Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Září 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Štefan Kopecký 85let, Ludmila Šlemrová 80let, Běla Čejková 79let, Jana Hofmanová 54let, Milan Hejl 48let, František Neufus 45let, Milan Dědeček 44let, Irena Závůrková 43let, Lukáš Brykner 34let, Miroslav Mucha 33let, Michala Bubeníčková 32let, Lucie Bartošová 31let, Filip Guttenberg 31 let, Lenka Guttenbergová 30 let, Martin Lopuszynski 29let, Kamila Krivčíková 23let, Lenka Doová 17let, Pavel Rysiowski 12let a Nikola Novotnyjová 9let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY

Dovolte mi, abych lehce okomentoval situaci, která nastala po ukončení mandátů předsedkyně finančního výboru a členky výboru pro rozvoj obce. Zaznamenal jsem všeobecně malou ochotu našich občanů, podílet se na práci v obecních orgánech a směřování vývoje naší obce. Na uveřejněnou výzvu ke spolupráci se takřka nikdo nepřihlásil. Snad se tato situace změní. A to nejpozději do voleb v příštím roce.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice


OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
Je možné sdělit, jak to je s financováním bytů – zejména v bývalé škole? Prý obec hodně doplácí na bydlení v tomto domě!

Váš dotaz zřejmě směřuje do oblasti neúměrného financování bydlení v bytech, které vlastněných obcí. A to z obecního rozpočtu. Již od počátku provozu bytového domu se nepodařilo bezproblémově naplnit kapitolu příjmů z nájemného. Obec vlastně od počátku supluje a doplácí celkovou potřebnou platbu nájmů, kterými je hrazen úvěr u bankovního ústavu. Částka, o které se bavíme je v celkové výši 108 000 ,-Kč. Samozřejmě se výše uvedené netýká všech nájemců. Valná část z nich si své povinnosti plní. Ale i jeden nájem, který se musí uhradit za nájemce, je pro nás zátěží. Tak to bude až do doby úplného uhrazení úvěru – to znamená v období někde kolem roku 2033. I u nebytových prostor je situace podobná. Nájmy chodí později, některé opožděné i o dva měsíce. Jsou alespoň případy, kdy dlužník přijde a má snahu situaci řešit dohodou o posunutí platby, či vytvoření splátkového kalendáře.
V souvislosti s touto problematikou mohu alespoň omluvit svou neúčast na soutěži, kterou pořádali naši hasiči o druhém víkendu v srpnu. Místo příjemně prožitého dne mezi Vámi, jsem se zabýval přípravou podkladů pro tvorbu žalob na uhrazení dlužného nájemného.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (vp)

Po rezignaci zastupitelky Renaty Skrbkové a členky výboru sl. Nikol Reinhardtové bylo provedeno doplnění zastupitelstva i výborů opět na plný počet. Nově se zastupitelkou od září 2009 stává paní Jana Richtrová ml., náhradnice na volební kandidátce SNK Pertoltice. Na posledním zasedání se převolilo i vedení a obsazení jednotlivých výborů zastupitelstva.
Předsedkyní finančního výboru se stala na zbývající období paní Zdeňka Halounová. Výbor pro rozvoj obce posílí paní Julia Dědečková. Výbor kontrolní je doplněn o paní Janu Hofmanovou. Výbor kontrolní povede do konce volebního období - pan Petr Haloun. Tolik asi k vynuceným změnám v zastupitelstvu a dalších orgánů vedení obce.

V souvislosti s tím, že stále docházelo k takřka každodennímu porušování Obecně závazné vyhlášky č.1/2009, kterou je upraven veřejný pořádek v naší obci, bylo opětovně požádáno obvodní oddělení Policie ČR o učinění kroků v součinnosti. A to na základě podané žádosti o poskytnutí součinnosti při řešení porušování veřejného pořádku, která již rok na obvodním oddělení leží. Tuto podal s odkazem na ustanovení zákona č.128/2000 Sb., ve znění posléze vydaných předpisů, statutární zástupce obce.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc srpen 2009 (vp)
- úkoly vyplývající ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – projekt ČOV u č.p.64, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – odeslání návrhů na provedení exekucí – pokračování soudního řízení s firmou DI-TECH s.r.o. – řešení reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – jednání k prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – aktualizace webových stránek- součinnost při přestupkovém řízení, součinnost Policie ČR – motokros, oprava techniky obce, úklid archivu a spisovny, zpřehlednění archivu- příprava na skartaci, příprava zasedání zastupitelstva.

Veřejně prospěšní pracovníci – srpen 2009 (oč)
V prvním týdnu v srpnu vybírali naši dva veřejně prospěšní pracovníci dovolenou, aby mohli ukončit svůj roční pracovní poměr. Po krátkém přerušení, které je pracovní úřad dané, jsme si mohli vyžádat oba původní pracovníky zpět.
V srpnu prováděli tyto práce: - nátěr hřbitovní zdi
oprava komunikací štěrkováním
zhotovení dřevěné lavičky u autobusové zastávky
úklid bývalé vinárny ve sklepeních restaurace
úklid pódia na sále a vyřazení starého rozbitého nábytku
obvyklý páteční svoz popelnic
Z důvodu poruchy křovinořezu nebylo možné v tomto měsíci provádět sečení travnatých ploch v plném rozsahu.

Výlet do ZOO a botanické zahrady (oč)
V minulém vydání Drbny jsme již deklarovali, že pro občany Pertoltic připravujeme výlet do zoologické a botanické zahrady v Liberci. Nyní Vám přinášíme bližší informace. Výlet se uskuteční v sobotu 26. září 2009. Odjíždět se bude ve 13:00 hodin z autobusové zastávky v Pertolticích a přijít může každý Pertoltičák! Dopravu i vstupné hradí obecní úřad.

Soutěž v útoku z agregátu (oč)
Dne 15. srpna 2009 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice soutěž pro dospělé hasiče v útoku z agregátu. Pozvali jsme více jak deset sborů z celého Frýdlantska. Většina z nich se však zalekla této netradiční disciplíny, ve které se soutěží snad jen v našem okrsku a tak na soutěž přijely jen týmy z Předlánců, Habartic a Vsi. S našimi muži a ženami to bylo celkem pět soutěžních družstev. Celá soutěž probíhala v poklidu a v pohodové náladě. Naše „ženy“ předvedly svůj výkon jako třetí. Jsou to ještě nezkušené žákyně, kterým nebylo ani patnáct let a tahle soutěž pro ně byla premiérou a tak se ne úplně všechno dokonale podařilo. Dosažený čas 65 sekund není ale vůbec špatný. Pertoltické ženy skončily na 4. místě. Vkládali jsme své naděje do pertoltických chlapů. Opět se jim nepodařilo sejít se kompletní na trénink a tuto sobotu soutěžili, jak se říká, „na ostro“. I tak předvedli, že mají hasičinu v krvi. Přesto, že ztratili cenné vteřiny při spojování koše, útok dotáhli do konce v čase, který stačil na pohárové 3. místo. Soutěž byla zakončena slavnostním nástupem týmů, předáním pohárů a gratulací oslavencům z našeho družstva – Josefu Šímovi a Karlu Čepelíkovi.

Okrsková soutěž hasičů (oč)
Letos se soutěž hasičů u okrsku Višňová opět konala v Předáncích, tentokrát však pod taktovkou SDH Višňová. Celé dopoledne pršelo. Hasiči však neztráceli chuť bojovat o první příčky. Na soutěž jsme vyrazili s tolika družstvy, kolik bylo jen možné dát dohromady a dosáhli jsme těchto výsledků.
mladší žáci 3. místo – zajímavostí je, že soutěžili
pouze v pěti členech z obvyklých sedmi a 
v jejich řadách byla nejmladší účastnice
soutěže dvouletá Eliška Čepelíková
starší žáci – 2. místo
ženy v požárním sportu 4. místo a v útoku
z agregátu, kde soutěží ženy i muži
dohromady 7. místo
muži v agregátu 8. místo (I Pertoltické ženy je
předběhly!) a ve sportu krásné 3. místo


Pozvánka do muzea v Pertolticích (oč)
Zveme všechny zájemce o historii Pertoltic do místního muzea. V sobotu 26. září 2009 se zde od 10.30 do 12:00 hodin koná výstava u příležitosti uplynutí dvou let od otevření muzea v naší obci. Výstava nese název „Pertoltice – ves plná řemesel“ V rámci výstavy je připraven i doprovodný program, kdy budou mít možnost všichni účastníci hádat, k čemu sloužily historické předměty a přítomným bude představena poznávací trasa po Dolních Pertolticích.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice oznamuje všem občanům, že letos proběhne odvoz nebezpečného odpadu v sobotu dne 3.10. 2009, od 09,00 hod na zastávce autobusů.

Věci a materiál, který je v příloze zákona zařazen mezi nebezpečný odpad můžete již od osmi hodin ráno skladovat na obvyklém místě – podle pokynů pracovníků obecního úřadu. Shromažďujte pouze odpad nebezpečný, jiný nebude nakládán. V krajním případě budete povinni si jej opět odvézt zpět.
V případě velkého množství odpadu na trase sběru, je možné mírné opoždění vozu, který pro odpad do naší obce přijede.

Společnost ELEKTROWIN
K čemu slouží recyklační příspěvky?
Tři roky úspěšného fungování systému zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení umožňují tzv. recyklační příspěvky. Ty jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných nových elektrospotřebičů.
Recyklační příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku. Výrobci ji odvádějí do kolektivních systémů, které vytvořili za účelem řádného plnění svých zákonných povinností.
U většiny výrobků v České republice je zavedena forma tzv. viditelného příspěvku na recyklaci. Znamená to, že náklady na ni jsou viditelně vyčleněny z ceny nového spotřebiče a transparentně uváděny při prodeji odděleně.
Výrobce tak zároveň ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní systém.
Viditelné uvádění
U všech domácích spotřebičů a spotřebitelských zařízení by již od září 2005 měla být výše příspěvku výrobce pro spotřebitele zviditelněna. Možnost viditelně uvádět příspěvek na recyklaci mají výrobci pouze po dobu osmi let, u velkých spotřebičů, jako jsou pračky, ledničky, myčky a sušičky, je tato doba prodloužena na 10 let. To znamená, že u běžných spotřebičů do domácnosti se příspěvek přestane uvádět v roce 2013, u velkých spotřebičů v roce 2015.
Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení tohoto příspěvku před možným zneužitím v konkurenčním boji mezi výrobci. Každému zákazníkovi má být na první pohled jasné, že tato částka má své jediné možné určení pro účely zpětného odběru a recyklace výrobku. Stejnou chladničku nebo televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně nebo na internetu za různé ceny, ale se stejným viditelným příspěvkem.
Obcházejí zákon
Proklamace některých prodejců, že nabízejí zboží za ceny „bez recyklačních nákladů“, znamená pouze fakt, že obcházejí zákon a řádně neplní své povinnosti.
Finanční prostředky z recyklačních příspěvků totiž nejsou určeny jen na budoucí likvidaci elektrozařízení, která členové kolektivních systémů uvádějí na trh dnes. Někdo se musí postarat i o spotřebiče, které dosluhují už v těchto dnech a jejichž výrobci dávno přestali existovat.
Když konkurenti spolupracují
K tomu podotýká předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN Ing. Jaroslav Holakovský: „Kolektivní systém je velmi náročný na řízení. Když si uvědomíte, že sdružujeme několik set výrobců, konkurentů na trhu, kteří přispívají nemalými částkami, aby solidárně likvidovali historickou zátěž, kterou ve většině případů sami nezpůsobili, dovedete si představit, že řídit společnost, která takový systém provozuje, není jednoduché. Přednosti kolektivního systému jsou však nesporné. Synergické efekty plynoucí ze společného plnění povinností výrobců vedou především k významným úsporám nákladů všech účastníků. Navíc tím, že náš stát podpořil kolektivní plnění povinností výrobců osvobozením recyklačních příspěvků z daně z příjmu, je pro výrobce výhodné plnit své povinnosti tímto způsobem.“
Role spotřebitele
Systém zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení by nemohl fungovat, aniž by do hry zapojil další „spoluhráče“. Tím patrně nejdůležitějším je právě spotřebitel. Má zásadní podíl na výsledku recyklace elektrospotřebičů. Jeho přístup, který přímo ovlivňuje množství sebraných elektrozařízení, je základním článkem úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam vysloužilý spotřebič odloží – zda do popelnice, na černou skládku či zda využije nabídnutých míst zpětného odběru.

Popisek k obrázku
Spotřebitel je o aktuální výši recyklačního příspěvku informován prostřednictvím řady informačních materiálů. Jedním z nich jsou papírové stojánky, které bývají umístěny v prodejnách.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice