Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopadu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Josef Šlemr 83let, Josefa Romancová 58let, Josef Cyrus 54let, Helena Eflerová 55let, Jiřina Faciníková 47let, Lenka Lacinová 42let, Pavel Prousek 35let,
Miroslav Čejka 30let, Veronika Podmanická 27let, Irena Závůrková 20let, Tereza Dědečková 15let, Jaroslav Soukup 12let, Jiří Votrubec 10let, Matěj Soukup 9let, Filip Lacina 6let, Sabinka Hovad 1 rok, Štěpán Petráš 1 rok a Matěj Sedláček 1 rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY


V dnešním vydání mi dovolte, abych se krátce věnoval zvýšenému pohybu anonymních podnětů. Podnět je název pro starý „dobrý“ anonym - dnes zaobaleně užívá názvu podnět. V posledním období se na území naší obce tak trochu tomuto žánru daří. Diskuse na webu je Vám dostatečně známá. Po zhroucení serveru ( asi se na to již nemohl dívat), se nepodařilo obnovit vše. Zejména právě diskuse. Pro zájemce a historiky se však dochovala v tištěné podobě. Někdy slouží anonymní podnět k uspokojení oprávněných požadavků, ale zde je nutno citlivě oddělovat. Jsou to v řadě případů naprosto ojedinělé úkazy. Některým lidem připadá diskuse příliš nudná, nebo dokonce mrtvá. Rozhodnou se ji tedy oživit a trochu ji rozdmýchat. Vždy najdou nějaký oheň, do kterého se dá přilít olej. Důležité je, aby téma odvedli co možná nejdál od původní problematiky. A nejlépe pod smyšleným jménem či jmény, nejlépe je, když si povídá jeden člověk pod několika krycími jmény sám se sebou! Poslední vývoj v naší obci, tento trend jen potvrzuje.
Jak je takový člověk vybaven? Už umí zahltit diskusi kvantem svých příspěvků nebo dopisů, a zatímco soupeři ještě čtou, on je o mnoho kroků napřed. To mu ale v žádném případě nemůže vyhovovat plně. A nestačí to. Aby si svůj náskok udržel, musí být velice aktivní. Nejlepší obrana je útok, a kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Zkuste se ještě na chvíli zamyslet. Je to zpravidla člověk, kterého potkáváte denně!!

Pro mnoho lidí se stáváte nepřítelem číslo jedna. Často se zeptáte, zda se ještě opravdu jedná o Vás. Nepoznáváte se sami, ač se znáte nejlépe opravdu jen Vy. Všechny trumfy jsou na jeho straně: autor pod článkem nebo v dopise často nezveřejňuje své jméno a má za to, že není za obsah zodpovědný. Též se setkáte, že se skryje za přezdívku, nebo, raději, zůstane zcela v anonymitě. Je to strategické, je to „fér“ a je to „odvážné“. Můžete statečně říci úplně cokoli a bez jakéhokoli rizika. Věřím, že mnohé to autorovi usnadní a pomůže mu to osvobodit jeho zhrzené opravdové vnitřní já. Jistě má sám že sebe radost.
Na závěr mi dovolte zde reagovat na dva poslední podněty: starosta obce skutečně nechodí vylepovat dopisy, hovořící o stavu svého názorového základu na určité občany obce. Dovoluji a troufám si říci, že ani jeden člověk z vedení obce není pisatelem hodnocení člověka, které se dá najít připíchnuté na vratech, nebo kde vlastně. Pokud je spor veden (a k tomu má vedení mandát od občanů podanou stížností), jest tak činěno prostřednictvím dokumentů, které jsou součástí spisu. Jsou též kdykoliv k nahlédnutí.
Druhý „materiál“ se týká výstavby v naší obci. Zde se pokusím opět jen krátce. Stavba prováděná na „černo“. Pokud pominu hodnocení důvodu pro podání podnětu, tak se mohu hned věnovat vysvětlení k tomuto problému. Pisatel jistě ví o problémech, které provázejí učinkování dotčené osoby v Pertolticích. A to ve vztahu k obecnímu úřadu –možná i potažmo ke starostovi. Jenže se mylně domnívá, že obecní úřad zkoumá, zda někdo staví – provádí rekonstrukci v souladu se stavebním povolením. Obec Pertoltice je účastníkem správního řízení pouze v tom případě, že se stavbou, výstavbou nebo rekonstrukcí, stavebník dotýká majetku obce Pertoltice. Tehdy je obec účastníkem řízení. Již vůbec nemá možnost obec regulovat, co bude provozováno v nemovitosti, pokud to nevyžaduje předchozí souhlas s umístěním provozovny. Pak ano. Ale pouze regulační možnosti, (například vydáním vyhlášky o vymezení prostoru pro provozování prostituce). Často k tomuto kroku obce přistupují, když chtějí ochránit mládež kolem školských zařízení a podobně.
Shrnuto tedy, starosta nečiní podle Vámi zmíněného „já nic, já muzikant“. Pokud jsou Vám skutečnosti, které popisujete známy a natolik Vás obtěžují, postupoval /a/ jste dobrým směrem. Odesláním podnětu k přešetření na stavební úřad do Frýdlantu je naplněno vše. Škoda jen, že je dopis podepsán „ mnoho dalších pertoltických občanů“, a též napsán dětským písmem. To trochu tento podnět diskvalifikuje. Ale zabývat se tím jistě stavební úřad bude.
Pro mnohé naše spoluobčany je stále ještě těžké pochopit novou situaci, kdy je osobní majetek občanů našeho státu neodiskutovatelně nedotknutelný. Pouze zákonné možnosti ovlivňují nakládání s ním. Přání sousedů a dalších občanů, nemají již takovou váhu, jako v dřívějších dobách. Tento fakt se týká obou případů, kterým jsem se dnes věnoval
Pokud se nespokojíte jen se zaručenými zprávami místních agentur a soukromých detektivů, můžete se vždy na stav věcí zeptat sami osobně kohokoliv z vedení obce. Všech devět zastupitelů, je tu pro Vás. Věřím, že averzi nechováte hned ke všem devíti poslancům. Tedy u někoho z nich, se Vám bude takto činit jistě lépe a pohodlněji.

AKTUÁLNĚ
Rád bych na tomto místě poděkoval paní Anně Severýnové. A to za provedené zahradní úpravy ve středu obce u zastávky autobusu a u budovy obecního úřadu. Na příští období chystáme rozsáhlejší úpravy, se kterými by ale museli pomoci i naši pracovníci. Doufám, že bude spolupráce běžet i příští rok a budeme mít podporu, právě paní Anny Severýnové. Děkujeme. Na úpravě vzhledu našeho úřadu zapracovala i paní Marie Srpová, společně s Edou Divišem. Také díky.

Otevření nového kosmetického studia „ DAISY “
Informujeme naše obyvatele všeho věku i pohlaví, že byl otevřen ve Frýdlantě nový kosmetický salon. Jste všichni vítáni. Majitelka se těší na setkání s Vámi. Služby jsou nabízeny ve velkém rozsahu. Od péče o pleť, problematickou pleť, pedikúru, manikuru, až po poradnu líčení a péče o svůj vzhled. Kde najdete tuto oázu?

Na adrese: Vrchlického 471 ve Frýdlantě
u autobusového nádraží.
OTÁZKY a ODPOVÉDI
1.) Jak vypadá příprava výstavby – nebo nové pískovny směrem na Habartice?

Informace o přípravě projektu – Rekreační areál Pertoltice


Během posledních dní v měsíci říjnu, proběhlo jednání se zástupci investora – firmy Viking, která představila koncepci svého podnikatelského záměru. Tato společnost, by ráda situovala své představy do katastrálního území v obci Pertoltice – část Dolní Pertoltice. V prostoru plošiny, která se nachází severně od obce, západně od hlavní komunikace I/13, by ráda firma vytvořila rekreační areál s vodní plochou ( přírodního jezero ). Jednání navazuje na průběžná jednání z let minulých, kdy investor předložil projekt na výstavbu satelitního bydlení pro cizí státní příslušníky, jako součást bytové výstavby naší obce.

Zde se původně počítalo s výstavbou bytových domů pro občany ČR, ale zejména pro občany z EU, kteří ve svém důchodovém věku projeví zájem o přesídlení do prostoru naší obce. Nyní investor představuje projekt, který po vytěžení části ložiska štěrkopísku, počítá s vytvořením rekreačního areálu. Případně i s možností výstavby bytových domů. V krizové variantě se bude vlastně jednat o otevření další pískovny. Nově se bude tedy jednat o otevření dvou pískoven. Jedna se projektuje tedy na sever a druhá jižně od naší obce. Hodnocení obou projektů mi nepřísluší, proto se omezuji pouze na fakta, která lze zveřejnit. A to také s ohledem na to, co je nám známo.
Firma Viking představila tedy počáteční záměr. A v dalším období budou navazovat jednání o jeho dotvářející se podobě. Obec Pertoltice byla přizvána k jednání o možných úpravách projektu a zamezení přílišné zátěže pro obyvatele naší obce. Celková plocha areálu je asi 80 ha. Z toho se vodní plocha bude týkat asi tak 12-14 ha. Bude se jednat o přírodní nádrž, bez pláží a betonových ploch. V severní části pozemků se investor rozhodl vystavět elektrárnu za použití solárních panelů. Dle vyjádření investora, se bude jednat o investici ve výši kolem 200 milionů korun. Vzniklá vodní plocha má být podle vyjádření zástupce firmy veřejně přístupná. Při probíhajících pracích na výše uvedeném projektu, má vzniknout až 10 nových pracovních míst. Záměrem je i navýšení následných pracovních příležitostí a možností zapojení občanů obce Pertoltice při provozování navazujících aktivit. Zdá se Vám, že jste již podobná slova slyšeli? Ano stejná byla použita při jednáních o otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích u Panenského rybníka.

2.) Jak bude omezen provoz obecního úřadu během svátků na konci roku?

Oznámení o omezení provozu obecního úřadu během vánočních svátků
Žádáme tímto naše občany o to, aby své záležitosti vyřídili během období do 19.12.2008. Ve dnech 22.12. - 28.12.2008 bude provoz obecního úřadu omezen. Dále bude uzavřen obecní úřad ve dnech 30.12.2008 až 2.1.2009. A to z důvodu čerpání dovolené. V opodstatněných případech a důležitých situacích bude na telefonu starosta obce a místostarostka obce.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ Říjen 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- jednání se stavební firmou – vyúčtování a příprava podkladů pro soudní řízení (akce bytový dům č.p.193 – náhrada škody z důvodu nemožnosti odkanalizování a výstavba podle neschváleného dodatku ke smlouvě o dílo), řešení pohledávek vůči obci, tvorba zpráv starosty o dění mimo obec i v obci - příprava podkladů pro žaloby a příprava žádostí na vydání platebního rozkazu – Okresní soud Liberec - odstraňování vad a uplatňování reklamací na díle č.p.193 – bytový dům - znalecké přezkoumání – zácvik nové pracovní síly na obecním úřadě - vnitřní audit (vyhodnocení) – vytvoření plánu práce pro VPP a obecní zastupitelstvo na období do konce roku - příprava reorganizace obecního úřadu, plnění usnesení ze zastupitelstva obce

Akce, které chcete uskutečnit do konce roku nahlaste na obecním úřadě tak, aby je bylo možné nahlásit do regionálního přehledu akcí. Děkujeme.

Koncert


V sobotu 25.října 2008 připravil obecní úřad Pertoltice ve spolupráci se Sdružením nezávislých kandidátů pro širokou veřejnost malé hudební vystoupení. Zpestřit večer, zahrát a zazpívat k nám přijel sbor pod vedením Jiřího Kořínka. Osmnáct posluchačů si mohlo vychutnat různé hudební žánry od country, přes lidovky až k nádherné skladbě Ave Maria na kouzelné housle v podání Natálky Válkové z Frýdlantu. Atmosféra byla příjemná, rodinná a při teplém čaji a dobrých sušenkách čas rychle utíkal. Diváci se do hudby zaposlouchali tak, že první odcházeli až po deváté hodině večerní. Sboru tímto děkujeme a těšíme se, že své vystoupení u nás zase někdy zopakuje.

Soutěž mladých hasičů v Pertolticích

V neděli 26. října se k hasičské zbrojnici začala sjíždět požární vozidla. Přivezla spoustu dětí z okolních sborů, aby zde svedly boj o přední místa v soutěži „O pohár starosty obce Pertoltice“. Soutěžilo se v disciplíně zvané Závod požárnické všestrannosti. Mladí hasiči z Pertoltic, Višňové, Krásného Lesa, Frýdlantu a Heřmanic museli ukázat, jak umějí střílet ze vzduchovky, vázat uzle, šplhat, ošetřit zraněného nebo poznávat požární technické prostředky, či určovat, co se kterým hasicím přístrojem může hasit.

Tuto soutěž náš sbor pořádá již několikátý rok a především proto, aby si děti mohly vyzkoušet, co všechno už umějí, před jejich hlavní soutěží podzimu - prvním kolem Hry Plamen. Trestným bodů nebylo mnoho a tak se zdá, že se všechny děti po celý podzim pilně učily. Pertoltičtí starší žáci vzali tuto soutěž trošku na lehkou váhu a tak skončili na neslavném pátém místě ze sedmi zúčastněných. Mladším žákům se vedlo podstatně lépe. Do sbírky pohárů do hasičské zbrojnice vybojovali ten za třetí místo. V kategorii mladší žáci (děti do 11 let) jsme měli ještě jedno želízko v ohni. Dvě z našich malých hasiček doplnili družstvo z Frýdlantu a spolu s nimi dosáhli na čtvrté místo. Ještě musíme zmínit zásobovací četu, která se starala o hladové žaludky. Rodině Závůrků a Valášků patří jednička za výborný guláš.

Požár v Arnolticíh

Sotva bylo v neděli po soutěži mladých hasičů vše uklizeno, rozezněla se obcí požární siréna. Hasiči si nestačili ani oddychnout a už museli jít zachraňovat majetky. Jednotka vyjela bleskurychle. Už za šest minut uháněla hasičská cisterna po silnici k požáru lesa v Arnolticích. Pět hasičů naší jednotky se u požáru rozdělilo na tři skupinky. Dva hasiči pomáhali přímo s hašením, strojník a velitel v jedné osobě dovážel cisternou vodu k místu požáru a děvčata u potoka plnila cisterny plovoucím čerpadlem. Požár se podařilo zvládnout rychle a Pertoltičtí hasiči si mohli po náročném dnu konečně odpočinout.

Soutěž ve stolním tenise


Naši mladí hasiči znovu dokázali, že jsou šikovní i v jiných činnostech než je požární ochrana. V sobotu 25. října se směle utkali s ostatními hasiči ve stolním tenise. Začátek byl trochu rozpačitý. Někteří drželi pálku v ruce poprvé, ale forma stále stoupala a nakonec naše pětičlenné družstvo uhrálo krásné čtvrté místo. Medaile nám utekla jen o vlas. Vzhledem k rovnosti bodů, musel rozhodnout výsledek ze vzájemného zápasu a v tom byla Višňová přece jen o fous lepší.

Pozvánka na Štěpánskou zábavu

Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás touto cestou zve na Štěpánskou zábavu, která se bude konat na sále v Pertolticích dne 25. prosince 2008 od 20.00 hodin.Datum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Jak na Urbana bývá, takové pak rolník setí mívá.


Pertoltice