Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.
V měsíci prosinci přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Jozefa Plesarová 87let, Blanka Eflerová 83let, Jarmila Hejlová 69let, Ladislav Špáta 58let, Jan Pavlíček 56let, Eduard Diviš 53let, Petr Filip 54let, JarmilaBělochová 53let, Jaromír Malich 52let, Marek Miroslav 49let, Eva Šťastná 48let, Iveta Rysiowská 40let, Bronislav Nykrýn 35let, Edita Soukupová 34let, Jiří Horáček 32let, Lenka Krištofiaková 30let, Dana Verdikt 26 let, Stanislav Faciník 24let, Juraj Berky 18let, Barbora Srpová 16let, Thuy Duong Vu Thien 7 let a Tomáš Höfler 4 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme!!

60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Vážení svatebčané.
Sňatek se uzavírá s cílem zůstat spolu po celý život a své pozemské bytí prožívat společně v dobrých i zlých chvílích. Ale zdaleka ne všem párům je dovoleno oslavit po tolika letech svatbu; buď tomu zabrání smrt nebo jiná příčina vedoucí k odloučení. Vy, milá paní Šlemrová a vy pane Šlemr, patříte k těm šťastným, kteří se mohou ohlédnout za svým společným šedesátiletým manželstvím.
Při tomto výročí svatby si starosta nemůže dát ujít příležitost k osobní gratulaci, vyslovit blahopřání obecního zastupitelstva. Všichni víme, že život obce určují a výrazně ovlivňují občané. Chování lidí všech věkových skupin usnadňuje nebo také ztěžuje společné soužití. Všichni, kteří přispívají k přátelskému soužití si zaslouží zvláštní dík a úctu. Všichni vysoce ceníme životní zkušenosti a příklad starších spoluobčanů. Drazí jubilanti, přeji vám i jménem svých kolegyň a kolegů v zastupitelstvu obce, krásný den v kruhu vašich dětí, vnuků, příbuzných a přátel a ještě mnoho let plného zdraví a radosti ze života. Čím by byla naše obec bez svých úctyhodných seniorů?
Mnoho zdraví do dalších let společného života!


SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané obce Pertoltice.
Měsíc prosinec nám dává na každém kroku znát, že se blíží jedno z nejkrásnějších ročních období “Vánoce“ a bezprostředně s nimi i závěr roku. Vánoce by nás všechny měly naladit do úsměvů a pohody. A já Vám přeji, aby se tato pohoda, doplněna úsměvem, dostavila do každé rodiny, do každé chalupy, do celé obce Pertoltice. Užijte si prosím toto sváteční období v klidu a míru v rodinném štěstí a prosím nezapomeňte
na ty občany, kteří zůstávají sami a z různých příčin nemohou tento sváteční čas prožít se svými blízkými. Závěr roku nás vždy přinutí k ohlédnutí a vyhodnocením vykonaného nebo nedokončeného.
Ať už pro Vás skončil rok s pozitivním výsledkem, nebo se Vám nepodařilo předsevzetí, je vždy důležité hodnotit naše činy s pokorou a střízlivostí. Silvestrem nic nekončí a následující rok nám může přinést mnohé očekávání a mnohé úspěchy. Já Vám, vážení občané, přeji:
- aby ten následující rok Vám přinesl samé pozitivní zprávy,
- aby jste byli po celý rok zdraví,
- aby ti, co nesou tíhu zodpovědnosti za rodiny, firmy a celou společnost, měli dostatek síly k výkonu
přidělené práce,
- aby bylo v naší obci, regionu, státu a na celé zeměkouli lidsky příjemné a zdravé klima,
aby ti co se milují měli tohoto citu vrchovatě a ti co tento cit ještě nepoznali, ať přijde v té nejčistší formě.

Přeji Vám, všem občanům obce Pertoltice, krásné, šťastné a veselé vánoce. Do roku 2009 mnoho trvalého zdraví, štěstí a rodinné pohody, stálé – dobře a spravedlivě ohodnocené zaměstnání.

AKTUÁLNĚ

V období rekapitulace kroků vedení obce, zastupitelstva a výborů zastupitelstva, se též patří poděkovat všem těm, kteří se na směřování obce podíleli. A to svou prací v orgánech obce. Děkuji tedy na tomto místě všem zastupitelům a členům výborů za jejich přístup k věcem společným. Děkuji také svým nejbližším spolupracovníkům, kteří přispěli k rychlé stabilizaci práce obecního úřadu po krizi z poloviny roku 2008. 
Mnoho prací a činností bychom ovšem nemohli provádět úspěšně, pokud by nebyla podpora našich občanů na takové výši. Je nutné tedy poděkovat i všem našim spoluobčanům, kteří se podíleli na různých činnostech a chodu obce. Osobně si přeji, aby podoba i míra spolupráce našich občanů byla stále větší. Aby se podařilo zapojit více občany do dění v naší malé obci. Asi to bude chtít větší časový prostor, než jsem očekával.

Dále též děkuji našim pracovníkům na veřejně prospěšných pracích. Práce prováděli zcela dle pokynů. Jsem vcelku spokojen i s podobou provedených prací. Rezervy v činnosti máme všichni, ale přemýšlejícímu člověku musí být jasné, že údržba vzhledu obce ( potažmo údržba zeleně a sečení travních porostů) je obrazem toho, kolik zůstalo v pokladně obecního úřadu po roce 2006. Dalším faktorem je i ten fakt, že na pokyn starosty se nesekají pozemky, které sice sousedí s obecními, ale jsou vlastněny fyzickými osobami. Ve zvláštních případech je postupováno takovým způsobem, který zabezpečí alespoň údržbu křižovatek. Ať je již vlastníkem okolních pozemků kdokoliv. To s ohledem na bezpečnost provozu na komunikacích. Některé pozemkové parcely jsou obcí pronajaty a za stav těchto je zodpovědný právě dotyčný nájemce. Nutno zmínit také ten fakt, že po delší dobu v letním období, měla obec k dispozici pouze jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce. Údržba obecního majetku jako celku, by mohla být již příští rok v daleko lepší podobě. Zaslouží se o to již jednou zmíněný stav obecních financí, který je po několika letech dostačující pro mírný rozvoj. Byly vytvořeny rezervy, které budou sloužit na pokrytí akcí, které na svém zasedání určilo obecní zastupitelstvo ( tedy celkem 9 lidí, nikoliv sám starosta), jako prioritní zájem obce. Opět bude naše obec žádat o finanční prostředky Krajský úřad v Liberci, popřípadě se bude podílet na dotačních akcích Mikroregionu Frýdlantsko. Úspěšnost však nelze předjímat.

Platba za drbnu
Vážení čtenáři, Drbna na rok 2009 bude stát 5 Kč za číslo, tzn. 60Kč za rok. Pokud máte zájem Drbnu dostávat i nadále, je nutno ji objednat na obecním úřadě a též zaplatit nejpozději do konce měsíce ledna roku 2009.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás informovat o tom, že letos neproběhne v Pertolticích mše. Na Půlnoční mši, která se bude konat 24.12.2008 od 22:00hod v Černousích.


Zimní údržbu bude v letošním roce provádět opět , pan J.Horáček a pan J.Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti informace, či pomoc, volejte na tel.č.723 943 716.

VÍTÁNÍ OBČÁNKU

Dne 22.11. proběhlo vítání nových občánků naší obce. Přivítali jsme společně Danielu Hoflerovou a Sabinku Horáčkovou Poděkování patří našim dětem, které pod vedením paní Ireny Závůrkové přispěli svou trochou do mlýna. Jejich vystoupení na této slávě bylo moc hezké.
Za přípravu provedeného vítání občánků děkuji paní Julii Dědečkové a Anně Severýnové.


OTÁZKY a ODPOVÉDI
1.) Jak skončí tento rok finančně? Sice nesouhlasím s tím, že se nic neudělalo, ale je toho ještě mnoho, co je třeba udělat.

Ekonomická situace Vám bude předložena na počátku roku 2009 – společně se závěrečným účtem obce.Pro Vaši informovanost uvádíme znovu přehled, který jsme Vám předložili před rokem. Přehled prací, které jsou nutné udělat. Zda a kolik, se povede provést si netroufneme odhadnout.Tento návrh a případné doplnění bude stále doplňovat a schvalovat zastupitelstvo obce. V návaznosti na případné nové potřeby.
- Instalace okapů a svodů u staré hasičské zbrojnice, rozebrání dřevěné konstrukce věže- Oprava přípojky el. proudu k budově staré has.zbrojnice ( hotovo), oprava instalace garáží- Oprava střechy a oplechování objektu staré hasičské zbrojnice- Oprava komunikací dle návrhu zastupitelů- Oprava schodů do bytu č.1 v č.p. 64, výměna oken ( provedeno)- Instalace sloupků na umístění dopravních značek a jejich postupná betonáž a montáž- Opravy na vozidle Multicar M25 + STK- Příprava na sázení zeleně střed obce a instalaci Informačních tabulí- Znovuzprovoznění el. veřejného osvětlení do Nových Pertoltic, opravy osvětlení v Dolních Pertolticích ( hlavní plán roku 2009)- Oprava parkovací plochy u obecního úřadu ( provedeno)- Oprava omítek a oken - budova obecního úřad- Oprava stříšky na hřbitovní zdi a nátěr zdi- Oprava vrat u vjezdu na hřbitov- Nátěry střech na areálu č.p. 64- Oprava kanalizační sítě v objektu č.p. 64- Oprava kanalizace v bytě č.2 v č.p. 64- Dokončení výstavby skladu u nové hasičské zbrojnice- Nátěr vnějších omítek a konstrukcí na nové hasičské zbrojnici- Instalace nových částí veřejného osvětlení, dle podaných a dohledaných žádostí D.P. Úklid štěpků u budovy nové hasičské zbrojnice do kotelny ( provedeno )-Oprava kontejneru na odpady ( provedeno)
K problematice bytového fondu se velice rád vrátím v lednovém vydání Drbny, kde budete mít možnost najít reakci na přednesené dotazy v této oblasti.
2.) Co a jak! Půjdeme dál?
Tak trochu si vztáhnu tuto otázku na sebe a působení sdružení nezávislých kandidátů v čele naší obce.. Snad mi to prominete. Alespoň ve větším měřítku. Položil jsem si tuto otázku na základě posledních informací o vyjádřeních obyvatel naší obce, která mám k dispozici. Měl jsem pocit, že k tomuto se nikdy nebudu muset uchýlit. Ale asi to není možné přejít pouhým postesknutím nad tím, že obyvatelé naší obce doposud nezaznamenali posun ve správě finančních prostředků, které má obecní úřad, potažmo starosta s pravomocemi rady obce, společně s ostatními členy zastupitelstva na starosti.Musím se přiznat k tomu, že jsem tak trochu roztrpčen tím, že se mnoha našim obyvatelům nedaří odlišit nynější přístup k řešení problematiky finančních prostředků naší obce. A to od líbivého přesouvání dluhů na ostatní, kteří přijdou po nás.
Dovoluji si připomenout na tomto místě, že jsem představitelem té skupiny lidí, kteří neodešli v návaznosti na průkazné zjištění neudržení situace kolem financí naší obce a nastaveného směru, z vedení obce. Naopak! Po zjištění skutečného stavu, který Vám nikdy předtím předložen nebyl, se domnívám, že se naše seskupení stará o nápravu. To, že to hned několika skupinám našich obyvatel není po chuti, není divu. Pokud by snad někdo měl v současnosti pocit, že se jde po jeho krku, měl v minulosti dbát na to, aby měl vše v rámci zákonů a vyhlášek naší obce v pořádku. Věřím tomu, že benevolentní přístup k pohledávkám občanů byl doposud příjemný pro většinu dlužníků. Ale pokud chcete ve většině rovnost pro všechny, není jiné cesty, než radikální postup vůči všem dlužníkům. Část z Vás tedy může v pohostinství vzpomínat na poklidnou dobu neplacení všech závazků, ale pokud byla ve volbách daná důvěra sdružení nezávislých kandidátů, byla zvolena i metodika tlaku na neplatiče. Skutečně si nedokáži představit situaci, kdy někdo hradí všechny své závazky a ve finále je na tom stejně jako skupina notorických neplatičů. To opravdu nechtějte, abych pochopil. Oprávněné požadavky na slevy a odklady plateb jsem se snažil lidsky vyřešit. Ale dnes Vám vyjevím, jak se to vrátilo zpět. Lidé, kteří mají pohledávku vůči obci, nemají na úhradu – byť části dlužné částky, se ani neobtěžují sami požádat obecní orgány ( nikoliv starostu obce) o vytvoření platebního splátkového kalendáře. Až na výjimky, ale i ti se musí trochu popostrčit.Na závěr mi tedy dovolte otázku: „ Chcete , aby se o finance obce ( jako občané v ní bydlící ) starali zástupci, které jste si zvolili tak, aby bylo vše v pořádku“? Pokud ano, tak Vás je slyšet bohužel méně, než ty, kteří vzpomínají na dobu minulou s láskou a neutuchajícím obdivem k tomu, že se mnoho udělalo, zatím co dnes nic uděláno není. To je nesporné. Nic závažného! Akorát to musí dnes někdo zaplatit.O to se právě během posledních dvou let společně se zastupiteli snažíme. Uveřejněná čísla nelžou, pokud jsou Vám předložena v adekvátní podobě. A to se nyní zcela jistě děje. Někomu se to pochopitelně nemusí líbit. Ale to nemohu ovlivnit.Domnívám se, že nyní dostáváte informace, které jsou naprosto ničím nezkreslené a pravdivé. I přes výrazné vylepšení, které vzniklo prací obecních orgánů, nejsou příliš hezké. Ale to se nedá nic jiného dělat, než pracovat na tom, aby se hospodářský výsledek obce i ostatní části života v obci stále vylepšovaly. Nic na světě se však neděje jen tak samo o sobě.
Podle mne toto vše není příliš složité na pochopení.Naprosto nechápu, jak je možné, že osoby, které nemají zaplacen poplatek za odpady ( v žádném případě netřídí – a to ani náhodou), komentují to, že obec bude muset v rámci zákonného uvolnění zvednout hranici poplatku za likvidaci poplatku. Někteří z Vás jistě, pokud jen trochu chtěli, zaznamenali, že jsem byl přítomen krátce (v jistém období) vyvážení a likvidací odpadků. Vím zcela jasně, kdo z našich občanů třídí.Na druhou stranu zase vím, kdo ne. Je mi líto lidí, kteří se snaží o to, aby náklady obce klesly tím, že budeme třídit. Proč? Protože ti, kteří netřídí, vlastně devastují snahu ostatních o to, aby tento poplatek mohla obec snížit. Dnes je stále finanční částka vybraná od nás - poplatníků nedostatečná k pokrytí nákladů na likvidaci odpadů v naší obci. Dnes již víme, že hladinu cen za služby nebude dále firma ASA držet. Dojde ke zdražení i v této oblasti. Tím bude prostředků stále méně. V současnosti provádíme analýzu a plánujeme změnu systému placení poplatků za odpady.V několika obcích našeho regionu úspěšně již několik let funguje platba na popelovou nádobu. Zamýšlíme se nad přechodem k tomuto typu plateb.
Opravdu chce většina našich občanů doplácet na neplatiče nájemného? Chtějí naši občané platit větší částku, jako poplatek za likvidaci odpadu? Kladu si stále tuto otázku dokola! Já jsem se do nedávné doby ještě domníval, že nikoliv. Proto naprosto nechápu některá vyjádření v jistém zařízení, kde se probere vše. To, že vše by dotyčný „diskutér“ vyřešil lépe, je jeho osobním subjektivním pocitem. A na ten má jistě právo. Co však nemohu přijmout v plném rozsahu, jsou vyjádření v tom duchu, že obec dluží někomu za provádění prací pro obecní úřad. Pokud má někdo stále tento pocit, musí se obrátit adresně na odpovědnou osobu. Ale mohu zcela rezolutně popřít, že má obec dluh vůči nějaké osobě, u které si objednala nějakou službu, či provedení prací. Je tomu tak tedy do dnešního dne.
Pokud mohu signalizovat, stále budu trvat na modelu, kdy je normální si plnit všechny povinnosti a pak teprve žádat něco navíc od obce. Pokud je výše uvedené, naprosto nepřijatelné pro větší část obyvatel, bude možnost se po uběhnutí dvou let, vrátit k již vyzkoušeným a „ osvědčeným“ postupům a metodám. Dnes jsme v polovině volebního období. A pokud není obyvatelstvo naší obce spokojeno s prací mojí, nebo ostatních kolegů, může vše změnit v dalších volbách do zastupitelstva naší obce. Již nyní mohu prohlásit, že moji podporu budou mít i nadále takoví lidé, kteří se budou v roce 2010, ucházet o Vaši důvěru, a budou pokračovat v nynější politice a krocích. Pokud budu mít ještě dostatek sil, rád pomohu nebo poradím.

Jsem přesvědčen, že bude stále přibývat lidí, kteří opustí cestu záště, vzájemné závisti, a nebudou déle naslouchat v dalším období svého života lidem, kteří již podobou svého života, neskýtají dostatečné záruky správných postojů a výrazných lidských kvalit. Pro další období signalizuji již teď, že postup můj, bude vůči dlužníkům, stále více nekompromisní. Mám prostě představu zcela jasnou o tom, že prim mají hrát ti, kteří si všechny závazky plní. Nikoliv ti, kteří vzpomínají na tu dobu, kdy bylo zcela jedno, zda platí své závazky vůči obci nebo ne.Ve své funkci jsem se setkal opravdu s několika podivnými úkazy. Například se jeden dlužník rozčiloval, jak si vůbec mohu dovolit mu odeslat dopis, ve kterém jej upozorňuji na propadlou lhůtu k úhradě dluhů. Nebo stále více lidí se domnívá, že musí hradit dluhy mně osobně.Tak to už mi hlava nebere vůbec. Nebo další neméně vtipný dotaz, jak je možné, že nemá popelnici u domu? Odpověď jednoduchá. Protože již druhý rok nehradíte poplatek za svoz odpadů. Pro mne naprosto nepochopitelné postoje lidí, kteří obci dluží finanční prostředky. Jsem schopen pochopit náhlou nouzi, ale zcela jistě ji nemá ten, co v hostinci utratí několikanásobně větší částku, než tu, kterou dluží. A zde je asi ten kámen úrazu.Mnoho lidí si ještě stále neuvědomuje, že tato částka neplní „můj měšec“, ale patří do našeho společného banku. A pokud je těchto lidí více, nedostává se třeba právě na Vaše žádosti o instalaci lampy veřejného osvětlení u Vaší nemovitosti, na častější protahování komunikací v zimním období....apod.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ Listopad 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- jednání se stavební firmou – vyúčtování a příprava podkladů pro soudní řízení (akce bytový dům č.p.193 – náhrada škody z důvodu nemožnosti odkanalizování a výstavba podle neschváleného dodatku ke smlouvě o dílo), řešení pohledávek vůči obci, tvorba zpráv starosty o dění mimo obec i v obci - příprava podkladů pro žaloby a příprava žádostí na vydání platebního rozkazu – Okresní soud Liberec (DI-TECH a Pavel Plšek) - odstraňování vad a uplatňování reklamací na díle č.p.193 - bytový dům - znalecké přezkoumání- zácvik nové pracovní síly na obecním úřadě - vnitřní audit (vyhodnocení) – vytvoření plánu práce pro VPP a obecní zastupitelstvo na období do konce roku - příprava reorganizace obecního úřadu, plnění usnesení ze zastupitelstva obce – jednání o pokrytí investičních akcí na rok 2009.

Akce, které chcete uskutečnit v roce 2009 nahlaste na obecním úřadě tak, aby je bylo možné nahlásit do regionálního přehledu akcí. Děkujeme.

I v letošním roce za celou naši obec děkuji rodině Severýnových a Prouskových za poskytnutí vánočního stromu.Nakonec se povedlo tradiční vztyčení tohoto stromu na točně u zastávky autobusů. A to za pomoci našich hasičů.O výzdobu se postarají naši mladí hasiči pod vedením svých vedoucích. Osvětlení bylo instalováno panem Josefem Šlemrem ml. Děkujeme všem, kteří se na této přípravě a provedení vánoční výzdoby podíleli nebo přispěchali na pomoc.

Vánoční koncert
Zveme Vás na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek, který proběhne na hasičské zbrojnici v Pertolticích ve čtvrtek dne 18. prosince od 17:00 hodin. Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Vánoční stromeček

Kde kdo si v obci již myslel, že na vánoční stromeček se letos zapomnělo. Ale to byl omyl. Stromek byl už dávno před zimou pečlivě vybrán. První prosincovou sobotu došlo na vlastní stavění. Karel Čepelík zpunktoval skupinku pořádných siláků a vyrazily k Severýnům, kteří i letos vánoční strom obci věnovali, za což by jim chtěl obecní úřad touto cestou poděkovat. Řezání se ujal Jirka Horáček. Ten poslal vysoký smrček zkušeně přímo na přistavený vůz. Teprve po dopravení stromku na autobusovou zastávku začaly první komplikace. Ve čtyřech lidech nebylo možné strom postavit a tak bylo nutné posbírat ještě pár kolem jdoucích a zburcovat bytovky, aby síly stačily. Nakonec se vše zdárně podařilo. Stromeček stojí v celé své kráse uprostřed vesnice. V úterý na něj pan Šlemr zavěsil žárovky a poprvé ho zasvítil. Jen tiše doufáme, že světélka na stromku dlouho vydrží a žádný nenechavec nám nezkazí radost z pěkné vánoční výzdoby.

Vánoční příloha
Historie vánoc

Vánoce jako oslava narození Ježíše Krista se v křesťanském světě slaví od čtvrtého stolení 25. prosince. Klasické vánoční tradice jako jsou jesle, vánoční stromeček a vánoční dárky se objevují okolo 16. století. Základe křesťanských vánoc je klasický příběh o zrození Ježíše Krista v Betlémě. Církev spojuje narození Ježíše Krista se zimním slunovratem. Symbolizuje tak vítězství světla nad tmou, vítězství života nad smrtí. Vánoce dříve nebyli o dárcích jako je tomu dnes, ale spíše o vzájemném porozumění a lásce. Každá země slaví vánoce rozdílně, mají odlišné zvyky a tradice lišící se kraj od kraje. Společným znakem všech je pak vánoční stromeček, pod kterým nacházíme vánoční dárky, jesličky, štědrovečerní večeře a koledy. Další voňavou dominantou vánoc je cukroví.

Doporučujeme na stůl
Mandlové věnečky

Těsto: 250 g másla, 250 g moučkového cukru, 250 g hladké mouky, 125 g mletých mandlí, 1 vanilinový cukr, 1 vejce, 125 g maizeny, 2 kávové lžičky prášku do pečiva
Na ozdobu: čokoládová poleva
Všechny suroviny elektrickým šlehačem dobře promícháme s jednou třetinou hladké mouky. Pak přidáme i zbylou mouku, těsto propracujeme a necháme asi půl hodiny uležet v chladu. Hmotu naplníme do stříkačky. Na plech, který jsme vyložili papírem na pečení, stříkáme věnečky. Pečeme je ve vyhřáté troubě asi 10-12 minut. Vychladlé věnečky pak do poloviny máčíme v tmavé čokoládové polevě.

Ještě umíte vánoční koledy?

V přetechnizované době Vám připomeneme, a to i v každé další vánoční příloze jednu koledu. To pro osvěžení textu a případné společné zapění v kruhu rodinném.
Narodil se Kristus Pán
Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského, již nám narodil se...
Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se!
Z života čistého...
Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se!
Z života čistého..
Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se!
Z života čistého……

Na co nezapomenout na Vánoce 2008?
Vánoce nejsou jen vánoční dárky, koledy stromeček a kapr, vánoce pro celý svět znamenají oslavu narození Ježíše Krista. Jsou to svátky vzájemného porozumění, pohody, pokory a lásky k bližním. V poslední době toto duchovno stále více vytlačuje materiální stránka vánoc a tou je honba za vánočními dárky. Nezapomínejme, že kouzlo vánočních dárků není jen v jejich peněžní drahotě a luxusu, ale především ve schopnosti překvapit a splnit přání.
Příjemné prožití svátků Vám přejí pracovníci obecního úřadu.Datum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Červnová bouřka má krátké trvání.


Pertoltice