Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Česlav Hejl 82 let, Lidmila Hofmanová 76 let, Milada Marková 68 let, Jiřina Novotná 65 let, Jaroslava Pánisová 65 let, Vladimír Srp 65 let, Josef Šlemr 63 let, Antonie Bryknerová 62 let, Martin Valent 61 let, Marie Srpová 60 let, Jana Mlejnková 59 let, Jindřich Bouma 57 let, Josef Šíma 52 let, Eva Vrátná 50 let, Eva Šantrochová 47 let, Luboš Höfler 40 let, Anna Prousková 40 let, Jozef Reiniš 39 let, Jana Richtrová 37 let, Lenka Dornemannová 34 let, Olga Čepelíková, Šárka Severýnová 33 let, Jaroslava Lopuszynská 32 let, Veronika Revická 32 let, Miroslav Krivčík 26 let, Viktor Podmanický 25 let, Petr Mencl 19 let, Roman Pospíchal 18 let, Markéta Valášková 14 let, Martina Lacinová 12 let, Barbora Němcová 8 let, Tereza Guttenbergová 4 roky, Nicolas Petr Kodeš 4 roky a Rozárka Guttenbergová 1 rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
V měsíci jsme se společně s členkami Spozu Pertoltice, paní Julií Dědečkovou a paní Annou Severýnovou, navštívili při příležitosti významného jubilea pana V. Čelka, v místě jeho současného pobytu, ve Frýdlantu. Popřáli jsme panu emeritnímu starostovi společně mnoho zdraví a pohody do dalších let. Během našeho pobytu v příjemné společnosti členů rodiny milého oslavence, jsme opakovaně poděkovali za dlouholetou příkladnou práci pro naši obec. Mnoho se od té doby v oblasti řízení obce změnilo, ale to potřebné a základní je stále stejné. Mnoho spokojenosti do dalšího období přeji ještě jednou i touto cestou.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Jak v letošním roce dopadly platby poplatku za odpady. Nebylo potřeba postupovat tvrdě, jako v posledních dvou letech?
Výsledek je trochu lepší, než v minulých obdobích. Týden před splatností poplatku obecní úřad ještě obvolal poplatníky. Poslalo se i několik e-mailů s připomenutím. Obecní úřad celkem vehementně povinnost poplatníkům připomínal. Celkově v tento moment bylo ještě nezaplaceno u 58 poplatníků. Valná většina z nich reagovala a platbu narychlo provedla. Po splatnosti poplatku zůstalo 13 dlužníků, kteří byli upozorněni na nedoplatek. Někteří reagovali ve lhůtě, která jim byla stanovena. Poté již zůstalo jen 9 poplatníků, kteří obdrželi platební výměr na trojnásobek původní částky. Tedy poplatek dostali vyměřen na částku 1.500,-Kč. Z toho je dnes připraveno k provedení exekučního řízení celkem 5 podkladů. U některých se jedná o opakování situace. Možná v domnění nebo chcete-li v jistotě, že jim není co zahrnout do exekuce. Jako vždy náklady na exekuční řízení přesáhnou několikanásobně původní částku 500,-Kč. Ale rozhodnutí je na každém poplatníkovi, kterým směrem se vydá.
Po několika letech, kdy musela obec značně doplácet na likvidaci odpadů v obci, musí dojít k revizi celého systému. Ke snížení nákladů nepomohlo ani rozšíření možnosti pro ukládání tříděného odpadu. Několik čísel za poslední roky: rok 2009 – příjmy z poplatků a třídění odpadu 205 714,-Kč...výdaje na likvidaci byly ve výši 261 401,-Kč = obecní úřad doplácel částku 55 687,-Kč,
rok 2010 – příjmy z poplatků a třídění odpadu 187 244,-Kč...výdaje na likvidaci byly ve výši 232 605,-Kč = obecní úřad doplácel částku 45 361,-Kč.
V údajích nejsou zahrnuty náklady na opravy kontejnerů, vozidla Multicar a mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. Po jejich dopočítání by byla částka ještě vyšší.
2.) Co je nového kolem pískovny v Dolních Pertolticích?
V této oblasti je přerušen proces povolování otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích. A to na dobu nezbytně nutnou ke zapracování připomínek, které dorazily na Ministerstvo životního prostředí. Podnikateli je v současnosti uloženo odborem ministerstva, aby přepracoval „Dokumentaci o vlivu na životní prostředí dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích“ -tzv EIA. Není nám známo termínování jednotlivých kroků. Obecní úřad obdržel pouze informaci o přerušení procesu povolování.

AKTUÁLNĚ
Obecní úřad Pertoltice - ve spolupráci s volebním uskupením SNK Pertoltice

pořádá IV. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 4.5.2011


Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 10.10.2011.
Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami.
Soutěž se pořádá již čtvrtým rokem ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický

Krásnolesský víceboj (oč)
V sobotu 16. dubna zahájili mladí hasiči soutěžní sezónu účastí v Krásnolesském víceboji. S družstvem mladších a starších žáků bojovali ve vázání uzlů, štafetě dvojic a překonáváním dvou překážkových drah. Od družstva mladších žáků jejich vedoucí žádný velký úspěch nečekali. Hodně dětí bylo nemocných a tak se museli zúčastnit i úplní nováčkové. Všechny proto překvapilo, když pořadatelé oznámili, že mladší žáci z Pertoltic se umístili na 3. místě. Družstvo starších žáků nebylo kompletní a tak je doplnily děti z Heřmanic. I jim se dařilo a také oni získali 3. místo. Konečně se Pertoltice zbavily věčného bramborového prokletí!

Stavění Májky(oč)
Jak každý ví, první máj je lásky čas, ale také den v jehož předvečer se staví Májka. Ta pak zdobí náves po celý květen. Letos se stavění Máje věnovala větší pozornost než obvykle. Hasiči totiž plánují přihlásit pertoltickou Májku do celostátní soutěže. Začalo se tedy už ve středu 27. dubna. Hasičky připravily věnec z chvojí a ozdobily ho fábory. V pátek chlapi přivezli a oloupali smrkový kmen. Na samotnou sobotu – den „D“ – zbylo vyzdobit březovou špičku, připevnit na věnec plechovky a kmen ovinout provázkem z větví. Přípravy přilákaly spoustu diváků a toho bylo třeba využít. V 16:00 hodin už bylo vše připravené i hasičská cisterna stála na autobusové zastávce. Všichni muži, co byli v dosahu – svobodní i zadaní – vzali Májku na ramena, odnesli ji od hasičské zbrojnice na zastávku, její špičku vyzdvihli na cisternu a jak auto začalo couvat, Májka pomalu stoupala k nebi. Když bylo hotovo, všichni se pokochali společným dílem.
A protože Májka už stojí, chtěl by Vás Sbor dobrovolných hasičů poslední květnový víkend pozvat na oslavu kácení Máje. Více se dovíte z plakátů.

O štít města Frýdlantu (oč)
30. dubna vyrazili mladí hasiči na soutěž „O štít města Frýdlantu“. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a požárním útoku. Starší děvčata z Pertoltic soutěžila za družstvo z SDH Heřmanice. Na podzim jsme tuto spolupráci domluvili kvůli malému počtu dětí ve věku od 11 do 15 let v obou sborech. I nyní se to vyplatilo! Štafetu dvojic zaběhli téměř nejlepší. Na první frýdlantské družstvo jim chyběla jen 1 sekunda. Terče jsme při požárním útoku nastříkali za 36 sekund. Předběhl nás jen Krásný Les. Opět o pár sekund. V celkovém hodnocení jsme byli druzí. Mladší žáci z Pertoltic měli při útoku smůlu. Nedařilo se jim našroubovat koš na savici. Naštěstí jim nespadl do kádě a tak mohli po delším snažení útok dokončit. Skončili na 6. místě.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc duben 2011
- příprava dalšího zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – přípravy na prodej pozemků – aktualizace webových stránek,
stavební řízení, práce na dotačních žádostech a přípravách na akce.

Europoslanec pomáhá i po povodni!
364 miliónů navíc na popovodňovou obnovu Liberecka
Tři čtvrtě roku po ničivých povodních, které zasáhly území Libereckého a Ústeckého kraje, se řada obcí stále potýká se škodami, které napáchala velká voda. Největší škody jsou na pozemní infrastruktuře, vodohospodářském a zemědělském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací. Čas, který od opadnutí velké vody uplynul, většinou problémy obcí zasažených povodní zatlačuje do pozadí ze svitu reflektorů a zájmu médií. Přitom občané žijící v zasažených obcích se i s odstupem času potýkají s nepříjemnostmi způsobených povodněmi.
Europoslanec z Libereckého kraje Edvard Kožušník se proto 4. května sešel s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou, aby řešili aktuální pomoc státu při odstraňování povodňových škod napáchaných v srpnu loňského roku. Ministr Fuksa přislíbil navrhnout vládě navýšení prostředků určených na obnovu vodohospodářského majetku, zemědělského majetku a infrastrukturu vodovodů a kanalizací o 364 mil. Kč. Kožušník byl ministrem Fuksou ubezpečen, že uvolněné prostředky by měly být určeny k čerpání dotací již v průběhu letošního roku. Posílení výdajů určených na obnovu povodněmi poškozeného majetku musí ještě schválit vláda. Ta by se návrhem ministra zemědělství měla zabývat na jedné ze svých nejbližších schůzí.
Kožušník se v minulosti angažoval v získání pomoci z Fondu solidarity, který je určen k využití finančních prostředků na krytí škod způsobených přírodními katastrofami jak pro oblast severní Moravy, která byla zasažena povodněmi v květnu loňského roku, tak i pro Liberecký kraj, který byl povodněmi zasažen o tři měsíce později. Prostředky z Fondu solidarity na obnovu severní Moravě byly v dubnu definitivně schváleny v objemu 125 mil. Kč. Liberecký kraj má přislíbeno přes 260 mil. Kč. O definitivním schválení této částky bude ještě rozhodovat Evropský parlament na jednom ze svých nejbližších plenárních zasedání, podle Kožušníka by to měla být formalita.

Valdštejnské slavnosti 2011 ve Frýdlantě


Budou se konat o víkendu 21.-22. května 2011 s tím, že některé programy budou už v pátek 20. května. Také stánkaři si budou moci postavit svůj stánek už v pátek 20.05.2011 od 9 hodin. Vše je na http://valdstejnske-slavnosti.cz/.

Podobnost s probíhajícími událostmi, či případně s osobami je čistě náhodou.


Obecní úřad Pertoltice
ve spolupráci s volebním uskupením SNK Pertoltice
pořádá

IV. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Téma: „ Masopust “

Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:
A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha
Kategorie: 1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let
B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika
Kategorie: 1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
věk 15 a více let

Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích. A to do 10.09.2011. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnoval Obecní úřad Pertoltice a SNK Pertoltice a rodina Závůrkových.
Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti.Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!

Viktor PodmanickýPřílohy

1304953368_sb_drbna5_011.doc

1304953368_sb_drbna5_011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 3,29 MB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice