Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

Česlav Hejl 83 let, Lidmila Hofmanová 77 let, Milada Marková 69 let, Jiřina Novotná 66 let, Jaroslava Pánisová 66 let, Vladimír Srp 66 let, Josef Šlemr 64 let, Antonie Bryknerová 63 let, Martin Valent 62 let, Marie Srpová 61 let, Jana Mlejnková 60 let, Jindřich Bouma 58 let, Josef Šíma 53 let, Eva Vrátná 51 let, Eva Šantrochová 48 let, Tomášová Silvia 48 let, Luboš Höfler 41 let, Anna Prousková 41 let, Jozef Reiniš 40let, Jana Richtrová 38 let, Lenka Dornemannová 35 let, Šárka Severýnová 34 let, Jaroslava Lopuszynská 33 let, Veronika Francová 33 let, Miroslav Krivčík 27 let, Viktor Podmanický 26 let, Petr Mencl 20 let, Roman Pospíchal 19 let, Markéta Valášková 15 let, Martina Lacinová 13 let, Barbora Němcová 9 let, Tereza Guttenbergová 5 let, Petr Nicolas Kodeš 5 let a Rozárka Guttenbergová 2 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme.Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.


OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Co je nového kolem otevření pískovny v Dolních Pertolticích?
V této oblasti je přerušen proces povolování otevření dobývacího prostoru v plánované lokalitě. A to na dobu nezbytně nutnou ke zapracování připomínek do studie EIA, kterou požaduje doplnit – aktualizovat Báňský úřad v Liberci. Není nám známo ( a to ani po telefonickém rozhovoru s panem Šedou – žadatelem), termínování jednotlivých dalších kroků, či úkonů. Náš obecní úřad obdržel pouze informaci o pravděpodobném ukončení procesu povolování, a to v říjnu nebo listopadu tohoto roku. Opravdový výsledek bude však zcela záležet na četnosti podaných odvolání a podobně. Lhůta se pak může o dost prodloužit. V průběhu následujícího období.

AKTUÁLNĚ
Obecní úřad Pertoltice
pořádá V. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 4.5.2012
Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 10.10.2012.
Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou, která bude složena ze zástupců občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami.
Soutěž se pořádá již pátým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2012
- příprava dalšího zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – přípravy na prodej pozemků – aktualizace webových stránek,
stavební řízení – legalizace staveb v majetku obce, práce na dotačních žádostech a přípravách všech plánovaných akcí.

Níže uvádíme výtah ekonomických informací ze Závěrečné zprávy o stavu obce za rok 2011.


MUZEUM OBCE
Nejnovější akce muzea obce - ŠKOLNÍ KRONIKA 1945 – 1981
Zahájení v Muzeu obce Pertoltice se koná dne 1.6.2012 - 10:00 hod až 11:00 hod
Od 2.6.2012 do 31.8.2012, pak máte možnost nahlédnout do zápisů v nalezené školní kronice, kde mimo školních záznamů jsou zachyceny i události v obci od války, až po rok 1968. Zápisy v kronice končí rokem 1981, kdy byla škola uzavřena. Přiloženy jsou též autentické fotografie!
Návštěvu nahlaste předem na telefon 721 901 658.
Zároveň žádáme všechny občany obce o to, aby pokud vlastní fotografie, či jiné materiály, které se vztahují k tématu historie naší obce, je poskytli ke zkopírování. Popřípadě je věnovali k založení do kroniky naší obce.
Paní Marie Srpová kronikářka obce Pertoltice

Výsledky soutěže
Muzeum obce ve spolupráci s obecním úřadem pořádalo soutěž pro všechny občany naší obce:
,, O NEJ – KRASLICI,, - děti do 18 let II.kategorie: Dospělí + senioři
Vyhlášení výsledků bylo provedeno v sobotu dne 15.4.2012! V prostorech muzea od 10:00 hod -11:00hod. Každá kraslice byla odměněna dárkem! Kraslice budou vystaveny v muzeu při výstavě o tradicích v obci.

Obecní úřad Pertoltice pořádá
V. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Téma: „ Myslivost “

Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:

A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha
Kategorie: 1. věk 5 - 8 let 2. věk 9 - 12 let 3. věk 13 - 15 let 4. věk 15 a více let

B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika Kategorie: 1. věk 5 - 8 let 2. věk 9 - 12 let 3. věk 13 - 15 let a 4. věk 15 a více let

Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích. A to do 10.09.2012. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců případných sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnoval Obecní úřad Pertoltice, popřípadě sponzoři.
Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti. Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický starosta obceTak trochu k myslivosti. O nás.
Když máme mluvit o nás, jako o myslivcích, tak musíme začít od těch samých mysliveckých začátků. Když se chce jinoch státi myslivcem, musí se stát nejdřív mužem. Dřív ho myslivci mezi sebe řádně nepustí. Sice může chodit a pomáhat, může také krmit, ale flintu do ruky dostat nemůže. Jak má doma ale tatíčka myslivcem, tak je jasné, že si i potajmu někde bokem vystřelí. Nejdříve si musí doma domluvit, že mu dají na flinty a na vybavení. Jednu flintu mít je málo, protože už ví, že ne všecko se může střílet jedním střelivem. A proto, aby se mohl vyžívat více, musí mít nejen brokovnici, ale na srnčí, divočáky i daňky, potřebuje kulovnici. Samozřejmě že k tomu i náboje. A každá rana něco stojí, i ta do luftu. K tomu dalekohled, dobré boty, zelený ohoz jak letní, tak do nepohody. I do zimy. Myslivci jsou prazvláštní tvorové. Když sa blíží večer, už ho to táhne ven.
Babičky sice povídaly že je lepší chodit do lesa, než do hospody. Ale prý i tam se musí. Celé léto chodí ven, jako že chodí, pořád cosi sleduje, nikomu nechce povědět co, a jeho aktivita naroste až venku začne podzim. To je prý začátek hlavní lovecké sezony. Hony, čekané, krmení, naháňky a furt jenom ven.
První a poslední platný zákon platný po desetiletích a který díky bohu nezměnil žádný režim, i když se o jeho úpravy snažil:

Co stvořil Bůh, to cti a opatruj, to myslivče buď provždy zákon tvůj!
Pak následuje pasování na myslivce kdy jeden z představitelů spolku, převážně myslivecký hospodář loveckým nožem, kladením na rameno nového myslivce, který před ním klečí, takto jej oslovuje :

První úder jednou provždy praví, dobré zachovávej myslivecké mravy! Druhý dávám k tvému nabádání buď tím, kdo zná a přírodu chrání! Třetí vedu jménem všech svých druhů.
Lovu zdar, a vítej v našem kruhu!

A protože je to obřad naprosto vážný, všichni přítomní jej bedlivě pozorují, tak ve většině jim vyprahne v krku, a to je příležitost pro čerstvě pasovaného, aby se dobře zapsal.
K dobrým mravům v myslivecké společnosti patří i Myslivecké desatero i Myslivecký slib, které budou Vám ve vší vážnosti předloženy. Dokončeme ještě dnes tu dobrou náladu, která je po pasování, a řekněme si jedno prastaré přísloví, které k životu a myslivosti patří:
Chceš –li být šťastný jeden den, ožer se.
Chceš –li být šťastný jeden rok, ožeň se.
Chceš –li být šťastný celý život, staň se myslivcem!

Také se praví:
Jedna rana – maso, dvě rany - asi maso, tři rany - ho…

Po skončení lovu a odložení zbraní patří něco na žízeň a na zahřátí. I za to poplácání po rameni ,a potřepání rukou LOVU ZDAR , se platí. Takový je kolorit myslivecké etiky. Než začne lovecká sezóna , to když končí léto a domáhá se moci zima, tak je povinností každého myslivce mít své krmící zařízení naplněné voňavým senem, a sůl ta musí být v solisku po celý rok. Když není, tak urychleně doplnit. Zvěř nemá možnost si doplnit zásoby na zimu v supermarketu nebo v maličkém obchůdku. Ta čeká na myslivce, že jí přinese. A když není, tak strádá a trpí hladem. Zvlášť když napadne větší vrstva sněhu. Dokud nemusí a najde si potravu sama, do krmelců nechodí. A jak se krmí, je poznat na jaře na fyzické kondici zvěře, na velikosti trofejí, ale i na počtu padlé zvěře.

Lovecká sezóna končí Silvestrem, po Novém roku zase jen krmení, doprav jej do lesa nebo do polí ke krmícím zařízením třeba na hřbetě, tam tě kdosi čeká. V předjaří ještě výroční rokování o zhodnocení roku uplynulého, trochu pohledu co nás čeká, co musíme opravit, nebo co jsi zbudujeme nového, kde na to vezmeme.

Vynechal jsem úmyslně jeden ze světlých bodů mysliveckého roku. Tím není nic jiného než Poslední leč. To je ta akce, kdy převážně po hlavním honu se odloží flinty, myslivci se naparádí, v mysliveckém tónu si vyzdobí i shromažďovací místnost, řádně se napucují, předtím doma sekají dobrotu. A na ten slavnostní večer přivedou své drahé polovičky jak legální, tak teprve kamarádky. Připraví si dobré jídlo a pití, pozvou si nějakou hudbu, aby tímto večerem odplatili svým nejbližším všechny ty chvíle, kdy místo práce doma, nebo v přítomnosti svých nejbližších zameškali v lese nebo na honě. Začíná se mysliveckým chorálem LOVU ZDAR, LESU ZDAR…….. Pak tancem a zpěvem , při cinkání příborů a pak skleniček, se dospěje k bodu patřícímu každé poslední leči, a to je Myslivecký soud. Zde se vyhlásí tribunál, kterému předsedá většinou král honu, vzpomenou se prohřešky střelců a jsou vyneseny tresty. Přísné a neodvolatelné. Bývají to chvilky veselé, zvedne se nálada a při tanci a zpěvu se pokračuje podle libosti a výdrže až do časných ranních hodin.

Co říci závěrem:
Myslivost je dřina, a myslivost není jen ta střelba. Pobyt v přírodě, kde můžete chodit denně na jedno místo a vždy budete vidět něco nového, něco jiného než včera. Pozorovat přírodu, pozorovat zvěř i ptactvo, pozorovat jak všech raší, kvete, odkvétá a ukládá se k spánku, tak pozorujete, jaký je koloběh roku. Sledujete jak se v přírodě objevuje nový život, jak je skotačivé i to jejich mládí, jak to roste a jak to stárne. A než zmáčknete spoušť na vyhlednutou a obeznanou zvěř, tak musíte myslet, zda splňuje všechny podmínky, že vy ji můžete ulovit. Zmáčknutí spouště je neodvolatelné, a proto musí být dobře promyšlené.

Kdo jsou Starostové pro Liberecký kraj
Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) vzniklo před krajskými volbami v roce 2008 a je seskupením starostů a dalších komunálních politiků, kteří chtějí společnými silami změnit a zlepšit život v Libereckém kraji.
Ve volbách do krajského zastupitelstva (2008) získalo SLK 13,78 % hlasů a obsadilo tak 7 mandátů v zastupitelstvu. Opoziční zastupitelé zvolení za SLK „bojují“ zejména proti netransparentnímu rozdělování veřejných prostředků (tzv. porcování medvěda) či proti neefektivnímu vynakládání peněz na jednorázové akce. Nyní každý měsíc po zasedání zastupitelstva hnutí vydává „Zprávu ze zastupitelstva“, která je rozesílána všem starostům/tkám Libereckého kraje a dále je umísťována na tomto webu. V roce 2010 se v České republice konaly komunální volby, do kterých se SLK také zapojilo. Hnutí mělo přímé zastoupení či podporovalo kandidátky ve 47 obcí kraje.

Volební program SLK
„Chceme odpovědný, transparentní a vstřícný Liberecký kraj“

Volební program Starostů pro Liberecký kraj bude vycházet z těchto pěti základních tezí:

 Odpovědné hospodaření Libereckého kraje bez dalšího zadlužování
Prosazení otevřených veřejných zakázek jako prostředku k úsporám veřejných peněz
Zastavení nesystémových dotací

 Průhledné a zodpovědné rozhodování Libereckého kraje
Zveřejňování všech smluv a finančních toků dokumentů na webu kraje
Podklady pro jednání zastupitelstva jsou veřejný dokument
Jasný systém pro fungování krajských firem a společností

 Liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům
Obce, občané, neziskový sektor a zaměstnavatelé jsou naši partneři
Jasná pravidla pro rozhodování o grantových programech
Podpora veřejné dopravy

 Obnova majetku Libereckého kraje
Investice do škol, zařízení sociálních služeb a nemocnic jako priorita rozpočtu
Efektivní opravy krajských silnic

 Odstranění škod na majetku kraje způsobených povodní v roce 2010

Vakcinace - očkování štěňat a dospělých psů
Vzhledem k tomu, že se na mě obracejí naši spoluobčané s dotazy ohledně nemoci psů, jejich očkování a s ním i spojené zákonné normy, jsem přistoupil k napsání tohoto článku. Samozřejmě jsem čerpal z odborné literatury a níže psané věci, konzultoval se svými veterinárními lékaři MVDr. Petrem Hrochem a MVDr. Danielou Novotnou.
Štěňata získávají malé množství protilátek od matky prostupem přes placentu a pak především mlezivem v období 24 hodin po narození. Tyto protilátky udržují vysoké hladiny v krvi štěněte přibližně do 6 týdnů věku a poté postupně klesají. Po šestém týdnu věku proto začínáme s vakcinací. První vakcinace však může být ještě likvidována zbytky mateřských protilátek a tím vzniká tzv. imunitní okno. Proto je nutné vakcinaci opakovat za 21-28 dní, kdy již u štěněte žádné mateřské protilátky nejsou. U štěňat se provádí vícenásobné očkování, protože imunitní systém štěněte je vyzrálý až po dvanáctém týdnu věku. V tomto období je již mládě vakcinováno potřetí.

Základní vakcinační schéma štěňat a dospělých psů
6 - 9 týdnů věku – DP (+C) nebo DHPPi (+C)
9 - 12 týdnů věku – DHPPiL (+C)
12 - 15 týdnů věku - DHPPiL (+C) nebo po 3.měsíci věku i DHPPIL+R
dále..................celoživotně vždy po 1 roce - DHPPiL+R..........................

Nemoci, proti kterým se vakcinují psi v základním očkovacím schématu
Psinka - D

Velmi nebezpečné virové onemocnění, projevující se ve třech základních formách: slizniční, střevní a nervové. Forma plicní se projevuje výtoky z nosu, kašláním až zápalem plic - pneumonií. Střevní forma způsobuje průjmy a zvracení, nervová navozuje křeče až ochrnutí. Může mít však i kožní projevy - ztluštění a ztvrdnutí polštářků na tlapkách. Většinou se nejdříve projevuje vysokými teplotami, které po 2-3 dnech ustoupí. Pes bývá malátný a zpravidla nepřijímá potravu. Téměř vždy je onemocnění provázeno zánětem horních cest dýchacích, kašlem a zánětem spojivek s hnisavým výtokem z očí. Pes může zvracet, mít průjem, někdy až krvavý. Přenáší se kontaktem s nakaženými psy nebo jejich sekrety. Zvláště vnímavá jsou štěňata, ale onemocnět mohou i starší zvířata. Onemocnění je neléčitelné! Některými medikamenty je možno pouze tlumit příznaky,ale většinou má průběh smrtelný.
Infekční zánět jater - H
Onemocnění postihuje zejména játra a projevuje se žloutenkou, výraznou bolestivosti břicha, průjmem, zvracením. Postiženy mohou být i oči, kdy dochází k zákalu rohovky, mohou se objevit krváceniny na sliznicích.
Parvoviróza - P
Vysoce nakažlivé onemocnění projevující se krvavým průjmem, zvracením; často končí úhynem zvířete. Nejvyšší riziko nákazy je u štěňat. Zdrojem nákazy je trus nemocného zvířete.
Parainfluenza - Pi
Je to infekce s méně závažným průběhem, která je však velmi nakažlivá a snadno se přenáší z jednoho psa na druhého přímým kontaktem, ale i prostřednictvím vzduchu. Zvyšuje riziko zápalu plic. Onemocnění, jinak zvané „psincový kašel“ se zpočátku projevuje suchým kašlem, dávením a horečkou. Druhotné bakteriální komplikace mohou později postihnout i plíce a způsobit jejich zánět. Vakcinace poskytuje dostačující ochranu zvířete.
Leptospiróza- L
Jedná se o bakteriální onemocnění. Rezervoárem onemocnění jsou divoce žijící zvířata (hlavně potkani a myši). Pes se nakazí přímo od nemocných zvířat nebo pitím kontaminované vody znečištěné močí postižených hlodavců. Mezi hlavní příznaky patří vysoké horečky, žloutenka, krváceniny na sliznicích, krev v trusu a následné selhání ledvin. Jedná se o tzv.zoonózu neboli onemocnění přenosné na člověka a je vysoce nakažlivé - např. Weilova žloutenka.
Vzteklina - Rabies (Lyssa) - R
Je smrtelné onemocnění přenosné na člověka. Příznaky vztekliny jsou velmi proměnlivé. Nemoc se přenáší slinami nakažených zvířat a manipulací s uhynulými těly. Projevuje se především jako zvýšená slinivost a agresivita, ztráta plachosti, ochrnutí a nemohoucnost. V ČR je vakcinace u psů povinná od 6-ti měsíců věku a začít vakcinovat můžeme od ukončeného 3 měsíce stáří psa.

!!!Novinka!!! Od 1.7.2008 byla v ČR zrušena povinnost každoroční vakcinace psů proti vzteklině,ale tato byla nahrazena povinností mít psa v imunitě proti vteklině. V praxi to znamená,že při použití určitých druhů vakcinmůže být revakcinační interval pro vzteklinu až tříletý( Nobivac R a Rabisin) nebo dvouletý nebo i každoroční !!! Vždy je směrodatné , jaký termín Vám Váš veterinární lékař napíše do očkovacího průkazu za označení použité vakcíny do kolonky „Platí do“ nebo „Příští návštěva“.

Nemoci, proti kterým lze psa očkovat nadstandardně
Koronaviróza - C

Jde o akutní průjmové onemocnění. Onemocnění virového původu se vyskytuje zejména u štěňat do 1 roku věku, především ve velkých chovech především v útulcích apod. Nejvíce vnímavá jsou štěňata ve věku 6 - 9 týdnů. Onemocnění se přenáší trusem infikovaného jedince. Na trhu jsou účinné inaktivované vakcíny. Vakcinace se zařazuje do vakcinačního schématu dle nákazové situace a po první vakcinaci následuje revakcinace za 3 - 4 týdny a dále vždy po jednom roce.
Infekční laryngotracheitida+ komplex psincového kašle
Nemoc je obzvláště vysilující pro plemena se slabou průdušnicí a pro starší jedince. Přenáší se kontaktem s nakaženými psy či jejich sekrety. Projevuje se suchým až záchvatovitým kašlem a dávením. Intranasální vakcína podávaná formou tekutiny aplikované na nosní sliznici účinkuje až devět měsíců. Tato vakcinace nepatří do běžného vakcinačního schématu, ale pokud Váš pejsek chodí na výstavy, cvičáky nebo pobývá v hotelích pro psy, lze očkování jen doporučit.
Tetanus
Vakcinaci dopručujeme u loveckých a pracovních plemen psů, popř. u psů, kteří se vyskytují ve společnosti koní.
Lymská borelióza (lymeská borreliosa) - B
Na rozdíl od lidí mají psi i kočky tu výhodu,že vakcína proti lymské borelióze pro ně je. Jedná se o bakteriální onemocnění přenášené veškerým krevsajícím hmyzem.Vakcinace této choroby je vhodná zejména v oblastech se zvýšeným výskytem tohoto onemocnění a to zejména u psů (ale dnes i koček), kteří se nahr. hojně pohybují venku, nebo jejichž majitelé odmítají pravidelné preventivní ošetření proti klíšťatům, komárům a pakomárům.

Pár rad na závěr
 Týden před očkováním by měl být pes odčervený, v okamžiku očkování by měl být bez zjevných příznaků nemoci - tedy bez teploty, nechutenství, průjmu nebo zvracení. Neočkují se háravé a březí feny a psi léčení antibiotiky.
* Na většině hromadných akcích s účastí psů je vyžadováno minimálně očkování proti vzteklině, spíše však očkování rozšířené - ať už se jedná o školní výlet dětí s jejich psy, o sportovní kynologické závody, psí výstavy včetně voříškiád apod. Rovněž ubytování psa na přechodnou dobu v psím hotelu nebo penzionu je podmíněno příslušným zápisem v očkovacím průkazu.
* Štěně, které ještě nebylo očkované, by nemělo přijít do styku s cizími psy ani prostředím. Pokud u veterináře nejsou dvě čekárny (pro zdravé a nemocné psy), raději ho držíme na klíně.
* Po očkování by pes neměl být zatěžován. Chovatel musí dávat pozor, zda se neobjeví příznaky alergické reakce.
* Štěňata až do ukončení kompletní vakcinace nevodíme ještě 14 dnů do rizikového prostředí, jakým jsou cvičiště, výstavy a frekventovaná místa k venčení.

Místostarosta obce Pertoltice
Hovad Vladimír

MDŽ
První březnovou středu uspořádalo SDH Pertoltice ve spolupráci s Obcí Pertoltice a Červeným křížem oslavu MDŽ pro maminky a babičky z vesnice. Slavnostní odpoledne zahájil místostarosta obce Vladimír Hovad spolu představitelkou hasičů Olgou Čepelíkovou krátkým přáním všem ženám k jejich svátku. Pak zatančili nejmladší hasiči s plyšáky na skladbu od Michala Davida. Po kratičké pauze následovalo taneční vystoupení tří starších žaček. Ty svou choreografii samy také vymyslely, a proto byly odměněny uznalým potleskem. Při posledním vystoupení se vyřádily všechny děti, které na oslavu přišly, i ty, co s mladými hasiči vystoupení nenacvičovaly. Klasický Ptačí tanec totiž zvládne snad každý. V puntíkatých sukýnkách to dětem slušelo. Mezi ptáčaty pobíhala velká slepice a ženy se dobře bavily. Na závěr svého vystoupení mladí hasiči ještě zazpívali své oblíbené hasičské písničky a spolu s panem místostarostou rozdali ženám dárky. Na oslavu přišlo dvacet žen a jediným mužem zde byl pan místostarosta. Oslavenkyně poseděly při dobrém občerstvení na hasičské zbrojnici až do večera.

Krásnolesský víceboj
V sobotu 21. 4. 2012 se mladí hasiči z Pertoltic zúčastnili soutěže v Krásném Lese. Krom každoročních stálic jakou jsou družstva z Frýdlantu, Višňové nebo Nového Města se na soutěži objevila také spousta nováčků z Frýdlantska – Bílý Potok, Hejnice, Ves a dokonce i družstvo ze za kopce SDH Horní Hanychov. V kategorii mladší žáci soutěžilo 13 pětičlenných družstev a starších žáků jedenáct.
Naše mladší děti si vedly dobře v tajné štafetě, kde každý musel zdolat nějakou překážku. Zejména běh v rybářských botách se nám povedl. Naopak se jim nevydařilo vázání uzlů. Na jedničku zvládly jen dva uzle z pěti. Starší děvčata opět mistrně odběhla štafetu dvojic, naopak při útoku na sucho s překážkami dvakráte shodila laťku, pod kterou měla podběhnout, a možná právě toto zaváhání způsobilo, že skončila těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Mladší žáci z Pertoltic byli osmí.

Hoří …
V letošním roce musela naše jednotka hasičů vyjíždět už ke dvěma požárům. V březnu vyrazili hasit louku do Habartic. Oheň však naštěstí nepřeskočil hranice s Polskem a tak jednotka na místě sloužila jen jako pojistka. Ve svátek práce hořel les na Horní Bulovce. Tady se naši hasiči ve třiceti stupňovém vedru a plné ústroji řádně zapotili. Požár nebyl velký. Mýtinka o rozloze zhruba 50 m2
byla uhašena během třiceti minut. Na místě bylo 5 cisteren.
Kromě ostrých zásahů se hasiči vzdělávali také v rámci cvičení a školení. Na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou si zopakovali, jakým způsobem se plní vodou hasičské letadlo značky PZL M 18 A Dromadér. Při velitelském dni ve Frýdlantě probrali, krom jiného, problematiku hašení fotovoltaických elektráren, které se na střechách domů objevují stále častěji. Úskalím při jejich hašení je, že jsou za světla stále pod proudem a nelze je vyřadit z činnosti. Strojníci se sešli na celodenním školení v Předláncích.

Májka
V předvečer pálení čarodějnic stavěli hasiči na návsi tradiční Májku. Smrkový kmen zbavili kúry, převezli na autobusovou zastávku a připevnili na něj ozdobený vršek z břízy. Staré ráfky z kol už docházejí a tak jsme letos kruh Májky vyrobili z kusu drenážní trubky. Pak přišel ten nejtěžší bod, Májku postavit. Chlapi si věřili a zkusili ji postavit jen holýma rukama, ale už po krátké chvilce uznali, že to je nemožné. Na pomoc jsme tentokrát přijeli s hasičskou Avií. Pak už šlo vše hladce. Májka zapadla do připraveného otvoru.
Celý měsíc bude zdobit naši náves.
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice vás všechny zve na její slavnostní pokácení, které proběhne 2. června 2012 od 20:00 hodin na autobusové zastávce. Zábava pak bude pokračovat na fotbalovém hřišti až do pozdních nočních hodin. Více se dozvíte z plakátů.

Soutěž CTIF
V neděli 6. května jsme s mladými hasiči vyrazili do Frýdlantu sbírat body do celoročního hodnocení na soutěž v technických disciplínách CTIF. Disciplíny CTIF – útok a štafetu – plní pouze družstva starších žáků ve věku od 11 do 15 let. V našem kraji je soutěž pojata jako celookresní, takže se jí účastní i družstva z Liberecka. Do Frýdlantu dorazilo 16 týmů. Do družstva jsme museli zařadit i mladší děti (i sedmileté), abychom jej doplnili do devíti členů a tak našim cílem bylo neskončit úplně poslední. První disciplínu – štafetu CTIF - jsme běhali na stadionu ve dvou drahách. Naším soupeřem byl při obou pokusech Frýdlant, který nakonec soutěž vyhrál. Hodně nám to pomohlo. Jejich borci svým výkonem povzbuzovali naše děti. Překážky na trati jsme překonali bez trestných bodů a druhý lepší pokus nás vynesl na 11. místo. Druhou disciplínu – útok CTIF – jsme plnili na cvičišti pod zámkem. Tato disciplína je z těch hasičských nejsložitější a zahrnuje téměř všechno, co se děti učí. Stříkají při ní do terčů z ruční stříkačky, vážou uzle, roztahují hadice, překonávají překážky a uplatní i pořadový výcvik. V prvním pokusu jsme si vybrali všechnu smůlu, nasekali spoustu chyb a i přes veškeré úsilí a odhodlanost pumpařky Báry Němcové a proudaře Tomáše Prchala se nepodařilo nastříkat jeden terč. Za tento pokus nám rozhodčí psali „nesplněno“. Při druhém pokusu jsme provedli změnu v sestavě a náš výkon byl o 100% lepší. V této disciplíně jsme skončili na 15. místě.Přílohy

1337005837_sb_drbna_5_012.pdf

1337005837_sb_drbna_5_012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 606,78 kB

1337005837_sb_drbna_5_012.pdf

1337005837_sb_drbna_5_012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 606,78 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.


Pertoltice