Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopad slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

Josef Šlemr 87 let, Josefa Romancová 62 let, Helena Eflerová 59let
Josef Cyrus 58 let, Petr Vrátný 55 let, Jiřina Faciníková 51 let, Pavel Prousek 39 let, Miroslav Čejka 34 let, Kateřina Hrubá 24 let, Irena Závůrková 24 let, Tereza Dědečková 19 let, Jaroslav Soukup 16 let, Jiří Votrubec 14 let, Matěj Soukup 13 let, František Dvořák 12 let, Andrea Plesarová 12 let, Filip Lacina 10 let, Hovad Sabina 5 let a Miroslav Leo Stříbrný 3 roky.


Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili aktivně voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje. Účast byla poněkud slabší, svůj hlas nepřišli dát i ,,pravidelní,, voliči.

Viktor Podmanický
starosta obce

Zimní údržba komunikací
Zimní údržbu bude v letošním roce provádět na základě výzvy k předložení nabídek - pan J.Plesar, společně se svými osvědčenými spolupracovníky. Pokud budete potřebovat v této oblasti informace, či pomoc, volejte na tel.č.723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Snad nám počasí bude přát a zima nebude krutá a dlouhá. Plán zimní údržby komunikací v obci byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se neliší. Pro případ kalamity jsem oslovil pana M.Pilze, který nám, stejně jako v předchozím období, přislíbil pomoc.

Novela zákona o ochraně ovzduší (převzato)
Novela zákona o ochraně ovzduší přijde v platnost od 1. 9. 2012 a jsou zde vymezeny určité nevyhovující typy spalovacích zařízení, které mají být ke konkrétním datům nejprve staženy z prodeje a posléze i ukončeno jejich používání.

Jak to bude probíhat, např. formou revizí? Jakých kotlů se to bude týkat? Půjde i o krby, krbová kamna či kamna na chalupě? Jak lidé poznají, že jejich kotel, kamna či krb revizi podléhá nebo ne? A co plynové kotle? Ano, k revizím kotlů bude zřejmě ještě vydána upřesňující prováděcí vyhláška MŽP. Novela schválená ve Sněmovně říká, že revize budou provádět servisní firmy proškolené výrobcem. Revize se bude týkat všech kotlů a krbů v domácnostech o jmenovitém výkonu od 10 do 300 kW s teplovodním okruhem. Lidé budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi povinně. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 tisíc Kč. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca 1500 Kč. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.

Kolika domácností se opatření dotkne? Podle údajů z posledního sčítání lidu se to dotkne cca 650 tisíc domácností v ČR. Odhaduje se, že dnes cca 500 tisíc domácností používá do budoucna nevyhovující kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších cca 150 tisíc domácností má kotle z 3. nebo vyšší třídy, tedy v budoucnu vyhovujících.

Co přesně se bude v rámci revize zkoumat, co měřit? Když kotel neprojde, zakáže revize jeho další využívání? V rámci revize by se měly zkoumat definované hodnoty, zejména účinnost zařízení a emise CO. Od 1. 9. 2022 jsou domácnosti, které pro vytápění používají kotle na tuhá paliva od 10 do 300 kW, povinny prokázat, že jejich zařízení splňuje parametry minimální účinnosti a maximálních emisí nejméně na úrovni 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Pokud zákazník po 1. 9. 2022 při revizi neprokáže to, že jeho zdroj splňuje emise alespoň 3. třídy, pak mu za to může být vyměřena pokuta až 50 000 Kč. Formálně nebude mít zákaz své zařízení používat, ale za jeho používání bude platit vysoké pokuty.

Jaké sankce budou hrozit na porušení tohoto zákazu? Pokuta 20 tisíc za to, když zákazník nepředloží po 1. 1. 2017 revizi svého kotle, pokuta 50 tisíc od 1. 9. 2022 pokud se při revizi prokáže to, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A pokuta 50 tisíc za to, pokud bude v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpad, uhelné kaly, apod.).

Jaké typy kotlů budou povoleny? Píše se, že vesměs s automatickým přikládáním – jak tomu bude u těch na dřevo? Budou nové kotle ekonomičtější?
To je pouze část pravdy. Vedle kotlů s automatickým přikládáním to budou ještě zplynovací kotle na dřevo a dřevěné brikety, které mají ruční přikládání, avšak parametry 3. a vyšší třídy ČSN EN 303-5 většina výrobců splní. Dnes je možno prodávat kotle splňující parametry 1., 2. nebo 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Ročně se v posledních 5 letech v ČR prodávalo cca 40 tisíc kotlů na tuhá paliva a z toho cca 75 % jsou kotle z 1. nebo 2. třídy. Od 1. 1. 2014 bude povoleno prodávat kotle pouze 3. třídy a vyšší. Tedy do dvou let bude zákaz prodeje cca 75 % dnes prodávaných kotlů. Na uvedené opatření dokáže většina výrobců pružně zareagovat. Od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat kotle pouze 4. třídy a vyšší. Tyto třídy sice ještě nejsou schváleny pro Českou republiku – jsou v přípravě, lze však přesně odhadnout jejich parametry díky platné legislativě našich západních sousedů. Parametry 4. a 5. třídy pohodlně splňují prakticky všechny kvalitní automatické kotle na pelety. Parametry 4. třídy dnes splňuje pouze několik českých výrobců automatických kotlů na uhlí, odhaduji, že pouze 1 až 2. Předpokládá se, že z trhu mohou zcela zmizet kotle na uhlí s ručním přikládáním. Parametry 4. třídy také s vysokou pravděpodobností splní většina výrobců zplynovacích kotlů na kusové dřevo, tedy s ručním přikládáním.
Novela povede zcela jistě k prodeji výrazně provozně hospodárnějších kotlů. U dnes prodávaných kotlů stačí dosáhnout účinnost 55 %, aby bylo možno je legálně prodávat. Kotle z 3. třídy musí mít minimální účinnost 73 % a kotle ze 4. třídy budou muset mít minimální účinnost 82 %. Nové kotle nebudou jen účinnější, ale také budou vypouštět řádově méně emisí. Například běžné kotle na uhlí z 1. třídy (dnes nejvíce prodávané i používané v domácnostech) emitují CO běžně na úrovni okolo 9 tisíc mg/m3. Kotle ze 4. třídy budou moci emitovat maximálně CO na úrovni 1 tisíce mg/m3.

Jaké jsou cenové relace „starých“, ekonomicky nevyhovujících kotlů a nových, které projdou revizí?
Cena za běžné kotle z 1. nebo 2. třídy (do budoucna nevyhovující) se pohybuje mezi 20 až 25 tisíci Kč. Cena za zplynovací kotle na kusové dřevo splňující parametry 3. i 4. třídy se bude pohybovat od 35 tisíc Kč a výše. Cena automatických kotlů na pelety nebo na uhlí splňující parametry 3. nebo 4. třídy se bude pohybovat od 60 tisíc Kč a výše.

Jaké řešení budou mít lidé, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení ekologičtějšího kotle? Pomůže stát dotacemi? Kde a jak se bude žádat? Komu bude vyhověno, komu ne? Jak vysoká bude dotace? Dlouhodobě se jedná o tom, že ze SFŽP se stane „Zelená banka“, která bude občanům půjčovat na pořízení nových technologií. U dotací není dnes dostatek informací o tom, co a jak by mohlo být do budoucna podporováno. Není jisté, že nějaké dotace na nové kotle budou. Je ale pravděpodobné, že by SFŽP měl do budoucna peníze půjčovat.

Jaký je rozdíl mezi starými a novými krbovými kamny? Když se staré zakážou, že jsou neekologické, za jaké je vyměnit? Na krbová kamna se budou vztahovat velmi podobné měřítka jako na kotle. Prodej stávajících zařízení s účinností 55 % a výše bude zakázán stejně jako u kotlů a od 1. 1. 2014 (resp. 1. 1. 2018) budou muset prodávané zařízení splňovat parametry 3. (resp. 4.) třídy.

Může nové opatření zabránit tomu, aby lidé nepřikládali neekologické topivo? I do nového kotle lze snad přiložit plastovou láhev. Český národ je národem kutilů, takže nové opatření nemůže na 100 % zaručit úplné zastavení topení odpady. Toto opatření ale ve většině případů povede k používání předepsaných paliv – ať už technologií kotle, hrozbou pokut, nesplněním povinných revizí, nebo propadnutím záruky či vracením dotace, pokud byla při nákupu kotle použita. Je to určitě významný posun od stavu, kdy jeden nepřizpůsobivý občan dokáže svým jednáním zamořit půlku vesnice.

Jak budou probíhat kontroly plnění nového opatření? Budou hrozit nějaké pokuty? Budou kontroloři moci navštěvovat kotelny? Nový zákon ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady požadovat po občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí (například v Německu). Pokuty jsou vysvětleny výše. Revize budou potřebné například i pro pojišťovny. Na kotle nesplňující zákonem definované parametry nebo kotle bez revizí nebude nárok při uplatnění případných pojistných plnění.
Skoro 500 tisíc domácností v ČR musí během 10 let (do 1. 9. 2022) vyřešit, jak nahradit své stávající kotle z 1. nebo 2. třídy a mít doma zařízení, které bude mít parametry minimálně 3. třídy. Jestli jim k tomu pomůže nějaké funkční pokračování dotace Zelená úsporám, teprve uvidíme.

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN
(práce z lana)
 odstranění odumřelých větví
 začištění ran a zlomů
 redukce v blízkosti staveb
 sekání travních ploch
 BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ
RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH výsadeb
tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.

Vývoj nehodovosti na území obce Pertoltice v letech 2007 – 2012
Počet nehod – celkem 60. Počet usmrcených 2 , počet nehod s následky na zdraví 16, těžce zraněno 5 osob, lehce zraněných 17 osob, počet nehod pod vlivem alkoholu 0, nejvíce nehod se stalo v sobotu – 14 ( naopak nejméně v úterý – 5). Počet nehod na silnici I/13 – 52 a na silnici č.357 – 4 nehody. Nejčastější příčinnou byla snížená viditelnost, rychlost – nepřizpůsobení povaze a stavu vozovky.Přílohy

1351622856_sb_drbna11_012.pdf

1351622856_sb_drbna11_012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,12 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.


Pertoltice