Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

.

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.
V měsíci říjnu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Hamalčík Antonín 67 let, Majbová Eva 60 let, Romanec Josef 59let, Novotný Milan 58let, Plesar Jan 58let, Vitásek Jaroslav 56let, Tesařová Milena 55let, Běloch Petr 53let, Čepelíková Dagmar 52let, Hejlová Jitka 52let, Pajkrtová Marie 51let, Faciník Stanislav 48let, Srpová Růžena 45let, Vokálek Vlastimil 40let,
Loučková Pavlína 36let, Soukup Jaroslav 36let,
Bryknerová Romana 35let, Doová Šárka 35let,
Votrubec Jiří 34let, Hofmanová Eva 31let,
Čepelíková Dagmar 29let, Majba Jan 28let,
Pospíchal René 17let, Richtr Josef 14let,
Rysiowski Robin 13let, Bubeníčková Alexandra 12let
a Bubeníčková Michala 11 let, Hofman Ondřej a Hofman Tomáš – oba slaví roční výročí narození.

SLOUPEK STAROSTY

Blíží se nám volby do krajského zastupitelstva. V Libereckém kraji jsou vazby a spolupráce s představiteli obcí na vysoké úrovni. Máme štěstí, neboť to nebývá zvykem všude, pohlížet na 
komunální politiky jako na partnery. Najdou se i hlasy, že tento článek moci je bezpředmětný a nabubřelý, či nepotřebný. Polemizovat se však dá. I přes pocit nepotřebnosti tohoto aparátu, někdo spravovat majetek kraje musí. O tom, kolik to má dělat celkem pracovníků, by se dalo jistě hovořit dlouhé hodiny. Našly by se jistě argumenty pro navýšení počtu pracovníků, na druhou stranu i pro snížení stavu. Důležitější pro chod naší obce je však podoba práce úřadu. A to zejména vytváření podmínek pro rozvoj venkova, protože jsme jeho neoddělitelnou součástí. Proto si nejvíce všímáme a hodnotíme práci resortu, který se problematikou českého venkova zabývá nejvíce. Víte, tady „dole“, se mnoho nekouká, kdo z jaké strany je a kdo zase není. Pro hodnocení regionálních politiků a představitelů napříč spektrem, je jejich dokonaná práce. To je celkem vzato jediné objektivní měřítko.

Proč je tomu takto? Protože jen to je souměřitelné s potřebami našich vesnic a obyvatel pohraničí. Zejména v našem frýdlantském regionu! Co s vizemi, které jsou neuplatnitelné v praxi malých obcí nebo dokonce nejsou ani potřebami celku.
Každý z kandidátů na křeslo krajského zastupitele se choval během minulého funkčního období nějakým způsobem. Ten lze analyzovat, zkoumat. Horší je to u nových tváří. Ale i za nimi je jistě vidět práce v tom daném oboru, v té dané činnosti.

Pan Bc.Radim Zika, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky
Postoje pana náměstka, spolu s jeho metodami řízení resortu, který má doposud na krajském úřadě na starosti, jsou zárukou přežití malých obcí. Třeba takových jako je ta naše. Bez výrazné pomoci vedení kraje, si nelze představit investiční politiku našeho zastupitelstva. Zde zmiňuji reálnou situaci našeho obecního rozpočtu, kdy za jeho dnešní podoby, je naprosto vyloučeno bez pomoci postupovat směrem vpřed. Výrazně mne oslovila aktivita pana náměstka, která vedla k prosazení nové metodiky přidělování dotací na jednotlivé subjekty. Právě vstříc potřebám malých obcí, byl změněn poměrový koeficient mezi podporou kraje a vlastním podílem žadatele. Tím bylo dosaženo i snadnějšího přístupu obcí k dotačním titulům. Samozřejmě i prostředkům, které jsou jimi poskytovány do rozpočtů malých obcí. Pana Ziku můžete potkat ve své obci i na kole. Nesetrvává v kanceláři obklopen papíry s rozbory a analýzami. Sám se umí přesvědčit, jak jeho práce přináší ovoce v reálu. Měl jsem možnost se s panem náměstkem několikrát setkat. Naposledy to bylo na vyhlášení soutěže „Vesnice roku2008“. Při setkáních jsem se vždy cítil velice dobře. Proč? Protože jsem byl prostě od počátku rozhovoru rovnocenným partnerem. To nebývá zvykem při jednáních s vyššími úředníky.To mi věřte. Za dobu svého působení ve funkci jsem již něco zažil. A mohu zcela s přehledem porovnávat. Právě jednání s panem náměstkem byla vždy pro mne protipólem arogance některých jiných osob. A jsem mu za to vděčen. Já sám osobně i naše celá obec, jsme důkazem toho, že se dá pomoc nasměrovat i tam, kde není politický zájem. I tohoto si velice vážím. Často se zmiňuje, že kraj pomáhá jenom „svým“ starostům. Naše obec je příkladem i důkazem toho, že se na odboru venkova řídí skutečnými potřebami a nikoliv jen stranickými příslušnostmi. A za tuto skutečnost také moc díky.
Pro mne je volba jasná. Budu volit osobnost. Jako poděkování za dosavadní práci. Rád bych svým hlasem umožnil pokračování této práce. Co víc si přát, než člověka ve vedení kraje, který rozumí problémům venkova! Pro část z vás, kteří nejste ještě plně rozhodnuti, nabízí tato volba získání.
Náš region měl v minulém volebním období štěstí na své poslance. Zdá se pravdou, že do našeho regionu dokázali přitáhnout jak investice, tak pomohli ke zviditelnění.
Mezi tyto poslance patří i pan Jindřich Wurm. Osobně jsem se s ním setkal a seznámil blíže, až když opustil funkci starosty města Frýdlantu. Ve své činnosti, kterou vykonával v dalším období, ale nikdy nezapomněl na zájmy frýdlantského regionu. Jsem tomu moc rád, protože v prvních měsících ve své funkci, jsem se měl kam obrátit, když jsem potřeboval pomoc. A samozřejmě starosta potřebuje stále něco. Takže nešlo o ojedinělý případ. Pan Jindřich Wurm mne kdykoliv přijal, poradil a uklidnil. Dokonce se sám angažoval na všech možných úrovních, dokud problém, se kterým jsem jej oslovil, nebyl vyřešen. To velice oceňuji a počítám k výrazně důležitým vkladům, které krajský politik musí vložit do svého působení ve funkci. Jsem přesvědčen, že náš region potřebuje právě takové zdatné zástupce.
Řeknete si: „ Vždyť dělají jen svou práci“! Ano je to tak, ale záleží opravdu velice na způsobu, jak takto činí!

V osobě pana Jindřicha Wurma máme všichni stoprocentní jistotu, že nás v krajském zastupitelstvu bude zastupovat osoba znalá problematiky, našich potřeb i zájmů. Člověk s citem naslouchat druhým a vždy vstřícný přispěchat s pomocí tam, kde je toho potřeba. Je třeba při volbě svého favorita upustit od poměřování „kdo za koho“. Více bychom měli sledovat, kdo má jaký cíl. A jak k němu chce dospět. Zda se nás též zeptá na náš názor, předjedná s námi celou problematiku. A hlavně, zda má o nás -občany malé obce, zájem i v období, které není těsně před volbami.

Pan Jindřich Wurm , krajský zastupitel LK
Všem voličům v naší obci bych přál šťastnou volbu, kterou vykonají po zralém uvážení a s rozmyslem. Též doufám, v co největší účast voličů a projevení svého občanského postoje.

AKTUÁLNĚ
České předsednictví v r. 2009 

Česká republika se předsednictví v Radě Evropské unie ujme 1. ledna 2009. Převezme tuto funkci po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. V České republice koordinuje přípravu předsednictví sekce Úřadu vlády pod vedením místopředsedy pro evropské záležitosti p. Alexandra Vondry. Ve spolupráci resortů, Úřadu vlády a Stálého zastoupení ČR při EU byl vypracován dokument Prioritní oblasti Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009. V dokumentu je formulován hlavní programový okruh a pět dalších důležitých témat, z nichž bude za účasti a spolupráce Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady EU a Evropského parlamentu sestaven rámec agendy předsednictví.
Mottem českého předsednictví je „Evropa bez bariér“. Hlavní programový okruh obsahuje konkurenceschopnost, čtyři svobody a liberální obchodní politiku.

Další důležitá témata českého předsednictví v Radě EU jsou:
• Energetika bezpečná a udržitelná – vytvoření společné strategie pro oblast energetiky
• Rozpočet pro budoucnost Evropy – revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské politiky
• Evropa jako globální partner – rozvíjení a posilování transatlantických vztahů, vztahů se západním Balkánem a východní Evropou
• Evropa bezpečná a svobodná – další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva
• Evropa konkurenceschopná a otevřená – důraz na prohlubování konkurenceschopnosti, prosazování čtyř svobod a liberální obchodní politiky

Připomínáme si působení známého kněze v Pertolticích
P. MUDr. Ladislav Kubíček * 3.1.1926 † 11.9.2004

OTÁZKY a ODPOVÉDI
1.) Co nového s řešením stížnosti na provozování motokrosového areálu?

Stále se jedná. Jak to probíhá si jistě dokážete představit i díky tomu, co je publikováno v pořadech na jednotlivých televizních kanálech. Pro Vaši informovanost Vám předkládám zásadní dokument, kterým by měl, ve fungujícím prostředí obecní úřad zasáhnout tak, že by Vaše stížnosti již nemusely vůbec být. Dále dostaly podklady i další orgány – Inspekce životního prostředí ČR – pracoviště Liberec, Děti Země, odbor životního prostředí MěÚ Frýdlant a Státní hygienická stanice Liberec. Níže text dopisu, kterým starosta žádá orgány Policie ČR o spolupráci na vyřešení problému kolem motokrosového areálu tak, jak mu umožňuje zákon o obcích a jak bylo doporučeno postupovat odborem stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant. Tedy je zcela jinak postupováno, než lepením vzkazů, či jiných dopisů na vrata bývalého statku. Dále mohu jen ještě podotknout, že hrozba trestního oznámení nemůže zastavit konání starosty v zájmu nemalé části obyvatel, které provozování motokrosové trati obtěžuje. Z údajných vyjádření dotčených je zřejmé, že se musí nadále postupovat důrazněji.

Věc: Žádost o poskytnutí součinnosti
Vážení,obracím se na Vás a Vaše vedení se žádostí o poskytnutí součinnosti při řešení neustále se zvyšujícího se počtu stížností na provozování motokrosového areálu na pozemcích a v objektu Reinišova statku. Předmětné stížnosti jsem podal na odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Zde jsem byl odkázán na zákon o obcích č.128/2000 Sb., a § 35. odst.2. Domníval jsem se, že zvýšená hladina hluku a zvýšená prašnost souvisí s podobou a kvalitou životního prostředí našich obyvatel, ale dle vyjádření vedení odboru, tomu tak není.Žádám Vás tedy o součinnost při zabezpečení ochrany veřejného pořádku s ohledem na změnu životních podmínek našich obyvatelů, kteří jsou takřka denně vystaveni enormní zátěži, která vyplývá zejména ze zvýšené hlukové hladiny a zvýšené prašnosti. Tato často dosahuje takových parametrů, že je v serpentinách nad Pertolticemi často viditelnost nulová. Jen zázrakem doposud nedošlo k vážné nehodě. Dále bychom potřebovali vyjít vstříc a zamezit pohybu motokrosových speciálů po naší obci, neboť ne všichni účastníci tréninků i závodů, dopravují motocykly na přepravnících.Velice často dokončují závody ještě jízdou po běžně užívaných komunikacích. A to uvnitř i vně naší obce.Rád bych Vás též požádal o urychlené rozhodování, protože jsme již ztratili příliš času posíláním stížností na kompetentní orgány, které však nemají snahu věc řešit.Pevně věřím, že jsme pro Vás takový klient, kterému dokážete vyhovět.
S úctou
V Pertolticích dne: 11.08.2008 V. Podmanický starosta

Příloha: 1x Vyjádření MěÚ Frýdlant – odbor OSUZP D
Dále se žádost o řešení problematiky nově nachází na okresní a krajské inspekci životního prostředí v Liberci, s řešením pomáhá i hnutí Děti Země a další ekologické sdružení. Vzhledem k tomu, že se poslední stížnost objevila během prázdnin a dovolených, je vše tak trochu zpožděno. Vliv na Váš pocit neřešení má i ten fakt, že každá instituce využívá možnosti odpovědět až v poslední části lhůt.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ ZÁŘÍ 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- jednání se stavební firmou – vyúčtování a příprava podkladů pro soudní řízení (akce bytový dům č.p.193 – náhrada škody z důvodu nemožnosti odkanalizování a výstavba podle neschváleného dodatku ke smlouvě o dílo), řešení pohledávek vůči obci, tvorba zpráv starosty o dění mimo obec i v obci - příprava podkladů pro žaloby a příprava žádostí na vydání platebního rozkazu – Okresní soud Liberec - odstraňování vad a uplatňování reklamací na díle č.p.193 – bytový dům - znalecké přezkoumání – zácvik nové pracovní síly na obecním úřadě - vnitřní audit (vyhodnocení) – vytvoření plánu práce pro VPP a obecní zastupitelstvo na období do konce roku - příprava reorganizace obecního úřadu, plnění usnesení ze zastupitelstva obce- probíhají revize elektro.

Poděkování
Dnes bych rád poděkoval zejména panu Jirkovi Votrubcovi, který nám všem opravil kontejner na odpad. Práci udělal velice rychle a kvalitně. To, že obec platila pouze materiál, byla pro obec opět velká pomoc. Kontejner byl přesunut na své stabilní místo. Pokud se nám podaří udělat ještě ochranný nátěr, bude hotovo kompletně.

Poděkování patří panu Josefu Šlemrovi, který se opět ujal přípravy veřejného osvětlení na zimní provoz. Rozsáhlejší opravy chystá obecní úřad v příštím roce. Pokud dosáhneme na dotaci a budeme mít dostatek prostředků na kontě, bude se dokončovat oprava veřejného osvětlení do Nových Pertoltic a provede se co nejrozsáhlejší výměna starých žárovek a krytů lamp.
Další v řadě je pan František Neufus. Tomu posílám poděkování za obsluhu ovládání spínání veřejného osvětlení v části Dolní Pertoltice a přípravu rekonstrukce rozvodu elektrické energie v budově bývalé hasičské zbrojnice.


Akce, které chcete uskutečnit do konce roku nahlaste na obecním úřadě tak, aby je bylo možné nahlásit do regionálního přehledu akcí. Děkujeme.

Pozvánka
Čtvrtek 30.10.2008,v 17,00 hodin, Liberec-Krajská knihovna

Zapomenutí hrdinové“
Hrdinnĕ bojovali proti nacionálnímu socialismu, ale zasloužené pocty se nedočkali.
Nevidíme je při vojenských předhlídkách válečných veteránů, chybí v zástupu vyznamena-
ných. Žijí daleko za hranicemi vlasti a pozvánky na slavnosti k výročí osvobození jim nikdo
neposílá. Právĕ teď máme poslední možnost zdokumentovat osobní vzpomínky zapomenutých hrdinů protifašistického odboje z řad příslušníků menšin prvorepublikovéhoČeskoslovenska. A konečnĕ- alespoň symbolicky-docenit i jejich podíl na znovudobytí svobody. Představení projektu “Zapomenutí hrdinové”jehož součástí bude mimo jiné i filmová projekce, se koná ve spolupráce Krajské vĕdecké knihovny v Liberci a Muzea Ústí nad Labem. Hostem večera bude Mgr. Václav Houfek.
W.Tschapek, Lipsko

Brigáda na dopravním hřišti

V sobotu to začalo,
trhalo se, stříhalo.
Trhala se travička,
která byla maličká.

Sobota už končila,
neděle zas začala.
Přišli naši vedoucí,
pak mi, jejich sloužící.

Nejmladší z nás byla Terka,
jméno měla Eflérovka.
Její mamka Lucinka,
vyhrála Beníka.

Naše milá Markétka,
je to naše tetinka.
Přinesla nám dobrůtky,
chutnaly nám mocinky.

Její sestra Irenka,
která už je malinká.
Zametat nás učila,
tyto řeči mívala.

Marek, který pořád hrabal,
práce se však vůbec nebál.
Valášková paní naše,
záhony plela i ty naše.

Dáška, která zametala,
Hanka bordel nakládala.
Růža se jim pletla trochu,
možná chytla ňákou mouchu.

Moje drahá kamarádka,
jméno její Lucinečka.
Hádala se s maminkou,
s našpulenou pusinkou.

Máňa, která hodně plela,
v puse pořád něco mlela.
Téra se k ní přidala,
Ťapina k nim přiběhla.

Roman, Pepa s Robinem,
povídali si za stromem.
Jak velkou práci dělají,
už moc času nemají.

Káťa kecat uměla,
s prací rychle jednala.
Bošina se k ní přidal,
kolečko mi však podal.

Olča naše pozdě přišla,
trávu ale zase přešla.
Pak se k ní zas vrátila,
tímto práce skončila.

Báseň tímto taky končí,
otevřete své velké oči.
Jednalo se o práci,
kterou zvládli pašáci.

Napsala Dagmar Kulmanová

Poslední zářijový víkend se mladí hasiči vrhli na úklid dopravního hřiště. Pleli, uklízeli trávu a větve, aby si následující pátek mohli zazávodit v jízdě na kole. Lukáš Efler posekal travnaté plochy, Luboš Závůrka zase ořezal živý plot z Pamelníku. Také obecní úřad přispěl svou troškou do mlýna. Odstranil nebezpečnou armaturu, která místy koukala z obrubníků. Společnými silami se nám podařilo z dopravního hřiště vykouzlit útulné zákoutí pro děti. V pátek 3. října si pak mohly děti vychutnat výsledek své práce a na dopravním hřišti si pořádně zajezdit. K vidění nebyla jen kola, ale také koloběžky, kolečkové brusle a dokonce i jedna Tatra. Křižovatku řídil malý policista a tak bylo dopravním nehodám spolehlivě zabráněno. Všechny děti byly nakonec odměněny sladkostí.Datum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.


Pertoltice