Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Srpen 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Neubauerová Helena 74let, Kellerová Anna 69let, Nosek Miroslav 68let, Hanzlová Anežka 64let, Plesarová Jaroslava 59let, Skrbek Petr 58let, Kostelacová Blanka 57let, Čepelík Karel 55let, Brykner Lubomír 54let, Tretiník Ladislav 51let, Krivčík Miroslav 49let, Podmanická Alena 48let, Šímová Iva 44let, Krivčíková Jana 42let, Severýn Ladislav 41let, Hovad Vladimír 34let, Petříčková Petra 34let, Efler Lukáš 33let, Votočková Miroslava 32let, Mlejnek Jindřich 28let, Šnobl Pavel 26let, Šíma Josef 26let, Opfolter Lukáš 25let, Reinhardotvá Nikol 21let, Petříček Miroslav 16let, Stříbrný Petr 11let, Lopuszynská Martina 6let a Eflerová Tereza 3roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme!!

SLOUPEK STAROSTY (vp)
V tomto vydání mi dovolte krátce poděkovat paní Helze Weise, která přispěla jak finančně, tak i pracovním úsilím k obnově křížku na rozcestí u “Novotných”, v Horních Pertolticích. Stávající stav jí nebyl lhostejný – i s ohledem na tu skutečnost, že pochází právě z přilehlé nemovitosti. Nyní žije po dlouhá léta v Žitavě.
Další počin k nápravě minulých zanedbání se uskutečnil na kapličce, která stojí u cesty do Višňové. Ta byla opravena následně po několikerém – nejspíše úmyslném poškození. Na opravě se podílela paní M.Srpová a E.Diviš. K celkovému úspěchu namohl i náš pracovník V.Novotný.


OTÁZKY a ODPOVĚDI(vp)
1.) Proč nemají obecní představitelé alespoň trochu sociálního cítění?
Pochybnosti, které projevuje část našich obyvatel nejsou dle mého názoru, jak ihned podotýkám, že subjektivního, vůbec na místě. Pokud se jedná o glosování – komentování stavu, problematiky kolem bydlení pana Oldřicha Pavlíčka, lze Vám předložit informace, které s největší pravděpodobností nemáte. To také způsobuje Vaše maličké pomýlení v hodnocení celé věci. Pan O.Pavlíček, jak dobře známo nám všem, si prodal svůj vlastní dům. A to přímo nad hlavou. Nu nebyl to jenom dům, ale i ostatní nemovitosti. Již v této době jsem se mu nabídl, že mu budu nápomocen. Odmítl, protože prý vše stejně dá k ústavnímu soudu. O tom, jakou měla podobu smlouva a následné finanční vyrovnání, bych nemohl tedy hovořit obsáhleji, neboť ne všechny dokumenty jsem měl možnost vidět. Ale myslím si, že nebudu ve svých pohledech na věc příliš vzdálen holé skutečnosti. Nicméně pan Pavlíček měl zajištěno bydlení ve své původní nemovitosti. Ovšem až do doby jejího dalšího prodeje. Nový nabyvatel již povinnost zachovat ubytování pro pana Pavlíčka v kupní smlouvě nemá. Existuje již pouhá nájemní smlouva. Přesto vytvořil podmínky ( zde bych rád podotknul, že zcela nadstandardní, vzhledem k tomu, v čem žila rodina pana Pavlíčka po dobu minulých a dlouhých let), k důstojnému dožití bývalého majitele. Světe div se, ale pan Pavlíček této nabídky nevyužil a dále obýval část objektu, kterou významně znehodnotil. A promiňte, nebudu se raději rozepisovat, čím tak učinil. K výše uvedenému hodnocení mne opravňují celkem tři návštěvy u pana Pavlíčka s pracovnicemi sociálního odboru a osobní lékařkou. A zde tedy začíná Vaše názorové pojetí již pokulhávat. Obecní úřad ve spolupráci s majitelem objetku, potažmo tedy i starosta, počali neúnosnou situaci pana Pavlíčka neprodleně řešit. Byl umístěn na interním oddělení nemocnice. Poté byl uveleben do doby dalšího řešení na pracovišti s názvem LDN. Po ukončení doby jeho možného pobytu v nemocničních zařízeních byl vyzván k podpisu dokumentů, které by jej mohly umístit v domě s pečovatelskou péčí. Zde patří velké poděkování paní L.Andršové, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu ve Frýdlantu. Právě její zásluhou ( ale i dalších pracovnic odboru i nemocnice ve Frýdlantě), se podařilo vše připravit tak, aby mohl pan Pavlíček využít veškerého komfortu sociálních služeb. Nakonec pan O.Pavlíček jistě patří k lidem, kteří si to za svou svědomitou celoživotní práci i zaslouží, ne? No nic, tak dále. Kladete si otázku, proč tedy pan Pavlíček není v onom zařízení? Jednoduchá odpověď. Protože tyto potřebné dokumenty nepodepsal. Neviděl prý důvod, když má v Pertolticích největší barák. Tak, a teď s tím pracujte. Mnoho udělat nelze. Místo, které se pro něho tak pracně podařilo získat, je v současné době již obsazeno někým, kdo je ještě svéprávný a uznalý. Tak se též stalo i to, že pan Pavlíček cestuje mezi obcí a Frýdlantem. Nikde jej nechtějí, nic pro něho udělat nemohou. Nezávidění hodná situace. Resumé: Pan Pavlíček se dostal do této nastalé situace zcela sám, vlivem svých rozhodnutí – svým záporným postojem k řešení dané problematiky! Věřím, že se Vám po přečtení těchto informací, nemůže ani zdát, že pro pana Pavlíčka nebylo nic uděláno. Nakonec řešením situace, která nastala po jeho propuštění z nemocnice se věnovala paní místostarostka. I já jsem tomu věnoval půl dne ze své dovolené.
2.) Jak to bude s ukončením problematiky kolem budovy bývalé školy? V tomto případě není opravdu ještě nic rozhodnuto. Věc byla u soudu v Liberci již třikrát odročena. A to za účelem doložení dokladů a potřebných materiálů. Další stání je nařízeno na 15.9.2009, kde bude Obec Pertoltice zastupovat
již jiný právní zástupce. S předchozím právním zástupcem jsme se rozešli, protože se jeho pojetí řešení sporu diametrálně odlišovalo od našeho záměru. Podle poslední porady s naším právníkem bude tento spor ještě na delší období. Zároveň budou podniknuty další kroky směrem ke zhotoviteli, ale pokud dovolíte, nebudu ještě dnes o nich hovořit. Každopádně bude muset dát soudní řízení odpovědi na tyto základní otázky: proč bylo dílo dodatkem ke smlouvě zdraženo -bez souhlasu zastupitelstva obce, proč neodpovídá provedení stavby nabídce, která byla předložena do veřejné soutěže, proč obsahuje neschválené změny vůči projednané a schválené dokumentaci ke stavebnímu povolení, proč projekt odvádí odpadní vody do kanalizace obce- ale obec nevlastní ani jeden metr kanalizační sítě, zda byla technika hasičského sboru použita na základě povolení majitele nebo byla použita k jinému účelu -osobní zájem, řešení naprosto neúnosné energetické náročnosti na vytápění celého objektu – opět nesoulad s projektem a mnoho dalších, které se týkají reklamace provedení stavby – viz závady při předání díla do užívání investorovi. O vývoji a průběhu řešení výše uvedených otázek jsou pravidelně informováni všichni zastupitelé.
3.) Motokrosová trať je provozována přes nepovolené užívání pozemku i přes vydanou vyhlášku. Znamená to, že i ostatní se vyhláškami obce nemusí řídit?
Rozumím Vašemu rozhořčení. Samozřejmě, že demokracie nespočívá na takových pilířích, kde platí: může někdo, můžou všichni. Nerozumíte tomu, že někdo může beztrestně naprosto všechno. V době tvorby tohoto příspěvku do srpnového vydání, byl odeslán podnět na zahájení správního řízení na MěÚ ve Frýdlantu. Též byla opětovně požádána Policie ČR o součinnost při řešení porušování vyhlášky obce a ustanovení občanského zákoníku. O tom, zda je chuť ze strany dále uvedených institucích vůbec něco řešit, nebudu spekulovat. Ani o případných pohnutkách, provázanosti a osobní zainteresovanosti některých osob. Po odeslání podkladů k zahájení správních řízení institucím, jako jsou například - Ministerstvo životního prostředí ČR, hnutí Děti Země, Krajský úřad v Liberci , Inspekce životního prostředí -dislokované pracoviště v Liberci, Policie ČR – obvodní oddělení ve Frýdlantu a Hygienická stanice v Liberci, došlo k další aplikaci ze strany starosty obce. A to směrem na odbor správních řízení výše uvedeného úřadu ve Frýdlantu. Jak dalece se podaří posunout řešení problematiky směrem k vyřešení stížnosti našich občanů i majitelů rekreačních objektů, v tuto chvíli nedokáži posoudit. Snad z výčtu institucí, kam se na základě Vašich stížností na podobu občanského soužití obecní úřad do dnešního dne obracel, je patrno, že se snažíme vyřešit Vaše problémy. O tom, proč to jde pouze v podobě, která Vás jistě irituje, bych musel opět pouze dlouze spekulovat.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA(vp)
Poděkování

Tímto bych rád poděkoval za odvedenou práci paní Renatě Skrbkové a sl.Nikol Reinhardtové, které z důvodů stěhování do jiného působiště, ukončují v měsíci srpnu činnost v zastupitelstvu a výborech zastupitelstva naší obce. Děkuji a přeji v novém bydlišti, vše nejlepší a splnění všech přání. Ať se prostě daří.
Dolnění orgánů obce
Na uvolněné místo po Renatě Skrbkové nastoupí do zastupitelstva náhradník z volební kandidátky SNK Pertoltice – paní Jana Richtrová. Do práce finančního výboru a výboru pro rozvoj obce, hledáme mezi našimi občany zájemce o práci v těchto výborech. Pokud někdo z Vás má zájem pracovat společně s námi, podílet se na nastoleném směřování obce, nebo chce být konstruktivní opozicí názorům našim, přihlaste se osobně, telefonem, e-mailem nebo klasickou poštou. Budeme rádi pokud někdo další z řad našich občanů projeví chuť, se plně na vedení obce podílet. Nakonec, jak jistě víte, se blíží období, kdy budete opět tvořit kandidátky do voleb do zastupitelstva obce. Tak proč nevyužít tuto dobu ke sbírání zkušeností, či k jejich prohloubení?!

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc červenec 2009(vp)
příprava jednání výborů zastupitelstva – příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – odeslání návrhů na obstavení účtů povinných – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – dokončení přípravy na soudní jednání, které vede obec s firmou DI-TECH s.r.o. (vady díla, neprovedené úkony a kvalita díla) – žaloba na bezplatné odstranění reklamačních závad na díle(bytový dům), kdy firma DI-TECH s.r.o. neplní smluvní závazky - pokračování v soudním sporu s firmou DI-TECH s.r.o. ( odročeno na 15.9.2009 – jednání k prodej pozemků - aktualizace webových stránek – jednání s dalšími investory voltaické elektrárny na území obce – jednání s pozemkovým úřadem a katastrálním úřadem – jednání s PF ČR (převod majetku- pozemkových parcel), součinnost při aplikaci územního plánu – digitalizace katastrálních map obce.

UPOZORNĚNÍ (vp)
V nejbližším období bude prováděna oprava místní komunikace v Horních Pertolticích – včetně opravy mostku. V současné době se jedná s dodavatelem o rozpočtu akce a přípravě. Jedná se o pozemkovou parcelu - úsek, kterým se dopravují naši občané i návštěvníci, a to do poslední části Horních Pertoltic. Po celou dobu rekonstrukce bude asi provoz naveden na objízdnou trasu, která bude určena těsně před rekonstrukcí. Bude se jednat o významné omezení provozu, proto věnujte prosím situaci náležitou pozornost. O všem, co se bude této problematiky týkat, budete řádně a s dostatečným předstihem informováni.

Vichřice v Pertolticích


Ve čtvrtek 23. července 2009 se naší vesnicí přehnala silná vichřice. Větrné poryvy netrvaly ani půl hodiny a stihly napáchat spoustu škody. Stoleté stromy v lipové aleji u silnice na Habartice padaly k zemi jako podzimní listí. Řidiči zůstávali uvězněni mezi kmeny a nezbývalo jim nic jiného, než čekat, až se k nim dostane jednotka dobrovolných hasičů z Pertoltic z jedné strany nebo hasiči z Habartic ze strany druhé. Naše jednotka vyrazila na pomoc v šesti lidech a se dvěmi pilami. Postupně odstraňovala menší větve, až se dostala za zatáčku u pískovny k první spadlé lípě. Tu ještě hravě rozřezala, ale další kmen měl v průměru 80 cm a jeho řezání by trvalo příliš dlouho. Hasiči ho tedy uvázali za ocelové lano a pomocí cisterny z jednotky z Habartic, která se sem už propracovala, ho odtáhli ke kraji vozovky. Jeden pruh vozovky byl zprůjezdněn a auta mohla konečně volně projíždět. Pak už zbývalo jen dokončit práci zde, uklidit větve po silnici směrem na Frýdlant a po vesnici a po vichřici nebylo téměř památky. Až na břízu, která se vždycky tyčila vprostřed pole, sama, silná, odolná všem nástrahám počasí a na kterou byl z bytovek nádherný pohled při západu slunce. Ta ještě dnes, vprostřed zlomená, připomíná čtvrteční vichřici.

Hasiči opět soutěžili
Dne 11. července reprezentovalo družstvo hasičů naši obec na soutěži v požárním sportu dospělých v Bulovce. V těžké konkurenci těch nejlepších družstev z celého Frýdlantska jsme si nevedli špatně. Ač se nám vše úplně nepovedlo, skončili jsme na dobrém 12. místě. Přítomno bylo přes patnáct družstev.

S námi na výlet
Členové výboru pro rozvoj obce připravují pro všechny občany Pertoltic výlet na zářijové sobotní odpoledne. Pojďte se s námi podívat do liberecké zoologické a botanické zahrady. Přesný termín a více podrobností se dovíte s dostatečným časovým předstihem z plakátů.

Mladí hasiči


Pertoltičtí mladí hasiči si užívali přelom července a srpna na hasičské zbrojnici. Krom přípravy na podzimní kolo Hry Plamen, se chodili koupat, hráli hry a navštěvovali muzea. Nejprve se všech sedmnáct dětí vtěsnalo do muzea v Pertolticích, kde jim paní Srpová povyprávěla o zajímavostech naší obce. Potom děti opět hádaly různé předměty, které používaly naše babičky a dědečkové při své práci. Nikdo se nenudil a mladé hasiče návštěva v muzeu potěšila. Jejich vedoucí by rádi touto cestou poděkovali paní Srpové za připravený program. Druhý den se jelo do železničního muzea ve Frýdlantu. Mají tu spoustu fotografií o Heřmaničce, exponáty vagónů, lamp a jiných předmětů, majících vztah k železnici. Nejvíce se děti vyřádily na drezíně a velký úspěch slavila také jízda úzkorozchodnou lokomotivou. Návštěvu muzea všem doporučujeme! Výlet do Frýdlantu byl zakončen krátkým řáděním ve frýdlantském parku na houpačkách a prolézačkách. Při spaní na hasičské zbrojnici nikdy nesmí chybět ani táborák a pak stezka odvahy. Ta letošní byla obzvlášť strašidelná. Některá strašidla byla svým výkonem tak unavena, že usnula na lavičkách na fotbalovém hřišti.

AKTUÁLNĚ
Nové město pod Smrkem Vás všechny zve na oslavy výročí založení města. Konají se 22.8.2009, na program jukněte na webové stránky oslavence, vstup je po celý den zdarma. Přejeme hezké počasí a výbornou zábavu, pokud se rozhodnete pro návštěvu slavnosti.

Pozvánka
K výročí dvou let od otevření muzea v naší obci, zveme všechny zájemce - v sobotu dne 26.9.2009 od 10:30 hod. do 12:00 hod., na výstavu s tématem ,,PERTOLTICE – VES PLNÁ ŘEMESEL“ Je pro Vás připraven program, kde budete mít možnost hádat k čemu které předměty sloužily – děti budou odměněny za správnou odpověď malým dárečkem.
Dále Vás v tento den paní Marie Srpová seznámí s trasou po zajímavostech Dolních Pertoltic. Jedná se o III. ročník poznávacích tras. Vstupné : dobrovolné

Pravidelný program – Sportovní a relaxační centrum, p.o. Nové Město pod Smrkem:
Klasické masáže a masáž lávovými kameny, pedikúra, na objednávku dle zájmu.
Sauna: - ženy každý čtvrtek od 16:30 – 20:00
- muži každý pátek od 16:30 – 20:00
- společná v sobotu od 16:30 – 21:00
Po dohodě kdykoliv na objednávku.
Bazén + vířivá vana, dle provozní doby na www.volny.cz/nmps.sport.relax, lze také pronajmout, objednat týden předem.
Tel.: 725 785 801, 776 098 911, bazen@nmps.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravidelný program MC Mateřídouška Hejnice:
Kde: MC MATEŘÍDOUŠKA Hejnice, Petra Bezruče 387
Pondělí

Volná herna bez omezení věku (9 - 10 h)
Klub zdraví (10 – 11.30 h)
Školička I pro děti od 0 do 1 roku s doprovodem rodičů (10 - 11.30 h)
Plavání a saunování dětí II pro děti od 1–1,5 roku s doprovodem (16.30 – 18 h)
Partnerství – relax.večery pro partnery, jednou měsíčně (19 – 21 h)
Úterý
Volná herna bez omezení věku (9 – 10 h)
Poradenství pro rodiče s možností využití volné herny (9 – 11.30 h)
Školička II pro děti od 1 do 2 let s doprovodem rodičů (10 - 11.30 h)
Šikulky pro děti od 6 – 9 let (15 – 16 h)
Angličtina hrou II pro děti od 6 do 9 let (16.15 - 17 h)
Plavání a saunování dětí III pro děti od 1,5 – 2,5 let d doprovodem (16.30 – 18 h)
Hoppík pro děti od 6 do 10 let (17.15 - 18.15 h)
Středa
Mamaklub s paralelním hlídáním dětí-tvoření pro maminky,zaměřený na Scrapbook (9 – 11.30 h)
Poradna pro rodinu pro rodiče (16 – 17 h)
Šikulky pro děti od 4 – 6 let (15 – 16 h)
Angličtina hrou I pro děti od 4 do 6 let (16.15 - 17 h)
Minihoppík pro děti od 4 do 6 let (17.15 - 18.15 h)
Večerní mamaklub relaxační večer pro maminky,sudé středy v měsíci (19 – 21 h)
Čtvrtek
Volná herna bez omezení věku (9 – 10 h)
Poradna pro rodinu pro rodiče (9 – 10 h)
Školička III pro děti od 2 let s doprovodem rodičů (10 - 11.30 h)
Plavání a saunování dětí I pro děti od 6 měsíců do 1,5 roku s doprovodem (16.30 – 18 h)
Sobota
Šikulky II tvoření pro rodiče 1x měsíčně (9 - 13 h)
Pořádá: MC MATEŘÍDOUŠKA HejniceDatum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice