Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

Margita Popelková 87 let, Alexandr Keller 75 let, Blažena Neufusová 70 let, Hana Hamalčíková 69let, Jana Votrubcová 63 let, Blažena Špátová 57 let, František Kloz 52 let, Eva Holzhauserová 50 let, Ladislav Plesar 47let, Josef Richtr 43let, Zdeněk Voňka 41let, Kamila Mlejnková 38let, Zbyněk Holeček 36 let, Anna Naske 36 let, Jindřich Plesar 35 let, Pavel Horáček 31let, Höflerová Kateřina 28 let, Miloš Faciník 25 let, Ondřej Bílek 23 let, Michaela Kulmanová 21let, Kateřina Hofmanová 12 let, Jan Novotnyj 9 let, Sára Guttenbergová 7 let, Darina Čejková 5 roky, Eliška Čepelíková 5 roky a Höflerová Daniela 4 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.


SLOUPEK STAROSTY
Rád bych touto cestou poděkoval za milé pozvání na výroční členskou schůzi, kterého se mi dostalo od Mysliveckého sdružení Dolní Pertoltice. Konala se v sobotu dne 24.3.2012. Jako vždy byla atmosféra celého dne (tentokráte v Černousích), skvělá a setkání bylo velice příjemným vybočením z běžného běhu dní. Přeji do dalšího období všem členům sdružení mnoho zdaru!
Viktor Podmanický starosta obce

Opět ty odpady!
Jedním z důvodů, proč bude nezbytné v budoucím období navýšit poplatek za likvidaci odpadů v naší obci, a to všem občanům i majitelům rekreačních objektů, je i neukázněnost několika občanů, popřípadě návštěvníků naší obce ( majitelů chalup i chat). Opět někdo z poloviny naplnil kontejner na domovní odpad stavebním materiálem – lépe řečeno stavebním odpadem. Již v předchozím roce jsme nalezli hned několikrát stavební odpad ( zbytky zateplovacího materiálu, lino, koberce, dlažby a obkladů, dožitá sanitární zařízení....apod). Nikdo nikoho neviděl, tedy původce neznámý. Jde jen odtušit. Hned po pátečním svozu domovního odpadu, a to ve třetím týdnu měsíce března tohoto roku, byl kontejner během víkendu zcela doplněn opět. Výše uvedeným odpadem. Nedá se příliš přesně odhadnout, kolik budou činit náklady, protože se bude hradit až celková hmotnost odpadu, ale vzhledem k tomu, že jde z valné části o zbytky osinkocementových vlnitých desek, které jsou poměrně těžké, bude částka možná ve výši 3.500,-Kč. Navíc je tento odpad v kategorii odpadů nebezpečných. Jak jsem již zmínil, není tomu tak dávno, co se kontejnery plnily ve večerních hodinách, a to velice rychle, obdobným způsobem. Též se jednalo o zbytky ze stavební činnosti. Stalo se tak minimálně třikrát po sobě. Tehdy to byly téměř dva kontejnery výše uvedeného odpadu. Asi tak za 6.000,-Kč. Někdo tedy značně uspořil, avšak o tyto prostředky se navyšují celkové náklady, ze kterých bude nakonec vypočítána výše poplatku všem poplatníkům. Jak nespravedlivé, že? Bohužel nemůžeme situaci řešit, protože i přes umístění kontejnerů na přehledném místě, není možné, aby obecní úřad určil původce odpadu a pak mu následně vyúčtoval náklady. Tento odpad není domovním odpadem. A v kontejnerech nemá tedy co dělat. Bez vaší pomoci – označení toho, kdo takto činí, s tímto nešvarem nepohneme. A budeme tak na neukázněné původce odpadu neustále doplácet všichni. Bohužel.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2012
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – právnická kancelář + návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku a prodeje majetku obce, pozemky, apod. – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko - problematika zaostávání regionu, FVS a.s., a jiné – aktualizace webových stránek, - pravidelné školení starostů a účetních, školení k aplikaci zákona o odpadech v Liberci, součinnost při znovuzahájení oprav škod po povodni v roce 2010, příprava žádostí o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Libereckého kraje, práce na územním plánu obce.

OTÁZKY a ODPOVĚDI

1.) Kdy dojde k opravám na veřejném osvětlení? Tato problematika se bude řešit jen v případě, že dojde k nenadálému navýšení finančních prostředků. Lampy veřejného osvětlení, kterých se dotazy týkají, je nutné již vyměnit jako celek. Také se započalo pracovat na přípravě celkové rekonstrukce, či alespoň na úpravách, které budou směřovat k úsporám elektrické energie.

2.) Jak dopadla obec v soutěži ,,Zlatý erb 2012,,?
Finalisty letošního ročníku se stali (abecedně, bez uvedení pořadí): Bruntál, Děčín, Jihlava, Kladno, Liberecký kraj, Lovčice, Modlany, Mokré, Most, Praha - Velká Chuchle, Třebíč. Není zjistitelné, zda Liberecký kraj vůbec pořádal v letošním roce pro obce ve svém obvodu krajské kolo soutěže. Želízko máme snad ještě v soutěži – a to v kategorii ,,Cena veřejnosti,,. Zda Liberecký kraj podpořil soutěž, se pokusíme během měsíce dubna nějak zjistit.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
V měsíci dubnu bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. A to dne 6.4. a 30.4.2012. Veškeré nutné záležitosti se proto snažte vyřídit mimo tyto výše uvedené termíny. Děkujeme za pochopení.
Také pracovní doba našeho obecního úřadu se od dubna 2012 mění:
Pondělí 07:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Den určený pro veřejnost
Úterý 07:00 – 11:00 12:00 - 15:00
Středa 07:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Den určený pro veřejnost
Čtvrtek 07:00 – 11:00 12:00 - 15:00
Pátek 07:00 – 11:00 11:30 - 13:00

JINÉ (vp)
V letošním roce byla vybrána valná část prostředků u místního poplatku za likvidaci odpadů. Po dni splatnosti zůstalo v prodlení celkem 34 poplatníků ( z toho 5 majitelů rekreačního objektu). Před obdobím, kdy bude uplatněna sankce trojnásobku, si požádalo o splátkový kalendář celkem 14 poplatníků. Těm bylo vyhověno ve sto procentech. Nejdelší úsek ke splacení poplatku je do července roku 2012. Valná část poplatků pod splátkovým režimem, bude splacena ještě v průběhu měsíce dubna a května. Opozdilci, kteří ani nepožádali o prodloužení termínu, se rekrutují již ze známé skupiny, která každoročně termín splatnosti poplatku asi ignoruje, či si není schopna zapamatovat tento termín. Jeden z poplatníků si tímto přístupem řekl, v pořadí již o třetí exekuci.

I na poli řešení jiných pohledávek z minulého období se stále pracuje. K zahájení úkonů, které bude směřovat k soudnímu řízení, byly předány další dlužné částky. Zatím celkem čtyři dlužníci se základní částkou – bez příslušenství, v celkové výši 117.958,-Kč, která vznikla neplacením nájmů bytových i nebytových prostor. Náklady pro povinné se ještě výrazně zvýší, neboť budou muset dlužníci uhradit náklady na právní zastoupení obce i vlastní soudní poplatek. Vzhledem k navýšení poplatku pro rok 2012, vyšší odměně právnické kanceláři ( vypočítává se procentem ze žalované částky), se nejedná o zrovna malé částky. Soudní rozhodnutí umožní obci vymáhat dlužnou částku až deset let od rozhodnutí soudu ( tak dlouhá je promlčecí doba). Tím vzniká obci vyšší šance dlužnou částku získat zpět do rozpočtu obce, pokud se někdo z dlužníků v tuto dobu stal nemajetným. Byla dále zahájena exekuce na částku 45.000,-Kč, s příslušenstvím, která vznikla neuhrazením nájmu za nebytový prostor a další tři exekuce na neuhrazené místní poplatky. V běhu jsou exekuce v celkové výši 126.000,-Kč. Zde se čeká na nabytí právních mocí po odvolacích řízeních, apod. Právnická kancelář, která zastupuje obec, obdržela přesné pokyny pro další postupy. A to včetně deklarace neochoty přistoupit na jakékoliv splátkové kalendáře. Ty nakonec nikdo stejně neplní. Taková je zkušenost během posledních pěti let.

Změna provozu zdravotnických zařízení (převzato Liberecký den)

Od 1.4.2012 budou změněny hodiny, kdy můžete využít pomoc pohotovostní lékařské služby. Týká se to takřka všech lékařských zařízení v Libereckém kraji. Provozní doba pohotovosti pro dospělé bude o víkendech a svátcích nově v době od 09:00 do 18:00 hodin. Pro děti pak v době od 09:00 do 20:00 hod.
Ve všední dny se provoz pohotovosti nemění, tedy od 17:00 do 21:00 hod. Rozmístění ambulancí zůstává beze změn.

Pomoc v sociálních otázkách (vp)
Městský úřad ve Frýdlantě - odbor sociální péče nabízí všem potřebným pomoc se všemi sociálními problémy, či událostmi, které naše občany mohou potkat na životní pouti. Informace i kontakty jsou k dispozici na obecním úřadě, popřípadě je lze najít na úředních deskách naší obce.

O Z N Á M E N Í

o sběru nebezpečného odpadu v obci Pertoltice. Proběhne v sobotu dne 12.května 2012 od 09:00 hod do 10:00 hod. Nebezpečný odpad je možno v uvedený čas situovat na návsi – prostor autobusové zastávky. Odpad budou přebírat pracovníci obecního úřadu. Neskladujte jej na tomto místě předem. Vozidlo sběrné firmy A.S.A., s.r.o., bude přistaveno po dokončení stejné akce v Arnolticích.

Výlet (vp)
Vážení spoluobčané, chtěli bychom navázat na započatou tradici společných výletů našich občanů. Rádi bychom zabezpečili dostatečné množství finančních prostředků na letošní společný zájezd. Předpokládaný termín zájezdu a cíl bude stanoven podle vašich potřeb a poznatků. Snad se podaří, jako v předloňském roce, že bude možné náklady na dopravu a vstupné plně hradit ze strany obecního úřadu. Rádi přivítáme jakékoliv Vaše náměty, poznámky a připomínky k termínu či programu zájezdu. Děkujeme za vaši reakci.


AKTUÁLNĚ ( převzato z ,,Český svět,,)
Tři dny pobývali (16.-18.3.2012) na Frýdlantsku hosté z místních akčních skupin Český západ a Kyjovské Slovácko. Přijeli na pozvání skupiny MAS Frýdlant. Cílem setkání byla výměna zkušenosti v propagaci regionu, místních tradic, výroby a turistických atraktivit. Hosté navštívili
v Pertolticích Haslerův dům, což je klasická hrázděná stavba, při jejíž obnově se využívají nejmodernější metody průzkumu. Je také velmi dobrým příkladem, jak obecní úřad může podpořit soukromého vlastníka, i když se v obci přímo nenarodil. V Bílém Potoce bylo cílem Jizerskohorské technické muzeum, což je příklad využití bývalé textilky, jejíž budova je architektonicky velmi zajímavá. Patnáctičlenná skupina navštívila i Dolní Řasnici, statek Český svět a kovárnu O. Stelziga. Ocenila především rozsah místních národopisných předmětů i péči, s jakou jsou v této jinak bezvýznamné obci shromážděny. Hosty z Moravy pochopitelně zaujala sbírka krojů, které se na Frýdlantsku ještě nedávno k slavnostním příležitostem nosily.

Místní poplatek za odpad zase ve Sněmovně (převzato SMO)
Senátoři dávají přednost existenci horní hranice u místního poplatku „za odpad“. Poslanecký návrh zákona, na němž Svaz od počátku spolupracoval, se vrací k projednání poslancům.

V březnu loňského roku se na podnět Předsednictva Komory obcí začalo opětovně hovořit o možnosti změny nevyhovujících prvků v místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve spolupráci s poslanci došlo k předložení návrhu, který vycházel z dřívějších aktivit Ministerstva financí. Za podpory dalších poslanců a ministerstva vznikl návrh, jenž by mj. odstranil horní hranici poplatku za netříděný odpad.

I nadále by však platila vazba na skutečně vynaložené náklady a stanovení sazby by zůstalo v pravomoci volených zastupitelstev. Právě místní znalost souvislostí a politická odpovědnost zastupitelů vůči svým voličům představuje pojistku a omezení pro skokové navýšení poplatku. Cílem změny bylo zajištění dlouhodobější možnosti využívání místního poplatku bez toho, že by obce musely vynakládat na likvidaci odpadu prostředky na úkor financování jiných služeb.

Není pravdou, že by úprava znamenala výhradně navýšení místního poplatku. Naopak, navrhované rozšíření okruhu poplatníků může v konečném důsledku vést k jeho snížení. Za zásadní je třeba rovněž považovat vyjasnění povinnosti úhrady za nezletilé. Případy, kdy děti po dovršení plnoletosti obdrží platební výměr s dluhem, který způsobili rodiče, by se již díky navrhované změně neměly opakovat.

Senátoři však dali přednost ponechání horní hranice na úrovni 750 Kč, tedy v součtu by maximální sazba ročního poplatku mohla dosáhnout 1000 Kč. V Poslanecké sněmovně však návrh původně získal jen 77 hlasů, zvětšuje se tedy obava z dalšího prodloužení nevyhovující maximální sazby.

Volební preference podle průzkumu z ledna 2012. Od té doby se mnohé změnilo.
Krajské volby v Libereckém kraji se budou konat na podzim roku 2012, přesný termín bude vyhlášen až prezidentem republiky.

Do čela sociální demokracie v Libereckém kraji byla zvolena Lenka Kadlecová, která tak vystřídá předchozího lídra Stanislava Eichlera. Na druhém místě se objevilo jméno krajního radního pro sociální věci Pavla Petráčka, následuje Romana Žatecká z České Lípy.

Liberecká ODS také vsadila na ženu, jedničkou kandidátky je Eva Bartoňová. Na druhém místě se na kandidátce objeví zástupce primáře liberecké nemocnice Zdeněk Šámal, trojkou bude jablonecký starosta Petr Beitl.

Lídrem uskupení starostů pro Liberecký kraj, je starosta Hrádku nad Nisou – pan Martin Půta. Starostové půjdou pravděpodobně do voleb samostatně s tím, že budou spolupracovat před volbami, i po nich, se stranou TOP 09. Tak, jak je tomu na celostátní úrovni.

Velikonoční kuchyně v minulosti (převzato)
Jak pro hospodáře, tak pro hospodyni byli Velikonoce a stejně tak celé jaro ve znamení velké práce. Zatímco hospodář byl od slunka do slunka na poli, hospodyně stála před nelehkým úkolem, jak z mála, co má, uvařit hodně.
Sklep i komora po zimních masopustech byli v tuto dobu téměř v každém obydlí prázdné a možnosti surovin, ze kterých by se dalo vařit velmi omezené. A tak se vařili zejména brambory, pekli bramborové placky, na řadu přicházeli hrách a kroupy. Z toho mála, co ještě zbývalo se snažila většina našich hospodyní ušetřit co nejvíce na přicházející Velikonoce.

Symboly naší velikonoční kuchyně, tedy téměř obřadní pokrmy v tento čas byly především různé druhy pečiva (jidáše, mazance, později i beránek), k přípravě nádivky nebo jarní polévky se zas využíval špenát, kopřivy, šťovík a různé jarní bylinky. Ovšem nejdůležitější byla vejce, která neměla chybět v žádné jarní kuchyni. Velikonoční strava se dnes již téměř nijak neliší od každodenního jídelníčku. Že tomu vždy tak nebylo, vás přesvědčí následující polední jídelníček, pocházející pravděpodobně z doby někdy okolo roku 1900.

Tak tedy porovnejte s dnešní dobou:
Zelený čtvrtek - Hrachová polévka s praženou žemlí .Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem
Velký pátek - Bramborová polévka houbová .Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem
Bílá sobota - Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice. Drobty z kůzlete s dušenou rýží
Neděle velikonoční - Polévka hovězí s vaječným svítkem. Pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými
brambůrky.
Pondělí velikonoční- Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí. Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím.
Hezké sváteční dny, přeje obecní úřad i zastupitelstvo obce.Přílohy

1334244466_sb_drbna4_2012.pdf

1334244466_sb_drbna4_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 345,7 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.


Pertoltice