Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopad slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Josef Šlemr 86 let, Josefa Romancová 61 let, Helena Eflerová 55let
Josef Cyrus 57 let, Jiřina Faciníková 50 let, Lenka Lacinová 45 let, Pavel Prousek
38 let, Miroslav Čejka 33 let, Veronika Podmanická 30 let, Kateřina Hrubá 23 let,
Irena Závůrková 23 let, Tereza Dědečková 18 let, Jaroslav Soukup 15 let, Jiří
Votrubec 13 let, Matěj Soukup 12 let, František Dvořák 11 let, Andrea Plesarová 11 let, Filip
Lacina 9 let, Hovad Sabina 4 roky a Leo Miroslav Stříbrný 2 rok.


Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů.
Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Milí čtenáři,


dovoluji si vás oslovit na konci prvního roku druhého volebního období, další sérií úvodních článků s názvem „Slovo starosty“. Většinou jsem se soustředil obsahově na informace pro vás, zejména ty ekonomické, co a jak se v naší obci bude opravovat nebo budovat, hodně se napsalo též o odpadovém hospodářství, o základním dění v obci, jak se na vše musí sehnat ty mizerné, ale nezbytně nutné peníze. Někdy to byly i další polemiky o tom, co se děje v české politice o jedno
nebo dvě patra výše (problematika krajské a státní politiky).I to má vliv na život v naší obci. Asi bych měl v tomto duchu tak nějak pokračovat a přitom budu doufat, že tyto články budete nadále číst a nebudete se nudit. Když ne zrovna s nadšením, tedy zkuste číst alespoň se zájmem. Anebo přeskočte dál, následují jistě poutavější články a informace. Též budu věřit, že se do další tvorby pravidelného měsíčního periodika zapojí ještě více pisatelů. Společně bychom snad pro vás mohli
vytvořit obsahově zajímavé periodikum.

Dá se předpokládat, že tak jako všude, i lidé v naší obci se dělí na opravdové patrioty, kterým velmi záleží na životní úrovni v obci Pertoltice, dále na slušné, někdy i neslušné konzumenty života bez přílišného patriotismu, ale také na lidi, kterým záleží pouze na sobě, maximálně na svých nejbližších. Mezi ty patrioty, a nemusí to být zrovna přímo místní rodáci, patří především lidé, kteří dokáží ve svém volném čase udělat i něco pro ty ostatní. A je jich u nás bohudíky dost. Není třeba
dlouho pátrat, o koho vlastně jde. Vždyť jsou to přece všichni ti, kteří v dobrovolných funkcích obětavě pracují ve sportovním oddíle, v kultuře, dále hasiči, kteří nás chrání, zastupitelé a dobrovolníci pracující v poradních orgánech naší obce a mnozí další. Potkáváte je pravděpodobně denně. Tedy, vyřiďte jim i vy naše pozdravení a pochvalte je. I oni to samozřejmě potřebují, vždyť je to nabije tou potřebnou energií a oni ji zase předají dál. Takhle nějak by měl vypadat složitý a zdravý organismus, kterému se říká dobrá lidská společnost.

Absolvoval jsem společná jednání poradních orgánů zastupitelstva, několik jednání zastupitelstva. Zatím vše nasvědčuje tomu, že máme společný cíl, který se dá zjednodušeně nazvat „ udržení životaschopnosti obce“. Rozvoj obce si představujeme jinak, než právě probíhá, ale zde jsme značně limitováni výší finančních prostředků. Ta je naprosto nedostačující.

Nejpozději do konce listopadu budeme muset připravit pro zasedání zastupitelstva vyvážený rozpočet na rok 2012 tak, aby ho zastupitelstvo schválilo do konce letošního roku. Některé priority jsou již minulým zastupitelstvem určeny.

Získali jsme dotaci na rekonstrukci povodňových škod, které se týkají komunikací, mostků a propustků, v obou katastrálních území naší obce. Práce již pozvolna započaly a termín dokončení bude záviset na vývoji počasí. Snad se podaří udělat v tomto roce většinu z plánovaných prací.

I nadále budeme spolupracovat na řešení bezpečnosti v obci - represivní úkoly podle zákona o obcích budeme vyžadovat po obvodním oddělení státní policie, byť víme, že současný stav policistů ve Frýdlantu je trvale snížen. Zde si můžete udělat obrázek sami o unáhlených rozhodnutích předchozího,ale též současného pana ministra vnitra, který podle mého názoru šetří tam, kde toto není vůbec na místě. Kritizování práce policistů je z neznalosti snadné, ale je třeba si uvědomit, že ti
ve službě dole, čili přímo v terénu, pracují na dvě i tři směny. A frýdlantští policisté nemají na starost jenom naše město, ale ještě několik dalších okolních obcí. Osobně bych byl pro to, aby ubylo strašlivého papírování o každém, i sebemenším úkonu a byla posílena dohledová práce v ulicích a na silnicích. Nad řešením našich starostí, jsme se potkali se zástupci vedení obvodního oddělení, na společném jednání v Habarticích. Děkuji panu F. Kryšpínovi, starostovi Habartic, za
poskytnuté zázemí pro uskutečnění společné schůzky.

Viktor Podmanický
starosta obce

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Proč nejdou uzavřít – uzamknout kontejnery na domovní odpad, když se jejich vyvážení navýšilo? Nebylo by to řešení?

Také hledáme verzi, jak ušetřit prostředky v systému odpadového hospodářství. Bohužel bez
ukázněnosti a kladného přístupu všech účastníků - tedy poplatníků, nelze plně dosáhnout stavu,
který již panoval a finanční prostředky nás všech dost spořil. Kontejnery slouží pro ukládání při
svozu, ale též mají úkol obsloužit ty poplatníky, kteří musí využívat tento způsob likvidace odpadu
ze své domácnosti, či objektu k rekreaci. Doposud se nepodařilo zajistit popelovou nádobu ke každé
nemovitosti. Ti, kteří nemají popelovou nádobu k dispozici, ukládají odpad do přistavených
velkoobjemových kontejnerů. Obec jim musí zajistit přístup, a to ze zákona i v souladu s dobrými
mravy. Problémem nejsou výše uvedení původci odpadu, ale ti, kteří do kontejnerů ukládají odpad,
který tam nemá co dělat, protože není klasickým domovním odpadem. Upozornil jsem na to již
několikrát, včetně informace, že pokud obecní úřad nemá podloženo, že tak činili, nemůže s tím nic
udělat. Je tedy možné pouze apelovat na všechny, aby se tak nečinilo. Provádíme, ale pravda se
střídavým účinkem. Zastupitelstvu obce jsem předložil žádost obecního úřadu, aby se problémem
navýšení prostředků do systému odpadového hospodářství zabývalo. A popřípadě po vzoru jiných
obcí zpracovalo návrh na přechod k jinému systému, popřípadě navrhlo úkony, které by zabezpečily
vznik dostatečné podoby financí pro provozování systému. Prostředky v rozpočtu, které jsou
přesouvány na pokrytí navýšených nákladů, mohly sloužit k uspokojení jiných, též potřebných
aktivit a potřeb našich občanů. Například pro rozsáhlejší provoz veřejného osvětlení.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (vp)
Zastupitelstvo jednalo dne 17.10. – 06/01/11 OZ po projednání schvaluje složení orgánů schůze. Dále
schvaluje program zasedání.Přítomno hlasování: 7 Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
06/02/11 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ.Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 06/03/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým
byl schválen výběr dodavatelů a cenových nabídek na práce - opravy majetku obce po povodni 2010.
Zasedání výběrové komise proběhlo dne 7.10.2011.Komise složena z řad členů zastupitelstva a pracovníků
obecního úřadu. Jednání vyústilo v následující výběr: a) pro dodávku na opravy komunikací Horní i Dolní
Pertoltice – firma VARAN Raul Jungling , b) dodavatel na opravy mostků a propustků Horní i Dolní
Pertoltice – firma Dalibor Kašpárek. Starosta se pověřuje uzavřením smluv o dílo a jednáním o zahájení
prací.Přítomno hlasování: 7 Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 06/04/11 OZ bere na vědomí výsledek
hlasování per-rollam, kterým bylo schváleno vyhovět podané žádosti na přidělení bytu č.4, v č.p.193, Dolní
Pertoltice. Žadatelka paní Kadlecová. Nájem vzniká od 1.10.2011, na dobu tří měsíců s možností
prodloužení, nájemce uhradí trojnásobek celkového nájemného - jako kauci nájemného, a to před podpisem
smlouvy. Starosta je pověřen uzavřít nájemní smlouvu.Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0
zdržel se: 0 06/05/11 OZ schvaluje na základě hlasování per-rollam přesunutí finančních prostředků:
1) a) na krytí vlastního podílu v plánované výši pro akce - opravy majetku obce po povodni 2010 - přesun z
účtu bytového hospodářství a dále z účtu, kde jsou deponovány prostředky FRB obce.
b) na krytí mimořádného neplánovaného výdaje, který je spojen s opravou nefunkčního komínového tělesa v
nemovitosti čp.64, byt č.2. - částka kolem 30.000,-Kč, dle nabídky dodavatele.
2) Dále OZ schvaluje krytí mimořádného neplánovaného výdaje, který je spojen s opravou majetku - výměna
kotle vytápění v hasičské zbrojnici a související úkony.Náklady maximálně do 70.000,-Kč.
Ukládá se starostovi obce, aby zapracoval všechny přesuny uvnitř rozpočtu obce, do rozpočtových opatření.
Položka opravy je již vyčerpána ve všech kapitolách schváleného rozpočtu.Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 06/06/11 OZ po projednání schvaluje podobu rozpočtového výhledu
na další období 2012 – 2016. Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
06/07/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým byl schválen přesun majetku – účetně z
kapitol 022 na 028. Platnost úkonu ke dni 30.9.2011. Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0
zdržel se: 0 06/08/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým byla schválena rozpočtová
změna č.5 /2011, která se týká převodu prostředků uvnitř rozpočtu a dalších nutných úprav položek. Na
straně příjmů i výdajů ve výši 13.000,-Kč. Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
06/09/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým byla schválena - rozpočtová změna č. 4 /
2011 , která se týká převodu finančních prostředků - dotace na ochranu migrace živočichů u Panenského
rybníka. Na straně výdajů i příjmů ve výši 72.536,-Kč. Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0
zdržel se: 0 06/10/11 OZ schvaluje zprávu o provedené kontrole na úseku přenesené působnosti – oblast
vidimace, legalizace a evidence obyvatel, kterou uskutečnil Krajský úřad v Liberci. Nebylo shledáno závad.
Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 06/11/11 OZ zahájilo přípravu inventarizace
majetku obce, dále schvaluje složení komise pro provedení inventur. Do inventarizační a likvidační komise
byli jmenováni tito členové: Jana Šípková, Jana Hofmanová , Zdeňka Halounová , Vladimír Hovad a
Miroslav Čejka..OZ bere na vědomí pokyn starosty k zahájení inventarizace majetku obce.
Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti:0 zdržel se: 0 06/12/11 OZ bere na vědomí výsledek
hlasování per-rollam ve věci revokace části usnesení 05/12/11, kterým OZ odvolává z funkce (na návrh
starosty) členku finančního výboru – p.J.Richtrovou. Ruší se část: S platností od 1.9.2011.Zároveň se
nahrazuje: Poslední odměna vyplacena za měsíc srpen 2011.Důvodem je zpřesnění výroku pro potřeby
mzdové účetní. Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 06/13/11 OZ po projednání
schvaluje zřízení zvláštních účtů pro příjem státní dotace, kterou poskytnulo obci ze státního rozpočtu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. A to na likvidaci povodňových škod. Poskytovatel dotace, na základě
výběrového řízení, určil pro peněžní operace bankovní ústav Unicredit Bank a.s., pobočku v Liberci.
Podpisové vzory: starosta a místostarosta + kulaté úřední razítko Obec Pertoltice. Starosta je pověřen provést
úkony, které souvisí se založením zvláštních účtů. Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se:
0 06/14/11 OZ po projednání schvaluje případnou výměnu bytové jednotky v č.p.193. Žadatel -p.
Popelková. Jedná se o výměnu bytové jednotky č.1 za bytovou jednotku č.2, v prvním nadzemním podlaží
objektu.Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 06/15/11 OZ schvaluje přidělení
bytové jednotky č.7, v č.p.193. Žadatel - p.Baránková. Nájem vzniká od 1.10.2011, na dobu tří měsíců s
možností prodloužení, nájemce uhradí trojnásobek celkového nájemného - jako kauci nájemného, a to před
podpisem smlouvy. Starosta je pověřen uzavřít nájemní smlouvu. Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 06/16/11 OZ po projednání bere na vědomí zprávy starosty: o
změnách v RUD (vliv na rozpočet obce po případném schválení), o navýšení nákladů na odběr vody z
odběrného místa na hřbitově, o přípravě na zimní údržbu v obci ( plán údržby komunikací v obci, zajištění
techniky), o průběhu jednání k revitalizaci společnosti FVS,a.s., opravy majetku společnosti,dotace, o
zvýšení nákladů na výrobu a distribuci pravidelného měsíčníku, o zvýšení nákladů na likvidaci odpadů v
obci a nutnosti situaci řešit, o vypracování návrhu na úpravu pojistné smlouvy na pojištění JSDH a
souvisejícího majetku, o opakovaně neprovedeném předložení zápisu do obecní kroniky.
Přítomno hlasování: 8 Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, se bude konat pravděpodobně koncem měsíce listopadu.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc říjen 2011 (vp)
- příprava inventury majetku obce, - jednání kolem dotací na obnovu majetku zničeného povodní, -
kontrola plnění rozpočtu, - jednání FVS revitalizace společnosti a projekty- příprava žádostí o dotace na
investiční akce pro rok 2012, - tvorba nájemních smluv a dodatků, - příprava podkladů pro zasedání
zastupitelstva a výborů, - jednání právnická kancelář v Liberci – příprava dalších návrhů na exekuční řízení,
řešení pohledávek, řešení kolem oprav před zimním období, - zajištění zimní údržby v obci, absolvování
pravidelných školení pracovníků úřadu.

AKTUÁLNĚ (vp)

Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět opět pan J.Plesar, společně se svými
osvědčenými spolupracovníky. Pokud budete potřebovat v této oblasti informace, či pomoc,
volejte na tel.č.723 943 716. Snad nám počasí bude přát a zima nebude krutá a dlouhá.
Prostředky na údržbu pro tento rok byly již na počátku roku utraceny. Plán zimní údržby
komunikací v obci byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.Od loňského
předpisu se neliší.

Pro případ kalamity jsem oslovil v okolí hned několik subjektů. Děkuji tímto za kladný
přístup panu M.Pilzovi, který opět přislíbil pomoc nad řešením případných problémů
technikou firmy ,,Uhelné sklady Arnoltice,,.

Při loňské kalamitě jsme se mohli spolehnout též na pomoc, kterou poskytl pana Josefa
Procházky, který též poskytl techniku na odklízení sněhu. Doufám, že když bude potřeba,
budeme mít možnost se obrátit i na něho.
Tedy i v tomto roce budeme nadále pokračovat v osvědčené spolupráci.

P O Z V Á N K A
Od listopadu 2011 můžete v muzeu vidět materiály a fota k tématu:
,,Životní prostředí v Pertolticích ,,
Vhodné zejména pro studenty.
Otevřeno po dohodě na tel: 721 901 658
Vstupné dobrovolné

Informace správce toku Pertoltického potoka (vp)
Při kontrolní pochůzce v září a říjnu 2011 bylo zjištěno, že na obou březích vodního toku
Pertoltického potoka v obou částech ukládají někteří občané posečenou trávu, čímž dochází
k vyhnívání travního drnu a degradaci jeho ochranné funkce břehu vodního toku a dále ke
snížení průtočnosti. Takto poškozený povrch je pak při zvýšených průtocích snadno
erodován a dochází k poškozování břehů, které chrání majetky občanů. Obec Pertoltice
proto vyzývá všechny naše občany a majitele rekreačních nemovitostí, aby posečenou trávu
na břehy potoku neukládali - aby se takového chování zdrželi, neboť toto může být
posuzováno jako přestupek, případně trestný čin.

Soutěž mladých hasičů (oč)
V sobotu 15. října za mrazivého ale slunečného rána se do Pertoltic k hasičské zbrojnici sjela družstva mladých hasičů z celého Frýdlantska – jmenovitě z Višňové, Frýdlantu, Heřmanic, Nového Města, Dolní Řasnice a Krásného Lesa. Náš sbor pořádal již tradiční „Předbraňák“. Ten je vždy pro děti takovou generálkou před oficiálním Závodem požárnické všestrannosti, který je čeká v listopadu a započítává se do jejich celoročního hodnocení. Závod
začal slavnostním nástupem a rozlosováním startovního pořadí na fotbalovém hřišti. Mnoho úspěchů v soutěži našim i ostatním družstvům přišel
popřát také starosta obce pan Viktor Podmanický. Pak už se rozhodčí rozestavili na jednotlivá stanoviště a mohlo se začít soutěžit. Děti musely
prokázat zručnost ve střelbě ze vzduchovky, lezení po laně, vázání uzlů, ošetřování zraněného, povědět co se jakým hasicím přístrojem hasí a rozpoznat požární a topografické značky. Nejprve úkoly plnily
pětičlenné hlídky mladších žáků, což jsou děti do 11 let věku a pak starší žáci (11-15 let). Pertoltičtí mladší žáci byli na soutěži vesměs všichni poprvé. Zklamala je
především střelba, kde nasbírali téměř maximální počet trestným bodů a také ve zdravovědě chybovali. Umístili se proto až v druhé polovině výsledkového pole – na 8.
místě. I naši starší žáci měli oproti ostatním slabší střelbu, ale i tak by byli medailoví, nebýt špatně určeného azimutu u topografie. Skončili na 5. místě. A
protože mezi vedoucími mladých hasičů razíme heslo, že zasoutěžit si mohou opravdu všichni – i ti nejmenší, či nejslabší, tak jsme dali dohromady družstvo mladších
žáků složené z dětí z Pertoltice, Višňové a Frýdlantu.
Všechny nás překvapili, když se umístili na třetí příčce. Soutěžilo celkem 11 družstev mladších a 7 družstev starších žáků. Poděkování patří všem, co se starali o zázemí soutěže, těm co připravovali
hasičskou zbrojnici, občerstvení i všem rozhodčím.

Lepší úroveň cestování v regionu. Od prosince letošního roku by měly brázdit zdejší tratě nové vlakové soupravy. Jedná se o švýcarské vlaky Stadler. Moderní soupravy pro 70
cestujících jsou nízkopodlažní a poradí si i se strmým stoupáním a dokáží jezdit až stokilometrovou rychlostí. Mimo páteřní trati
Liberec – Frýdlant, se budou také pohybovat na části Liberec – Bílý Potok p. S.. Ano, z Liberce pojedete přímo do Hejnic. V
Raspenavě totiž nebudou muset cestující přesedat, ale dojde k rozpojení dvou souprav Stadlerů, kdy jedna pojede na Frýdlant a
druhá na Hejnice. Opačným směrem zase dojde v Raspenavě ke spojení a soupravy naberou směr Liberec. Mělo by to tak přispět k luxusnějšímu cestování. V současné době se
totiž z vlakového spojení stává nejrychlejší cestování do Liberce.

Info o uzavření obecního úřadu.
Dne 18.listopadu 2011 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Občanské průkazy od ledna jinak. Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
se plánují v souvislosti se zavedením nových typů občanských průkazů od 1. ledna 2012. Od
Nového roku se žádosti na občanské průkazy budou přijímat přes stejné kabinky, jako nyní cestovní
doklady. To vyžaduje určitou přípravu. Omezení provozu se týkají už listopadu a výrazná pak
budou v prosinci 2011. Každopádně se vyplatí mít osobní doklady v pořádku a nespoléhat na to, že
si ten pořádek uděláme zrovna na konci roku 2011.
O co tedy jde? Dle požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se budou od 1. ledna
2012 vydávat nové typy občanských průkazů – tzv. elektronické občanské průkazy. V praxi to bude
znamenat, že žádost se s občanem sepíše elektronicky a na úřadě se pořídí i fotografie. Vzhledem
k tomu, že se nové typy občanských průkazů budou vydávat na stejném pracovišti, na kterém se
v současné době zpracovávají žádosti o vydání e-pasů, bude nutné v souvislosti s provedením
obnovy centrálního informačního systému cestovních dokladů a s uvedením nového systému e-OP
do provozu provést následující opatření: V pátek 18. listopadu 2011 nebude možné přijímat a
zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy občanům
předávat.
Odstávka se však netýká vydávání cestovních pasů typu „blesk“.Vydání stávajícího typu
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude možné požádat nejpozději do středy 14.
prosince 2011,
je-li žádost podána u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu. Pokud je
žádost podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu
(tzn. Jindřichovice p. S., Nové Město p. S., Hejnice, Raspenava), musí být žádost podána nejpozději
30. listopadu 2011.

Poslední termín pro nabírání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na pondělí 19. prosince 2011.
Pak bude systém do konce roku 2011 odstaven, tzn. e-pasy nebude možné nabírat, kontrolovat,
reklamovat ani vydávat. Avšak pasy typu „blesk“ bude možné vydávat i po tomto termínu. Rovněž
do 19. prosince 2011 bude možné podat žádost o zapsání titulu do vydávaného e-pasu, do již
vydaných pasů typu „blesk“ i e-pasů bude možné zapsat titul do 31. prosince 2011. Od 1. ledna
2012 se tituly do cestovních dokladů podle platné právní úpravy zapisovat už nebudou.

Podzim je tady a s ním i zvěřinové hody (zv)
Na podzimní honitby se těší nejen myslivci, ale také labužníci. Zvěřina je totiž skvělá pochoutka, která je nejen vítaným, ale také hodnotným obohacením našeho jídelníčku.
Zvěřina je masem velmi chutným a vyznačuje se typickou vůní. Chutnost zvěřinového masa se však může lišit, záleží proto nejen na druhu zvěře a její úpravě, ale i na zdraví zvířete a na způsobu odležení masa před přípravou pokrmu.Při úpravě zvěřiny bychom měli dodržovat jedno ze základních pravidel, a to, že zvěřinu nezpracováváme čerstvou.
U starších kusů se doporučuje nechat zvíře odležet v kůži několik dní. Poté by mělo být maso bez kůže naloženo do
marinády, nejlépe v porcelánové, kameninové nebo skleněné nádobě. Rovněž můžeme maso obalovat
slaninou a bohatě kořenit. Nejjednodušší je marinovat maso v kyselém mléce nebo podmáslí. V tekutině,
kterou denně vyměňujeme, musí být maso zcela ponořeno. Existují desítky způsobů nakládání zvěřiny. Dá se
říct, že co kuchař, to jiná varianta. V podstatě jde však jen o technologické postupy, které se liší rozmanitostí
koření nebo poměry surovin. Doba zrání se odvíjí od druhu masa, průměrně jde však o tři až pět dní.Jak
upravovat zvěřinu

Zvěřinu můžeme upravit všemi klasickými způsoby – vařením, dušením, pečením i grilováním. Většina
kuchařů se však shoduje, že chuťové vlastnosti masa vyniknou nejlépe při dušení a pečení. Tak si vyberte…
Vařením se doporučuje zvěřinu upravovat, když chceme dosáhnout kvalitní a silné polévky, nebo máme chuť
na sekanou či paštiku (zde je ale lepší maso dusit). Jako druh masa se používají lojnaté části nebo ořez.
Příprava zvěřiny vařením se podstatně zrychlí, když použijeme tlakový hrnec. Přední maso se zase
výborně hodí pro úpravu dušením. Dušení je postup, při kterém maso dáváme do rozehřátého tuku a
postupně ho podléváme horkou vodou, vývarem nebo vínem. Dušením vzniká šťáva, kterou můžeme
podávat s masem nebo ji zahustíme moukou a připravujeme z ní omáčku. Pečením se zase upravuje zvěřina
z hřbetu nebo kýty. V tomto případě je vhodné maso prošpikovat slaninou a péct na osmažené cibulce se
zeleninou. Při úpravě starší zvěřiny je dobré před pečením maso krátce podusit pod poklicí a teprve potom
dopéct. Na grilování můžeme použít hřbet, kýtu nebo panenskou svíčkovou, které před úpravou marinujeme
v oleji s citrónovou šťávou nebo trochou octa.

Je libo jelení, srnčí nebo dančí zvěřinu?
Zvěřina se dělí na vysokou, do níž řadíme srnce, jelena a daňka, dále na černou, kterou zastupuje divoký
vepř, srstnatou (zajíc, divoký králík) a pernatou, do které můžeme zařadit divokou kachnu, divokou husu,
bažanta a koroptev. Z jelení zvěřiny, která má v myslivecké kuchyni nezastupitelné místo, je nejchutnější
maso z koloucha, laně nebo mladého jelena. Srnčí zvěřina zase obsahuje málo tuku a hodí se na minutky, ale
znamenitě chutná i na smetaně. Za lahůdku myslivecké kuchyně je však považováno maso z daňka. Jedinou
výtkou u tohoto druhu masa je fakt, že bývá prorostlejší tukem než maso jelení.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
ODDĚLENÍ SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE
L I B E R E C

Ve dnech 31.10.-3.11.2011 se uskutečnil II. ročník Krajského přeboru psovodů a
služebních psů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ve všestraném použití
služebních psů.


Hned v úvodu je třeba veřejnosti osvětlit pojem a použití všestraného psa pro potřeby
Policie ČR. Policie využívá k výkonu služby služební psy pro speciální úkony a služební psy
pro tzv. klasické využití. Psi specalité jsou určeni především k vyhledávání narkotik,
výbušnin, akcelerantů hoření, zbraní, ztotožňování pahců a vyhledávání lidského cadaveru
(lidských ostatků). Ve většině případů je každý jednotlivý služební pes používán na jednu
problematiku, kterou se společně s psovodem zabývá po celou dobu své kariéry.
Služební psi na tzv. klasiku rozdělujeme do kategorií hlídkových a pátracích. Specifikum
letošních policejních přeborů spočívalo v postupném zavedení nového zkušebního řádu, který
tyto kategorie spojuje a následně využívá jejich dovednost pro větší praktické použití k
následnému výkonu služby. Psovodi a psi PČR Libereckého kraje se stali pomyslnými
průkopníky v realiazaci nového zkušebního řádu a jeho následného zavedení do praxe. Zde
je třeba jistě vyzdvihnout profesionální přístup psovodů po celou dobu akce.
Vše začalo slavnostním nástupem na nádvoří objektu oddělení specializovaných
kynologických činností v Černousích, kde vedoucí kynologů Libereckého kraje mjr. Mgr. Aleš
Jehlička přívítal všechny přítomné, představil sbor rozhodčích, figurantů a technického
družstva. Hlavní rozhodčí a zároveň jeden z tvůrců nového zkušebního řádu kpt. Ing.
Ladislav Makeš všechny přítomné poučil a zdůraznil, že v novém bodovém hodnocení je
zahrunut i taktický a zákonný postup psovoda, nejen jako vodiče psa, ale zároveń a hlavně
jako zakročujícího policisty.

Pachové práce byly rozděleny do dvou disciplín a to ve vyhledání pachové stopy ve
frekvenci ( pozemní komunikace ve městě) a v terénu, kdy se jednalo o praktickou stopu s
rozmanitými terénními přechody cca 2km dlouhou a 2hod. starou.
S těmito pachovými pracemi si nejlépe poradila fena Pegy s psovodem pprap. Tomášem
Loudou.

Jákesi nóvum bylo představeno i v oddíle poslušnosti, kde byl kladen větší důraz na
předvedení psů v překonávání různých překážek a to i za pomoci psovodů.
Jistě každého zajímá jak si služební psi poradí v obraných pracech, jedná se přeci o psy
policejní a jako o takových má laická veřejnost představu, že se jedná o zvířata
nekompromisní ochránit nejen psovoda, ale i zdraví a majetek občanů. Zde nutno
podotknout, že většina služebních psů dostála po celou dobu provádění této disciplíny svému
dobrému jménu. V mnoha případech záleželo především i na rychlém rozhodnutí a
vyhodnocení dané situace psovodem o následném použití služebního psa jako donucovcího
prostředku. To znamená použít služebního psa v náhubku, nebo bez něj. Veškeré modelové
situace byly nastaveny do podmínek, s kterými se policisté mohou při výkonu služby setkat.
Rychlost vyhodnotit stávající situaci psovodem a okamžitá reakce služebního psa byla ve
většině případů rozhodující pro zdárné zvládnutí stanoveného úkolu, a tím získání dobrého
bodového hodnocení.

Závěrem, před samotným zveřejněním výsledků je třeba poděkovat starostům přilehlých
obcí na jejichž katastru se přebory konaly a kteří byli i přítomni závěrečnému ceremoniálu a
vyhlášení výsledků, oficialnímu sponzorovi soutěže fa Jan Salač velkoobchod s krmivy.

Výsledková listina jednotlivců :
pprap. Tomáš Louda, sl. pes – Pegy, SZKČ Semily
pprap. Miroslav Salava, sl. pes – Yorck, SZKČ Semily
pprap. Miloslav Novák, sl. pes – Hektor, SZKČ Česká Lípa
Výsledková listina družstev :
-SZKČ Semily
-SZKČ Česká Lípa
-SZKČ Jablonec
prap. Hovad VladimírPřílohy

1321983296_sb_drbna11_2011.pdf

1321983296_sb_drbna11_2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 556,52 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice