Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Únor 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Milada Šálková 78let, Vincenc Pánis 69let, Josef Hanzl 67let, Luboš Závůrka 48let, Renata Skrbková 42let, Milena Bílková 39let, Radek Novotný 37let, Kateřina Lacinová 35let, Veronika Špátová 23let, Jakub Šantroch 18let, Jan Dědeček 17let a Renata Severýnová 9let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme


SLOUPEK STAROSTY
Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích za pozvání na valnou hromadu. S velkou pozorností jsem vyslechl přednesené zprávy o činnosti. Opravdu velice kvituji zejména práci s mladými hasiči. To, že se ve sboru věnujete práci s mládeží, umožní pokračování myšlenek, tradic našeho sboru i pro další období života naší obce. Rád bych poděkoval za práci všem aktivním členům. Těm ze sboru, kteří se na ní podíleli v období roku 2008. Ve svém krátkém vystoupení jsem též apeloval na zvýšení snahy, a to nás všech, o znovuobnovení pocitu hrdosti a patriotismu. Zvýšení podílu práce občanů ve prospěch všech, která bude potřeba vykonat v oblasti zlepšení podoby života i vzhledu naší obce. Právě příslušníci sboru tvoří základ činnosti v naší obci. Jen společným zájmem se můžeme posunout kupředu. Tak ještě jednou děkuji a držím nám všem palce i do dalšího období.
Ničení majetku a zeleně obce
V poslední době se množí případy poškozování majetku obce – autobusové zastávky jako celku. Část dětí si plete tuto vstupní bránu do naší obce s hřištěm nebo bojištěm. A nejenom to. Rád bych si myslel, že výkaly všeho typu, nejsou jejich prací. Nicméně poškozování zdí zastávky a ničení okolní zeleně, zcela určitě. U stavby se vše opět vyřeší dalším, novým - zbytečným nátěrem. U vzrostlé zeleně, která na místě v pokoji rostla několik dlouhých let, je náprava poněkud obtížnější. Vím z vlastní zkušenosti, že dohlédnout na činnosti dětí je často značně obtížné, ale rád bych požádal dotyčné rodiče, aby se pokusili zamezit tomu, aby se tyto věci děly i nadále.
Recese hospodářství a její vliv?
Důsledná snaha o zachování umírněnosti v nakládání s majetkem obce bude akcentována i v dalším období. Čelit následkům nepodložené spotřeby statků všeho druhu budeme nakonec úplně všichni.
Ukázalo se jako velice předvídavé provést úpravu daně z nemovitosti a další navazující opatření ke zlepšení finanční situace obce.. A to vzhledem k vývoji a skutečné podobě rozsahu recese – chcete-li krize hospodářství, které jsme nyní bohužel přímými účastníky. Ač jsme nastavili parametry rozpočtu obce na rok 2009 v té nejlepší možné variantě, přesto bude nezbytné tyto údaje – zejména v příjmové části rozpočtu upravit směrem dolů. Z úst odborníků můžeme slyšet hned několik podob dopadu krize na rozpočet státní, potažmo na rozpočty obcí. Za takový nejkvalifikovanější odhad dalšího vývoje pro sebe beru tato čísla. Státní rozpočet může skončit na konci roku s deficitem až 120 miliard korun. Tedy naprosto rozdílný údaj, než ten,který je v současnosti prezentován ministrem financí. Vlivem krize dojde zcela jistě ke snížení výnosů z daní. A to ve všech kategoriích. To bychom měli zohlednit hned v několika oblastech činnosti vedení obce. Zaprvé v úpravě rozpočtu – kapitola příjmových položek. Je třeba snížit příjmy z daní právnických osob a daně z přidané hodnoty. A to až o 5 -10%, částky plánované v době, kdy o nějaké krizi, nebylo ani zdání. Optimálním se mi jeví období března, kdy bude již možné potvrdit tyto výše uvedené trendy. Na druhé straně bude velice nezbytné snížit i výdaje obce. Rád bych varoval v dalším období před nekontrolovaným utrácením v duchu zalíbení se občanům - voličům. Je třeba revidovat i podobu výše nájmů v obecních bytech – bytech mimo bytový dům č.p.193. Zcela jistě budou muset projít revizí i smlouvy na nebytové prostory. Věřím, že větší část našich občanů ocení spíše koncepční práci vedení obce na řádném a hospodárném spravování majetku nás všech. Všechny plánované akce, by měly být dokončeny bez komplikací, ale je též třeba počítat s tím, že rezerva se ale sníží na nejnižší možnou mez. V nedávné době byla na našich stránkách umístěna anketa, kde se respondenti vyjadřovali, jak se kdo obává finanční „krize“. Výsledek ankety byl celkem překvapivý. Anketa nijak závažné obavy z důsledků krize v Evropě a ve Spojených státech neodhalila. Přeji každému z našich občanů, aby se jej tato situace kolem recese nedotkla. A pokud ano, aby to bylo opravdu co nejméně.

Deklarované změny a výhody i u nás?
V areálu Nemocnice ve Frýdlantu bude vytvořen prostor – v pavilonu vrátnice, ve kterém bude umístěna provozovna lékárny, která bude mít podle mých informací vazby na nemocniční lékárnu, která je součástí Krajské nemocnice v Liberci. Vznikne tedy příznivá konkurence zavedeným lékárnám, které jsou již ve Frýdlantu v provozu. Z této situace by měli profitovat občané celého našeho regionu.

AKTUÁLNĚ
Pro jistotu uvádíme blížící se konečný termín pro úhradu poplatků za shromažďování a nakládání s domovním odpadem a poplatek za držení psa. Lhůta končí dnem 31.03.2009. Jen krátce k případným pohledávkám. Obecní úřad v tomto roce přistoupil k metodice, která se bude ubírat směrem k vymáhání pohledávek na základě pokynu specializované firmě. Kanceláři ubude mnoho nekonečné a nevděčné práce. Jediné, co se bude muset v obci vytvořit, budou podklady. Další postupy budou na pracovnících specializované firmy. Posledním krokem je již pouze výběr vhodného obchodního partnera. Firem je na trhu opravdu dost. Tímto končí období tolerance a dlouhodobého vymáhání plnění povinností našich občanů a majitelů nemovitostí v našem katastru. Na závěr ještě důležité upozornění , že pokud nebude včas poplatek uhrazen, bude automaticky navýšen na hodnotu 1500,-Kč, což umožňuje OZV obce, týkající se této problematiky. A to s platností hned od 1.4.2009.


Možná inspirace pro Vás?! Ministr životního prostředí Martin Bursík dnes totiž vyhlásil dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009. Zájemci mohou při splnění stanovených podmínek získat až polovinu uznatelných nákladů. Pro první kvartál letošního roku na program připadá až 40 milionů korun. Program dle slov ministra životního prostředí umožní lidem vytápět dům ekologicky a šetrně k ovzduší a tím i svému zdraví a zároveň uspořit na účtech za energie. Dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Nově poskytuje dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách za předpokladu, že budova splňuje nároky na nízkoenergetický standard a zároveň žadatel doloží, že není možné dům připojit na stávající rozvody zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody. Příjem žádostí do dotačního program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro letošní rok začíná každým dnem. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce, maximálně však 18 měsíců po uvedení do trvalého provozu. Žádosti podle těchto pravidel je možné podávat do konce března. Na tento dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř deset miliard korun, který bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích, ale i v novostavbách. V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na dnes vyhlašovaný program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. O dotace z nového programu nebude možno žádat zpětně na akce zrealizované před jeho vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou k dispozici v březnu. Zpracováno na podkladech SFŽP a vydavatelství Verlag. Kompletní dotační podmínky najdete na stránkách SFŽP.


OTÁZKY a ODPOVÉDI
1.) Plán práce zastupitelstva obce na rok 2009
Obecní zastupitelstvo na poli práce legislativní provede v tomto roce:

Rekapitulaci vydaných vyhlášek obce s vyznačením platných a zpracuje jejich přehled. Přehled bude umístěn i na webové stránky naší obce. Provede se rekapitulace přijatých usnesení obecního zastupitelstva a připraví se návrh na revokace. Připraví se obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ,OZ se bude aktivně podílet na projednávání materiálů vznikajícího projektu na fotovoltaickou elektrárnu v Dolních Pertolticích v návaznosti na státní úřady, OZ se bude aktivně podílet na projednávání materiálů projektu na otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích – se zaměřením na přípravu referenda. Příprava podkladů pro vytvoření krizového plánu obce se zřetelem na zapracování do nadřazeného plánu regionu a kraje. Vypracování smlouvy pro zajištění chodu zásahové jednotky hasičského sboru.
Na poli ekonomickém:
Pravidelné kontroly plnění rozpočtu obce - Pravidelná příprava rozpočtových opatření - Pravidelné kontroly hotovosti v pokladně obecního úřadu -Příprava podkladů pro vyhotovení oprav nerelevantních podkladů pro vypracované přehledy o hospodaření obce Pertoltice a tvorba nových přehledů
Dokončení vyúčtování akce „Výstavba bytových jednotek v č.p.193 -Práce na kontrole počtu smluv o zřízení bankovních účtů s ohledem na konečné snížení jejich počtu.

Dotační tituly
Příprava podkladů pro podání žádostí na opravy sítě veřejného osvětlení a výstavbu veřejného osvětlení v Dolních Pertolticích- část Nové Pertoltice -Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na výstavbu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod u objektu č.p.64 se zřetelem na speciální vybavení filtrem na tuky
Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na opravu budovy obecního úřadu – výměna oken, elektrorozvody - Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na instalaci dopravních značek v obci
Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na pořízení prostředků k údržbě zeleně- Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech-Point - Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, katedrou architektury nad vznikem územní studie na revitalizaci středu obce
Kontrolní a ostatní činnost
Podpora společných aktivit na úseku činnosti našich obyvatel a zájmových skupin. Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Pertolticích, Tělovýchovnou jednotou Sokol Pertoltice, ekologickým sdružením „Za ekologické Pertoltice“, Červeným křížem ČR a Mysliveckým sdružením „OBORA“ a Mysliveckým sdružením Pertoltice. Kontrola způsobu provedení řešení stížností našich občanů – dokumentace
Kontrola nakládání s dotacemi na činnost sboru dobrovolných hasičů od roku 1994 - Pravidelná kontrola uzavíraných smluv.
Plán zasedání obecního zastupitelstva na rok 2009
Leden - projednání problematiky kolem Mikroregionu Frýdlantsko , projednání výsledků inventury
a odpisy majetku, projednání zrušení uzávěry prodeje majetku – nemovitosti, plán podání žádostí na dotace do rozpočtu, schválení plánu akcí na rok 2009 Únor - dle plánu, dle došlé pošty, schválení hospodaření obce
Březen projednání běžné agendy, prodeje vyřazeného majetku obce dle připraveného návrhu,projednání smluv, rozpočtové změny, podklady a kontrola stavu dotací – výzvy, kontrola plnění splátkových kalendářů a plnění závazků vůči obci, Duben -projednání běžné agendy, schválení „Zprávy o přezkumu hospodaření a závěrečný účet „ - rozpočtová opatření, plán práce oprav – kontrola Květen- projednání běžné agendy, motokros – jednání o ukončení, OZV vyhláška, finanční zpráva, kontrola provádění plánu jednotlivých výborů Červen - projednání běžné agendy, schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor restaurace, prodeje majetku, průběžná zpráva o hospodaření obce, projednání změn v pronájmu nebytových prostor na dopravním hřišti, Srpen - projednání běžné agendy, schválení podoby krizového řízení – plán obce, příprava nové vyhlášky na likvidaci odpadů v obci, Září - projednání běžné agendy, finanční zpráva, kontrola dotací a akcí z nich plynoucích Říjen - projednání běžné agendy, ustanovení inventarizačních orgánů, Listopad - projednání běžné agendy,příprava inventur, rozpočtová opatření, vyúčtování dotací, kontrola plnění volebních programů, Prosinec - projednání běžné agendy, rozpočet na rok 2010, rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko + rozpočtový výhled
2) Bude se v tomto roce dělat něco s tím, aby se omezila rychlost uvnitř obce? Mám na mysli úsek od středu obce až k Valouškovým?
Je takový požadavek ze strany našich občanů zaznamenán, bohužel nedorazil ještě v písemné podobě. Po zkušenostech z předchozího období, kdy se instalace dopravních značek setkala s kritikou, bude zahájeno další jednání pouze po podání písemné - adresné žádosti na provedení takovýchto úkonů. Obecní úřad tyto iniciativy, které jistě jen ve výsledku přispějí k bezpečnosti provozu na místních komunikacích, vítá a bude je podporovat. Ale budeme důsledněji dbát na to, aby se tak dělo na popud našich občanů nebo majitelů rekreačních objektů. Výjimku tvoří situace, kdy musí obec respektovat platné zákonné normy. Toto se týká převážně křížení komunikací u I/13 a napojování komunikací na silnici III.třídy směrem na Višňovou. V návaznosti na dopravní stavbu v prostoru sjezdu do obce směrem od Habartic, bude provedeno příslušné dopravní značení. Jednáme o možnosti zřízení přechodů pro chodce u zastávky autobusů tak, abychom zajistili nejvyšší stupeň bezpečnosti chodců.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ Leden 2009
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva – dokončení nutných oprav majetku obce-
jednání se stavební firmou – vyúčtování a příprava podkladů v obci - příprava podkladů pro žaloby a - odstraňování vad a uplatňování reklamací – přípravy prodejů majetku obce – dokončení inventarizace a zpracování zprávy o hospodaření obce za rok 2008 – povolení kácení stromů – dokončení přípravy výstavby nové přípojky k objektu na dopravním hřišti – příprava platebních výměrů neplatičům – jednání s exekutorem o spolupráci – příprava dokumentů- kontrola nedoplatků a přeplatků – jednání sociální odbor o umístění našeho občana na LDN Frýdlantské nemocnice – jednání o dotačních titulech – porada starostů na krajském úřadě – porada Mikroregionu Frýdlantsko – účast na setkání svolaném Regionservisem.

Czech –Point v obci
Na posledním jednání zastupitelstva jsme pracovali též s úvahou o skutečnosti, že již od 1.7.2009 s ohledem na zákon 300/2008 Sb., bude muset každý orgán státní správy využívat tzv. datovou schránku, která bude plně nahrazovat doručování písemností do vlastních rukou prostřednictvím České pošty. Jednoduše řečeno, papír bude nahrazen elektronickým dokumentem. Používání datových schránek pro obecní úřady bude povinné! Všem obecním úřadům se zásadním způsobem změní styl práce a rychlé počítače budou nezbytnou podmínkou!Byly vytvořeny první kroky k podání žádosti na zřízení pracoviště Czech –Pointu v naší obci. Náklady obce se plánují ve výši 15 000,-Kč. Na posledním jednání zastupitelstva jsme pracovali též s úvahou o skutečnost, že již od 1.7.2009 s ohledem na zákon 300/2008 Sb., bude muset každý orgán státní správy využívat tzv. datovou schránku, která bude plně nahrazovat doručování písemností do vlastních rukou prostřednictvím České pošty. Jednoduše řečeno, papír bude nahrazen elektronickým dokumentem. Používání datových schránek pro obecní úřady bude povinné! Všem obecním úřadům se zásadním způsobem změní styl práce a rychlé počítače budou nezbytnou podmínkou!Byly vytvořeny první kroky k podání žádosti na zřízení pracoviště Czech –Pointu v naší obci. Náklady obce se plánují ve výši 15 000,-Kč.

Zpráva o činnosti ČČK v Pertolticích
Velice ráda bych se s Vámi vážení občané podělila o to, co se v naší organizaci děje. Co nás trápí a co nás naopak těší. Těší nás to, že přes všechna úskalí, jsme se udržely pohromadě. V roce 2008 jsem kontaktovala místostarostku obce Pertoltice, paní Olgu Čepelíkovou DiS, která je mimo jiné i v čele Sboru dobrovolných hasičů, s informací o možném proškolení dobrovolných hasičů O.S.Liberec. A to v první pomoci. Tato akce se bude uskutečňovat do konce měsíce března 2009. Spolupracujeme s SDH Pertoltice. Navštěvujeme jejich akce jako zdravotní dozor. A to zdarma. Stále mají zapůjčenu naši lékárničku první pomoci – celoročně. Dvě členky aktivně spolupracují s obecním úřadem. Pracují dobrovolně a zdarma ve SPOZu. Jedna naše členka je v zastupitelstvu obce. Navštěvují se občané, kteří mají jubilea narození a významná jubilea. V poslední době se naše členky ve SPOZu účastnily oslav zlaté svatby. A dokonce jedné diamantové svatby v naší obci. Pro naše členy máme vždy připravený malý dáreček nebo kytičku. V rámci našich finančních možností. Aktivně jsme byly k dispozici po celý rok naší kronikářce. A nyní k tomu, co nás moc netěší. V minulém roce od nás odešly dvě členky, jedna se vzdala členství a druhá bohužel zemřela. V měsíci lednu 2009 nás opustila bohužel další naše členka. Tím chci říci, že nás je stále méně a méně. Myslíte si, že je to dobré? Vždyť ČČK je velice důležitá složka nejen v Čechách, ale i ve světě. Pochopitelně to není žádná zábava, proto se k nám lidé nehrnou. Vždyť celoroční příspěvek není tak velký. Činí 60 korun. Tu samou částku prokouří kuřák za jeden den. A možná ještě i víc. Ale u nás by se ještě něčemu přiučil, kdyby měl zájem a bylo členů více. Potřebujeme mladé členky a členy. V roce 2009 přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a tvůrčí síly.

Loučí se s Vámi Julia Dědečková, předsedkyně místní organizace ČČK.

JINÉ.
Vítáme mezi námi novou občanku obce. Jedná se o sl. Veroniku Revickou, která bude obývat bývalou nemovitost manželů Petrášových ( kdysi Kovařičovi ). Její snahou bude do budoucna podnikání v zemědělství, což jen kvitujeme, protože je to základní znak vesnického života. A tak trochu u nás chybí. Přejeme vše nejlepší a hodně zdaru.

V oblasti našeho regionu - okolí Frýdlantu, pobírá až 404 lidí sociální příplatek v hmotné nouzi od sociálního odboru MěÚ Frýdlant. Oblast Novoměstska se dostala v posledním období do popředí nezaměstnanosti v celé republiky a obsadila páté místo.

Masopust

V sobotu dne 21. února bude chodit naší vesnicí masopustní průvod. Každý, kdo má chuť se do průvodu aktivně zapojit, nechť přijde ve 12:00 hodin na slavnostní zahájení před hasičskou zbrojnici v masce. Ostatní – diváci a nemaskovaný doprovod – jsou srdečně vítáni! Masopustní veselí bude zakončeno v pozdních večerních hodinách na hasičské zbrojnici.

Pojď si s námi zacvičit!

Každou středu od 20:00 hodin se můžete zúčastnit společného huntování těla na hasičské zbrojnici. Každý, kdo potřebuje po vánocích shodit pár kilo nebo protáhnout unavené svaly a klouby je vítán.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice