Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Únor 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci únoru
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Milada Šálková 77let,
Milada Čepelíková 76let, Vincenc Pánis 68let,
Josef Hanzl 66let, Luboš Závůrka 47let,
Renata Skrbková 41let, Milena Bílková 38let,
Radek Novotný 36let, Kateřina Lacinová 34let, Veronika Špátová 22let, Jakub Šantroch 17let, Jan Dědeček 16let a Renata Severýnová 8let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

Platby za odpady a psy
Jako každý rok si dovolujeme upozornit, že splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.3.2007 a najednou!!!
Zároveň upozorňujeme, že jedinou slevu mají pouze studenti středních a vysokých škol a frekventanti odborných učilišť, kteří prokazatelně bydlí v místě vzdělávání ve výši 120,- Kč,
není tedy již sleva za ekologické vytápění (neměla být již několik let). Za děti platí povinná osoba poplatek poprvé při dosažení sedmi let věku a to tak, že první povinná platba se uskuteční v roce následujícím po roce, kdy dítě dosáhne sedmých narozenin, neboli za letošní rok platí všichni občané ročníku 2000 a starší.

Bezhotovostní platby za odpady a psy
dovolujeme si Vás upozornit na možnost bezhotovostních plateb poplatků za odpady a psy.
Pro převody z Vašich účtů prosím použijte účet číslo
18521461/0100 případně 986048309/0800.
Jako variabilní symbol použijte číslo domu (např. 59)
Pro přesnější identifikaci platby prosím použijte jako specifický symbol rok narození (v případě plateb za víc osob všechny roky narození) (např 1952, či 5248828099)
Máte-li možnost přidat k příkazu text napište přímo jména plátce, či plátců a doplnění, že se jedná o poplatek za TKO či TKO+PES

Za rok 2007 obec vybrala (nebo měla vybrat) na poplatcích za odpady od občanů 125.500Kč. Za odvoz odpadů zaplatila 210.000Kč (+náklady na provoz a údržbu Multicary, platové náklady VPP) . Náklady na jednoho poplatníka jsou tedy více než 800Kč. Z čehož vyplývá, že obec musí doplácet na každého poplatníka asi 40% ( za děti do sedmi let celou částku), neboť dle zákona poplatek nemůže být vyšší než 500Kč ročně. V předchozích letech byl doplatek Obce ještě vyšší, neboť mnoho poplatníků NIKDY POPLATEK NEPLATILO!. Další úsporou v roce 2007 bylo i přesunutí kontejnerů od staré hasičárny před novou, čímž klesl počet vývozů na třetinu. Díky osvětě se nám podařilo i trochu zvýšit objem tříděného odpadu a snížit tak náklady na odvoz. Bohužel však mnoho občanů svůj odpad netřídí (a mnohdy vyhazují do popelnic i odpad, který tam vůbec nepatří) a zvyšují tím náklady obce kazí tak snahu třídícím občanům.

SLOUPEK STAROSTY

Proč stále nejsou byty ve škole hotové.
První zásadní problém u stavby nastal po snaze zhotovitele a projektanta předat starostovi obce objekt, kde nefunguje kanalizace. Projekt odkanalizování – zásadní informace o tom, že objekt je napojen do obecní kanalizace, je bohužel mylný předpoklad.Obec Pertoltice totiž nevlastní ani jeden metr obecní kanalizace, ani v jednom z katastrálních území. A nebylo tomu tak, jak bylo možno dohledat, ani v roce 2004. Pan projektant i zástupce firmy DI-TECH, která dílo prováděla, neustále dokola omílají, že jde o zařízení obce, které jim bylo v roce 2004 nabídnuto k řešení odkanalizování.
Tady uvádím ještě jednou, že toto potrubí není v majetku obce a nelze dohledat ani historické souvislosti.Dle vyjádření pamětníků, se jedná o potrubí, které nebylo používáno dlouhou řadu let. Tedy řádný průzkum způsobu odkanalizování nebyl zcela jistě proveden. Vadou spolupráce je i to, že investor nebyl na problém s kanalizací upozorněn dodavatelem ani projektantem, nýbrž zachytil informaci o nefunkčnosti od pracovníků firem, které se na stavební činnosti podílely. Já osobně, jako zástupce investora, jsem upozorňoval opakovaně na problematiku odkanalizování objektu již v lednu 2007. Tedy takřka přesně před rokem. Neskutečně potom vypadá fakt, že v rozpočtu na provedení stavby figurovala položka + finanční částka k úhradě prací na vnější kanalizaci. A to až do úpravy vyžádané investorem a jeho TDI v listopadu roku 2007. Osobně se domnívám, že provedení je selháním projektanta, který to popírá a snaží se vymanit tím, že měl tento způsob odsouhlasený obcí a ta garantovala funkčnost zařízení. V minulých týdnech byla provedena sonda do potrubí a je fotograficky dokumentována, protože bude nutno shromáždit podklady pro jednání o náhradě škod, které vznikají obci tím, že objekt nemůže užívat v souladu se smlouvou o dílo. Měsíčně vznikají škody obci na přímých nákladech kolem 55.000,-Kč. To je vysoká částka. Vzhledem k tomu, že firma DI-TECH odmítá společně s projektantem odpovědnost, bude muset být toto podstoupeno k řešení jiným způsobem. Omlouvám se všem čekajícím nájemníkům, ale jistě uznají, že nemohu převzít stavbu, která za jeden den provozu bude ohrožena zpětným plněním odpadů v objektu odpadními vodami. Ani náhradní řešení, kde by se každý den vybírala stávající jímka, není reálné. Za situace, kdy cena jednoho vývozu je 980-1100,-Kč, by to znamenalo zatížit nájemníky opravdu vysokou částkou plateb za služby. O tom asi není sporu. Řešit se bude muset jen a jen osobní odpovědnost za stávající stav.
Druhý zásadní problém je situace kolem vytápění objektu.Objekt měl mít zateplenou venkovní fasádu a předložený projekt na MMR ČR toto též uvádí. A zde je rozpor.Výpočty, které udělal projektant na vytápění objektu jsou vztažené právě k této situaci. Nikoliv k tomu, že objekt ve skutečnosti není zateplen, podle Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, ze dne . Ve skutečném provedení je navýšen výkon kotle v rozporu se stavebním povolením. U tohoto zvýšení výkonu není spočítáno, že bude dostačující. Dokud nebude vše kolem tohoto mylného projektu vytápění vyřešeno, nehodlám zcela oprávněně v souladu se snahou o pečlivé a do budoucna žádným způsobem nezatížené dílo, převzít pro naši obec do vlastnictví. I s ohledem na tu skutečnost, že se bude výstavba splácet 20 let. Čili každý z mých nástupců, by mi mohl být také velmi „vděčen“.
Rozumím všem, kteří jsou netrpěliví, protože byty jsou hotové, jen je potřeba doladit vše, co jsem Vám již uvedl v minulém vydání Drbny. Ale výše uvedená problematika se v podstatě týká bytostně všech budoucích nájemníků i financí obce takovým způsobem, že nelze pod tlakem potřebnosti převzít dílo s takto enormními problémy.Všichni žadatelé, budou průběžně informováni o situaci kolem data možného stěhování do objektu bytového domu ihned, jak bude opravdu jisté, že k tomuto dojde. A tento den nemůže firma DI-TECH zatím určit. Podle pana jednatele je dílo hotové a podle mne není.
OTÁZKY A ODPOVĚDI
1)Na které problémy se chcete v budoucnosti zaměřit, pane starosto?

Již jsme uvedli – uveřejnili, chcete-li plán dalšího vývoje. Pokusím se shrnout jen v několika větách.V roce 2006 měla obec, jak jistě víte dosti dluhů. Podařilo se celkem rychle stabilizovat její hospodaření, což je zásluha celého obecního zastupitelstva, ale i členů výborů a aparátu obecního úřadu. Domnívám se, že jsou již vytvořeny předpoklady pro rozvíjení investičních aktivit. Stručně naznačeno řešení problémů podle důležitosti – dokončení výstavby bytového domu, kanalizace a ČOV u stejného objektu č.p.193, oprava veřejného osvětlení do Nových Pertoltic, znovuzprovoznění části VO-Dolní Pertoltice, řešení odkanalizování multifunkčního objektu č.p.64 a opravy komunikací.
Chtěl bych, aby se výrazně zlepšila údržba obecního majetku, nejen obecních bytů, Cestu k naplnění tohoto záměru vidím například ve sdružování práce sdružení a spolků, působících v naší obci a malých firem.
Musíme velmi brzy řešit hospodaření a nakládání s odpady – zejména s odpadními vodami. Jde též o skládkování, likvidaci odpadů a finanční náročnost. Jistě jste již zaznamenali snahy o zvýšení zákonného stropu výše poplatku za likvidaci odpadu. Nutno podotknout, že v nynější situaci a cenách, by obci měla výše poplatku 990,-Kč/ na poplatníka, stačit na úhradu všech položek nákladů na likvidaci.
Do poloviny tohoto roku chceme zpracovat podrobný rozbor výše nájemného, který by měl ukázat, zda jsme schopni financovat z nájemného nejen běžnou údržbu, ale i případné rozsáhlejší rekonstrukce. Domnívám se, že by bylo potřebné posoudit rozsáhlé opravy bytů, aby se bytový fond nezakonzervoval v současné podobě. Obec by i v budoucnu měla mít vlastní finance na další výstavbu nájemních bytů. Zatím se podařilo změnit zvyklost, že obec na nájemní byty doplácela –zejména při údržbě a poskytování ostatních služeb /odpady, čištění komínů apod./. Stručně řečeno vypadá to, že z pronajatých bytů obec neměla zisk. Potom zcela oprávněně klademe otázku, proč je pronajímáme.
Občané často upozorňují na špatný stav některých komunikací. Též je nutno tuto situaci řešit. Např. pan P.Běloch situaci stavu komunikace k jeho nemovitosti vyřešil svou prací a chce po obci pouze úhradu množství materiálu, který na tuto opravu spotřebuje. Samozřejmě to nejde aplikovat na všech úsecích, ale díky i za takovou pomoc.
Neméně pozornosti si zaslouží stav našich spolupracujících spolků a sdružení, kde podle mého názoru jsou velké rezervy.Dochází tak trochu ke stagnaci. Společenský život je takřka mizivý. Tuto sféru neovlivní obecní úřad ani orgány obce přímo. Mohou, a Vy to samozřejmě oprávněně můžete požadovat, vytvořit pouze podmínky pro rozvoj činností. A ty se domnívám, že jsou vytvořeny a nebráníme se rozvíjení vztahů.
2)Jak mohu přispívat do vydání měsíčníku?
Těšíme se na Vaše připomínky a náměty, které přivítáme. Pokud máte zájem publikovat svůj příspěvek ve Zpravodaji obce, je možno jej podat na Obecním úřadě kdykoliv během pracovní doby, to se týká i bezplatné inzerce.Rádi bychom předávali občanům informace o činnosti všech zájmových skupin na území obce, ať se jedná o spolky sportovní, zájmové,kulturní či jiné. Předpokládáme,že vzájemná spolupráce povede k jejich pravidelné prezentaci v tomto zpravodaji. Prostě, kdokoliv kdo máte zájem dát něco vědět o sobě, o svém názoru či akci, kterou pořádáte, přijďte, přineste napsaný text nebo alespoň ústní informaci.Uzávěrka příspěvků do vydání Drbny je vždy do 13. v daném měsíci.
AKTUÁLNĚ
a) Pertoltický potok

V nadcházejícím období budou probíhat práce na čištění a opravách staveb na Pertoltickém potoku. Bude vyčištěno koryto a opravny přilehlé stavby. Upozorňujeme tedy občany, že bude v sousedství jejich pozemků toto prováděno a že budou nejspíše provádějící firmou vyzváni ke spolupráci. Ta bude spočívat v odstranění všeho, co by bránilo ve výkonu této činnosti a nalézá se v ochranném pásmu potoka. Zároveň bude opraveno a doplněno zábradlí, které již tak dlouho hyzdí střed obce mezi restaurací a starou hasičskou zbrojnicí.
b)Veřejné osvětlení
Podle vyjádření jednatele společnosti, která bude opravu našeho veřejného osvětlení provádět, se dočkáme provozu v části Dolních Pertoltic, a to v rozsahu mimo osvětlení do osady Nové Pertoltice, právě v době, kdy bude vycházet tento výtisk Drbny. Akce instalace nového VO do Nových Pertoltic je samozřejmě finančně náročnější. Je zažádáno o dotaci na pokrytí části akce, ale výsledek není v této době ještě znám. Jedno je jisté, že bez těchto prostředků z fondů Krajského úřadu v Liberci, není možné ani uvažovat o započetí těchto prací. Držme si proto palce všichni. Plně si uvědomujeme, že stávající stav vyvolává problémy. Nedůslednost, špatná správa a nejednání při plánování oprav sítě VN a NN, způsobily neposkytování dlouhodobé základní služby. Sice malé části našich spoluobčanů, přesto ale části pro nás důležité. Každý, kdo má své závazky vůči obci uhrazeny, má právo na plnění ze strany obce ve stejném standardu.
c) Kronika obce
Rádi bychom opětovně oslovili zájemce, který by měl zájem o práci na kronice obce. Tento rok je ochotna paní Marie Srpová věnovat i nějaký ten čas zaučení, předání svých hlubokých znalostí a značné dovednosti. Zájemce se nemusí obávat, že by nevěděl, jak pracovat. Pokud naleznete v sobě trochu odvahy a chuti, ozvěte se nám na obecní úřad, abychom mohli domluvit vše potřebné. Děkujeme.

Změny platné od 1.1.2008 v oblasti majetkových daní.
V oblasti daně z nemovitosti dosavadní koeficient 0,3 v obcích do 300 obyvatel a koeficient 0,6 v obcích do 600 obyvatel je zrušen a nahrazen koeficientem 1,0, který doposud měly pouze obce s počtem 600 -1000 obyvatel. Pro všechny obce do 1000 obyvatel se tak od zdaňovacího období 2008 stanoví koeficient 1,0. V obci Pertoltice se toto týká obytných domů a jejích příslušenství, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů a v omezené míře stavebních pozemků. Podle § 13a odst. 2 písmeno c) zákona o dani z nemovitostí, změna koeficientu nezakládá povinnost poplatníka daně podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání. Složenky na daň z nemovitosti s novou výší daňové povinnosti budou distribuovány do splatnosti daně v obvyklých termínech.
Opět bude probíhat odchyt žab u Panenského rybníka.Tak jako tomu bylo i minulý rok. Zájemci o tuto práci na poli ekologie a ochrany živočišných druhů, se můžou hlásit na obecním úřadě.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ LEDEN 2008
příprava zasedání OZ,leden,únor, jednání výborů zastupitelstva
jednání se stavební firmou směřující k předání stavby
prodeje pozemků příprava, projednání ceny
jednání o dokončení opravy osvětlení v obci –část D.Pertoltice
řešení stížnosti na vyúčtování poplatků za služby č.p.64
zpracování inventarizace majetku obce
příprava zprávy o hospodaření za rok 2007, příprava auditu hospodaření obce
příprava prezentace obce v soutěži „Vesnice roku“
vydávání rozhodnutí o povolení kácení stromů3x
zpracování plánu práce obecního úřadu, úprava POV obce - na zbytek volebního období
zpracování žádostí na dotace z Krajského úřadu
příprava žádostí na VPP na další období
jednání s f.A.S.A o svozu popelových nádob, zapůjčení kontejneru na TKODatum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Pranostika na akt. den

Teplý říjen - studený listopad.


Pertoltice