Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Září 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Ludmila Šlemrová 82 let, Běla Čejková 81 let, Jana Hofmanová 56 let, Milan Hejl 50 let, František Neufus 47 let, Milan Dědeček 46 let, Irena Závůrková 45 let, Lukáš Brykner 36 let, Miroslav Mucha 35 let, Michala Kodešová Bubeníčková 34 let, Lucie Bartošová 33 let, Filip Guttenberg 33 let, Lenka Guttenbergová 32 let, Kamila Krivčíková 25 let, Vojtěch Nykrýn 20 let, Lenka Doová 19 let, Hana Jačová 18 let, Pavel Rysiowski 14 let a Nikola Novotnyjová 11 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2011/2012, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že nový školní rok bude stejně úspěšný jako ten minulý a že všechny stanovené úkoly budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

V posledním období se značně navýšilo množství sváženého domovního odpadu. Ale nejen odpadu toho typu. Velkoobjemové kontejnery jsou zaplněny dvakrát rychleji, než tomu bylo v předchozích měsících a letech. Lze v nich nalézt opravdu všehochuť odpadů, které nemají v žádném případě charakter domovního odpadu. Tu jsou zaplněny nepotřebnými záchodovými mísami, umyvadly, dlažbou, slamníky, starou střešní krytinou, tu zase polystyrénem a dalším stavebním odpadem. Každé léto stoupne množství odpadu tím, že se v obci více pohybují majitelé rekreačních objektů, ale letos je stav opravdu neudržitelný. Abychom každé tři neděle odváželi kontejnery – v ceně kolem 5.000 -6.000,-Kč, to již dlouho nepamatuji. Snad jen na počátku působení ve funkci, kdy byla situace přibližně stejná. Prostředky, které vynakládáme na likvidaci odpadu, překračují vysoce ty, které jsou stanoveny rozpočtem obce ( finanční prostředky získané z výběru místního poplatku ).Z kapitoly rozpočtu je hrazeno zejména toto: provoz systému jako takového, vývoz domovního odpadu – velkoobjemové kontejnery, svoz popelových nádob od jednotlivých nemovitostí,pronájem popelových nádob 110 litrů, odvoz tříděného odpadu, částečně též údržba vozidla Multicar, sekání obecních ploch - lividace posekané zeleně a svoz nebezpečného odpadu 2x ročně. Každá z okolních obcí doplácí odpadový systém z jiných položek svého rozpočtu. Není to tedy jev ojedinělý. Avšak v našem případě, vzhledem k podobě – zejména výši pohledávek ve všech možných oblastech, již nejsme schopni tento stav udržet. Nemáme totiž v jiných položkách rozpočtu takovou rezervu, abychom mohli dlouhodobě sanovat propad v oblasti řešení odpadového hospodářství. Na nezodpovědnost několika jedinců, doplácí zbytek občanů, kteří se snaží odpady třídit a ukázněností v této oblasti nezatěžují celý systém. Tito občané a majitelé rekreačních domů by se měli správně dočkat doby, kdy poplatek za likvidaci odpadů v obci, bude mít nižší hodnotu. Místo toho vzniká legitimní potřeba změnit systém, včetně plateb poplatku tak, aby se chybějící finanční prostředky našly i jinde, než v rozpočtu obce. Z toho vyplyne jediné. Že bude muset dojít ke zvýšení poplatku v kombinaci se změnou systému svozu popelových nádob. Stávající podoba není dlouhodobě udržitelná. Již jsem vás informoval o iniciativě zákonodárců, která směřuje k navýšení poplatku. A to někam k částce kolem 1.000,-Kč na poplatníka. Tato varianta je však teprve v jednání. Pravděpodobně však k této úpravě zákona skutečně dojde. V takovém případě by již do systému obec nedávala tak vysoké prostředky. Ani toto zvýšení místního poplatku by však nenaplnilo potřebný měšec, ze kterého je systém likvidace odpaů hrazen. Mnoho z nás ještě přistupuje k problematice v duchu toho, že pokud mám uhrazeno, tak se nebudu ohlížet na nic. Bohužel to tak je. Obecní úřad nemá ani nástroj, kterým by popotahoval někoho, kdo do kontejnerů i popelových nádob vkládá odpad, který nemá s domovním odpadem zhola nic společného. Nikdo nic neviděl nebo nechtěl vidět, tedy není označen žádný takový hříšník. Z falešné solidarity, s tím, že si nechce nikdo dělat problémy. Ve svém důsledku však musíme všichni zároveň počítat s tím, že tento postup nezodpovědných budeme též sami hradit. Třeba právě v tom navýšeném místním poplatku. Za stávajícího stavu je zřejmé, že ke snížení výše poplatku nemůže vůbec dojít. Každopádně v této souvislosti je nutno poděkovat všem těm, kteří se podílejí na třídění domovního odpadu. A tím pomáhají společné finanční prostředky spořit. Jak jsem zaznamenal, v současné době již i okolní obce věnují zvýšenou pozornost této problematice a zkoušejí celé systémy přepracovat. Čeká nás to také. Verzí je hned několik. Bude na zastupitelstvu obce, aby vytvořilo a stanovilo nový systém tak, aby bylo dosaženo alespoň přijatelného kompromisu.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Proč naše obec stále neodstraňuje povodňové škody? V okolních obcích jsou již některé opravy hotovy.
Již jednou byla situace naší obce, ve vztahu k výše uvednému dotazu uvedena. Žádosti na dotace byly pro rok 2011 podány na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Řádně a ve stanovených termínech. Některé obce stihly přípravu akcí již v roce 2010. A tak čerpaly prostředky již v minulém roce. Žádosti naší obce jsou podány na opravu komunikací i mostků v obou katastrálních územích obce. Bez jistoty přidělení dotace jsme neprováděli žádné úkony, které by směřovaly k vyhotovení podkladů, tak akorát pro založení do ,,šuplíku,,. Nemůžeme si ani letos dovolit jediný nadbytečný výdaj. A to s ohledem na tvorbu dostatečné výše vlastního podílu, který budeme muset po obdržení dotace doložit do celkových nákladů na jednotlivé akce. Dnes je již jasné, že dotace dorazí v období, kdy se stavební práce již dělají obtížně nebo již nedělají vůbec. Ale s tím nic nenaděláme. S tímto problémem se potýkají obce snad každoročně. V tuto chvíli jsou naše naplánované akce již registrovány, finanční prostředky přislíbeny. Tzv. na cestě.Celkem se jedná o 4.163.725,-Kč ( dotace z MMR ČR) a 416.374,-Kč ( vlastní podíl obce). Bylo zahájeno poptávkové řízení a přípravné práce na provedení jednotlivých akcí. Při této příležitosti již avizuji, že práce na propusti u ,,Marků,, budou složité. Zejména v tom, že bude muset být pravděpodobně komunikace do Horních Pertoltic po nějaký čas uzavřena zčásti, možná i zcela. Veřejnost bude včas a plně informována. Zvládnutí celé akce bude vyžadovat ze strany našich občanů i návštěvníků obce vysokou míru trpělivosti a pochopení.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (vp)
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice, konaného dne 05.09. 2011 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

05/01/11 OZ po projednání schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje program zasedání.
Přítomno hlasování: 5 Hlasování: pro: 5 proti:0 zdržel se: 0
05/02/11 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ.
Přítomno hlasování: 5 Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
05/03/11 OZ schvaluje revokaci usnesení pod č. 04/06/11 a) OZ schvaluje vyhovět podané žádosti na přidělení bytu č.4, v č.p.193, Dolní Pertoltice. Žadatelka paní Kadlecová. Nájem vzniká od 1.7.2011, na dobu tří měsíců s možností prodloužení, nájemce uhradí trojnásobek celkového nájemného - jako kauci nájemného, a to před podpisem smlouvy. Starosta je pověřen uzavřít nájemní smlouvu.Žadatelka odstoupila od záměru.
Přítomno hlasování: 5 Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
05/04/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým byl schválen pronájem bytové jednotky v č.p.193, na st.p.č.9, katastrální území Dolní Pertoltice, o velikostri 1+1. Žadatelka paní Bryknerová. Zároveň bere na vědomí, že žadatelka během období přípravy nájemní smlouvy od svého záměru odstoupila. Bytová jednotka č.4, v č.p.193, je tedy tímto uvolněna pro jiného případného žadatele.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
05/05/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým byl schválen pronájem bytové jednotky v č.p.193, na st.p.č.9, katastrální území Dolní Pertoltice, bytová jednotka č.11, o velikostri 1+1. Žadatelka paní Klozová. Starosta je pověřen sepsáním nájemní smlouvy. A to s počátkem smluvního vztahu ke dni 1.9.2011.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/06/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým byl schválen pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č.p.64 - provozovna restaurace, k.ú. Dolní Pertoltice. Smlouva o smlouvě budoucí - nájemní smlouva byla uzavřena se společností SOLOX s.r.o., se sídlem v Liberci. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy, následně i smlouvy nájemní na období dvou let. A to s počátkem smluvního vztahu od měsíce září 2011.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/07/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým byla schválena rozpočtová změna
č. 3 /2011.Jedná se o příjem dotace na posílení akceschopnosti JSDH Pertoltice. Na straně výdajů i příjmů ve výši 9 910,-Kč. Platnost provedení 13.6.2011.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/08/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování ve věci návrhu na kompenzaci dlužné částky z neprovedených plateb nájemného a záloh na služby, které jsou spojeny s užíváním nebytového prostoru – provozovna restaurace. Hlasováním bylo schváleno nereflektovat na návrh vzájemného zápočtu s dlužníkem.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/09/11 OZ neschvaluje vyhovět žádosti, kterou podal subjekt Technická univerzita v Liberci. Smlouva o poskytnutí daru.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/10/11 OZ po projednání bere na vědomí výsledek šetření ve věci přeúvěrování poskytnutého úvěru na výstavbu bytových jednotek v nemovitosti č.p.193, na st.p.č.9, katastrální území Dolní Pertoltice. Dosavadní poskytovatel úvěru ČS a.s. Zastupitelstvu byla předložena nabídka na převzetí úvěru. Včetně základních parametrů.Vzhledem k tomu, že se v potřebném termínu k návrhu nevyjádřil dostatečný počet zastupitelů - časová tíseň, bude jednání o výhodnější variantě přeúvěrování přesunuto na další jednání výborů zastupitelstva v následném období.Nebude-li rozhodnuto v tomto volebním období, ukládá se starostovi, aby zajistil předání informace a podkladů, které se pojí k možnosti výhodnější varianty přeúvěrování. A to nejpozději v předávacím protokolu při skončení funkčního období 2010 -2014.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/11/11 OZ po projednání schvaluje záměr obce požádat o převedení pozemkové parcely č.1309, druh komunikace, katastrální území Dolní Pertoltice – část Nové Pertoltice. A to z majetku státu – bezúplatným převodem na subjekt Obec Pertoltice. Termín podání žádosti – srpen 2011.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/12/11 OZ odvolává z funkce (na návrh starosty) členku finančního výboru – p.J.Richtrovou. A to podle ustanovení Zákona o obcích, §84 odst.2, písm.l). S platností od 1.9.2011.Důvodem rozhodnutí je ztráta kontinuity s problematikou, která je řešena v obci Pertoltice, dlouhodobý faktický pobyt mimo obec a v neposlední řadě neúčast na jednáních a rozhodování výboru zastupitelstva.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/13/11 OZ po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě s ČS a.s. - úvěr z roku 2006, na výstavbu bytů v č.p.193. Záměr - podpisem dodatku bude zafixována pevná úroková sazba na jeden rok a získá se možnost bez sankce uhradit zbývající nebo poměrnou část zůstatku úvěru před dobou splatnosti úvěru. Starosta se pověřuje podpisem dodatku k původní smlouvě, pod číslem 2760/06/LCD, ze dne 1.září 2006.Platnost úkonu ke dni 31.8.2011.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/14/11 po projednání schvaluje přepracovanou verzi pojistné smlouvy se společností Generali Pojišťovna a.s.- pojištění majetku obce, zastoupena f. Alcaton,s.r.o. V nové smlouvě jsou zejména zohledněna i rizika záplav a povodní s tím, že majetek obce již není pojištěn na účetní hodnotu, nýbrž na skutečnou hodnotu. Zároveň byly upraveny všechny položky tak, aby respektovaly skutečnost - cenové relace a stavobecního majetku.Starosta se pověřuje podpisem nové smlouvy.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/15/11 OZ po projednalo opětovně žádost na odkup části zařízení v restauraci , schvaluje pouze
případné odkoupení pevně spojeného zařízení v provozovně restaurace - ve vazbě na zabezpečením objektu. Podmínkou je předložení účetních dokladů k tomuto zařízení a vybavení obecnímu úřadu. Starostovi se ukládá, aby je po jejich obdržení předložil výborům zastupitelstva. A to ke konečnému posouzení ceny.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
05/16/11 OZ bere na vědomí:
a) teoretický propočet nové varianty RUD b) stanovisko k záměru ,,_Autovrakoviště v Pertolticích“
c) výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje d) informace ke svozu nebezpečného odpadu z katastru obce e) informace ekonomického charakteru ve vazbě na propad příjmů z nájmů bytových jednotek f) bere na vědomí pronájem nebytových prostor skladu u č.p.64 g) bere na vědomí podanou žádost o začlenění pozemku do územního plánu obce, H.Pertoltice, žadatel p.Koutek h) informaci o zastavení správního řízení o stanovení dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích.
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc srpen 2011 (vp)
 jednání o územním plánu obce, kontrola plnění rozpočtu, jednání s úřadem práce – nové smlouvy na VPP - příprava žádostí o dotace na investiční akce pro rok 2012, - tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - jednání právnická kancelář v Liberci – příprava návrhů na exekuční řízení, řešení pohledávek, zabezpečení oprav majetku obce,

AKTUÁLITY Z REGIONU
Náměstí T. G. M. se předává veřejnosti

Město organizuje k ukončení projektu Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě velkolepý program, který v sobotu 24. září 2011 jistě zaplní střed města dětmi i dospělými a sál restaurace Beseda odbornou i laickou veřejností. Co se bude dít?
Už od 9 hodin se náměstí rozvlní v rytmu zumby. Pod dohledem agentury Dobrý den se zde děti pokusí o ustanovující rekord v co největším počtu tančících zumbu na veřejném prostranství. Organizuje Základní škola, Základní umělecká škola Mateřská škola Frýdlant, pracoviště Dům dětí a mládeže. Od 10 do 13 hodin se v sále restaurace Beseda koná odborná konference pro širokou veřejnost ve znamení ukončení projektu Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě. Svými krátkými, ale poutavými vstupy se představí architekti, archeologové, památkáři i stavbaři. Hlavní slovo pronese starosta města Frýdlant Ing. Dan Ramzer. Konference bude doplněna vybranými fotografiemi Jana Čížka, který pořizoval časosběrné i ilustrační a dokumentární foto. Konferencí stejně jako programem na náměstí provází Lukáš Váňa.Další program bude už jen na náměstí, kde se začíná ve 14:15 hodin kulturním vystoupením pro děti i pro dospělé. Před radnicí bude postaveno pódium. Účastníci si budou moci odpočinout u občerstvovacích stanic hasičů či baráčníků. V 14:45 hodin začne oficiální část programu, kdy promluví významné osobnosti politického, kulturního a společenského života. V 15 hodin se stane onen dlouho očekávaný okamžik - slavnostní odhalení sochy Albrechta z Valdštejna, která se přemístí z nádvoří radnice.Čas do 16. hodiny bude opět vyplněn kulturními vystoupeními pro děti i pro dospělé. Technická přestávka mezi 16. a 17. hodinou se bude moci využít k občerstvení či prohlídce centra města. Nechoďte však nijak moc daleko, protože v 17 hodin začne hodinový koncert skupiny Kryštof! Ptáte se: „A co na to Valdštejn, že jeho socha bude zase na náměstí“? Uvidíme, jestli se jej budeme moci zeptat!
Oznámení o ukončení činnosti
Stomatologická laboratoř na Komenského nábřeží ve Frýdlantě k 31.12.2011 končí. JVR společnost s.r.o., Komenského nábř. 790, Frýdlant, provozující stomatologickou laboratoř, oznamuje, že k 31.12.2011 ukončí svou činnost v důsledku dalšího poklesu počtu zubních lékařů na Frýdlantsku a s ním spojeným již nadále neúnosným poklesem zakázek.
Děkujeme frýdlantským firmám za spolupráci a pacienty upozorňujeme, že mohou své případné pohledávky uplatnit nejpozději do 30.11.2011. Informace na tel. č. 482 312 363.
Za společnost MUDr. Eva Jančáryová
Na základě oznámení MUDr. Evy Jančáryové o další redukci zdravotnických služeb okamžitě starosta města Frýdlant Dan Ramzer společně s předsedou DSO Mikroregion Frýdlantsko Vladimírem Stříbrným vyvolal jednání o zajištění stomatologické péče na Frýdlantsku.


Povídání o psech, i o těch frýdlantských ( otiskujeme článek, který vyšel ve Frýdlantském zpravodaji).

Vladimír Hovad se už léta věnuje výcviku psů. Pro policii, pro vrcholový sport, kde se mimochodem umístil jako:Mistr republiky Policie ČR 2006, Mezinárodní mistr TART Mělník 2006, 2. Místo mezinárodní mistrovství celní správy, 2x 1. Místo mistrovství Cizinecké Policie ČR 2005,2006, 3x oblastní vítěz Obl. Ř. SCP Ústí nad Labem 2005,2006,2008, Mistr republiky družstev na mistrovství Policie ČR 2007, účastník výběrových závodů na mistrovství světa FCI 2001 , pak samozřejmě pro veřejnost, a hlavně pro radost. A můžu vám říct, je s ním zajímavé povídání.

Vláďo, frýdlantský psí cvičák se částečně přesunul do Hajniště, proč?
Důvodů je víc, ale ty hlavní jsou zaprvé přístupová cesta, která je podle katastru vlastně soukromá louka, a zadruhé se tam postupně začínají stavět domy. A když je víkend nebo navečer a najednou tam začnou štěkat psi, je to pro sousedy nepříjemné. Takže se teď řeší, jestli nezůstaneme už jen v Hajništi.
Což je ale trochu z ruky.
Má to samozřejmě své výhody i nevýhody. Prostor v Hajništi je dostatečně velký, leží bokem, je tam spousta místa na parkování a nikoho neobtěžujeme. Ale zase je to horší pro veřejnost. Na soutěž by se určitě přišlo podívat víc lidí, kdybychom byli někde tady, a když chtějí jít se psem děti, musí je tam rodiče dovézt. Ideál se ale hledá dost těžko.
Jaký typ výcviku u vás probíhá?
Máme to i v názvu, jsme Základní kynologická organizace, což znamená, že nabízíme ten základní výcvik pro lidi, kteří mají doma štěně a chtějí, aby je poslouchalo a zvládalo klasické povely „sedni, lehni, vstaň“. Ale co je velmi důležitá stránka věci, to štěně se zároveň dostane mezi další psy a lidi, na které si zvykne a naučí se být neagresivní. Navíc se hlídá očkování, jsou zaplacené poplatky a kohokoli pes pokouše, což se také může stát, je to dohledatelné, a zvíře se dá doporučit k převýchově.
Jsou všechna plemena vycvičitelná, nebo jsou s některými problémy? Co třeba takzvaná bojová plemena, nemůže jim přeskočit v hlavě i po výcviku?
Vlastně jsou to správně lovecká plemena, bojová se jim začalo říkat, protože mají sílu a povahu, která se musí umět zvládnout. A potíž je právě v tom, že to mnozí lidé neumí. Ale i s takovým psem, když ho budete od štěněte dobře vést, se dá pracovat. Jinak bývají problémovější temperamentnější plemena jako teriér nebo labrador, a přiznám se, že si na výcvik nedovedu představit takového baseta. Potíže jsou samozřejmě se zvířaty nedůvěřivými, třeba z útulku. Určitě je dobrá věc si takové zvíře vzít, ale také je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně. Pokud má někdo děti a chce si vzít psa, jehož minulost nezná... Já bych do toho nešel. Pes si vybaví nějakou nepříjemnou zkušenost a může být průšvih.
Co jezevčíci? Ti bývají dost svéhlaví.
No, když vás kousne jezevčík, není to až tak zásadní poranění, ale pravda je, že právě oni koušou nejčastěji. Jsou přesně ty povahy, které rády přebírají roli vůdce. Základní věc, aby to doma se psem dobře fungovalo, je, že vy musíte být pánem smečky. Ale když se psovi ustupuje, dostává větší a větší prostor a končí to tím, že pes stojí s vyceněnými zuby a nikoho nepustí na křeslo, na gauč, do postele nebo domů.
Je každé plemeno vhodné na něco jiného, kupříkladu jezevčík do nory na lišku, retrívr do rodiny, chrt na závody, německý ovčák k celníkům… nebo spíš záleží na konkrétní povaze konkrétního psa?
Ano, mezi plemeny jsou určitě rozdíly. Třeba na sportovní kynologii je ideální belgický ovčák malinois a německý ovčák. Ti jsou zároveň ideální do služební kynologie u policistů.
Sportovní a služební kynologie, můžeš to trochu přiblížit?
Jde vlastně o vrcholový výcvik psů za nějakým účelem. Výcvik, který už je o mnoho dál než ten základní, který nabízíme veřejnosti. Pes se musí začít cíleně vychovávat už od štěněte, velmi důsledně, aby se stal naprosto ovladatelným. Hledají se opravdu jen ti nejlepší jedinci. Jinak sportovních směrů je hodně – Sportovní kynologie (IPO – mezinárodní zkušební řád) jedná se o souhrn třech oddílů, ve kterých je možno dosáhnou max. počet 300 bodů 1) pachová stopa, kdy musí pes vypracovat cizí, hodinu starou , čtyřikrát lomenou, 600m dlouhou stopu, bez zbytečných chyb a s naprostou přesností. 2) poslušnost složená z několika po sobě jdoucích cviků s naprostou ovladatelností, radostí, rychlostí a ochotou. 3) obrana – královská disciplína složená z kousání do ochranného rukávu a naprostou ovladatelností. Mondioring – zde se využívá ochranný oblek s možnosti kousání do celého těla, vždy je upřednostněna ovladatelnost a razance kousání, ale v případě agrese ze strany psa okamžitá diskvalifikace , Agility – překážkový běh psa s měřeným časem, Fly ball , Dog frisbee – chytání létajících disků s různými pohybovými prvky, Dog dancing – tanec se psy, Dog tracking - … a tohle, prosím tě, zkontroluj, případně doplň, o co zhruba jde
Co ta služební kynologie?
Ta je samozřejmě trochu jiná, protože služební psi už se vedou na opravdového potenciálního pachatele, takže musí myslet trochu jinak než pes, který kouše na závodech do figuranta. Musí být připraven na krizové situace. Když se kupříkladu pachatel schovává někde v baráku, ušetří se psem dalších osm policistů, kteří by jinak ten dům museli prohledávat. A když dotyčný zaútočí, pořád přeci jen ohrožuje zvíře, a ne člověka. Tihle psi musí být schopni vědět, jak mají kterou situaci řešit, a navíc mezi nimi umět rozlišovat. Těžko může na vystrašeného pohřešovaného člověka vybafnout jako na zloděje. Pak jsou samozřejmě i hledači drog nebo psi na požáry, kteří umí najít úmyslně založený oheň.
Jak?
Pokud byl podnícen nějakou látkou, třeba tam někdo vylil kanystr s benzínem, pes to ucítí.
Když chce někdo svého psa trénovat pro vrcholový sport, může se na vás také obrátit?
Může, v případě že se jedná o odvětví, kterému se věnujeme pouze okrajově dáme kontakt na místa, kde toto nabízejí. Nehrajeme si na to, že umíme všechno.
Liší se dnešní cvičení psů od dřívějších dob?
Liší a hodně. Dříve byl výcvik psů o násilí a drezúře, dnes má být o radosti, kterou z toho mám já i pes, a kdy se utváří náš vztah. Cíl je, aby se pes mohl přetrhnout nadšením, když zavoláme „ke mně!“. Ne jako kdysi, když se zařvalo, a pes se připlazil se staženým ocasem.
Co ještě je dnes nové?
Třeba elektrické a ostnaté obojky. Ale pozor, já neříkám, že jsou špatné. Jen se musí vědět, jak je správně používat. Pak je to lepší, než zvíře utratit. Má jít o jemné korekce, nějaký impuls, který psa upozorní na nežádoucí činnost. Aplikuje se dvakrát třikrát, psa to v tu chvíli zabolí a pak kupříkladu přestane napadat své okolí. Ale takovou věc by neměl dostat do ruky jen tak někdo, kdo pak do psa bezhlavě pouští proud nebo ho nechá neustále bodat a pes, chudák, vůbec netuší proč. To už hraničí s týráním zvířete.
Jaké chyby ve výchově psů se lidé nejčastěji dopouštějí?
Polidšťování. Představy, že mají doma někoho, kdo vnímá věci stejně jako oni. Zvířata nerozumí slovům. Neví, že „sedni“ je sedni. Psa můžu klidně naučit sedat na slovo „hlava“. Oni chápou tón hlasu a intonaci. Nebo neví, že bačkora je na nošení, tudíž se nesmí rozkousat. Pes se potřebuje naučit rozeznat, co je žádoucí a co ne, ale my ho musíme vést tak, aby tomu rozuměl.
A to je jak?
Když pes dělá něco, co nechceme, je nutná okamžitá nepříjemná reakce, ať už zvýšení hlasu, záškub vodítkem nebo v některých případech právě i ten speciální obojek, a pes si uvědomí, aha, když tohle dělám, děje se něco nepříjemného. A nemůžeme ho trestat půl dne poté, co něco provedl, protože už si nespojí, k čemu ten trest patří. Příklad: pes v přírodě rád utíká. Takže ve chvíli, kdy se rozeběhne, způsobím mu ten nepříjemný podnět, on se zarazí, vrátí se, já ho strašně odměním a on si tou zkušeností spojí, že jakmile neposlechne na zavolání, bude něco nepříjemného. Ale když se vrátí, bude to naopak příjemné, a tak přijde.
Čeho ještě se lidé mají vyvarovat?
Tvrdosti. Přístupu ve stylu: na psa s holí. A potom druhého extrému – dávat mu naprostou volnost. Osobně nemám rád, když vidím psa puštěného na volno. Nevím, kde majitel bere tu jistotu, že se nemůže nic stát. Já bych si to nedovolil, přestože mám svoje zvířata zvládnutá. Nedovolil bych si to vůči lidem okolo. Neříkám, že psi mají mít neustále košík, ale když potkám v lese lidi, dám si psy na vodítko a počkám, až lidé přejdou. O parku, hřišti nebo městě už ani nemluvím. Vořechů, co koušou ze zadu do nohy, je spousta.
Když jsme u toho, existuje rada, co dělat, když zaútočí pes? Těch případů není úplně málo…
Když nebudeme řešit malé voříšky, ale velká plemena, kdy jde opravdu o zdraví nebo i život, nejlepší je nehýbat se a snažit se mít co nejvíc ochráněnou hlavu. Být pasivní. Protože jakmile začneme utíkat, stáváme se kořistí, to je prostě příroda. Jakmile se začneme bránit, staneme se nepřítelem a ještě víc ho vydráždíme. Ve chvíli útoku nemůžeme dělat víc než zůstat stát. Pokud máme s sebou dítě, jediná možnost je popadnout ho a zvednout nahoru. A pak vydržet. Nebudu lhát, bolí to dost, když pes kouše, ale pořád je to lepší než zmrzačení nebo i hůř.
( pokračování v příštím vydání)

SOUTĚŽ
Na konci měsíce byla ukončena a vyhodnocena soutěž o ,,Nejlepší podobu zahrádky a předzahrádky,,. V letošním ročníku bylo pořadí soutěžících takovéto: 1. místo p.A.Severýnová 2. místo P.Běloch 3.místo J.Faciníková.Výherci obdrží jako cenu - roční předplatné časopisu ,,Zahrádkář,,.

INFO
Svoz nebezpečného odpadu bude uskutečněn dne 22.října 2011, v čase od 09:00 -10:00 hod – po příjezdu vozidla z Arnoltic.Přílohy

1315858156_sb_drbna9_2011.pdf

1315858156_sb_drbna9_2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,88 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice