Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Únor 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Milada Šálková 80 let, Vincenc Pánis 71 let, Josef Hanzl 69 let, Luboš Závůrka 50let, Renata Skrbková 44 let, Milena Bílková 41 let, Radek Novotný 39 let, Kateřina Lacinová 37 let, Veronika Špátová 25 let, Jakub Šantroch 20 let, Jan Dědeček 19 let, Plesarová Kristýna 15 let a Renata Severýnová 11 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané. Chtěl bych vás tímto vyzvat, abyste nás informovali, pokud budete zájem provést některé z prací, které jsou naplánovány pro další období. Práce budou prováděny podle momentální finanční situace naší obce. Opět se očekává výrazný pokles příjmů obce, které jsou tvořeny z kapitol státního rozpočtu a ve spojitosti s vysokými pohledávkami z nezaplacených nájmů a záloh za služby, spojené s užíváním bytů. Sice se objevilo ve vyšší politice několik lidí, kteří ve volebním klání deklarovali zájem o změny v rozpočtovém určení daní - tím pádem vyšší příjmy malých obcí. Ale zatím zůstalo pouze u snah něco v tomto směru změnit. U položky z nezapalcených nájmů nejsme schopni ovlivnit nekázeň nájemníků.Nějaké práce v naší obci se však musí provést i přes všechny komplikace. Vždy jsme upřednostňovali provádění prací místními lidmi a podnikateli.Teprve poté, když zájem nebyl, jsme se obraceli na další zájemce vně obce. Hodláme tento model uplatňovat i v dalším období.Přehled potřebných oprav a úkonů bude zveřejněn hned poté, co jej obecní úřad vytvoří. A to na základě pokynu a vyznačení preferencí. Tento úkon je zase úkolem pro zastupitelstvo obce a členy výborů zastupitelstva.

Dále bych rád poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích. Za milé pozvání na valnou hromadu sboru. S velkou pozorností jsem vyslechl přednesené zprávy o činnosti. Vyzvedl bych zejména práci příslušníků sboru při povodních, které postihly náš region v minulém roce. Dále práci s mládeží v kroužku mladých hasičů. V dnešní době je nutné poskytovat možnost protipól všeho negativního, co doba přináší. To, že se ve sboru věnuje velká část práce mládeži, umožní pokračování myšlenek i tradic našeho sboru.
Pro další období života naší obce tím bude zajištěna kontinuita. Udržuje se tím též i směřování zájmů mladých lidí jiným směrem, než je v současné době bohužel trendem. K podobě práce sboru směrem k obci, by se dalo jistě dlouze pochvalně hovořit. Právě členská základna našeho sboru tvoří základ činnosti v naší obci. Pouze společným zájmem se můžeme posunout kupředu. Spolupráci jste ve velké míře naplnili, nikoliv pouze deklarovali.Děkuji a držím vám palce i do dalšího období!

Oprava textu v minulém vydání. Samozřemě jsem vám všem chtěl popřát vše nej do roku 2011, nikoliv 2010, jak je v textu uvedeno.Omlouvám se za chybu.
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Co je nového kolem ceny vody a společnosti FVS

V době vydání tohoto čísla není zřejmé, kterým směrem se bude dále společnost ubírat. Na majetku FVS,a.s. jsou značné povodňové škody, čekají se velké investice do oprav kanalizace a revitalizace čistírny odpadních vod ve Frýdlantě. Nutno podotknout, že velkou část nákladů na rekonstrukci čistírny, ponese ke své tíži Město Frýdlant. Během měsíce února proběhne „velké“ zasedání zastupitelstev všech akcionářů. Tedy zástupců všech 18 obcí v regionu. Na tomto jednání by se mělo dojít ke společnému postupu pro řešení celé problematiky. Jistě dojde na změnu politiky pro stanovení cen vodného a stočného. Změny se možná budou týkat i struktury společnosti. Možná bude řešením převzetí jinou, kapitálově silnější společností.

2.) Kde lze najít fotografie z vítání občánků?
Tuto informaci vám dlužíme. Fotografie z posledního vítání občánků najdete na www.pertoltice.postolka.com Zde budou umístěny postupně i fotografie z dalších vítání občánků, která u nás v obci proběhla, či proběhnou.

Dřevěné vábení (vh)
Jsme uprostřed zimy a jak nám ubývá zásoba uhlí či dřeva, přemýšlíme nad tím, jaké by to bylo žít v jižních zemích, bez starosti o minimálně šesti až osmi měsíční nepřetržité vytápění, na které jsme v našich podmínkách zvyklí. S obavami sledujeme stupnici teploměru a očima tlačíme rtuť nad nulu a to čím více tím lépe. Našemu přání většinou nebývá vyslyšeno a tak nám nezbývá opět nic jiného, než sáhnout do úspor a buďto sepnout knoflík na elektrokotli o stupeň víc, nebo v případě topení na tuhá paliva si objednat uhlí či dřevo. To druhé nám v lepším případě musí minimálně dva roky schnout a jeho prostory na skladování nebývají malé. Také při občasných procházkách jste si jistě u pokáceného stromu, staré dřevěné stavby nebo polorozbořeného plaňkového plotu řekli, jak krásně by to v těch našich kamnech hořelo a v podstatě „zadarmo“, pouze za pár minut práce a odvozu. Zde, ale většina z nás skončí jen u té hřejivé myšlenky a dále pokračuje v procházce. Jsou ale i tací, kteří tuto myšlenku promění ve skutečnost a v rozpadlém dřevěném plotu vidí nepotřebný odpad, který je třeba využít jako palivo do svých kamen. Tady, ale pozor i takovýto plot je něčím majetkem a nezáleží na tom, v jakém je stavu.

V případě zjištění viníka a dle rozsahu škody a způsobu provedení se může jednat o přestupek v horší variantě o trestný čin. V případě přestupku cituji §50 zák. č. 200/90Sb. Odst. 1, písm.a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 15 000Kč.
Kolikrát se vyplatí si majitele dřevěných staveb či oplůtku samostatně vyhledat a na způsobu likvidace se domluvit. V opačném případě se vystavujeme minimálně strachu z dopadení, sankce, ale i hanby v očích sousedových. Proto i k tomuto problému přistupujme zákonně a hlavně v dodržování mezilidských vztahů, které jsou důležitou součástí vesnice. Všem přeji teplý domov, uhelnu plnou uhlí a metry vyschlého dřeva.

V posledním období roku 2010 došlo k nepovolenému „odběru“ dřevní hmoty, kterou měli připravenu k vytápění objektu, majitelé jedné z nemovitostí v Horních Pertolticích. Neznámý pachatel využil nepravidelné přítomnosti majitelů objektu a vyřešil své potřeby na úkor druhého. Někdo zřejmě usoudil, že tolik dřeva není potřeba. A od zásoby majitelům „pomohl“. Po překonání nevelikých překážek a za blíže nespecifikovaný čas, přemístil z dřevníku téměř celou zásobu palivového dřeva. Za zmínku stojí i to, že u tohoto objektu se jedná o opakovanou situaci. V prvním případě se jednalo o část plotu, který se stal zájmem, dnes již známé osoby. Tehdy se podařilo pachatele najít a vše vyřešit sousedskou domluvou. Letošní zima je dosti dlouhá. A tak je pravděpodobné, že vyvstala opět, u stejného občana naší obce, potřeba sehnat palivo na topení. A to bez přílišné námahy. Jistě je méně namáhavé odnést již naštípané dřevo, než jej dlouze a složitě získat povolenou samovýrobou. Třeba v lese nebo likvidací náletů. Bohužel pro majitele objektu, si nikdo ze sousedů ničeho nevšiml. Při množství, které zmizelo, je to s podivem. Bohužel tato situace nejde vyřešit. Snad jen tím, že by se ten, kterého se to týká, zastyděl a pokusil se vše napravit. V této fázi by se ještě setkal zcela jistě se vstřícností. Poškození by našli způsob to pochopit. Za předpokladu, že se již podobné situace nebudou vyskytovat a ztrpčovat jim pobyty v naší obci.

Přehled o stavu závazků obce přejatých ke dni 01.11.2006
Tabulka č.1

V současné době je uhrazeno vše, co reálně šlo. Zůstávají k úhradě zejména dlužné částky spojené s úvěrem na výstavbu bytů v bytovém domě ( úvěr + úroky), splátka půjčky FRB Ministerstva pro místní rozvoj ( sloužila k pokrytí potřeb na opravy majetku obce a zřízení FRB obce), a zbývající část půjčky od fyzické osoby (pan L.Šeda) Průběh plateb je vyznačen v této tabulce.

Poř Typ závazku-přejatých Částka 2006 Částka 2007 Částka 2008
Částka 2009
Částka 2010

3. Půjčka od fyz.osob. 750 000,00 750 000,00 750 000,00 630 000,00 510 000,00
9.a Úvěr na stavbu č.p.193 3 050 000,00 3 050 000,00 2 954 071,04 2 862 770,00 2 766 276,16
9.b Úroky a popl. za úvěr 2 741 000,00 2 164 819,30 2 164 819,30 2 164 819,30 2 164 819,30
10. Splátka FRB MMR 232 386,00 192 812,19 160 070,50 126 335,40 91 576,93
Závazky v daném roce činily CELKEM
-8 959 685,00
-6 157 631,49
-6 028 960,84
-5 783 925,40
- 5 532 672,00

Během 4 let došlo tedy ke snížení převzatých závazků obce o částku 3 427 013,-Kč.

Přehled o stavu finančních prostředků obce
Tabulka č. 2 Stavy bankovních účtů
Poř Typ účtu a bankovní ústav Stav na účtu ke dni rozvahy
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
1. Běžný účet KB 78 467,00 54 155,84 457 729,69 217 181,94 262 198,91
4. Účet zdroje SFRB 33 756,79 52 480,50 69 688,18 18 552,18 42 980,05
5. Účet KB kauce nájmy 0,00 0,00 116 279,89 163 726,82 116 047,05
6. Běžný účet ČS -73 049,81 - 22 104,56 7 083,85 17 496,61 33 061,13
7. Podúčet obce ČS 0,00 43 059,36 208 610,36 60 342,36 406 899,36
9. Pokladna - hotovost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C E L K E M
41 173,19
127 591,14 859 391,97
477 300,53
911 186,50

Tabulka č.3 Celkový výsledek hospodaření - bilance obce za období 2006 -2010
Druh / rok r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
Závazky - 8 439 547,25 - 7 228 761,69 -6 622 236,55 - 5 938 775,46 - 5 810 052,62
Pohledávky + 26 705,00 +130 954,50 + 185 442,00 + 689 504,50 + 302 039,50
Zůstatek bank. účtů +41 173,00 +127 591,14 + 859 391,97 +477 300,53 + 911 186,50
Celk. hosp.
výsledek -8 371 669,25 - 6 970 216,05 - 6 436 794,55 - 5 249 270,96 - 4 596 826,62

Hned několik situací ovlivnilo dosažení ještě lepšího výsledku hospodaření obce. Jednou z nich je dlouhá a finančně náročná zimní údržba komunikací. V roce 2010 bylo na práce tohoto typu vynaloženo více prostředků, než bylo v rozpočtu obce k dispozici. Další dírou v trupu naší lodi byli a jsou bohužel i nadále neplatiči nájmů bytů a nájmů nebytových prostor. Jeden dluh evidujeme i u půjčky z FRB obce. Celkem dluhy - a tím dotace obce na bydlení a jiné aktivity úzké skupiny našich obyvatel, činily do konce roku 275 372,50,-Kč. Na druhou stranu se podařilo snížit dlužnou částku z neuhrazených poplatků za odpady a držení psů. V oblasti likvidace odpadů se nepodařilo nijak výrazně snížit náročnost na finanční prostředky. Na odvoz odpadu a vše s tímto spojené obec přispěla z rozpočtu obce celkem 45 361,-Kč. A to i přes vysoký podíl ukázněného třídění odpadů. Stále je nemalá část nákladů snižována tím, že si obec sváží většinu odpadů vlastními prostředky. O výše uvedenou částku byly výdaje vyšší, než vybrané prostředky od Všechny výše uvedené prostředky musí obecní úřad uhradit z rozpočtu obce. Z peněz vás všech ostatních. Naprosto nedobrý stav.Tyto prostředky by se daly jistě využít v jiných oblastech našeho života v obci.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
01/01/11 OZ schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje doplněný program zasedání.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
01/02/11 OZ po projednání schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/03/11 OZ po projednání a přezkoumání oprávněnosti vzneseného požadavku neschvaluje žádost na poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce. Žádost podala paní D.Čepelíková ml., za účelem navýšení finančních prostředků na likvidaci škod po povodni, jež vznikly na nemovitosti a domácnosti, která je v jejím vlastnictví. Žadatelku zastupitelstvo upozorňuje na možnost čerpat pomoc od obce za pomoci půjčky z FRB obce. Za standardních podmínek, přednostně. A to ve výši 30 000,-Kč.
Hlasování: pro:7 proti: 0 zdržel se: 2
01/04/11 OZ schvaluje nájem bytové jednotky č.10, v bytovém domě č.p.193, Dolní Pertoltice. Žadatel pan K.Bari. Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit a podepsat nájemní smlouvu s těmito parametry: doba nájmu 3 měsíce, podmínka trvalého pobytu v obci a složení standardní kauce nájmu.
Hlasování: pro: 7 proti: 2 zdržel se: 0
01/05/11 OZ schvaluje nájem bytové jednotky č.2, v nemovitosti č.p.64, Dolní Pertoltice. Žadatel paní
Štrosnerová. Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit a podepsat nájemní smlouvu s těmito parametry: doba nájmu 3 měsíce, podmínka trvalého pobytu v obci a složení standardní kauce nájmu.Doba, po kterou bude uplatněna sleva na nájmu bude upravena zvlášť uzavřenou dohodou, která bude respektovat výši vložených prostředků nájemcem. Starosta je pověřen vypracováním návrhu této dohody.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/06/11 OZ schvaluje podobu rozpočtového opatření č.10-2010, provedeného starostou obce k 31.12.2010.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/07/11 OZ neschvaluje podobu smlouvy na získání finančních prostředků z dotačních titulů – na obnovu majetku po povodních v roce 2010. Smluvní partner ze smlouvy Ing. V.Damašek..
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/08/11 OZ schvaluje revokaci usnesení č. 04/11/10 o zřízení věcného břemene pro zřízení přípojky elektrické energie k objektu na pozemkové parcele č.85 ,v Horních Pertolticích.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/09/11 OZ schvaluje podobu smlouvy s firmou ČEZ a.s. Jedná se o smlouvu na zřízení věcného břemene pro zřízení přípojky elektrické energie k objektu na pozemkové parcele č.85 ,v Horních Pertolticích. Hodnota věcného břemene na dotčených pozemkových parcelách vypočtena podle tabulek budoucí osoby oprávněné a je stanovena jednorázově na 1 000,-Kč.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/10/11 OZ bere na vědomí:
a) cenový výměr FVS a.s.- vodné a stočné pro rok 2011
b) přílohu č.2 ke Směrnici o cestovních náhradách č.1/2008, sazby v plné výši dané předpisem
c) předložená čestná prohlášení podle z.č. 159/2006 za rok 2010. Předložil pan V.Podmanický, pan V.Hovad a paní O.Čepelíková
d) novelizaci nařízení vlády č.37/2003 ze dne 7.12.2010 o odměnách pro neuvolněné i neuvolněné zastupitele
e) info o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy
f) cenovou přílohu ke smlouvě na likvidaci odpadu ( firma ASA s.r.o.)
g) výsledek posledního vedeného soudního sporu s firmou DI-Tech s.r.o. - výstavba bytového domu č.p.193
h) zprávu místostarosty k provedenému šetření stížností na neobyvatelnost v č.p.193
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/11/11 OZ schvaluje pronájem pozemkových parcel v Dolních a Horních Pertolticích. A to panu S.H. V plném rozsahu žádosti. Parametry: 0,30Kč/m2 a doba nájmu 5 let.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/12/11 OZ ukládá starostovi zabezpečit přítomnost kronikářky obce na dalším nejbližším zasedání.Její účast je nezbytná k projednání podoby zápisu do obecní kroniky.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/13/11 OZ schvaluje revokaci usnesení č. 05/04/10 , kterým schvaluje pronájem obecního majetku – jedná se o pozemkovou parcelu v Horních Pertolticích, p.p.č. 260 ( TTP – 3 847 m2).
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/14/11 OZ revokuje část usnesení o prominutí pohledávek z prosince 2010, č.usnesení 08/16/10. A to v části týkající se prominutí pohledávky dlužných částek za užívání bytu č.11, v č.p.193.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
01/15/11 a) OZ neschvaluje žádost paní K.M., na prominutí dlužné částky, která je tvořena položkami za dlužné nájemné a za vyúčtování služeb s nájmem spojených. Částka odpisu pohledávky je tvořena takto: 914,-Kč za nájem bytové jednotky a 2 960,-Kč – za neprovedené platby na služby spojené s užíváním bytu. Celkem tedy 3 874,-Kč.
Hlasování: pro: 3 proti: 4 zdržel se: 2
( usnesení nebylo schváleno)
b) OZ schvaluje žádost paní K.M., na prominutí dlužné částky, která je tvořena položkami za dlužné nájemné a za vyúčtování služeb s nájmem spojených. Částka odpisu pohledávky je tvořena takto: 914,-Kč za nájem bytové jednotky a 2 960,-Kč – za neprovedené platby na služby spojené s užíváním bytu. Celkem tedy 3 874,-Kč. Dále pověřuje místostarostu, aby dokončil potřebné úkony k provedení opravy na předmětné bytové jednotce.
Hlasování: pro: 6 proti: 1 zdržel se: 2
01/16/11 OZ schvaluje zahájit práce na vypracování směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Předložený materiál je postoupen k diskusi a tvorbě konečné podoby směrnice do výborů zastupitelstva.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/17/11 OZ schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2010. Nebude proveden žádný odpis nepotřebného majetku obce.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/18/11 OZ po projednání zámítá žádost o opakované uzavření splátkového kalendáře na umoření dlužné částky za neprovedené úhrady služeb spojených s užíváním bytu č.5, v č.p.193, Dolní Pertoltice. Celková výše dluhu bez příslušenství činí 18 651,-Kč. Starostovi je uloženo informovat dlužníka o jeho povinnosti uhradit dlužnou částku v souladu s pravidly. Částka byla tedy splatná dne 26.10.2010, včetně smluvní pokuty 1000,-Kč. V případě, že nebude platba uskutečněna v náhradním termínu, je starosta pověřen částku vymáhat v soudním řízení za pomoci exekučního výměru.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/19/11 OZ schvaluje odpis pohledávky ke dni 31.12.2010, která je evidována ve vazbě na výstavbu bytů na č.p.193, v souladu se zněním soudního rozhodnutí pod č.j.26C 174/2010-366, ze dne 10.11.2010.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/20/11 OZ projednání schvaluje podobu Dodatku č.3 ke Smlouvě o nákupu a zpracování knih
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/21/11 OZ schvaluje uhradit členský příspěvek do Euroregionu Nisa. A to ve výši 1410,-Kč.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
01/22/11 OZ schvaluje rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko. A to na rok 2011.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden 2011 (vp)
dokončení inventury majetku, příprava zasedání OZ na tento měsíc, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava pronájmu bytových jednotek v č.p.193 a č.p.64, jednání s právním zástupcem obce nad přípravou materiálů pro další řízení, spolupráce při jednáních výborů zastupitelstva, provedení roční účetní uzávěrky, příprava přezkumu hospodaření obce, zabezpečení revizí komínových těles, příprava podkladů pro jednání zastupitelstev obcí Mikroregionu Frýdlantsko – rozvoj společnosti FVS.a.s., příprava žádosti na dotace pro likvidaci škod na obecním majetku po povodni, jednání o stížnostech na bydlení v bytovém domě, projednání převodu pozemků na Sokol Pertoltice, účast na valných hromadách spolků, jednání krajský úřad, školení.

VÝZVA (vp) Vážení spoluobčané, motoristé! Na obecní úřad se obrátil jeden náš občan s podnětem. Ten se týká potřeby apelovat na místní obyvatele, ale též i návštěvníky naší obce. A to s problematikou kolem provozu motorových vozidel po komunkaci do Horních Pertoltic. Zejména. Stalo se prý nešvarem, jezdit bez zapnutých světel, což snižuje bezpečnost provozu na této komunikaci. A to vzhledem k úsekům s menší přehledností a úzkými průjezdními profily.
Často prý pozoroval i to, že na předních sedadlech se přepravují děti, které by bylo vhodnější umístit na zadní sedadla, popřípadě ještě do autosedaček. Byli jsme požádáni, abychom výše popsané skutečnosti uveřejnili ve vydání měsíčníku „Drbna“.Tak tímto činíme. Domnívám se, že pan ohlašovatel byl veden nějakým nemilým zážitkem a snahou o zabezpečení bezpečnosti v předmětném úseku naší obce. Je na vás, do jaké míry s obsahem budete souhlasit. A jaký závěr pro sebe vyvodíte.

V souvislosti s dopravou ještě jedno upozornění. Dbejte zvýšené pozornosti při jízdě mezi Pertolticemi a Frýdlantem. Zejména v úseku Arnoltice – Frýdlant a opačném směru. Dle zkušeností nejednoho motoristy, jsou velkým problémem pohybující se chodci. A to nejen tím, že se pohybují po pravé straně ve směru jízdy, ale též nemívají na sobě oblečení s reflexními prvky. Často jsou chodci pro řidiče postřehnutelní opravdu na krátkou vzdálenost. Zejména za šera a v noci.

UPOZORNĚNÍ (jš)
1) Výše poplatku za TKO pro rok 2011 je ve stejné výši jako v roce 2010 - tedy 500,-Kč na poplatníka.
Povinný přehled o kalkulaci poplatku bude zveřejněn na úřední desce, jako příloha obecně závazné vyhlášky. Z tohoto přehledu zcela jasně vyplývá oprávněnost stanovení maximální možné hranice, pro určení výše poplatku.
Splatnost poplatku nebyla též změněna – zůstává opět do 31.3.2011.
Posledním dnem pro zaplacení je 31.3.2011, a to včetně. Pro platby uskutečněné bankovním převodem na účet obce, se nebere za dobu splatnosti datum podání bankovního příkazu, ale datum připsání správné částky na bankovní účet obce.
Uskutečnění platby
Platbu lze provést: 1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních hodinách
2) bankovním převodem na účet obce
2) I výše poplatku za držení psa je pro rok 2011 ve stejné výši jako v roce 2010.

ATUÁLNĚ
Čištění odpadních vod v malých obcích

( zdroj © Agentura PRESS DOT, Národní obrany 49, Praha 6, www.pressdot.cz )
Přiměřeným čištěním odpadních vod by měly podle něj být do 22. prosince 2015 vybaveny i nejmenší obce. Za typické pro čištění těchto odpadních vod v malých obcích považuje zejména:
- Silné kolísání množství a kvality odpadních vod na přítoku do ČOV. Většina lidí v produktivním věku totiž bývá přes den mimo obec.
- Velké naředění odpadních vod (balastní vody, tj. jiné vody než splaškové, představují až 80 % z celkového přítoku odpadních vod přiváděných na ČOV). Důvodem je jednotná kanalizace v nepříliš dobrém technickém stavu; protože v řadě obcí se totiž dříve budovala svépomocí v tzv. akcích Z. Za nich se preferovalo nejrychlejší a nejlevnější řešení, přičemž běžným bylo zatrubnění silničních příkopů, zaústění melioračních stok a přelivu rybníků do kanalizace apod. - Vysoký počet typů malých ČOV. - Velký rozptyl nákladů na čištění podle typu čistírny.
Které tyto problémy lze řešit ihned, a které vyžadují větší investice do budoucna?
Bohužel, jednoduchá a levná řešení neexistují. Řešením by bylo budování oddílné kanalizace. Tím směrem by se měla ubírat nová výstavba. Ale výměnu stávající kanalizace za oddílnou si lze jen velmi těžko představit, a to jak z ekonomických důvodů, tak kvůli vlastní proveditelnosti. Pro ilustraci: Oddílná splašková kanalizace tvoří zhruba 10 % z celkového počtu námi provozovaných kilometrů kanalizační sítě.
Jaké typy ČOV bývají nejčastěji v malých obcích?
Jak jsem už uvedl, typickým znakem pro malé obce je i velká pestrost používaných čistíren odpadních vod. Pro ČOV tam platí, že každá z nich je originál. Příčiny hledejme v dlouhé řadě projektantů, kteří si troufají na malé ČOV, i ve velkém množství dodavatelů s propracovanou obchodní strategií. Metodická příručka Malé čistírny odpadních vod vydaná Ministerstvem zemědělství v roce 1993 už tehdy uváděla v kategorii čistíren odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel celkem 23 typů ČOV. Každý investor - a zejména každý projektant, by však vždy jako nejdůležitější měl mít na paměti, že rozhodující pro výběr ČOV jsou místní podmínky, zejména typ a stav kanalizace. V podmínkách jednotné kanalizace mají aktivační ČOV, běžně navrhované a realizované, minimální šanci k úspěšnému provozu. Důvodem je nízká koncentrace přiváděného znečištění a vypláchnutí čistírny při každém dešti. Podvyživený aktivovaný kal, nevytváří dostatečně velké vločky a malé vločky snadno unikají do odto ku. Nejlepším dokladem tohoto tvrzení je minimální objem zachyceného kalu. Není výjimkou, že z malé ČOV se ho ročně vyveze méně než 10 kubíků. Větší šanci mají tzv. extenzivní, nebo >>zelené<< technologie. Sem patří například filtrační technologie typu zemních filtrů a kořenová pole. Nevýhodou těchto způsobů je, že se postupně zanáší filtrační náplň. Podle místních podmínek to trvá pět až deset let. Pak je nutné náplň vyměnit nebo vybudovat další kořenové pole. Uložení staré náplně není jednoduché ani levné. Náklady vycházejí kolem 1000 Kč za 1 m3, což při přepočtu představuje asi 5000 Kč na každého obyvatele. Proto upřednostňujeme v malých obcích s jednotnou kanalizací při čištění odpadních vod biologické rybníky. Je to tradiční způsob čištění zejména v našem kraji. Návesní rybníky bývaly v každé obci. Biologický rybník se podobně jako kořenové pole zařazuje za septik nebo štěrbinovou nádrž a náklady na jeho pořízení jsou srovnatelné s kořenovou čistírnou. Rybník se zbavuje nečistot přirozenými biologickými procesy. Výhodou je, že životnost zařízení bývá dvojaž trojnásobná v porovnání s kořenovými čistírnami. Po zhruba 20-30 letech provozu se sediment vytěží a rybník dále slouží svému účelu. Zajímavým ukazatelem vhodnosti použité technologie jsou i provozní náklady. Z našich údajů vyplývá, že roční provozní náklady aktivační ČOV pro 500 ekvivalentních obyvatel se pohybují kolem 0,3 mil. Kč, náklady na provoz stabilizační nádrže jsou zhruba čtvrtinové. I když to na první pohled vypadá jako krok zpět, jsem na základě provozních výsledků a zkušeností naší firmy přesvědčen, že i tradiční metody mohou být moderním a optimálním řešením.
Nařízení vlády ukládá vodoprávním úřadům povinnost stanovit podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby požadavky na kvalitu odtoku definované tímto nařízením byly splněny nejpozději do 22. 12. 2015. Co to přinese obcím pod 2000 obyvatel? V praxi to znamená, že přiměřeným čištěním by měly být do tohoto termínu vybaveny i nejmenší obce. Ovšem vzhledem k finanční náročnosti takového závazku lze dnes jen těžko odhadnout výsledek. Pokusíme-li se o stručnou rekapitulaci, mají nyní menší obce prakticky dvě možnosti: Využít některého z dotačních titulů nebo vlastních finančních prostředků, a zajistit přijatelné odvádění a čištění odpadních vod. Tato, z pohledu ochrany životního prostředí nejlepší varianta umožňuje bezproblémový rozvoj obce. Druhá možnost je potom ta, že v obci či její části se veřejná kanalizace nevybuduje a každý stavebník si bude muset pořídit vlastní ČOV. Je však třeba vědět, že septik se dnes za přijatelné čištění už nepovažuje, ale musí být za ním zařazeno další zařízení (pískový filtr, kořenové pole apod.). Z toho pak vyplývá možné doporučení: Nestavět kanalizace a ČOV za každou cenu. Tam, kde neexistuje jednoduché, technicky, provozně a ekonomicky přijatelné řešení, volit variant u individuální likvidace odpadních vod v domovních ČOV.

Zpráva z Valné hromady ČČK Pertoltice (jd)
Přítomno 9 členů, tři hosté. Omluveni dva členové.
Program:
1) Zahájení a přivítání. Poděkování za rok 2010
2) Zpráva o hospodaření a činnosti místního sdružení za rok 2010
3) Zpráva o pohybech na účtu
4) Projednání další činnosti, popřípadě ukončení činnosti, členské příspěvky
5) Diskuse a závěr

Vítám vás vážené členky a vážení hosté na naší Valné hromadě ČČK Pertoltice a děkuji. Všem našim členkám, které přispěly, jak svým finančním příspěvkem, tak dle svých možností svou činností. Přeji do roku 2011 mnoho zdraví a úspěchu v životě. Též děkuji za pomoc našemu obecnímu úřadu jako vždy za všechna léta mé činnosti, kdy bylo potřeba, nám nebyla odmítnuta pomoc. O.S.ČČK Liberec přeje též mnoho zdraví a úspěchů i když naší skupině nebyli ničím nápomocni. Činnost v naší místní skupině. Spolupráce s hasičským sborem, mladými hasiči. Navštěvujeme jejich soutěže a jiné kulturní akce v rámci zdravotního dozoru. Stále je sboru zapůjčena příruční lékárnička. Na celý rok. Tři naše členky spolupracují s obecním úřadem. Jedna členka pracuje v zastupitelstvu obce. Dvě naše členky jsou ve Sboru pro občanské záležitosti ( vítání občánků, návštěvy seniorů při kulatých životních výročích, zlatých svatbách).Taktéž navštěvujeme naše členky s malým dárkem v rámci finančních možností. V roce 2010 jsme se také účastnily činnosti při volbách do Senátu ČR a volbách do obecního zastupitelstva naší obce. Po celý rok se naše členky pravidelně zúčastňují posezení žen v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Setkání probíhá každou středu. Účastnili jsme se výletu, který pořádal obecní úřad pro naše občany. Též jsme byly na taneční zábavě, která se nám moc líbila. Děkujeme!
Stav našeho účtu v roce 2010 je 446,-Kč. Je to bez diskuse, že nejsme po finanční stránce silní.
Přistoupím k méně příjemnému bodu – členské příspěvky za rok 2011, které nám byly zvýšeny. Členům do 65 let na 200,-Kč a nad 65 let 100,-Kč. Musíme se rozhodnout, zda nebude lepší činnost ukončit. Je nás 11 členů. Osobně bych ráda svou funkci ukončila a předala někomu jinému. Měla jsem snahu o rozšíření členské základny, i prostřednictvím místního časopisu „Drbna“. Nic se však nestalo, naopak členky ještě ukončily svou činnost k 1.1.2011. Proto si myslím, že se tak děje kvůli mé osobě. Myslím si, že by se předsednictví mohl ujmout někdo mladší, a tím získat mladé členy.
Diskuse: Po úvaze jednotlivých členů se valná hromada usnesla a rozhodla o ukončení činnosti místního sdružení ČČK. A to k lednu 19.1.2011. Okresnímu sdružení v Liberci dáme na vědomí. Ostatní organizační a majetkové záležitosti necháme na uvážení okresního sdružení.
Děkuji
Julia Dědečková

Masopust
V sobotu 5. března 2011 Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá Masopustní průvod obcí. Sraz masek a zahájení je ve 12:30 hodin před hasičskou zbrojnicí. Rej tradičních i netradičních masek bude procházet vesnicí a zpívat a veselit se. Celý průvod potom zakončí své řádění kolem šesté hodiny večerní posezením na hasičské zbrojnici. Zveme Vás všechny srdečně do masopustního průvodu i na večerní bujarou veselici na hasičárně.Přílohy

1297428479_sb_drbna2_011.doc

1297428479_sb_drbna2_011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 135,5 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice