Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

Antonín Hamalčík 70 let, Majbová Eva 63 let, Romanec Josef 62 let, Novotný Milan 61 let, Plesar Jan 61 let, Vitásek Jaroslav 59let, Tesařová Milena 58 let, Běloch Petr 56 let, Čepelíková Dagmar 55 let, Hejlová Jitka 55let, Pajkrtová Marie 54 let, Knapová Blanka 52 let, Faciník Stanislav 51 let, Srpová Růžena 48 let, Vokálek Vlastimil 43 let, Majba Jan 31 let, Pospíchal René 20 let, Richtr Josef 17 let, Rysiowski Robin 16 let, Bubeníčková Alexandra 15 let a Bubeníčková Michala 14 let, Hofman Ondřej a Tomáš 4 roky a Novotnyj Daniel David 3 roky.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané. Po delším čase vám opět sděluji několik aktuálních informací ekonomického charakteru. Celková dlužná částka u nájmů bytů: za neuhrazené výdaje na spotřebu vodu a el.energie + nájem za podlahovou plochu činí 248.348 ,-Kč. Dlužné částky z jiných položek ( odpady,poplatek psi, splátky FRB obce – tj. půjčky občanům tvoří celkem 107.500,-Kč. Pohledávky u nebytových prostor jsou ve výši 76.865,-Kč. Z toho jsou již soudně řešeny pohledávky v celkové výši 216 000,-Kč ( bez úroků a smluvních pokut). Nevymahatelná se jeví stále (po dvou letech) pohledávka za pronájemcem restaurace ( pan P), ve výši 46.000,-Kč + příslušenství ( úroky, penále a soudní poplatky). Bývalý nájemce je neznámého pobytu. Je na něho údajně vyhlášen zatykač. Dluhů nadělal tolik, že naše obec je až na konci seznamu těch, kterým bude muset jednou uhradit. Musíme tedy čekat na náhodné zadržení této osoby. Například se to může podařit při obyčejné silniční kontrole. Ač se občas pohybuje v regionu, doposud se nezadařilo.Uvidíme. Celkově, nám všem – obyvatelům obce, dlužníci mají plnit ve výši 432.711,-Kč. Exekučně je zatím řešena částka u pohledávky za nezaplacený poplatek u odpadů ve výši 6.500 ,-Kč a u jiných pohledávek ve výši 46.500,-Kč. Opět se jedná o prvotní dlužné částky, která budou u soudu navýšeny platbami za námi pověřeného právního zástupce, úroky a penále z prodlení. Nemalé náklady jsou spojeny též s úkony samotného exekutora. V současné době se připravují další exekuční příkazy. A to jak u plateb nájemného, tak i plateb vyúčtování služeb, které jsou spojeny s nájmy bytů. Vždy podle aktuálního stavu plnění závazků a doručení usnesení soudu po nabytí právní moci. V říjnu 2011 přicházejí na řadu – vlastní provádění exekucí, nejstarší dluhy. A to z roku 2008. Pravděpodobně tím budou dlužníci překvapeni a zaskočeni. Neboť se v mnoha případech domnívali, že vše kolem problematiky jejich neplnění závazků vyšumělo doztracena. Následně bude řešen rok 2009 a další roky. Soudy jsou zahlceny natolik, že se vše neúměrně prodlužuje. Tím máme ale dlouze blokovány prostředky, které bychom mohli použít někde jinde.
Naopak největší závazek – úvěr na výstavbu bytů se hradí pravidelně – dle splátkového kalendáře. A to přesto, že je obsazenost naprosto v rozporu s původním záměrem a propočty. V současnosti je příjem do rozpočtu z uhrazených pěti nájmů. Ze čtrnácti plánovaných. Měsíčně doplácí obec 10.640,-Kč - na úvěrový účet. Tedy zbývající částku, rovnající se propadu příjmů z nájmů bytů, které nejsou obsazeny nebo jsou užívány dlužníky. Navíc v zimním období náklady obce stoupnou ještě tím, že se bude vytápění objektu a platba za spotřebovanou elektrickou energii rozpočítávat i na obec. A to bude tvořit více jak polovinu celkových nákladů na objekt. Pro historické zhodnocení celé akce, jsou tato čísla i vlastní momentálně dlouhodobý stav, výrazně nehezká.
Česká právní úprava nájemního vztahu k bytu je v občanském zákoníku koncipována tak, že vytváří jistou nerovnováhu v právním vztahu mezi pronajímateli a nájemci bytů ve prospěch nájemců, které lze považovat za slabší stranu tohoto právního vztahu. Cílem je zvýšená ochrana nájemců, aby například nebylo možné někoho bezdůvodně vystěhovat. Vede to však zároveň k tomu, že pronajímatele zákon silně limituje, pokud jde o možnost dát nájemci výpověď, a navíc jim ukládá povinnost zajistit nájemcům ve stanovených případech odpovídající bytovou náhradu. Samotnou kapitolou je problematika kolem podoby doručování potřebných písemností. Zde však v poslední době došlo k několika úpravám, které práci obecnímu úřadu usnadňují. Fenoménem doby je též to, že po skončení nájmu nám byty nájemci nepředávají zpět.Prostě se odstěhují a hledejte si nás. Neuvěřitelné, že? Nejedná se o nějaký ojedinělý stav. Již se tak stalo počtvrté.
Další oblast, která ovlivňuje plnění rozpočtu obce je výběr – spíše nevýběr sdílených a ostatních daní. Do rozpočtu obce plyne směrem od státu stále méně finančních prostředků. Zřejmě pod vlivem toho, že stát neumí ( a v mnoha případech se mi zdá, že ani nechce), řádně vybrat daně. Orgány naší obce plně podporují všechny snahy o přerozdělení daní tak, aby malé obce i města dostávaly od státu více prostředků ( tedy ony změny RUD).

V neposlední řadě je nutné vás informovat o průběhu prací na systémových změnách, o jednání kolem revitalizaci společnosti, kterou vlastní všech 18 obcí našeho výběžku. Jedná se o Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. Minulé politické reprezentace -zastupitelé a potažmo starostové ( někde kolem roku 2003), založili společnost, která měla úkol jasně stanoven. Do vínku obdržela hlavní záměr, že se bude starat o údržbu vložených sítí a rozvíjet svou činnost při opravách a účastní se výběrových řízení na činnosti související. Politickým rozhodnutím byla držena cena za m3 dodané vody na nejnižší možné hranici. Na druhou stranu se netvořil žádný fond na pozdější potřebné opravy, rozvoj.V současnosti přišla však doba pro řešení situace. Již delší období probíhají jednání o projektech, které by měly zabezpečit udržení společnosti v provozu. Podoba projektů i dotace jsou schváleny. Prostředky však nejsou dostačující. Obce musí vložit v letech 2010-2015 další prostředky ze svého rozpočtu. Nejsou malé. O jejich výši se ještě stále složitě jedná. Ve všech obcích. Zejména o úměrném rozpočítání celkové částky na jednotlivé obce – vlastní zvolení vhodného a spravedlivého klíče. Nutno poznamenat, že naše obec má v tomto celém procesu poměrně snadnou úlohu. Zastupitelé jednoduché rozhodování. Vzhledem k tomu, že jsme nejzadluženější obcí celého našeho regionu, nejsme schopni se při sebelepší snaze jakkoliv účastnit na celém projektu. A to je hodně smutné. Další obce naší velikosti nemají problém se zúčastnit s ohledem na finance, ale chtějí úměrnost. Řeší jen otázku velikosti svého příspěvku. Jak je tomu u nás? Nikdo nám neposkytne další úvěr, nemůžeme ručit za projekt již žádným obecním majetkem, v rozpočtu naší obce nejsou žádné volné prostředky. Pravděpodobně vše vyústí v to, že ztratíme svůj vliv na chod společnosti, ale to je jen další nepříznivý důsledek zatajování skutečných ekonomických výsledků let minulých. Ač se již pátým rokem snažíme zvrátit nepříznivý vývoj, nejsme stále úspěšní tak, jak byste si zasloužili. Po těžkých letech jsme se vymanili z nejhoršího, ale poté přišlo jasné určení a vyhodnocení vlivu nepříliš vhodného projektu bytového domu, kde nás problematika dostala takřka do situace roku 2006. Jen s tím rozdílem, že dnes již neřešíme tak zásadní otázku. Zda obec může, a to za přesně pojmenovaného stavu vůbec samostatně existovat. Vlivů je pochopitelně více, ale tento výše uvedený je naprosto stěžejní. Při přípravě rozpočtu na rok 2012 je nutné zohlednit reálné příjmy z nájmů, propad v příjmech od státu a nakonec též zapracovat všechny letošní negativní vlivy a události. Je zřejmé, že na činnosti bude ještě méně prostředků, než v roce letošním. Některé kapitoly rozpočtu nebudou mít vůbec šanci na naplnění, další budou opravdu významně kráceny. Tímto vám opět dávám odpověď na poměrně častou ( dle mého názoru neobjektivní ) kritiku toho, že jinde jde to, a jinde zase něco jiného lépe. Ano, souhlasím, že se v jiných obcích žije lépe. Ale v žádné jiné obci na Frýdlantsku, nehradí takové zničující závazky z předchozího období. Tedy nelze naprosto porovnávat.
Musíme být trpěliví a počkat si na dobu, kdy budou příjmy opravdu zůstávat v obci a pak se rozdělí, místo toho, že se hned po jejich obdržení rozesílaly jednotlivým věřitelům. Nula od nuly pojde.
Viktor Podmanický , starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2011 (vp)
plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava zasedání nového zastupitelstva – příprava projektů na obnovu infrastruktury poškozené při povodni 2010, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí – jednání k prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – vypracování nové smlouvy na pronájem nebytových prostor - práce kolem zajištění opravy vedení veřejného osvětlení – práce na tvorbě územního plánu, řešení oprav povodňových škod, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, zpracování výsledků jednotlivých vnitřních auditů chodu obecního úřadu a předání ke konečnému řešení právnické kanceláři ( příprava výpovědi z pracovního poměru), tvorba nové podoby POV obce, dokončení revizí el.instalace a komínových těles v obecních bytech a přístřeší, výběrové řízení na dodavatele pro opravy obecního majetku.

AKTUÁLNĚ – UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ A MOSTU !!! (vp)
V této části vás informujeme o připravovaných akcích, které proběhnou v naší obci do konce roku 2011. Konečně se dostane na opravy povodňových škod. Tedy v optimálním prostředí, pokud to umožní počasí. Protože se jedná plně o práce stavebního charakteru, bude dokončení podmíněno právě nástupem prvních mrazů. K provedení všech prací bude potřeba vaší ochoty spolupracovat. Strpět nějaká ta omezení. Zejména půjde o respektování dopravních omezení na místních komunikacích, včetně přejezdů mostků a propustků, které byly povodní v roce 2010 poškozeny. V krátkosti uvedeme jednotlivé úseky, kde budou práce probíhat: - komunikace ke hřbitovu a kostelu, a to od prodejny p.Valáškové až po Halounovi, - komunikace ke Dvorským ( z části), - mostek u Marků v Horních Pertolticích , - komunikace od Marků směrem k Nykrýnovým a J.Cyrusovi, - komunikace u staré hasičské zbrojnice až po požární nádrž v majetku rodiny Reinišových, - komunikace od nemovitosti v majetku rodiny Luljakovy, až po Šantrochovi, - část komunikace u č.p.209 v Dolních Pertolticích, - mostek u Neufusových, - komunikace k Bryknerovým č.p.219 ( v plném rozsahu po horizont), - mostek u nemovitosti p.Židů v Dolních Pertolticích, - komunikace od Plesarových po křížení u lesa na Arnoltice, v části Nové Pertoltice (plný rozsah), - dále bude provedena pouze nejnutnější oprava zatrubnění Pertoltického potoka pod objektem č.p.64 ( pod restaurací v Dolních Pertolticích). Podle výčtu jste jistě zjistili, že rozsah prací není zrovna malý a bude obtížné vše pohodově zvládnout. Zejména s ohledem na termín dokončení, který je stanoven poskytovatelem dotace na opravy povodňových škod. Celkové náklady na výše uvedené práce budou v částce 4 251 459,-Kč. Přitom vlastní prostředky obce z toho budou tvořit částku 425 147,-Kč. Poskytovatelem prostředků na různé části oprav je stát, potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Práce budou prováděny v obou katastrálních územích naší obce - tedy poměrně značný zásah do života velké části obyvatel i majitelů nemovitostí, které slouží k rekreaci. Vše však směřuje k lepšímu stavu staveb – mezi něž lze zařadit i tělesa komunikací, proto se snad vyplatí i něco strpět. Doufáme ve vaši podporu a pochopení. Budeme se snažit všechny akce dokončit v co nejkratších termínech, ale přesto v dobré kvalitě. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti dopravní situaci v obci. A to v průběhu celé rozsáhlé akce - zejména značení uzavírek a dalšího doprovodného dopravního značení.
O změnách a průběhu vás budeme pravidelně informovat na vývěskách, úřední desce obce.

RUD Rozpočtové určení daní stanoví, kolik peněz z vybraných daní dostane obec od státu na jednoho občana. Když si pod tím představíme třeba opravené chodníky nebo novou školu, stává se z rozpočtového určení daní věc, která se dotýká všech. Rozdíl mezi nejchudšími obcemi a nejbohatšími městy je až 4,5 násobek. V Evropské unii je to zhruba 2,5 násobek. Proto menší města už dlouho volají po spravedlivějším přerozdělení. Ministerstvo financí teď připravilo novelu, která má zajistit obcím vyšší příjmy. Část peněz má jít ale z rozpočtů čtyř největších metropolí - Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

Obr.1 Struktura příjmů obce
Obr.2 Přehled příjmů 2008
(viz odkaz verze s obrázky)

Obce jsou nejmenšími organizačními jednotkami veřejné správy, které mají nejblíže k občanům, a tudíž můžeme konstatovat, že nejlépe mohou reagovat na požadavky občanů, protože zde existuje nekratší “instanční” cesta (informační tok) mezi jednotlivými obyvateli a organizační strukturou veřejné správy. Proto je důležité, aby obce disponovali dostatečnými finančními zdroji, které by mohli využít dle svého uvážení a kterými by se částečně distancovali od rigidní státní správy, která na nejvyšších organizačních stupních nemá a ani nemůže mít možnost jak reflektovat rozmanité potřeby obyvatelstva.
Daňové příjmy patří mezi nejdůležitější a největší zdroj finančních prostředků pro obce. Bez daňových příjmů by obce mohli jen ztěžka financovat svůj chod a další činnosti spojené s veřejnou správou. Proto je důležité nastavit systém RUD tak, aby odpovídal skutečným potřebám obcí, aby byl stabilní a aby značně nezvýhodňoval určitou skupinu obcí před ostatními.
I přes velkou kritiku současného systému RUD zavedeného v roce 2008 musíme uznat, že tento systém přinesl do financování obecních zřízení tolik potřebnou stabilitu a že odstranil do té doby ne zcela spravedlivé rozdíly v příjmech relativně stejně velikých měst a obcí. Financování obcí bylo navázáno na rozhodující daňové příjmy, které zajistily jejich nepřetržitý růst. I přesto ale obecní rozpočty, zejména malých obcí, nestačí pokrývat veškeré náklady spojené s veřejnou správou. Proto je potřeba, aby se současný systém ještě dále vyvíjel a aby byli zavedeni taková kritéria, která by byla schopna odrazit skutečné náklady, které obce s působením ve veřejné správě mají.
Současný systém RUD způsobil, že se dají rozpočtované příjmy celkem dobře pro každou obec odhadnout. Tato vlastnost současného RUD je velmi důležitou, protože obce tak mají možnost odhadovat příjmy a tomu přizpůsobit i náklady tak, aby nedošlo k velkému zadlužení obce.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje panu J.Reinišovi za poskytnutí rychlé a nezištné asistence při řešení problematiky údržby obecního majetku. Jednalo se o manipulační práce při výměně kotle vytápění v budově hasičské zbrojnice. Rychlá pomoc nám byla poskytnuta též při řešení problému s kanalizací u čp.64.

Jste dostatečně pojištěni? ( převzato)
Čtvrtina Čechů netuší, že pojistky, které mají uzavřené, jsou k ničemu, protože jsou často mnoho let staré a některá živelná rizika kryjí tak slabě, že když dojde k pojistné události, nedostanou lidé nic nebo jen drobné.
Vyplývá to z nejnovějšího reprezentativního průzkumu pro ČP a potvrzují to i finanční poradci.
„V souvislosti s letošními letními bouřkami registrujeme značný zájem lidí o změnu pojistných smluv na pojištění majetku a nemovitostí. Řada z nich má letité pojistky, které v základním krytí nenabízejí možnost úhrady některých nyní častých živelných škod,“ sdělil Právu Miroslav Beneš z významné společnosti, specializované na prodej finančních produktů.Právě i více než deset let staré pojistné smlouvy, které neodrážejí aktuální reálnou hodnotu majetku a stanovují nízké limity plnění, bývají jedním z nejčastějších důvodů nespokojenosti s pojišťovnami. Ty při vysvětlení, proč poškozeným vyplácí vzhledem k výši škody tak málo, jen pokrčí rameny a poukážou na klíčová slovíčka v pojistných podmínkách starých smluv.
Lidem tak často zůstanou jen oči pro pláč, protože do okamžiku, než jim vítr vzal střechu nebo voda celý dům, se o svoje pojistky, a především o to, co skutečně a za jakých podmínek kryjí, nezajímali. Pak je pojišťovácká matematika snadno zaskočí.
„Čtvrtina populace neví, kdy pojistku uzavřela, ani zda je aktuální.Většina Čechů nemá tušení o výši svého ročního pojistného ani pojištěných rizicích. Neaktuálnost smluv lidé řeší až v případě, kdy se něco stane,“ sdělil Právu Tomáš Zavoral z České pojišťovny.Například téměř polovinu havarijních pojistek nebo bezmála čtyřicet procent pojištění nemovitostí uzavřeli za respondenty rodiče, partner nebo leasingová společnost, takže ten, koho má pojistka krýt, o jejich podmínkách neví ve skutečnosti zhola nic.Nezájem nebo neznalost znění pojistných podmínek způsobuje řadu kolizních situací. „Hrozí, že je pojistka uzavřena na jinou osobu, či nejsou pojištěna všechna rizika nebo je smlouva sjednána na příliš nízkou částku,“ tvrdí Petr Svoboda z ČP.
Třeba pokud zdědíte spolu s chatou po rodičích také pojištění, nestačí ho pouze platit. Je potřeba uzavřít novou pojistnou smlouvu a tzv. obmyšlenou osobu, tedy člověka, který v případě škody dostane vyplaceny peníze. Pojištění zděděné po rodičích také pravděpodobně nebude odpovídat současné hodnotě chaty.

Pozor na termíny
Lidé by si měli stále dávat pozor na již známý problém s termíny „záplava“ a „povodeň.“ Drtivá většina pojišťoven to již zahrnuje do jedné kolonky, ale u některých, a to i velkých pojišťoven, je třeba se stále na povodeň pojistit zvlášť. Kromě toho ve starých smlouvách může být ještě tento termín zásadně rozlišován i u pojišťoven, které tak již u nových smluv nečiní. I proto je třeba smlouvu aktualizovat.Některé pojišťovny sice nabízí krytí pro vniknutí atmosférických srážek v rámci pojištění domácnosti, jenže ve většině případů se jedná buď o součást nejdražšího balíčku, nebo o marketingový trik, protože pojistné limity jsou velmi nízké.
Pojistná nebezpečí vichřice a kroupy byly vždy od počátku v základním krytí všech pojištění občanského majetku. Individuálně se může stát, že plnění je kráceno z důvodu závažné nedbalosti; například nechá-li klient otevřené střešní okno během bouřky a lijáku. Při sjednání pojištění se věnuje klientům dostatek času k tomu, aby se důkladně seznámili se všemi náležitostmi uzavíraného pojistného vztahu, a to nejen co do rozsahu sjednávaného pojištění, ale zejména se zněním pojistných podmínek, ve kterých jsou mimo jiné definovány výkladové pojmy jednotlivých pojistných nebezpečí, včetně krupobití a vichřice.

Muzeum obce (ms)
Vedoucí muzea - p. M.Srpová, připravuje pro následující období, tyto níže uvedené akce. V současnosti můžete shlédnout v muzeu výstavku předmětů a materiálů, které se vztahují k připomínce kulturních činností v naší obci. A to kolem poloviny 20.století.Vzpomínáme na školku a školu v Pertolticích. Pro děti i dospělé je připravena soutěž v hádání předmětů -,,Co je to?,,. Součástí je ukázka předmětů z let šedesátých.
Materiály o zajímavých osobnostech ve vztahu k naší obci, dokumentace o domech + fotografie. Dále dokumentace o kostelu sv. Jošta ( včetně fotografií původních zvonů, a podobně). Vystaven je též díl kroniky o všech křížích a rekapitulace kaplí, které se nacházejí v katastru obce.
V listopadu se plánuje výstava materiálů k tématu ,,Životní prostředí v Pertolticích,,.
Na období prosince 2011 a ledna 2012 je plánována výstava vánočních ozdob, navlékaných v domácnostech pro Bižuterii Jablonec. A to v letech 1960 -1970.
Únor až březen 2012 bude zasvěcen výstavě starých kronik. Například kronik sportovců, tanečního kroužku, mladých hasičů a SDH, a podobně.

Jeden z paradoxů, plně charakterizující dobu Ministerstvo dopravy navrhne zavést do českého právního řádu vyhlášku o bezpečnosti námořní plavby. Česko musí tato pravidla, plynoucí z evropských směrnic, přijmout, ačkoliv žádnou námořní obchodní loď nemá. Vyplývá to z důvodové zprávy ministerstva dopravy. Nařízení má za cíl chránit moře a pobřeží členských států před dopady nehod lodí spojených s únikem nebezpečných látek. Materiál je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.

Blahopřání
Blahopřejeme novomanželům Francovým při příležitosti uzavření sňatku.Vážení novomanželé, přeji Vám, aby touha, kterou k sobě nyní pociťujete, nikdy neochabla. Ať je vám hezky a lehko po celý váš další společný život. Jménem SPOZu a obecního úřadu, přeje starosta obce.

Povídání o psech, i o těch frýdlantských ( otiskujeme článek, který vyšel ve Frýdlantském zpravodaji - pokračování).
Psi ale neútočí z ničeho nic, ne?
Žádné zvíře nezaútočí jen tak, příčina je vždycky. Ale může být už jen ve špatné výchově, proto by třeba ta takzvaná bojová plemena neměl mít kdekdo. Příčinou útoku může být i strach, někdo udělá prudký pohyb a pes se lekne nebo špatně vyhodnotí situaci. Ale představ si park, pes tam běhá, běhají okolo něj také děti a najednou psa píchne včela. Jenže on nepochopí, že to byla včela, on vidí dítě. A tak jde po něm. Proto jsem také říkal, že psi nemají být mezi lidmi na volno. A před takto nezodpovědnými majiteli varuju!
Myslíš, že je pes obrazem svého majitele?
Řekl bych částečně. Pes vnímá svého pána komplexně, gesta, tón hlasu, pachově, zná jeho chování, takže je samozřejmě ovlivněn tím, jaký jeho pán je. Pozná, když se půjde ven, a když má člověk blbou náladu, pes si zaleze pod lavici. Ale že by se pes začal chovat jako jeho pán, to bych asi neřekl. Buď je pes vychovaný, nebo nevychovaný.
Páníček ale předá své typické rysy, ne? Líný člověk většinou znamená také líný pes.
Takhle asi ano. Ty široké vlastnosti se předají. Ale zase si říkám, že když si líný člověk pořídí nějaké temperamentní plemeno, těžko ho předělá ke svému obrazu. Buď ho nebude mít dlouho, protože to s ním nevydrží, anebo ten pes naopak vyléčí svého pána z lenosti, protože se s ním pán prostě bude muset hýbat.
A nepřipadá ti, že si lidé zpravidla podvědomě vyberou takové zvíře, které zapadá do jejich životního stylu?
No, to ano. Člověk, který chce vypadat módně, si pořídí jorkšíráka nebo čivavu.
Vadí ti, když lidé po svých miláčcích neuklízí?
Strašně mě to štve! A mohl bych použít i hrubší výraz. Jsou lidi, kteří chodí s pytlíky, ale je dalších deset, kteří to neuklidí. Osobně bych tohle viděl jako jednu z věcí, která by byla na pokutování, a když by se to zvládlo pohlídat, paráda!
Jak je to podle tebe se psí inteligencí? Jsou opravdu tak chytří, nebo jim lidé přisuzují víc?
Kus od kusu, řekl bych. Nemyslím si, že nějaké konkrétní plemeno je výrazně chytřejší. I když, takový bígl je na výcvik složitější, je tvrdohlavější, ale klidně mezi nimi může být nějaký, který vybočí. Myslím si, že se inteligence hodně odvíjí právě od výchovy štěněte. My zkrátka na psa nějak dlouhodobě působíme, na jeho podmíněné i nepodmíněné reflexy, na jeho zkušenosti a ovlivníme ho stejně, jako rodina ovlivní dítě. Ale pokud je pes třeba jak se říká vyčůraný, nejde o jeho přirozenou chytrost, ale o to, že zažil moment, kdy to zafungovalo. Pes funguje na bázi zkušeností. Co si prožije, tomu rozumí a obráceně.
Pes tedy nedokáže situaci odhadnout nebo předjímat?
Ne, to nejde. Dám příklad: sledujeme zloděje, já se jako člověk rozhlédnu a vidím, že támhle je rozlámaný plot a sešlapaná tráva, takže je mi jasné, kudy utíkal. Ale pes, i když to uvidí, nedocvakne mu nic. Stejně tak se bude dívat na stopy ve sněhu a nedojde mu, že je může sledovat. Jeho vodítkem je pouze pach. Jakmile cítí, tak jde, jakmile pachová stopa zmizí, pes neví, co dál.
Mají nebo nemají se podle tebe nechat dožívat nemocná a nemohoucí zvířata?
Já pro to moc nejsem. Mám za to, že by zvíře mělo mít svou důstojnost. A když už je nemohoucí, tahá za sebou nohy, nepostaví se… Zároveň vím, že to není pro nikoho jednoduché. Sám jsem takhle musel rozhodovat o svém psu, kterého jsem měl hrozně rád. Každý máme tisíc důvodů, proč to ještě neskončit, ale když už má pes bolesti a víme, že léčba vlastně žádná není… Je potřeba umět správně zhodnotit situaci. Člověk má mít zodpovědnost i za svoje zvíře.
Na co si má člověk dát pozor při pořizování štěněte?
Určitě bych doporučil, aby si lidé pořizovali psy s jasným původem. Když chce někdo na zahradu hlídacího psa, obvykle čapne po prvním bezpapírovým ovčákovi. Ale v tu chvíli máte doma něco, o čem nic nevíte. Když máte jasno v jeho rodičích, víte, co z něj vyroste a máte přehled i o možných nemocech, vadách, riziku.
Jde si podle tebe pořídit většího psa, když člověk nemá zahradu?
To záleží plemeno od plemene, kus od kusu. Někdy jde mít ovčáka v paneláku, ale pak je potřeba, aby se naučil rytmus rodiny, a my se zase musíme přizpůsobit jemu. Někteří lidé dělají třeba to, že v osmém patře paneláku otevřou dveře od bytu, pes počká, až ho dole někdo pustí ven, udělá potřebu a pak zas počká, až někdo půjde dovnitř. Hrůza! Holt musíme vstávat brzo, jít vyvenčit, a když přijdeme z práce, první věcí je, že jdeme znova se psem ven. Když mu poskytneme přesný režim venčení, jídla i spánku, naučí se ho, a v takovém systému si jedno zvíře v paneláku dovedu představit, třeba i dogu.

Soutěž mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá v sobotu 15. října soutěž mladých hasičů z Frýdlantska v Závodu požárnické všestrannosti. Na fotbalovém hřišti budou děti od 9:00 hodin soutěžit v disciplínách střelba ze vzduchovky, uzlování, určování požárních prostředků a podobně. Naši obec bude reprezentovat družstvo starších a mladších žáků. Přijďte podpořit naše děti. Těšíme se na Vás.

Okrsková soutěž
V sobotu 17. září 2011 změřili síly v požárním útoku všichni hasiči z okrsku Višňová. Soutěž se konala ve Vsi za hasičskou zbrojnicí a po loňském povodňovém létě to byla zároveň opožděná oslava výročí založení sboru ve Vsi. Zúčastnit se přijely sbory z Habartic, Pertoltic, Višňové, Předlánec, Minkovic, hosté z Dolního Sedla a domácí ze Vsi. Nejprve si to rozdali děti z Višňové a z Pertoltic. Naši starší žáci Višňováky s přehledem porazili, mladší naopak zůstali o tři vteřinky za nimi. Máme tedy putovní pohár za první místo starších žáků. Ten bude hasičskou zbrojnici zdobit do příští okrskové soutěže. Potom se předvedla ženská družstva. Našim mladičkým „ženám“ se podařilo požární útok zvládnout rychle. Ostatní družstva však byla kvalitními soupeři a tak jsme skončili na třetím místě. Jen co si ženy trochu oddechly, musely splnit ještě jednu disciplínu – útok z agregátu. To je výhradně mužská záležitost a není čistě ženského družstva než pertoltického, které by to kdy zkusilo. Všechen materiál, krom stroje, je uzavřen v přívěsu a celý útok se musí postupně sestavovat podobně, jako je tomu u požáru. Letos se nám to ale nepovedlo tak, jak bychom chtěli a skončili jsme na 6. místě. To naši muži se předvedli o něco lépe. Před soutěží trénovali a na výkonu to bylo znát. Čas jejich útoku z agregátu byl těsně kolem minuty, což znamenalo 3. místo. Oni si smůlu vybrali naopak v požárním sportu. Tady skončili šestí. Krásné slunečné podzimní počasí potrhlo dobrou sportovní náladu dne.

Požár Arnoltice
V noci ze soboty na neděli 2. října 2011 byla naše jednotka povolána k požáru bývalého mlýna v Arnolticích. Vyjeli jsme do čtyř minut po vyhoukání. Třípatrová budova už měla střechu úplně v plamenech. Evakuováno muselo být sedm rodin. Hasiči s požárem bojovali z výškové techniky a i přímo v budově chráněni dýchací technikou. Přítomny byly jednotky z Frýdlantu, Višňové, Raspenavy, Bulovky, Dolní Řasnice a naše pertoltická jednotka s osmi členy. Požár se podařilo dostat pod kontrolu krátce po půlnoci. Do rána na místě pro jistotu zůstala jednotka z Frýdlantu.Přílohy

1318522815_sb_drbnarijen2011.doc

1318522815_sb_drbnarijen2011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 304,5 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice