Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Margita Popelková 86let, Alexandr Keller 74let, Blažena Neufusová 69let, Hana Hamalčíková 68let, Jana Votrubcová 62let, Blažena Špátová 56let, Eva Holzhauserová 49let, Ladislav Plesar 46let, Josef Richtr 42let, Zdeněk Voňka 40let, Kamila Mlejnková 37let, Zbyněk Holeček 35let, Anna Ptáčková 35let, Jindřich Plesar 34let, Pavel Horáček 30let, Höflerová Kateřina 27let, Miloš Faciník 24let, Ondřej Bílek 22let, Michaela Kulmanová 20let, Kateřina Hofmanová 11let, Jan Novotnyj 8let, Sára Guttenbergová 6 let, Darina Čejková 4roky, Eliška Čepelíková 4roky a Höflerová Daniela 3 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Reaguji tímto na několik podaných stížností na podobu systému likvidace domovních odpadů v naší obci.

K problematice odpadů jsem již několikrát uvedl postupy i podobu systému likvidace odpadů v naší obce. Ten se řídil obecně závaznou vyhláškou z roku 2006 – následně se vydala vyhláška v roce 2010, která vymezuje systém likvidace odpadů v naší obci. Platba, která by měla být provedena na předmětných nemovitostech je ze zákona, který je zapracován do výše uvedené vyhlášky. Platba je provedena na nemovitost, kde není evidována žádná osoba k trvalému pobytu. Tedy správně provedený úkon je jednorázová platba 500,-Kč/ kalendářní rok. Každá nemovitost není vybavena nádobou na ukládání domovního odpadu. Při příjezdu majitele rekreačního objektu je možné užívat rozmístěné kontejnery na ukládání tříděného odpadu i ostatního odpadu. Majitel objektu si dále může vyzvednout i plastové pytle. A to na obecním úřadě. Platba poplatku není v žádném případě vztažena na umístění popelových nádob. Naším cílem je další komfort pro naše obyvatele i majitele rekreačních objektů, ale rozvoj systému je podmíněn dostatkem finančních prostředků. Které nejsou v současné době však k dispozici.

Vzhledem k potřebě vyřešit prioritně stanoviště nádob o objemu 110 litrů u objektů, kde se zdržují občané s trvalým pobytem v obci, není popelová nádoba doposud u všech objektů. Ze strany správce poplatku je zohledněno zejména to, jak majitel nemovitosti využívá objekt v katastrálním území Dolní a Horní Pertoltice. Zda často, či jen velmi zřídka. Potřeby hned několika stěžovatelů jsou uspokojeny naprosto shodně, jako u většiny objektů stejného typu využití. Ničím nevybočují. Ze strany správy obce je doložitelné, že k plnému uspokojení potřeb na rozmístění popelových nádob v obci ( týká se objektů, kde je alespoň jedna osoba trvale hlášena), ještě doposud zcela nedošlo. Poslední navýšení počtu nádob proběhlo během letošního ledna. Taktéž je možno zdůraznit, že slušně podané a oprávněné požadavky na navýšení počtu nádob u objektů, kde se zdržuje větší počet osob, byly ze strany obecního úřadu řešeny. Neprobíhá bohužel vše v souladu s naším úmyslem a úpornou snahou, o co nejlepší podobu odpadového hospodářství obce a uspokojování požadavků všech poplatníků. Naším cílem je dosažení ještě většího komfortu celého systému. U objektů, které slouží k individuální rekreaci je postupné navýšení počtu nádob na odpad ještě potřebnější. V současné době jsme například schopni u objektů, které vlastní cizí státní příslušníci, přistavit popelovou nádobu pro posílení systému. Ale můžeme tak učinit pouze pro období jejich dlouhodobějšího pobytu ( 1x až 2x ročně, například o dovolené). Tato jediná nádoba je rotujícím elementem, který užíváme podle nutných momentálních potřeb.

Již po několik let dotuje obecní úřad celý systém likvidace odpadů částkou kolem 80.000,-Kč/ ročně (zprůměrováno). Vybrané poplatky nepokrývají celkové náklady, které se pojí k odpadovému hospodářství. Též výše pohledávek z neuhrazených poplatků je stále ještě vysoká a nedaří se ji výrazně ovlivnit a snížit. V několika případech bylo již přistoupeno k navýšení poplatkové povinnosti až na trojnásobek. Podle záznamů o výběru poplatku se bude i letos muset přistoupit k obdobným úkonům. A to bohužel ve větší míře, než tomu bylo v předchozím období. K výraznému snížení celkově vynakládaných finančních prostředků, nedošlo ani po výrazném navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad, které jsou soustředěny hned v několika částech obce. Při snahách o zlepšení a zvýšení efektivnosti systému jsme byli vždy vázáni jak podobou rozpočtovaných, tak skutečně vynaložených finančních prostředků na provozování celého systému na likvidaci odpadů v naší obci. Po několik let je vyměřen místní poplatek v plné výši, kterou umožňuje zákon.Bohužel. Snížení brání zejména neukázněnost části obyvatel, ale též uživatelů rekreačních objektů. Téměř každá rekonstrukce bytu, stavební úpravy na nemovitosti se ihned projeví v nárůstu obsahu kontejnerů na odpad. Likvidaci tohoto odpadu pak platí ostatní tím, že se poplatek i nadále nemůže snížit. Před dvěma týdny byly nalezeny hned čtyři rozmlácené záchodové mísy dokonce v kontejneru na tříděný odpad ( Horní Pertoltice) .

K vlastní likvidaci odpadů. Smluvně zajištěná svozová firma, která na základě smluvního vztahu provádí odvoz odpadů z naší obce, vzhledem k podobě komunikací v naší obci ( úzké a nepřehledné úseky), uskutečňuje svoz pouze od nemovitostí přilehlých k páteřní komunikaci. Do dnešních dní nevlastní výše uvedená společnost vozidlo, které by svými parametry vyhovělo specifickým potřebám. Ostatní nádoby tedy sváží pracovníci obecního úřadu, kteří jsou zařazeni na veřejně prospěšné práce. Svozový den je určen na každý pátek v týdnu. Tento den je však možné na pokyn starosty upravit dle momentálních místních potřeb ( dlouhodobé pracovní volno, svátky, porucha motorového vozidla nebo nemoc pracovníků). Následný svoz je prováděn do velkoobjemových kontejnerů. Tyto jsou umístěny ve středu obce. Celkem tři kusy. Tyto kontejnery slouží také k uložení odpadů, které vznikají v domácnostech.Po jejich naplnění je vyváží svozová firma na centrální skládku u Frýdlantu. A vrací je zpět do oběhu.Tato operace trvá necelé jedno dopoledne. Termín vývozu je nepravidelný. A to vzhledem k tomu, že není možné naplánovat dobu naplnění obsahu.

Přehled možností likvidace odpadů u nemovitostí
- k likvidaci odpadů slouží tři velkoobjemové kontejnery, které jsou umístěny uprostřed obce a je možné ve svozový den připravit i plné plastové pytle, které odvezou pracovníci úřadu.
- k likvidaci odpadů tříděného má každý možnost využít nejbližší stanoviště speciálních kontejnerů ( a to v přijatelné vzdálenosti od jednotlivých nemovitosti. Díky rozloze katastru je zřejmé, že obyvatelé a uživatelé nemovitosti mají podmínky rozdílné.
- k likvidaci nebezpečného odpadu je vždy přistaven v určitý den do obce svozový vůz. A to pravidelně dvakrát ročně( na jaře a na podzim). Termín určuje firma A.S.A.s.r.o., a je vždy řádně zveřejněn na vývěskách v obci i na úřední desce s možností dálkového přístupu.
- likvidace biologického odpadu ( například posekané trávy), není v naší obci doposud dořešena.
- k likvidaci stavebního a podobného materiálu se v naší obci dá využít služeb svozové firmy A.S.A. s.r.o, popřípadě je možné tento odpad uložit přímo na skládku ve Frýdlantě. Tyto služby si však musí však každý objednat a služby uhradit.
- likvidace nebezpečného odpadu, elektromateriálů a podobně je umožněna ve sběrném dvoře firmy ASA.s.r.o., ve Frýdlantu ( tato služba je pro občany naší obce zpoplatněna).
Věřím, že další snahy vedení obce povedou postupně ke zvýšení komfortu všech uživatelů systému likvidace odpadů v naší obci.

Další problematika, obsažená ve stížnostech občanů
Ke stížnostem na občanské soužití v obci, týkajících se problematiky kolem několika nepřizpůsobivých obyvatel, mohu uvést pouze tolik, že jsem obdržel kusé informace o tom, že v obci vznikl nějaký problém. Ale přesnou podobu jsem do dne vydání tohoto měsíčníku, neobdržel. Pan místostarosta byl pověřen, aby se pokusil stížnosti shromáždit a navrhl další postupy. Pokud ale v ruce nebude mít od vás přesnější údaje, nikam ve své snaze nedojde. Stejně tak jako obecní úřad. Doba, kdy se pozvali hříšníci k řešení do komise veřejného pořádku MNV, jsou pryč. Dnes obecní úřad odesílá podobné stížnosti na řešení do přestupkového správního řízení na Městský úřad do Frýdlantu. Tam ale musí odejít podklady, které jsou naprosto úplné a dostačující pro zahájení řízení. Jinak se nedořeší. Pokud došlo k poškození majetku sportovního oddílu Sokol Pertoltice, měla se přizvat Policie ČR, aby existoval alespoň zápis o tomto skutku. Pokud byl někdo též verbálně napaden, bylo by třeba sepsat stížnost s popisem události a označením původce. Obecní úřad eviduje ústně podané stížnosti našich občanů.Není nám jedno, jak situace vypadá, ale vyřešit lze jen na základě spolupráce všech zainteresovaných. Tedy i na tom, jaké podklady bude mít v ruce.
Viktor Podmanický
starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2011
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( byty v objektu bývalé školy a další) – řešení výpovědí z nájmů u bytových jednotek, u kterých jsou již pohledávky neřešeny ze strany nájemníků – příprava vozidel na pravidelnou technickou kontrolu – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko -problematika zaostávání regionu, dokumentace obcí pro krizové řízení – povodňová ochrana, rušení pošt na území regionu, – aktualizace webových stránek, - dvoudenní školení starostů ke krizovému řízení.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Kdy dojde k opravám na veřejném osvětlení? Tato problematika se bude řešit jen v případě, že dojde k nenadálému navýšení finančních prostředků. Lampy veřejného osvětlení, kterých se dotazy týkají, je nutné již vyměnit jako celek. Vzhledem k neplnění závazků ( zejména u plateb za nájemné), bylo nutné pokrátit položky ve výdajích. Tyto škrty se dotkly právě i výše finančních prostředků, které byly původně určeny na opravy veřejného osvětlení.

2.) Jak dopadla obec v soutěži ,,Zlatý erb 2011,,?
V letošním roce se obec po letech opět zúčastnila soutěže. Umístili jsme se na devátém místě v krajském kole. V našem kraji je celkem 251 obcí. Ne všechny však projevily zájem a do soutěže se přihlásily. Stále se pokoušíme zlepšit podobu našich webových stránek. Budeme v tom pokračovat i v dalším období. Každopádně je třeba ještě na tomto místě poděkovat všem, kteří nás v soutěži podpořili svým hlasováním. Děkujeme moc. Věříme, že nás podpoříte i při případné další účasti v soutěži.

AKTUÁLNĚ
Sběrný dvůr ve Frýdlantě je otevřen jinak

Snad každý chce mít okolo svého domu a ve svém městě pořádek. Velmi dobrým pomocníkem pro jeho udržování je sběrný dvůr v Raisově ulici ve Frýdlantě. Stačí si svůj odpad nastřádat a v určenou hodinu jej dopravit tam, kam patří. Sběrný dvůr v ul. Raisova ve Frýdlantě je nově otevřen v tyto dny: pondělí od 12 - 16 hodin, středa od 7 - 15 hodin a každou 1. sobotu v měsíci od 8 - 12 hodin.
Prosíme občany, aby využívali pouze určené provozní hodiny a nenechávali odpady před branou sběrného dvora.

Desáté Valdštejnské slavnosti na obzoru
O víkendu 21. a 22. května 2011 se budou ve Frýdlantě konat jubilejní desáté novodobé Valdštejnské slavnosti. Jejich forma se již ustálila: na náměstí a v přilehlých uličkách bude tržnice a jiné atrakce, v parku se ubytuje vojsko, které uvidíme v bitvě a v průvodech, na nádvoří radnice se i letos těšte na dětský program. Pódium se vrátí na střed náměstí a budou na něm vystupovat taneční, hudební, šermířské a divadelní skupiny.
Do slavností se opět zapojí i frýdlantský zámek: v sobotu dopoledne před odjezdem na náměstí tam vévoda posnídá a zároveň shlédne vystoupení dětských skupin. V pozdních odpoledních hodinách se vévoda na zámek vrátí, aby se po krátkém odpočinku podíval, jaké představení mu na zámeckém nádvoří herci připravili. Po jejich vystoupení pak vyrazí včele pochodňového průvodu na náměstí. Zde sobotní uvítací program vyvrcholí ohňovou show a ohňostrojem. V neděli probudí již tradičně celé město výstřely landsknechtů z Delitzche. Tím se zahájí celodenní kulturní program, ale nebude jen pouhým opakováním programu sobotního. V odpoledních hodinách po druhé bitvě se na náměstí shromáždí všechna vojska, aby pozdravila vévodu při jeho odjezdu. Scénář bude prakticky stejný jako v minulých ročnících, jenom se budou pořadatelé snažit je naplnit novým obsahem. Především bychom chtěli do dění na slavnostech více zapojit občany Frýdlantu a blízkého okolí. Jejich případným aktivitám nebo nápadům se nebráníme. Rádi bychom upozornili na jednu věc, která sice platila již v minulých ročnících, ale zřejmě bez většího ohlasu. Na slavnosti a to po oba dny mají volný vstup ti návštěvníci, kteří přijdou v dobovém oblečení, které bylo charakteristické pro Valdštejnskou dobu tj. 16.-17. století. Na www.valdstejnske-slavnosti.cz budou zveřejněny vzory tehdejšího odívání a to nejen šlechty, ale i prostého lidu. V městském informačním centru bude možno si vyzvednout střih jednoduchého dětského oděvu.
Zapojení dětí do Valdštejnských slavností přikládají organizátoři velký význam. Již při minulých Valdštejnských slavnostech probíhal na nádvoří radnice samostatný program pro děti a vévoda se svoji suitou navštívil v předvečer slavností všechna školská zařízení. Nejinak tomu bude i letos, ba co více chceme děti a mládež zapojit do programu nejen na nádvoří, ale i na zámku a na náměstí. V tomto smyslu jsme oslovili školská zařízení, aby se svými dětmi připravila krátká i delší vystoupení, která se v průběhu Valdštejnských slavností mohou prezentovat před veřejností.Chtěli bychom, aby se do budoucna staly Valdštejnské slavnosti záležitostí všech obyvatel Frýdlantu a okolí. V minulosti tomu totiž skutečně tak bylo a je tomu tak i u podobných akcí v zahraničí. Tak co, přidáte se i vy?
Bc. Luděk Zelenka, hlavní organizátor VS 2011, tel. 482 464 056, ludek.zelenka@mu-frydlant.cz
Výlet (vp)
Vážení spoluobčané, chtěli bychom navázat na započatou tradici společných výletů našich občanů. Rádi bychom (ač to nebude lehké), zabezpečili dostatečné množství finančních prostředků na letošní společný zájezd. Předpokládaný termín zájezdu a cíl bude stanoven podle vašich potřeb a poznatků. Snad se podaří, jako v loňském roce, že bude možné náklady na dopravu a vstupné plně hradit ze strany obecního úřadu. Rádi přivítáme jakékoliv Vaše náměty, poznámky a připomínky k termínu či programu zájezdu. Děkujeme za vaši reakci.

V předchozím období byly shrnuty postřehy, které se váží k opravám obecního majetku, investičním akcím na území naší obce. Všechny tyto potřeby budou řešeny pochopitelně podle výše volných finančních prostředků a časové náročnosti. Státní orgány například mění za pochodu parametry dotačních titulů na likvidaci povodňových škod. Původní slib, že obec dostane dotaci ve výši 90 procent, se v průběhu času a za vlivu odeznívající podpory státních orgánů, změnil vcelku významně. Nejen, že má Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k dispozici pouze virtuální finanční prostředky, ale dnes se hovoří o podílu státu ve výši pouze 70 procent. Což je pro naši obec naprosto nepřijatelné. Protože na vlastní podíl ve výši 30 procent, prostě obecní pokladna ani náhodou nemá. Navíc byl obecní úřad osloven se žádostí o vypracování priorit. Podle mne to znamená pouze to, že nebudou kryty škody z povodně 2010, v plné výši.

Přehled nutných oprav a investičních akcí pro další období
Legalizace bytů v objektu č.p.64 ( geometrický plán, poplatek za stavební řízení, projekt pro doložení skutečného provedení – 11 000 – 15 000,-Kč)
Doložení vlastnictví tělesa komunikací na pozemku ve vlastnictví jiných fyzických a právnických osob ( geometrický plán, projekt pro doložení skutečného provedení stavby 34 – 68 000,-Kč )
Legalizace přístavby u objektu č.p.64 a změna užívání – výstavba bytů ( geometrický plán, poplatek za stavební řízení, projekt pro doložení skutečného provedení – 7 000 – 10 000,-Kč)
Opravy na veřejném osvětlení – nejnutnější varianta ( 22 000,-Kč )
Oprava mostku u č.p.45 Dolní Pertoltice ( 350 000 - 500 000,-Kč )
Oprava mostku u „ Marků“ Horní Pertoltice ( 350 000 - 500 000,-Kč )
Oprava mostku u „Bryknerů“ Dolní Pertoltice ( 350 000 - 500 000,-Kč )
Opravy komunikací po povodni ( 2 000 000,-Kč )
Oprava brzd a podvozkové části na vozidle Multicar( 20 000,-Kč)
Výměna elektrické instalace v prvním nadzemním podlaží objektu oú + ostatní ( 90 - 120 000,-Kč)
Opravy bytu č.2 v č.p.64 , sanace, okna nátěr, topení ( 30 000 – 65 000,-Kč )
Oprava schodiště k bytu č.1, č.p.64 ( 56 000 – 80 000,-Kč )
Výměna oken na budově nové hasičské zbrojnici ( 220 000,-Kč )
Oprava střechy na stodole v traktu č.p.64 – alespoň přeložení ( nevyčísleno )
Oprava nátěru střechy na č.p. 231 ( nevyčísleno )
Oprava nátěru střechy na stodole v traktu č.p.64 ( nevyčísleno)
Čistírna odpadních vod u objektu č.p.64 , Dolní Pertoltice ( 890 000 – 1 250 000,-Kč )
Výměna kotle v hasičské zbrojnici ( 76 000,-Kč )
Výměna radiátorů v budově hasičské zbrojnice ( nevyčísleno)
Instalace varovného systému v návaznosti na místní rozhlas ( nevyčísleno)
Dokončení části místního rozhlasu, která doposud chybí ( nevyčísleno)
Instalace bytových měřících jednotek pro stanovení spotřeby tepla ( 84 000,-Kč )
Vyřešení změny vytápění budovy bytového domu č.p.193 ( nevyčísleno)
Oprava tubusu pod budovou restaurace – st.p.č.17/1 ( nevyčísleno)

Slušnost nadevše.
V poslední době se na mě obracejí občané naší vesnice se stížnostmi na vandalské a někdy i agresivní chování, některých nově přistěhovaných obyvatel obce. V Pertolticích žiji pouhých 10 let, stále více si vážim klidu a slušného chování většiny místních lidí. Několikrát jsem si po projetí jiných měst i vesnic, kde se na veřejných prostranstvích shlukovala tzvn. problémová mládež a kde se dle slov místních obyvatel, nedá normálně žít, uvědomoval, jak je pro mě a zároveň pro moji rodinu důležitá bezpečnost, pohoda, místní znalost poměrů a kulturního vyžití. Každý z nás má jistě zažité základy slušného chování, u každého je pomyslná laťka slušnosti nastavená jinak, někdo by ani v soukromí nevypustil ze svých úst neslušného slova, jiný nemá problém chrlit vulgarismy na veřejně přístupných místech, na místech kde děti čekají na autobus do školy, nevěřícně naslouchajícím slovům, nad kterými by se i dospělý musel červenat. Nikoho se nechci zastávat, nikoho nechci omlouvat, chci jen apelovat na ty, kterým slušnost nic neříká, aby si uvědomili, že pohled místních na ně nebude lepší a bohužel asi ani přátelský.
Základní pravidla slušného chování
1. Nepoužívejte vulgarismy - buďte k sobě slušní. Používání silných výrazů většinou není cestou, která vede k cíli .
2. Buďte v klidu - snažte se aby Vás vaše nálada co nejméně ovlivňovala, jak v psaní článků, tak v diskusích s ostatními. Někdy je lepší chvíli počkat, aby nebylo porušeno pravidlo nezaujatého pohledu.
3. Nikdo není neomylný - každý se někdy splete. Buďte v klidu, pokud někdo udělá chybu. Nedopusťte, aby byl chybující zatlačen do kouta a byl třeba donucen hájit něco co by za klidnějších okolností jako chybu uznal.
4. Diskutujte věcně - pro zachování nezaujatého pohledu nejsou osobní vztahy a narážky dobrou volbou. Používejte jako argumenty názory a pokud je to možné ještě podložené důkazy z jiných zdrojů.
5. Nebuďte zaujatí - pokud píšete text na citlivé téma, zkuste popřemýšlet, jaký názor by na stejnou věc mohli mít jiní a tomu svůj názor přizpůsobte.
6. Nepřilévejte olej do ohně - pokud jste účastníky nějaké žhavé diskuse, ať už jako přímý účastník nebo jako třetí osoba. Snažte se o její zklidnění. Nechte své ego stranou.
Další kapitolou je ničení majetku. Dalo by se říci, že se jedná o následek výše uvedených řádků, následek který se již minimálně dotýká občansko právních záležitostí, přestupku proti veřejnému pořádku, trestných činů proti majetku(poškození cizí věci).
Přestupky proti veřejnému pořádku
§ 47
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.
U trestného činu se jedná :
§ 228 Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
Závěrem bych chtěl požádat všechny občany obce, aby nebyli lhostejní k vandalismu a v případě zjištění jakýchkoliv skutečností o tomto písemnou, nebo jinou formou informovali zastupitele obce. Všem přeji pohodu a klid v naši obci.

Hovad Vladimír
Místostarosta obce

OZNÁMENÍ (vp)
V měsíci dubnu bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené. A to ve dnech 26.4 až 29.4.2011, a to včetně. Veškeré nutné záležitosti si proto zkuste vyřídit mimo tento termín. Děkujeme za pochopení.

VAROVÁNÍ (vp)
Na katastru sousední obce se pohybují 3 podomní zlodějky, které se snaží vetřít do domů pod záminkou prodeje zboží a následně okrádají obyvatele domů. Jezdí stříbrným opelem. Pokud toto cizí auto uvidíte, poznamenejte si, prosím SPZ, popřípadě kontaktujte OU nebo přímo Policii ČR. Prosím o obezřetnost ( zejména u dříve narozených),při otvírání domu cizím lidem.

JINÉ (vp)
Nezisková organizace AFS Mezikulturní programy (www.afs.cz) by Vám ráda nabídla možnost stát se hostitelskou rodinou zahraničního studenta.Od roku 1996 bylo touto organizací v ČR hoštěno více než 750 zahraničních středoškoláků ze 32 zemí světa. AFS ročně hostí na 70 středoškoláků. Zahraniční studenti bydlí během pobytu v hostitelských rodinách a navštěvují střední školy, zpravidla gymnázia, kde se účastní výuky s přihlédnutím ke svým jazykovým schopnostem.
Pokud máte o takovouto netradiční zkušenost zájem, kontaktujte prosím přímo hostitelskou koordinátorku AFS Moniku Janovskou (monika.janovska@afs.org, tel.: 222 317 138, mobil: 602 334 427). Další informace o hoštění naleznete také na webových stránkách www.afs.cz/hostitelsky-program/

ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již šest let
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011 tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do konce roku 2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 100 000 tun elektroodpadu.

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.

Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného odběru a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za šestileté období ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivačních programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.

Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než 239 000 občanům poskytl možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto možnost využilo 24 svazků obcí a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla celkové výše 3 400 000 Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než 1 226 000 Kč jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí.
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu.

Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systému zpětného odběru.

www.elektrowin.cz
Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834Přílohy

1302535742_sb_drbna4_011.doc

1302535742_sb_drbna4_011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 6,78 MB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice