Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Blanka Eflerová 86 let, Jarmila Hejlová 72 let, Jaroslav Kuchta 61 let, Ladislav Špáta 61 let, Jan Pavlíček 59 let, Petr Filip 57 let, Eduard Diviš 56 let, Jarmila Bělochová 56 let, Jaromír Malich 55 let, Miroslav Marek 52 let, Eva Šťastná 51 let, Iveta Rysiowská 43 let, Bronislav Nykrýn 38 let, Edita Soukupová 37 let, Jiří Horáček 35 let, Jan Hovad 33 let, Lenka Krištofiaková 33 let, Stanislav Faciník 27 let, Juraj Berky 21 let, Barbora Srpová 19 let a Tomáš Höfler 7 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané obce Pertoltice.
Měsíc prosinec nám dává znát, že se blíží jedno z nejkrásnějších ročních období – Vánoce. A bezprostředně s nimi i závěr roku 2011. Vánoce by nás všechny měly naladit do úsměvů a pohody. Já vám přeji, aby se tato pohoda, doplněna úsměvem, dostavila do každé rodiny, do každé chalupy, do celé obce Pertoltice. Užijte si prosím toto sváteční období v klidu a míru v rodinném štěstí. Nezapomeňte též na ty občany, kteří zůstávají sami a z různých příčin nemohou tento sváteční čas prožít se svými blízkými. Závěr roku nás všechny vždy přinutí k ohlédnutí a vyhodnocením vykonaného nebo nedokončeného. Ať už pro Vás skončil rok s pozitivním výsledkem, nebo se Vám úplně nepodařilo předsevzetí, je vždy důležité hodnotit naše činy s pokorou a střízlivostí. Silvestrem nakonec nic nekončí a následující rok nám může přinést mnohé očekávání a mnohé úspěchy. Bohužel zatím vývoj ve světě i v naší republice signalizují těžké období pro mnohé z nás. Já vám, vážení občané, přeji aby vám ten následující rok přinesl samé pozitivní zprávy, aby jste byli po celý rok zdraví, aby ti co nesou tíhu zodpovědnosti za rodiny, firmy a celou společnost, měli dostatek síly k výkonu přidělené zodpovědné práce, aby bylo v naší obci i regionu lidsky příjemné a zdravé klima.
Přeji všem občanům obce Pertoltice, krásné, šťastné a veselé vánoční svátky. Do roku 2012 mnoho trvalého zdraví, štěstí a rodinné pohody. Stálé, dobře a spravedlivě ohodnocené zaměstnání.

Tímto úkonem plním úkol od zastupitelstva obce, který směřoval k vyhotovení článku o stavu a nepříznivé podobě odpadového hospodářství v naší obci.Osobně se domnívám, že na toto téma se již napsalo mnoho slov a situace je dostatečně známa. Ale třeba se opakovaný apel, který tímto činím na všechny občany naší obce i majitele rekreačních objektů, setká s příznivou reakcí všech zúčastněných. Na tomto místě je třeba upřesnit, že mnoho z nás ještě stále třídí odpady z domácností tak, jak jsou již po celá léta zvyklí. Bohužel nečiní tak všichni. Třídění odpadků nevěnuje pozornost a čas, stále ještě mnoho účastníků celého systému. Lze to vypozorovat již při každém svozu popelových nádob od jednotlivých nemovitostí. Osobně jsem tohoto úkazu opakovaně svědkem. Je zřejmé, že obec se musí o odpad postarat a jeho likvidaci uhradit.Ať na to má dostatek finančních prostředků, či nikoliv. Povinnost je dána zákony tohoto státu. Pro ilustraci uvádím poslední dostupná čísla, která vypovídají o aktuálním stavu. Obecní úřad vybere od poplatníků za kalendářní rok 150.000,-Kč. Celkové náklady na likvidaci odpadů v naší obci činily do 23.11.2011 celkem částku 285 863,-Kč. Rozdíl ve výši 108.863,-Kč, je hrazen z rozpočtu obce z rezervy a ostatních položek, které se tak musí pokrátit. Úhrada likvidace opdadů má zkrátka přednost před těmi potřebami, které by se jinak mohly hradit z rozpočtu a jsou pro mnoho z vás také potřebné. Do konce roku se náklady ještě zvýší odhadem o 11.000-18.000,-Kč. Z uvedených dat je zřejmé, že systém nelze udržet v současné podobě. Tím je myšleno za stejné výše poplatku za likvidaci odpadů z domácností a stejné podobě provozování celého systému. V měsíci listopadu se naplnění kontejnerů tak navýšilo, že již odvážíme plné kontejnery již po dvou týdnech. Což je již naprosto nereálné.

Mnoho, a to nejen okolních obcí přistupuje k různým podobám korekcí svých systémů. Nevyhne se to ani nám. Jak jste jistě zaznamenali, plánuje poslanecká iniciativa a ministerstvo financí umožnit navýšení výše poplatku. Protože výše poplatku, byla regulována zákonem na maximální výši 500,-Kč/ osobu ( poplatníka), po delší období bez změny ( naposledy v roce 2002), a v současnosti nestačí pokrýt náklady takřka ve všech obcích a městech, chystají se změny. Někde se snaží o zvýšení počtu nádob na tříděný odpad tak, aby byl systém dostupnější a poskytoval občanům komfort při třídění, někde již dnes ví zastupitelé, že budou muset využít novou maximální výši poplatku za likvidaci odpadů v obci. Provádí se úkony směrem k efektivnosti systému úpravou počtu svozových dní. V mnoha případech půjde pravděpodobně o kombinaci všech možných variant. Maximální možná výše poplatku není ještě stanovena, ale odhaduje se, že se bude pohybovat od 750 -1.000,-Kč/ na poplatníka. Účinnost není též zatím zřejmá, ale lze počítat s tím, že zavedeno bude pravděpodobně od roku 2013. Máme tedy celý rok 2012 na to, abychom dosáhli společně jiných čísel, než je výše uvedeno a náklady společnou snahou umravnili. Ze skutečnosti roku 2012 se bude vycházet při případné úpravě místního poplatku za likvidaci odpadů v naší obci. Je tedy z velké míry na nás samotných, jak bude nakonec poplatek vypadat. Pokud si to nevezme za své každý poplatník, budou ostatní ( je tomu tak však i doposud), doplácet na neukázněnost a neochotu druhých.Opět se navýší počet dlužníků, protože pro mnoho lidí bude úhrada poplatku opravdovou zátěží. Po letech, která se věnovala snížení nedoplatků, nastanou opět tahanice o řádné provedení plateb. Přibude zbytečných návrhů na exekuční vymáhání dlužných částek, ale jiný postup není možný, neboť je třeba dbát na druhou stranu zákonných podmínek při konání obecního úřadu – základních principů při správě cizího majektu. Majetku nás všech.

Pevně věřím, že se nám společně podaří snížit náklady zvýšeným tříděním domovního odpadu, ukázněností a nepoužíváním kontejnerů na likvidaci odpadů, které domovním odpadem nejsou. Za vstřícný postoj vám předem děkuji.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc listopad 2011 (vp)
příprava inventury majetku obce při ukončení roku, jednání se správcem toku Pertoltického potoka, kontrola plnění rozpočtu za rok 2011, příprava konečné podoby rozpočtu na rok 2012, jednání se stavebním úřadem nad legalizací staveb a bytových jednotek - příprava žádostí o dotace na investiční akce pro rok 2012 -zejména příprava tvorby územního plánu, - tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek, řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb , kontrola poškození komunikací – plán oprav, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a předpisů.

AKTUÁLNĚ (vp)
Vzhledem k čerpání dovolené ve druhé části měsíce prosince, vás žádáme o pochopení pro snížení dnů provozu obecního úřadu. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí je 29.12.2011 ( na tento den bude přerušena plánovaná dovolená pracovníků obecního úřadu. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datumu. Informace o čerpání dovolené budou též vyvěšeny na všech typech úředních desek.

Dovolenou budou čerpat též pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch.

Zimní údržba . Pokud budete potřebovat v této oblasti informace nebo pomoc, volejte na tel.č.723 943 716 nebo starostovi na tel.724 189 166.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje rodině Severýnových a Prouskových. A to za opětovné poskytnutí vánočního stromu pro naši obec. Opět jsme nemuseli nikde shánět vánoční strom. A to díky jejich přízni a podpoře života obce. Děkujeme též našim hasičům, kteří se opět ujali pokácení a umístění stromu na naši náves. Instalaci vánočního osvětlení zajistil pan J.Šlemr. Též jemu moc děkuji.
Za provedenou práci na úpravách kolem místní komunikace, které se ochotně ujal, děkuji panu Kuzmovi.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (vp)
07/01/11 OZ po projednání schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje doplněný program.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
07/02/11 OZ po projednání a schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
07/03/11 OZ po projednání schvaluje provedení rozpočtového opatření č.06/2011. Na straně příjmů i výdajů v částce 8.503,-Kč. Jedná se o finanční prostředky, které obec obdržela jako dotaci z Krajského úřadu Liberec, na činnost a chod jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8 proti:0 zdržel se:0
07/04/11 OZ po projednání schvaluje pověření pro starostu. A to k proprovedení rozpočtového opatření č.07/2011. Jedná se o konečné rozpočtové opatření platné ke konci roku - 31.12.2011.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
07/05/11 OZ po projednání ukládá starostovi obce provést úkony k zjištění více informací k převod majetku obce -transmisi ( umístěnou v prvním nadzemí objektu čp. 231. Žadatelé umístí toto, pro obec nepotřebné zařízení, do vznikajícího soukromého muzea v obci Pertoltice.
Přítomno hlasování:
Hlasování: pro:8 proti:0 zdržel se:0
07/06/11 OZ projedná a schválí konečnou podobu rozpočtu obce na rok 2012, na straně příjmů i výdajů ve výši 3 697 700,-Kč. Rozpočet je schválen jako přebytkový, s tím, že saldo bude vyrovnáno položkou 8124 – splátky dlouhodobých závazků.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
07/07/11 OZ po projednání schvaluje:
a) podobu odpisového plánu – Vnitřní směrnice č.1/2011
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8 proti:0 zdržel se:0
b) podobu směrnice pro provádění inventarizace majetku obce – účinnost od 1.12.2011.
Přítomno hlasování:8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
c) převod pohledávek do podrozvahy z důvodu nedobytnosti, ale zároveň možnosti vymožení v budoucím období. Platnost úkonu ke dni 31.10.2011.
Přítomno hlasování:8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
07/08/11 OZ schvaluje pověření pro zastupitele p.J.Šlemra. A to za účelem vytvoření rozboru a plánu úprav, které povedou k nastavení optimálního stavu veřejného osvětlení v obci. S ohledem na efektivnost a úkony vedoucí k úspornému provozu celé sítě.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:1
07/09/11 OZ schvaluje ukončení spolupráce s p.I.Závůrkovou ml.- zpracování kroniky obce Pertoltice. A to na její žádost, odůvodněnou péčí o nezletilé děti. OZ současně bere na vědomí, že starosta obce oslovil bývalou kronikářku se žádostí, a to aby práce na tvorbě kroniky prováděla. Do doby, než se najde jiné řešení.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
07/10/11 OZ po projednání schvaluje:
a) podobu zápisu do kroniky za rok 2010 a 2011.
b) uzavření dohody na provedení práce na vedení kroniky obce, a schvaluje postup pro rok 2012.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8 proti:0 zdržel se:0
07/11/11 OZ pověřuje starostu obce vyvěšením návrhu na změnu vyhlášky o rušení nočního klidu, vydanou pod č.1/2010.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 7 proti:1 zdržel se:0
07/12/11 OZ schvaluje vyhlášení záměru na odprodej majetku obce - pozemkové parcely č. 1236/1 v Dolních Pertolticích.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 7 proti:0 zdržel se:2
07/13/11 OZ schvaluje :
a) Záměr pořídit územní plán obce v rozsahu uvedeném v Základních pravidlech pro pořízení a zpracování digitálních územních plánů, která umožní sdílení dat s Krajským úřadem Libereckého kraje pomocí jednoduchých datových modelů územních plánů.b) Pověřuje starostu obce k zastupování ve věci pořízení územního plánu.c) Podání žádosti dle výzvy na dotaci z programů Krajského úřadu v Liberci pro rok 2012, kterou se pokryje část nákladů na tvrobu územního plánu obce Pertoltice. Pro etapu dodatečných průzkumů a rozborů.d) Vlastní podíl k této dotaci bude generován z přebytku příjmů rozpočtu v roce 2012, v kombinaci s použitím neplánovaných příjmů v roce 2012. e) OZ ukládá starostovi obce připravit poptávkové řízení na dodavatele dokumentace územního plánu. Výběr bude proveden výběrovou komisí, a to minimálně ze tří došlých nabídek. Přítomno hlasování:9
Hlasování: pro: 9 proti:0 zdržel se:0
07/14/11 OZ ukládá starostovi předložit přehled o pohledávkách a postupu při řešení pohledávek ( soudní řízení, odprodej pohledávek, postoupení pohledávek společnosti, zabývající se vymáháním pohledávek). A to na nejbližším zasedání v roce 2012.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro:9 proti:0 zdržel se:0
07/15/11 OZ schvaluje podobu Dodatku č.1, k nové pojistné smlouvě obecního majetku, kterým je změněno pojištění na pojistné krytí odpovědnosti za škodu u členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Dále je upravena výše i obsah pojistného u techniky a materiálu jednotky. V následném období bude ještě upravena pojistná smlouva, která kryje úrazové pojištění členů zásahové jednotky sboru.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro:8 proti:0 zdržel se:1
07/16/11 OZ schvaluje podobu rozpočtu DSO Mikroregionu Frýdlantsko a předloženou úpravu rozpočtu.
A to s parametry předloženého návrhu.
Přítomno hlasování:9
Hlasování: pro: 9 proti:0 zdržel se:0
07/17/11 OZ schvaluje :
a) přípravu smlouvy na technicko- stavební dozor na prováděných akcích – ,,Opravy majetku obce po povodni v roce 2010“.
b) neprodloužení smlouvy s advokátní kanceláří Hanzelín a Hanzelínová. Zastoupení obce ve sporech bude ujednáno v dalším období vždy na jednotlivý projednávaný případ.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 9 proti:0 zdržel se:0
07/18/11 OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Svazu tělesně postižených -pobočka Frýdlant. Jedná se o finanční prostředky ve výši 1500,-Kč.Poskytnutí příspěvku na rok 2012.
Přítomno hlasování:8
Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se:0
07/19/11 OZ projedná a bere na vědomí zprávy starosty:
o záměru na otevření druhého dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích – těžba štěrkopísků v severozápadní lokalitě katastrálního území Dolní Pertoltice, o postupu prací na opravách škod na majetku po povodni 2010, o přípravě na zimní údržbu v obci ( plán údržby komunikací v obci, zajištění techniky),o průběhu jednání o revitalizaci společnosti FVS,a.s., o plnění plánu vzdělávání pracovníků obecního úřadu,
o konečné podobě nových jízdních řádů
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro:8 proti:0 zdržel se:0


Adventní koncert v Pertolticích
Zveme Vás na adventní koncert frýdlantského dětského pěveckého sboru Hlásek, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince od 17:00 hodin v zasedačce hasičské zbrojnice v Pertolticích. Přijďte si poslechnou vánoční koledy a vychutnat si nádhernou předvánoční atmosféru.

Vlastníte vodní dílo, třeba nádrž? ( převzato z webu Města Frýdlantu)
A nechali jste si ji za posledních deset let alespoň jednou zkontrolovat? Vodní zákon stanoví pro vlastníky vodních děl, která slouží k zadržování a vzdouvání vod (např. vodní nádrže, rybníky, jezy apod.), povinnost zajistit technickobezpečnostní dohled k zjištění technického stavu takového díla.
Městský úřad Frýdlant jako vodoprávní úřad upozorňuje všechny vlastníky výše uvedených děl, že ke dni 1. 1. 2012 vyprší lhůta pro provedení technickobezpečnostního dohledu pro vodní díla IV. kategorie (§ 62, odst. 4 vodního zákona č. 254/2001Sb.), neboť vlastník vodního díla IV. kategorie je povinen od účinnosti vodního zákona tj. od 1. 1. 2002 zajistit tento dohled jedenkrát za 10 let.

Vlastník vodního díla IV. kategorie je osobou odpovědnou za technickobezpečnostní dohled, pokud neurčí jinou osobu, může si dohled provést sám. Dále je vlastník takového díla povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla nejméně jedenkrát za 10 let a předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu zprávu o prohlídce vodního díla nejméně jedenkrát za 10 let.

Bližší informace podá vodoprávní úřad Městský úřad Frýdlant (Ing. Ivana Hudousková, tel. 482 464 024).

Bližší informace o obnově Frýdlantského pivovaru najdete na http:// www. pivovar -frydlant.com nebo na e-mailové adrese vavra@pivovar-frydlant.com nebo na tel.č.602 213065, kde můžete též pomoc při poptávce po artefaktech, dílech, fotografiích, a podobně.

Areál bývalého pivovaru pod frýdlantským zámkem vypadá zatím opuštěně. Ale to se brzo změní!
„Jsem stavař, mým koníčkem je historie a mám rád pivo,“ říká Marek Vávra. Vše se propojí v projektu přeměny zchátralých budov na funkční pivovar s muzeem, restaurací a v budoucnu i s kongresovým sálem a školicím střediskem. „Pevně věřím, že o Valdštejnských slavnostech v květnu 2013 zde budeme točit první regionální pivo Albrecht,“ slibuje budoucí sládek Vávra. Vše o projektu frýdlantského pivovaru pod zámkem se dočtete na jeho webových stránkách http://www.pivovar-frydlant.com/ nebo si můžete prohlédnout Vizualizaci a popis konverze části Zámeckého pivovaru Frýdlant na Kongresové centrum v Městském informačním centru Frýdlant ve vestibulu Frýdlantské radnice.

Počasí je ve Frýdlantě sledováno amatérskou meteostanicí ( převzatoz webu Města Frýdlantu)
Jedná se o projekt amatérské meteostanice, která se nachází ve Frýdlantě a má své vlastní webové stránky. Autor nabídl možnost prokliku z oficiálních stránek Města Frýdlant.

Jsou to stránky http://www.meteo-frydlant.wz.cz/ s aktuálním počasím - teplota, tlak, vítr, srážky a od toho odvozené další hodnoty, které stanice produkuje. Prohlédnout si lze tabulku i s včerejšími daty. Je zde i vše potřebné o projektu.

„Připravuji stránku s tabulkou měsíčních dat (zatím jen 2 grafy) a tabulku s naměřenými max a min hodnotami. Nově jsem na stránky přidal i předpověď počasí, ale u ní nutno podotknout, že není příliš přesná, protože na Frýdlantsku panují jinačí podmínky než-li v Liberci (slouží spíše pro orientaci). Přesnější je meteogram od norské předpovědní služby,“ vysvětluje autor projektu Bc. Filip Pokorný. Na stránkách fungují také dvě webové kamery, které jsou aktualizované po deseti sekundách. Kamera, která zabírá nejvyšší horu Jizerských hor Smrk, bude do tří měsíců nahrazena lepší. Autor projektu slibuje, že kamery budou také opatřeny přechodovým filtrem, aby nebyly tolik oslňovány sluncem.

Vánoční výzdoba
Jak tomu bylo již po několik let i tento rok stavěli hasiči a dobrovolníci vánoční strom na autobusové zastávce. Bylo to v sobotu 26. listopadu. Krásný stříbrný smrk opět věnovala obci paní Severýnová. O co byl letos jednodušší přístup ke stromu, o to náročnější bylo stavění. Strom padl přímo na šibičák a na autobusové zastávce byl za deset minut, ale s jeho vztyčením to bylo jako v té pohádce o řepě. Dva tahali, dva podpírali a stejně to nestačilo. Musela přiskočit ještě fotografka. Pak už to šlo jako po másle. Smrk vklouzl do připravené díry a bylo hotovo.

Mladí hasiči druhý den ještě ozdobili vedle stojící malý smrček a také okna hasičské zbrojnice díky nim ožila vánoční výzdobou. O týden později ještě pan Šlemr dokončil vánoční výzdobu obce tím nejkrásnějším – rozsvítil vánoční stromek. Celý zbytek prosince si budeme moci každý večer vychutnávat tu nádheru.

Mladí hasiči v listopadu
Listopad je pro mladé hasiče začátkem nové soutěžní sezóny. Probíhají podzimní branné závody, které jsou prvním kolem celoroční Hry plamen. Dne 5. listopadu si jeli odběhnout svůj „braňák“ starší a mladší žáci
do Heřmanic. Obě naše pětičlenná družstva se snažila o co nejlepší výsledek a získání dobrých vyhlídek na jarní kolo. Starší
při plnění úkolů na stanovištích nechybovali, jenom za střelbu jim byly započítány trestné body, přesto byli až na osmém místě. Mladší děti z Pertoltic také ukázali, že umí, ale protože máme v družstvu i děti školkové, nestačily v běhu na ostatní týmy, složené ze školáků a byly desátí.

Velkým překvapením byl výsledek našich dorostenek v branném závodě dne 12. listopadu v Karlinkách – části města Liberec. Celý měsíc pilně trénovali společně s dorostenci z Heřmanic. Když se vedoucí na soutěži dozvěděli, že je přihlášených 32 dorostenců – jednotlivců, v duchu si jen tajně přáli, aby jejich svěřenci byli alespoň do desátého místa. Zvlášť když téměř všichni běželi tento závod poprvé. Stejně jako žáci, běhají i dorostenci po vyznačené trase a plní podobné úkoly, jen s vyšší obtížností. V průběhu závodu nic nenasvědčovalo dobrým výsledkům. Pár chyb naše dorostenky udělali. Petře Stříbrné byl jeden trestný bod přičten i neoprávněně, což rozhodčí nakonec i uznali. Vyhlášení výsledků nás však všechny velmi překvapilo. Na výsledné listině branného závodu libereckého okresu zářily Pertoltice pěkně vpředu na prvních místech. Úžasný výsledek! Ani kluci z Heřmanic nezůstali pozadu.

Z leva: Petra Stříbrná, Lucie Valášková (1. místo), Markéta Valášková (8. místo), Michal Procházka (Heřmanice – 5.místo), Jakub Drapák (Heřmanice – 1. místo), splolečně se svými vedoucími.Přílohy

1323379464_sb_drbna12_11.pdf

1323379464_sb_drbna12_11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,91 MB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice