Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Březen 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Jiřina Hájková 77 let, Jiřina Valoušková 72let, Koloman Bari 66 let, Božena Nosková 65 let, Růžena Valášková 60 let, Božena Tretiníková 51 let, Renata Pešková 42 let, Markéta Valášková 41let, Martin Romanec 40let, Ivana Menclová 39 let, Marcela Novotnyjová 33 let, Petr Haloun 29let, Kateřina Opfolterová 28 let, Pavel Šantroch 28 let, Diana Reinhardtová 20 let, Vít Bošina 16 let, Tereza Bryknerová 14 let, Michael Voňka 13 let, Kevin Bubeníček 11 let, Ondřej Prousek 6 let a Sabinka Soukupová 5 let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Rád bych touto cestou poděkoval za milé pozvání na výroční členskou schůzi, kterého se mi dostalo od Mysliveckého sdružení Dolní Pertoltice, která se konala v sobotu dne 12.3.2011. Jako vždy byla atmosféra v Habarticích skvělá a setkání bylo velice příjemným vybočením z běžného běhu dní. Přeji do dalšího období mnoho zdaru! Všem členům sdružení.
Viktor Podmanický starosta obce Pertoltice

Tento měsíc též oslaví své významné jubileum panViktor Čelko (90 let). Dlouhá léta stál v čele naší obce. Díky jeho příkladné práci a charakterovým vlastnostem, se stal pro občany velice oblíbeným a často na něho vzpomínají. Obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti Pertoltice přeje oslavenci mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody do dalších let.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Jak se obecní úřad vypořádá s problematikou neplacení nájmů v obecních bytech, neplněním příjmů z nájmů?

Propad příjmů z pronájmu obecních bytů je již neúměrně vysoký. Podle dotačních pravidel, které byly součástí smluvních podmínek výstavby bytových jednotek v č.p.193, nemůže příjemce dotace převést nemovitost na třetí osobu. Lépe řečeno po dvacet dlouhých let jsme tímto vázáni. Bytový dům se stal pro obecní rozpočet dalším břemenem, které neumíme zatím řešit. Navazujeme tímto na významné problémy, které vyvstaly před vedení obce během výstavby.
Vzhledem k tomu, že je ještě dost občanů, kteří netuší, jak je vše kolem plateb úvěru nastaveno, uvedu zkráceně základní informace. Původní záměr, korespondující s vizemi, o zvýšení počtu obyvatel naší obce a pokrytí potřeb na bydlení u stávajících obyvatel, byl postaven na tom, že vybrané nájmy pokryjí celé náklady na úvěr. Při plánování celé akce nebylo počítáno vůbec s takovou variantou, že se objeví v průběhu let i takoví nájemníci, kteří nebudou plnit své základní povinnosti. Nejhorší na celé situaci je to, že obecní úřad musí postupovat přesně podle zákona. Ten je však naprosto na straně neplatičů. Není vůbec lehké ukončit nájem u dlužníka a dlužné částky dostat do rozpočtu obce.. Vzhledem k naprosté nespolupráci dlužníků na likvidaci dlužných částek, neúměrné vynaložené námaze a dalších finančních prostředků ( zejména na poštovné a čas), řeší celou problematiku právní zástupce obce. Jeho výdaje, výdaje spojené s vymožením dlužných částek na straně obce, budou též na dlužnících soudně vymáhány. Včetně úroků a penále. Trpělivost již není na místě. V současné době byly podány dvě výpovědi z nájmu ( třetí výpověď je na spadnutí). Dlužné částky byly předány k vymožení soudnímu exekutorovi z Liberce. Poněkud stát pomohl tím, že se dá exekuce použít na další řadu dávek a příjmů.Včetně důchodů.
U dvou nájemců je dluh i z konečného vyúčtování služeb, které jsou spojeny s užíváním bytové jednotky. Je paradoxem, že si na druhé straně neustálé stěžují na podobu bydlení. Svá práva si hledí udržet. Že mají také něco povinností, to je něco jiného. To neřeší. Za účetní období ledna 2011 přišlo na účet obce pouze 6 plateb nájmů. A to ze třinácti plateb, které jsme očekávali. V únoru se situace nezlepšila a tento trend pokračuje. Stále se tedy na nájemném vybírá pouze polovina nájmů. Obec musí dotovat úvěrový účet ve výši 15 000,-Kč/ měsíčně a více. Tento trvalý stav ve výběru nájemného trvá již od listopadu roku 2010. (vp)

2.) Zajímalo by mne, jaký postoj zaujalo nově zvolené zastupitelstvo obce k projektu otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích – tzv. pískovny?
Vzhledem ke značné obměně členů zastupitelstva po komunálních volbách v říjnu 2010, bylo nutné nově zvolené zastupitele ( v několika ohledech však i členy zastupitelstva, kteří byly v zastupitelstvu obce i v předchozích letech), obeznámit s průběhem jednání, která se vedla v minulosti ze strany obce. A to o podpoře obce Pertoltice výše uvedenému záměru. Stanoviska dotčeného správního orgánu - Obce Pertoltice, která byla již prezentována bývalým starostou obce, panem Josefem Valáškem, jsou vztažena k původní verzi podnikatelského záměru z let 2002 -2004. Dnes je mnoho skutečností naprosto rozdílných. Nadpoloviční většina členů nynějšího zastupitelstva obce Pertoltice, neměla tu příležitost blíže se seznámit se všemi skutečnostmi, které souvisejí s nynějším projektem a podmínkami otevření dobývacího prostoru na katastrálním území naší obce. Do předložení poslední studie o vlivu na životní prostředí neměli možnost do problematiky hlouběji proniknout. Materiály, které se k tomuto záměru vztahují, však již obdrželi ke studiu.
Ve stanoveném termínu pro vyjádření správního orgánu k výše uvedené problematice, jsem neobdržel všechna vyjádření a stanoviska jednotlivých zastupitelů naší obce. Náhled na zamýšlený projekt je pro nově vzniklé vedení obce evidentně složitější, než jsme původně čekali. Posouzení projektu je hned v několika parametrech ztíženo nesouladem s tím, co bylo předchozímu zastupitelstvu obce předloženo k projednání. Došlo k mnoha zásadním změnám v celém podnikatelském záměru, které zcela jistě ovlivní postoje jednotlivých zastupitelů naší obce. Vůbec se například již neuvažuje s navýšením pracovních míst pro občany naší obce. Bylo tak uvažováno v projektu na vznik výrobny betonových výrobků, která by měla sídlo v obci. Obec měla mít v této společnosti majetkovou spoluúčast. V současné době nejsem schopen odprezentovat souhrnné stanovisko zastupitelstva. Nemám většinovou zpětnou reakci. Alespoň je tomu tak dnes, v době tvorby příspěvku do tohoto měsíčníku.
Můj předchůdce ve funkci starosty naší obce deklaroval (na konaném veřejném zasedání), slib uskutečnění místního referenda k otázce otevření dobývacího prostoru v katastrálním území obce Pertoltice. Tento slib jsem převzal a ctím. Uskutečnění referenda beru jako převzatý závazek vůči obyvatelům naší obce. Pokud bude zájem občanů, referendum proběhne.
V současné době evidujeme na našem obecním úřadě zamítavá stanoviska „Ekologického sdružení Pertoltice“, dále odmítavý postoj obce Višňová i Zastupitelstva obce Bulovka. S obsahem jednotlivých vyjádření jsem plně seznámen.Všechny výše vyjmenované subjekty podávají svá stanoviska k záměru samostatně. Pro podporu snah zjistit co nejlépe názory obyvatel byla spuštěna obecná anketa na našich webových stránkách. Dále byl na obecních vývěskách vyvěšen návrh spolupráce s investorem celého projektu, který předložil pan L.Šeda. Tento uveřejněný návrh je jediným, který je „na papíře“. Na první pohled je diametrálně odlišný od avizovaných výhod a podoby podpory rozvoje obce Pertoltice, která byla zastupitelstvu i občanům v minulosti předložena. Dnes je zcela zřejmé, že v současné době není v návrhu na spolupráci zakomponován příslib dotace do rozpočtu obce ve výši 1.250 000,-Kč/ročně. Maximálně se bude v případě uzavření dohody jednat o 250 000,-Kč za rok. Jednání o postoji obce k podnikatelskému záměru je bohužel pro nás zatíženo faktem, že do obecního rozpočtu byly přijaty v letech 2004 a 2005, finanční půjčky od pana Josefa a Ladislava Šedových. Celkem bylo do rozpočtu obce přijato 750 000,-Kč. Po dosažení nejnutnější stabilizace rozpočtů obce – v roce 2009, byl na můj návrh zastupitelstvu tento dluh odmazáván. Naše možnosti byly ovšem stále natolik omezeny, že jsme na úhradu dluhu mohli vyčlenit pouhých 10.000,-Kč/ měsíčně. K březnu 2011 zbývá uhradit ještě 490 000,-Kč. Na umoření celé částky se podařilo po jednáních s věřitelem uzavřít smlouvy o splátkovém kalendáři, které zajišťují to, že po obci nebude požadována dlužná částka s penále a úroky najednou. Což by stejně nebylo schůdné. I vzhledem k výše popsanému propadu příjmů do rozpočtu obce.
(vp)

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2011

 příprava žádostí o dotace na investiční akce pro rok 2011, - příprava podkladů pro provedení rozpočtových úprav, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, - řešení oprav v bytovém fondu, - kontrola poškození komunikací po zimní údržbě, - projednávání plánu oprav, účast převážné části zastupitelů na společném zasedání zastupitelstev obcí v Hejnicích ( problematika FVS .a.s.), provedení vyúčtování služeb spojených s nájmem- ke konci roku 2010, příprava podkladů pro uskutečnění přezkumu hospodaření obce za rok 2010, příprava nových směrnic, řešení stížností.....


UPOZORNĚNÍ
Splatnost poplatku za odpady i poplatku za držení psa - do 31.3.2011.
Posledním dnem pro zaplacení je 31.3.2011, a to včetně. Pro platby uskutečněné bankovním převodem na účet obce, se nebere za dobu splatnosti datum podání bankovního příkazu, ale datum připsání správné částky na bankovní účet obce.
Uskutečnění platby
Platbu lze provést: 1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních hodinách
2) bankovním převodem na účet obce

Ještě pár všeobecných informací k poplatku za držení psa
Nutno dodat, že je povinností přihlásit i psa, který poplatku nepodléhá - poplatek se neplatí za psy osob nevidomých, bezmocných, držitelů průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižených s průvodcem), za psy chované k vědeckým účelům v příslušných zařízeních, vycvičené záchranářské a lavinové psy s osvědčením a psy sloužící Policii ČR a Městské policii. Dále se neplatí za psy konzulů, diplomatů a osob, které podle mezinárodního práva požívají zvláštních výsad a imunity.U psů převzatých z útulků se poplatek neplatí po dobu stanovenou obcí (musí být doloženo potvrzením útulku o předání psa). Dále bývají od poplatků osvobozeny osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu zdravotně postižených osob, osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Lhůta pro přihlášení je stanovena 15 dnů od nabytí zvířete, přičemž poplatku podléhají psi starší 3 měsíců (např. pokud pejsek dovršil tohoto věku během měsíce května, tak poplatek se začíná platit od 1. dne měsíce června a je vypočítán na zbývajících 7 měsíců do konce roku). Po uplynutí dané lhůty se držitel vystavuje možnosti pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti.
K přihlášení potřebujete pouze platný občanský průkaz (právnická osoba hlásí název, sídlo, IČ). Při uplatnění sazby pro důchodce musíte s sebou mít navíc důchodový výměr a vyplnit čestné prohlášení. V případě dalších úlev a osvobození od poplatku (např. u psa z útulku) je nutno předložit i některé další doklady, které vám upřesní na obecním úřadě.
Veškeré změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku je vždy nutné oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Pokud již pejska nevlastníte (úhyn – prokázat potvrzením od veterinárního lékaře, změna majitele, změna trvalého pobytu na území jiného města apod.), nezapomeňte jej odhlásit z evidence a vrátit evidenční známku (vše nejlépe osobní návštěvou úřadu). Poplatek se většinou platí ještě za započatý kalendářní měsíc. Pokud pejska neodhlásíte, nedojde k ukončení poplatkové povinnosti a v důsledku toho narůstá váš dluh vůči obci.
Vše kolem tohoto místního poplatku je řešeno v obecně závazné vyhlášce naší obce.


ATUÁLNĚ
Oznámení o umožnění přístupu k veřejnému internetovému připojení
V souladu se zákonem č.296/2009 Sb., ustanovení § 11 odst.2 písm c), zveřejňujeme tímto informaci o možnosti přístupu k veřejnému internetovému připojení v obci Pertoltice. A to ve dnech 26.března – 14.dubna 2011.
Přístup bude pro občany naší obce zabezpečen takto:
A ) Zájemcům o zpracování elektronické podoby sčítacího formuláře je k dispozici :
1) připojení v kanceláři Obecního úřadu v Pertolticích
2) připojení na sítě v kanceláři starosty obce
A to v rozsahu provozní doby obecního úřadu - na adrese Dolní Pertoltice 59
B ) Zájemcům o zpracování elektronické podoby sčítacího formuláře je k dispozici :
1) připojení v Místní knihovně Pertoltice
A to v rozsahu provozní doby knihovny


Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN
(práce z lana)
 odstranění odumřelých větví
 začištění ran a zlomů
 redukce v blízkosti staveb
 sekání travních porostů

BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ
RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH
VÝSADEB
tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.

Z historie Masopustů
Masopust bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali na následný půst. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Na Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Popeleční středa je prvním dnem postní doby. Její termín připadá na 40. den před Velikonocemi (do těchto 40 dnů se nepočítají neděle). Jelikož jsou Velikonoce pohyblivý svátek, i popeleční středa připadá každý rok na jiný datum. Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí pálit palmy či kočičky z Květné neděle minulého roku. Takto získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni popelem, tzv. popelcem, na čele. Tento symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na znamení pokání před Bohem.

Masopustní pranostika

Masopustní úterý
• Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
• Masopust na slunci - pomlázka v senci.
• Svítí-li slunce o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
• Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni bude pěkná pšenice i žito.
• Konec masopustu jasný - len krásný.
• Krátký masopust - dlouhá zima.
• Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
• Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
• Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
• Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len.
• Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
Popeleční středa
• Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
• Suchý půst - úrodný rok.
Masopust v Pertolticích

Poslední sobotu před Popeleční středou dne 5. března se v naší obci slavil Masopust. Kolem polední hodiny se k hasičské zbrojnici začaly trousit různé zvláštně oděné postavičky. Tu přišel tulák, tu vězeň Roubal, těhotný řezník nebo zajíček s včelkou Májou. V jednu hodinu předal starosta obce pomyslné klíče od úřadu a vládu nad celou obcí do rukou rychtáře pana Voňky a masopustní veselí mohlo začít. Zhruba čtyřicetihlavý průvod – půl dospělí, půl děti – procházel vesnicí od domu k domu, přál lidem bohatou úrodu a vysoké obilí. Každý si musel s rychtářem či selkou Irenou Závůrkovou mladší zatančit, připít na zdraví a zakousnout chléb. Sluníčko krásně hřálo, nálada byla příjemná a po pěti hodinách dospěl veselý průvod zpět na hasičskou zbrojnici. Tady koledníci pokračovali v konzumaci všeho, co vykoledovali, aby vydrželi dlouhý čtyřicetidenní půst až do velikonoc. Posedět přišli i další lidé ze vsi. Slavilo se až do noci. Jak už se stalo tradicí, na další masopustní průvod se můžete těšit zase za dva roky.Přílohy

1299696113_sb_drbna3_011.doc

1299696113_sb_drbna3_011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 221 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice