového zákona o st. úřednících, pravidelná školení

AKTUÁLNĚ
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týráni. Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13 odstavce 1 zákona č. 26/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona přestupku. Za tento přestupek lze dle téhož zákona odstavce 10, písmeno c) uložit pokutu do výše 50 000Kč. Dále se dle § zákona o přestupcích dopouští přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze tohoto zákona uložit pokutu do 20 000,-Kč. Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitele těchto psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích, které nejsou znečištěny výkaly těchto psů ( týká se zejména prostoru bývalého dopravního hřiště, dětského hřišťátka před prodejnou potravin v Dolních Pertolticích).

V případě ohrožení zdraví a majetku, lze zavolat Polici ČR, či případně starostu obce, kteří jsou oprávněni zajistit provedení odchytu psa zkušenými pracovníky. Mějte však prosím na paměti, že v případě naplnění kapacity útulku, který tuto problematiku spravuje, budou odchyceni pouze psi, kteří představují bezprostřední ohrožení pro své okolí nebo jsou zjevně nemocní či zranění. Počet kotců v útulku nelze navyšovat a v útulku není možno umístit všechny toulavé pejsky. Veškeré náklady spojené s odchytem a umístěním psů do útulku hradí majitel odchyceného psa ( tedy je-li znám). Pokud se majitel nezjistí, hradí všechny náklady obecní úřad obce, kde k vlastnímu odchytu došlo. Měsíční náklad na jedno zvíře v útulku je od 2.937 korun českých do 3.568,-Kč. Dále se hradí náklady na výjezd, odčervení a nezbytné očkování. Pro příklad uvádím náklady na odchyt psa, kterého v naší obci opustil cizí státní příslušník, a který byl umístěn do útulku v Krásném Lese. Celkem již obec uhradila do konce srpna částku ve výši 7.096,-Kč. A další finanční prostředky budeme ještě nějakou dobu hradit.

V měsíci září došlo v katastru obce ke dvěma případům napadení psem. Stále jeden občan a stále stejný pes. Opakuje se tedy v krátkém období již potřetí. Poškozený se obrátil na starostu, ten je nejblíže, pochopitelně. Ve chvíli, kdy se vám stane taková situace, je však nutné postupovat dle doporučení. Tedy, když už se tak stane, je prvním úkonem návštěva lékařské zařízení – nechat se odborně ošetřit. Dále je vhodné uschovat doklad o ošetření + pokladní doklad o platbě. Doporučuje se řádně vše zdokumentovat – popřípadě zajistit si svědecké výpovědi, a to pro případ budoucího projednávání před správním orgánem.
Je vhodné následně svou výpovědí podpořit případné další nároky na obvodním oddělení Policie ČR ve Frýdlantě. K lékaři budete muset dojít poté i s dokladem o vyšetření psa veterinářem ( měl by zajistit neprodleně majitel psa). Pokud se bude jednat o přestupek, bude jej řešit MěÚ ve Frýdlantě, se kterým má obec uzavřenu veřejněprávní smlouvu na řešení přestupků občanů naší obce. Řádně vše zdokumentovat – popřípadě zajistit do budoucího projednávání svědecké výpovědi.

PODĚKOVÁNÍ (vp) Obecní úřad děkuje pánům P.Prouskovi a V.Hofmanovi za pomoc při sekání obecních ploch. Panu J.Dvorskému děkuji za provedené opravy hasičské techniky.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Proč nedokáže obecní úřad vysekat příkopy a udělat potřebnou prořezávku kolem cest?
Obecně řečeno, odpovědnost za posekání travnatého porostu i prořezávku dřevin kolem komunikací se řídí vlastnictvím pozemků, které jsou vlastní komunikací nebo jsou součástí pozemkové parcely, na které vlastní místní komunikace nebo účelová komunikace leží. Před kritikou a následným vaším ,,poučením,, pracovníků na VPP, je tedy nezbytné mít alespoň základní povědomost o reálné situaci na vlastním konkrétním místě. Místní komunikace nemá žádné ochranné pásmo ( které by bylo stále v majetku obce) tak, jako tomu je u silnice I. nebo III.třídy ( mimo obec). Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně zajímáte o komunikaci v Horních Pertolticích, v úseku od nemovitosti p.Holzhauserové - ke křižovatce u Mlynkových, je třeba uvést, že z pohledu příjezdu do této lokality, je pozemek vlevo sousedící s místní komunikací v majetku státu ( PF ČR), a pozemky vpravo sousedící jsou zase v majetku soukromých osob. Tedy jen výše uvedení jsou oprávněni i povinni zabezpečit případné posekání i prořezávku dřevin, které brání výhledu. Nikoliv tedy obecní úřad. Ten by případně mohl vyzvat dopisem vlastníky ( na základě písemných stížností – které však doposud neobdržel ), o provedení nápravy (úpravy porostů). U PF ČR byl však tento postup i v mnoha jiných případech neúspěšný. Dále je třeba při hodnocení rozsahu sekání a dalších činností, brát v potaz i tu skutečnost, že v rozpočtu obce je stanovena výše prostředků na provádění podobné údržby ploch. Je do značné míry omezená. I to je součástí snah o snížení dluhů naší obce. Přes výše uvedené skutečnosti byli pracovníci obecního úřadu do předmětné lokality vysláni, aby provedli alespoň základní úpravy. A to s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu motorových vozidel na této komunikaci. Na pozemky vlastníků však vstupovali a provedli práce bez jejich svolení. Jsou známy případy, kdy vlastníci bedlivě hlídají, aby se na jejich pozemcích nikdo nepohyboval, a pokud se tak stane okamžitě povolávají Policii ČR, nebo podávají stížnosti na nadřízené orgány. Tolik jen pro dokreslení situace.
2) Proč ,,Drbna,, přichází do našich domácností, s tak velkým zpožděním?
Vydání ,,Drbny,, se řídí potřebami a možnostmi Obecního úřadu v Bulovce. Po dobu prázdnin byla signalizována potřeba vydat dvě spojená čísla ( červen – červenec a srpen-září ). Podklady pro vydání odešly z naší obce vždy před stanoveným termínem pro dodání k vydavateli – k vlastnímu provedení tisku. Po obdržení hotových výtisků nebo vlastním vyzvednutí hotového vydání je vždy distribuce provedena pracovníky našeho úřadu. A to vždy, v co nejkratším termínu. Po prázdninách a dovolených se jistě vrátí vše tam, jak jste zvyklí.
3) Na kolik peněz nás přišly všechny práce kolem oprav cest a mostů, které se prováděly v obci minulý i letošní rok?
Všechny opravy byly financovány z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které sloužily k pokrytí části nákladů na opravy po povodni v roce 2010. Dotace tvořila 90 procent z celkové vyčíslené částky škod, které v naší obci vznikly v průběhu výše uvedené povodně. Náklady pod dotací byly na opravu mostků, mostu a komunikací ve výši 4 251 459,-Kč, z toho tedy vlastní podíl obce byl 425 146,-Kč. K uvedeným nákladům byla starostou odsouhlasena úhrada prací, které nebyly předmětem smlouvy na opravách mostků, zatrubnění Pertoltického potoka pod objektem čp. 64 v Dolních Pertolticích ( objekt s restaurací) a mostu, ve výši 12.000,-Kč. Tyto finanční prostředky obec též uhradila ze svého rozpočtu. Přibližně polovina vlastního podílu se platila v roce 2011. Zbytek v letos.

Nové zvony pro Pertoltice II.
Píše se rok 1917 as v Evropě zuří první světová válka. Na základě dekretu Jeho milosti císaře z 5. prosince 1916 je tento rok započato s odebíráním zvonů pro válečné účely. Na celém Frýdlantsku tak zůstane zvonů, že by je spočítal na prstech jedné ruky. I věž pertoltického kostela se tak po bezmála třiceti letech odmlčí.V roce 1921 však už firma Oktav Winter v Broumově odlévá pro pertoltický kostel nové zvony. Jsou věnovány svaté Trojici, Marii s Ježíškem a sv. Joštovi ( patronu kostela ).Velký zvon o průměru 93 cm váží 461 kg a má na sobě text: „Věnováno Pertolticemi ke slávě svaté Trojice 1921. Svolávám živé“. Prostřední zvon má průměr 81 cm a váží 314 kg. Text na něm se nechá přeložit asi takto: „Ke slávě svaté panny Marii věnováno od dobrodince z Horních Pertoltic 1921. Mrtvé oplakávám“. Zvon s průmětem 68 cm a vahou 184 kg je z nich nejmenší a nese nápis: “Ke slávě svatého Jošta věnováno dvěma dobrodinci z Horních Pertoltic 1921. Blesky ničím“
K samotnému slavnostnímu svěcení nových zvonů dojde v neděli 9. října 1921. Počasí opět přeje a tak se může ráno v 8 hodin začít formovat slavnostní průvod u rychty. Začátek průvodu tvoří školní mládež, pak hudební kapela následovaná členy spolku válečných veteránů, hasičů a pěveckého spolku. Následuje květinami vyzdobený vůz tažený čtyřmi koňmi. Za vozem jdou duchovní, členové výboru majícího nové zvony na starost, kmotři zvonů, zástupci vedení Horních, Dolních i Nových Pertoltic a členové dalších spolků. Celý průvod se na cestu ke kostelu vydá v 9 hodin. Svěcení provede děkan ze Vsi za asistence děkana z Bulovky.

Dobová fotografie ze svěcení zvonů 1921

Krátce po vysvěcení jsou zvony v 11 hodin vytaženy do věže kostela a po 12 hodině na ně mohlo být poprvé zvoněno. Za zmínku stojí, že celá událost je naplánovaná - na den přesně - 34 let od svěcení původních zvonů. Ani tyto zvony však v kostele nevydrží dlouho. V duchu zažité praxe jsou v průběhu druhé světové války opět sundány, aby byly přetaveny a posloužily tak pro vojenské účely.

Z knihy Dr. G.Gürlich-Schmidt a materiálů SOkA Liberec volně P. Krause, ve Frýdlantě dne 01.08.2012. Tento článek, nebo jeho součásti, jsou duševním vlastnictvím autora a jejich šíření, pozměňování nebo publikování je bez jeho svolení zakázáno.

Pokračování zápisů z kroniky místní školy v Pertolticích
1947 - konec školního roku byl završen výletem na horu Ještěd a návštěvou ZOO. Návrat domů -pozdě večer. Ve Frýdlantě na nádraží čekaly na unavené děti dva povozy s hudbou,aby rozvezly děti domů.
1946 -1947 – závěr tohoto školního roku -,,Žákovská akademie,, v sále místního hostince. 27.6., v půl deváté večer zahájil proslovem František Žalda- řídící učitel. Program: - báseň ,,Budujeme,, ( Haloun,Severýn,Krejčí i žáci I.třídy), - ,,Kdybych já byl,, ( Barabančíková I.třída), - ,,Tluče bubeníček,, Až já budu velká,, zpívá mateřská škola), -,,Říkadlo pro...? ( A.Briestenská I.třída), - ,,Mraveneček -mravokárce,, (J.Krejčí I.třída), - ,,Stuha,,-píseň (žáci I.třídy), - ,,Pětka,, -pásmo ( žáci I.třídy), - ,,Hvězdy,, ( žákyně I.třídy), - ,, Partyzán,Pochod mladých – zpěv I. A II.třída), - přestávka, -Zdravice – pásmo (žáci II.třídy), - ,,Parádnice,, báseň ( V.Halounová mateřská škola), - ,,Na žních,, -pásmo (J.Krejčí a Haloun I.třída), - ,,Klukovo přání,, -báseň (L.Luljak), - ,,Koza,, - pásmo (žáci II.třídy), - ,,Poslední rozhovor,, ( Majčin a Veselá I.třída), - ,Ukolébavka děl.mámy,, - báseň ( D.Loudová), - ,,Řepa,, - pásmo (žáci I.třídy), - ,,Česká beseda,, - I. A II. Díl ( žáci II.třídy), -,,Lásko, bože lásko,, - zpěv ( žáci II.třídy).
Obecenstva se sešel plný sál a bouřlivě odměňovalo výkony žactva. Zvláště píseň ,,Pochod mladých,, kde žáci druhou část zpívali rusky a ,,Českou besedu,,! Této akademii byl přítomen okresní osvětový inspektor pan Jaroslav Kučera, z Frýdlantu. Celý tento víkend = týden dětské radosti. Tento rok dokončilo 55 žáků. Do měšťanské školy jde 5 žáků. Propouštěcí vysvědčení dostávají 4 žáci. Náboženství: římsko-katolické 41 žáků, československé 8 žáků, evangelické 5 žáků a bez vyznání 1 žák.
Za největší sběr byla žákyně II.třídy odměněna knihou.
1946 - 1947 Nejlepší žák z každého ročníku, byl odměněn místní ,,kampeličkou,, vkladní knížkou se základním vkladem 100,-Kč, za nejlepší prospěch. Odměněni byli: I.ročník – Josef Krejčí, II.ročník – Jiřina Veselá, III.ročník – Libuše Reinišová, IV.ročník – Věra Kopalová a V.ročník – Emil Romanec.
O prázdninách byly provedeny opravy oken II.třídy, zaveden vodovod do školní zahrádky. Roury byly napojeny na vodovod na hřbitov. Vykopání provedli členové školní rady a za zapojení účtovala inst.firma 1.200,-Kč.
V Pertolticích dne 30.srpna 1947, zapsal F.Žalda -řídící učitel

Školní rok 1947 – 1948
Zahájen byl 1.9.1947. Vyučovalo se ve dvou třídách. V první třídě bylo 18 chlapců a 6 děvčat. Vyučoval pan Žalda. Ve druhé třídě bylo 13 chlapců a 16 děvčat. Vyučovala paní Růžena Žaldová. Dívčím ručním pracím a domácím naukám vyučovala Vlasta Doležalová, z kmenové školy v Bulovce. Římsko-katolické náboženství vyučuje farář Antonín Šus, česk. náboženství farář Hubert Mikeš a evangelické farář Ant.Blažek.
Školní knihy byly opatřeny již o prázdninách pro všechny předměty. Mohla tedy začít pravidelná výuka. Byly zavedeny i početní testy pro všechny ročníky, dětem se moc líbily.
14.9.1947 Bylo vzpomenuto desátého výročí úmrtí prvního presidenta -osvoboditele, TGM, ve vyzdobené třídě žáci přednášeli básně. Po proslovu a pietě, zazněla hymna.
6.10.1947 Den radosti. Byl zakoupen šestilampový rozhlasový přijímač ,,Kongres,, - za 5.440,-Kč -z peněz, které škola dostala od místní rolnické komise, jako čistý výtěžek při pořádání dožínek 1947 v Pertolticích.
1947 – 3 rozhlasové reproduktory byly zakoupeny z peněz žactva za školní sběr. Tak se žactvo obecné a mateřské školy v Pertolticích, stává pravidelným posluchačem školního vysílání.
V předvečer 28.10., žactvo opět vystoupilo před místním občanstvem, s bohatým programem básní a písní. Na závěr vytvořili žáci živý obraz!
20.12.1947 – Byla pořádána žactvem vánoční besídka se stromečkem a nadílkou. Program: - proslov ( Kopalová II.třída), - ,,Narodil se,, - píseň, - ,,Moje nejkrásnější vánoce,, - ,,Studentka vzpomíná,, - ,,Vánoce v horách,,- ,,Havířův dar,, - ,,Vánoce,, - ,,Půlnoční,, - ,,Vánoční přímluva,, - ,,Koledníček I.,, - ,,O Vánocích,, - ,,Koledníček II.,, - ,,Už jde zima,, - ,,Ptačí koledníci,, - ,,Česká zima,, - ,, Píseň Vánoce,, - scénka ,,Frantík a Karlík,, - ,,Vánoční koledy,, - scénka ,,Smíření,, - scénka ,,Nebeská kuchyně,, - stromeček, dárky, závěr.
Nový rok začal plesem rodičovského sdružení a čistý výnos byl 4.500,-Kč. Byl věnován na zakoupení zvukového promítacího aparátu. Stejně tak i zaměstnanci továrny ,,JUTA,, - ve Višňové ( přes zimu tam pracovalo až 50 občanů Pertoltic), uspořádali v Pertolticích ples (29.2.). Výtěžek 5.500,-Kč, byl věnován na promítací aparát.
1947 – Nebývalé sucho! Neúroda!
V předvečer 7.3. byla uspořádána v hospodě ,, U Keprů,, školní besídka. Jako vzpomínka na TGM.
1948 - Duben Konečně nový školský zákon, který byl dlouho očekáván. Slaví se ve střediscích. My v Bulovce dne 25.4. V deset hodin dopoledne. Naše žactvo v krojích přijelo valníkem s traktorem. Promluvili předsedové MNV z Bulovky, Arnoltic, Pertoltic a Dolní Oldříše.
,,Týden dětské radosti,, jsme přeložili z května , až na červen.

15. a 16.června 1948 jsme podnikli dvoudenní výlet autokarem do Děčína. Nalodili na parník a pluli do Hřenska. Odtud pěšky k soutěskám, jeli jsme na lodičkách, viděli vodopád , a pak přes vrcholky skal k autokaru. Nocovali jsme na zpáteční cestě v České Kamenici. Druhý den jsme jeli do Doks, k Máchovu jezeru a na hrad Bezděz. Kolem 19té hodiny jsme doma - počasí nám přálo. Celý zájezd stál 11.500,-Kč, pro 43 dětí a dva učitele. Žáci platili po 200,-Kč, pět zámožnějších dalo 300,-Kč, 8 žáků bylo zdarma. Přispěli: Okresní péče o mládež – 2.000,-Kč, místní kampelička – 1.500,-Kč a pan Reiniš za družstvo ve Frýdlantě – 500,-Kč.
9.června 1948 vstoupila v platnost nová Ústava, 14.6. byl zvolen presidentem Klement Gottwald. Státní vlajky, 21 dělových výstřelů, letadla, zvony a československý rozhlas oznamoval do celého světa, že Československo má po provizoriu nového presidenta K.G. - sjednotitele.
25.června 1948 Pátek. Byla uspořádána dětská besídka na rozloučenou se školním rokem. Odpoledne byla pro děti ze škol z okolních obcí: Arnoltic, Bulovky, Habartic a Višňové. Večer pak byla pro dospělé. Byla to doposud největší besídka a návštěvnost! Na dobrovolném vstupném se vybralo 2.650,-Kč. Byly věnovány na promítací aparát. Program, který přilákal tak účast: písně,básně,zpěv a hlavně scénky. Do měšťanky odchází 9 žáků, propouštěcí vysvědčení dostali 3 žáci.
14-22.února 1948 škola uzavřena pro spalničkovou epidemii. Žactvo celý rok spořilo – přes 28.000,-Kč. Výsledek byl publikován v ,,Zemědělských novinách,, a rovněž hlášen v Libereckém rozhlase. V ,, Hlídce Frýdlantského okresu,,. Spolu s radostnou zprávou o pořízení zvukového promítacího aparátu zn. ,,Almo,, na úzký film 16mm. Stali jsme se první školou v okrese, která vlastní zvukovou aparaturu ( 39.400,-Kč), žactvo přispělo 6.230,-Kč – nejen za sběr a výtěžek z besídek.
30.6.1948 Počali elektrikáři s pracemi na čtyřvodičové přípojce pro kuchyni ,, Lidové školy zemědělské,,-( dva malé pokojíky vedle II.třídy). A na zasekání el. vedení do zdí v celé budově školy. Síť el. světel byla náležitě rozmnožena: v každé třídě 5 světel, na chodbě nahoře i dole, na chlapeckých záchodech, ve spíži, ve sklepě a na dvorku. Na dvorku byla zároveň zřízena motorová zásuvka pro každoroční řezání dříví. Celý náklad ( asi 23.000,-Kč), byl z polovice hrazen ,,LŠZ,,, pomáhali místní s řidícím ( vysekávání AP. Firma: Východočeské elektrárny ve Frýdlantě, pak firma ,,pan Vošurda,, z Raspenavy. Vymaloval všechny tři třídy, dvě místnosti ,,LŠZ,,. Zaplaceno 4.2058,20Kč. Tyto práce skončili 21.července.
Osvětlovací tělesa a žárovky dodala firma ,,Kubát,, z Frýdlantu. Za 3.500,-Kč. Po malířích přišli natěrači. Bylo natřeno celkem 18 vnějších oken tříd, která byla o loňských prázdninách vyměněna. Zaplaceno 5.234,-Kč.
16.7.1948 Konečně máme nové lavice! Firma ,,Kovona,, z Lysé nad Labem, za 46.000,-Kč, tuto částku dotovala ,,ZŠR,, v Praze ( 45.000,-Kč). Dovoz stál 1.100,-Kč. Místní rolník pan Rudolf Kolačný, velmi ochotně s traktorem a dvěma valníky dojel do Višňové na nádraží a zásilku dovezl. Ve 12 hodin přišlo hlášení a ve čtyři hodiny odpoledne měl být vagon prázdný! Díky pochopení ještě dvou občanů jsme celý náklad 35 školních lavic, dvě listové tabule, dva stolky a dvě židle, přeložili ve stanovené lhůtě na valníky a než se zešeřilo, stály již lavice ve třídách.
Hospodářům začaly žně. A tak sám řidící se svým tchánem rozebrali staré předhistorické lavice a oknem je vyházeli na dvorek, aby tak splnili poslední účel – dříví na zátop. Pak ještě uklízečka vzala vše načisto a týden před začátkem školního roku byla škola ,, jako z cukru,,!
Přípravné práce započaly pracovní schůzkou v kroužcích ( sdruženo několik škol), v našem případě v Arnolticích. Za dva dny byla pracovní schůzka všeho učitelstva ve Frýdlantě. Program: nové učební osnovy a všechny připomínky, platnost N.Š.Z.. od 1.9.1948.
Tak, jako loni, ani letos nebyly prázdniny časem odpočinku pro učitele. Po 5 týdnů pracovali na škole řemeslníci a těm muselo být pomáháno, aby trochu byl snížen rozpočtový náklad.
Každý den pracovali dva, tři, někdy i čtyři místní občané, vesměs zemědělci, aby měla akce náležitý úspěch, bylo upuštěno od oběžníků a sám pisatel těchto řádků, objížděl jednotlivé občany, buď pozdě večer, či časně zrána, požádal, někdy i poprosil, aby dobří lidé pomohli dobré věci! Jen ve dvou případech se setkal s neúspěchem. Celkem lidé přišli ochotně a udělali vpravdě velký kus práce! Bez jejich pomoci by tato akce byla sotva ukončena během prázdnin.
O pracovní morálce řemeslníků se nedá zrovna říci, že byla na výši!! Hodinová mzda kupříkladu elektrikářů činila však 31,30 Kč!!
Když začaly žňové práce, kterým letos nepřálo počasí, pomohli učitelé místním rolníkům celkem 56 hodin!

Tím uzavírám poslední kapitolu školní kroniky obecné školy v Pertolticích na konci roku 1947/1948. V Pertolticích, v úterý 31.srpna 1948 František Žalda - řidící učitel
Poznámka: Tento školní rok byl velice významný v životě naší školy. Lze se domnívat, že velkou zásluhu na tom měl právě pan Žalda.
( Materiál připravila kronikářka obce p.Marie Srpová)

VÝROČÍ OTEVŘENÍ MUZEA OBCE
Dne 31.8.2012 proběhla akce v našem malém muzeu. To slavilo pětileté výročí otevření. Byl prezentován přehled o všech akcích, které byly za výše uvedené období pořádány. Lákadlem byla též možnost, zalistovat si v originále školní kroniky. Návštěvníkům bylo nabídnuto malé pohoštění. Pozvání přijali hosté z obce i okolí. Z naší obce dorazili bohužel opět ,,jen,, skalní příznivci.

Hasiči opět soutěžili
Konec prázdnin a celé září byla organizována jedna soutěž za druhou . Naše družstva z toho ohromného množství vybrala tři, které se konaly v nejbližším okolí a na těch Pertoltice reprezentovala. Nejprve jsme jeli do Předlánec soutěžit v „Útoku naruby“. Při tomto útoku je veškerý materiál, potřebný k sestavení vedení od kádě až po terče složen nikoliv na základně, nýbrž u terčů a odtud se v opačném sledu útok tvoří. V netradičních, nenacvičených, disciplínách se nám vždy daří a ani tady jsme nezklamali. Ženy byly čtvrté a muži druzí.
Dne 8. září nás čekala okrsková soutěž ve Vísce. Čekalo nás malé zpestření soutěže. Pro nedostatek místa na louce vedle kulturního domu musela být soutěžní dráha upravena do pravého úhle. Tahle sobota byla tak neuvěřitelně smolná i přesto se nám sem tam něco povedlo. Mladší žáci byli po problému na rozdělovači na posledním druhém místě ve své kategorii a když starší žáci nemohli ani po delší době nasát vodu, mohli jsme tušit, že něco není v pořádku. I oni skončili druzí. Pak přišel na řadu útok z agregátu. Naši muži si špatně připravili materiál a nesešroubovali savice, což znamenalo, že stroj ani nepoužili. Teprve při pokusu žen jsme přišli na to, že nejde do výkonu. To vysvětlilo, proč perfektní útok starších žáků dopadl tak neslavně. V agregátu byla naše družstva na posledním 8. a 9. místě. Reputaci jsme si napravili až v požárním sportu s půjčenými stroji. Ženy byly druhé a muži třetí. Na další soutěž do Vsi jsme už jeli s opravenou a vyzkoušenou mašinou. Ale jako by nás smůla nechtěla opustit. Jak vzal strojník při útoku z agregátu za plynovou páku, stroj začal opět zhasínat. Přesto se mužům podařilo útok dokončit v druhém nejlepším čase. Ženy byly v agregátu čtvrté a v požárním sportu s půjčenou mašinou první.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje
Volby proběhly v pátek a sobotu - 12. a 13. října 2012.
V obci byl jediný volební okrsek.
Účast ve volbách byla v naší obci 38 %. Oprávněných voličů celkem 216 . Volit přišlo celkem 82 občanů.
1. Starostové pro Liberecký kraj 32 hlasů
2. KSČM 23 hlasů
3. Změna pro Liberecký kraj 11 hlasů
4. TOP 09 a Starostové 5 hlasů
5. ČSSD 3 hlasy
6. Národní prosperita 2 hlasy
7. ODS 2 hlasy
8. Česká pirátská strana 1 hlas
9. Volte Pravý blok -Cibulka 1 hlas

Dva odevzdané hlasy byly neplatné.Přílohy

1350328347_sb_drbnarijen012.pdf

1350328347_sb_drbnarijen012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 518,83 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Červnová bouřka má krátké trvání.


Pertoltice