Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


září
Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci lednu
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Walter Brůna 72let,
Zdenka Martinková 71let, Julia Dědečková 66let,
Jarmila Friesdorfová 62let, Zdeňka Halounová 62let,
Josef Valášek 57let, Josefína Reinišová 56let, Jiří Penčo 54let,
Josef Jirsák 50let, Josef Neubauer 49let, Česlav Hejl 48let, Romana Voňková 39let, Theodora Dědečková 35let,
Pavel Lacina 33let, Simona Madziová 32let,
Lenka Čejková 28let, František Pajkrt 25let,
František Svitek 18let, Lucie Valášková 12let
a Michael Richtr 7let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

Platby za odpady a psy
Jako každý rok si dovolujeme upozornit, že splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.3.2007 a najednou!!!
Zároveň upozorňujeme, že jedinou slevu mají pouze studenti středních a vysokých škol a frekventanti odborných učilišť, kteří prokazatelně bydlí v místě vzdělávání ve výši 120,- Kč,
není tedy již sleva za ekologické vytápění (neměla být již několik let). Za děti platí povinná osoba poplatek poprvé při dosažení sedmi let věku a to tak, že první povinná platba se uskuteční v roce následujícím po roce, kdy dítě dosáhne sedmých narozenin, neboli za letošní rok platí všichni občané ročníku 2000 a starší.

Bezhotovostní platby za odpady a psy
dovolujeme si Vás upozornit na možnost bezhotovostních plateb poplatků za odpady a psy.
Pro převody z Vašich účtů prosím použijte účet číslo
18521461/0100 případně 986048309/0800.
Jako variabilní symbol použijte číslo domu (např. 59)
Pro přesnější identifikaci platby prosím použijte jako specifický symbol rok narození (v případě plateb za víc osob všechny roky narození) (např 1952, či 5248828099)
Máte-li možnost přidat k příkazu text napište přímo jména plátce, či plátců a doplnění, že se jedná o poplatek za TKO či TKO+PES

Zpráva z evidence obyvatel
V průběhu roku 2007 se nám 7 občanů a občanek odhlásilo,
3 nově přihlásili, 4 umřeli a 9 narodilo. V rámci obce se přehlásilo 9 občanů a občanek. Počet občanů se tedy k 31.12. 2007 oproti 31.12.2006 zvýšil ojednoho občana či občanku. Počet občanů je nyní 269.

Tak už se konečně dovoláme odkudkoliv
Po mnohaletých útrapách se konečně podařilo mobilního operátora donutit ke zlepšení pokrytí Pertoltic, obzvláště Dolních Pertoltic, kde byla situace nejkatastrofálnější. Tímto děkuji panu Tomáši Faflákovi, který se nenechal odbýt a cílenými stížnostmi prosadil zlepšení pokrytí Pertoltic. Kromě zlepšení pokrytí tím vznikl obci i příjem za umístění technologie. Zároveň se můžeme pyšnit, že zde byla použita zcela nová technologie, která je použita jen na 6 místech v celé ČR. To však bohužel může také předznamenávat problémy. Pokud se na technologii něco pokazí, můžeme být bez signálu i delší čas. Takže věřme, že k tomu nedojde.

SLOUPEK STAROSTY
Ve spojitosti se stavbou bytových jednotek v budově bývalé školy se musíme omluvit té části našich občanů, kteří využívají služeb bezdrátového přenosu dat – internetu. Pro nás z nepochopitelných důvodů bylo po celkem relativně dlouhém období bezchybného fungování, opět stavební firmou nedostatečně zajištěno fungování zařízení, které je instalováno na budově školy. K jeho bezproblémové funkčnosti se zavázala stavební firma, v polovině roku 2007. A to bohužel zcela mimo smlouvu o dílo a protokol o předání staveniště. Více se v tomto období udělat nedalo, protože při předání budovy zhotoviteli se nepočítalo s těmito problémy. Pokud se nám podaří přesvědčit i pana jednatele firmy DI-TECH o vysokém procentu dní, kdy nemohli uživatelé zaplacenou službu využívat, pokusíme se zařídit i nějakou tu kompenzaci. Rozhodně není nefunkčnost spojena s firmou FDL-Net. Ba naopak. Vždy se snažili jednatelé i pracovníci společnosti situaci svých zákazníků řešit. Ale v momentě, kdy obecní úřad nevlastní klíče od objektu a pracovníci firmy jsou již v Jablonci nad Nisou a okolí, nedá se mnoho dělat.

Dnes bych rád poděkoval za práci na opravě a údržbě vedení a výměnu kohoutů topení v hasičské zbrojnici, pánům J.Horáčkovi a panu K.Čepelíkovi. Poděkování posíláme i našim mladým hasičům, kteří ozdobili obecní vánoční strom pod vedením I.Závůrkové.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jaké jsou priority pro vedení obce v tomto roce?

Prioritou je samozřejmě dokončení výstavby bytových jednotek v budově školy. Situace je taková, že opět není stavba předána obci k užívání. Při prvním pokusu o předání bylo zjištěno více jak 42 závad různého charakteru a rozsahu. Některé jsou lehce odstranitelné, některé jsou charakteru zásadního. Naším cílem zůstává předání bytu žadatelům v nejkratším možném termínu, ale zase ne nedodělané nebo se závadami. Postupujeme obezřetně právě v zájmu nájemníků a obce.
Při této akci musíme souběžně usilovat o vyřešení způsobu odkanalizování objektu bytového domu. Projekt a dle informací na jaře 2006 schválené řešení kanalizačního napojení, nabízí při plánované produkci 3 600 litrů/denně, celkem dosti značnou finanční zátěž do budoucího období. Zahájili jsme proto kroky k provedení samostatné kanalizace napojené do Pertoltického potoka. Již bylo požádáno o povolení k vypouštění vod a stavební povolení na Stavebním úřadě ve Frýdlantu.
Dále je to jistě opětovné zprovoznění VO v Dolních Pertolticích. Dojde k napojení rozvodu náhradní cestou, finanční prostředky jsou již v tuto dobu deponovány na tento účel. Práce měly být hotovy již v minulém roce,ale pro značnou zaneprázdněnost firmy, která bude tuto činnost provádět, se to nepovedlo. Je to pochopitelné, byl konec roku,šturmovalo se. Náš požadavek též přišel až ke konci roku. Prosím všechny své spoluobčany, kteří tímto stávajícím stavem trpí, aby se ještě obrnili trpělivostí. Důležité pro naši obec bude to, že obec nebude muset vynaložit původně avizované prostředky.Tyto ušetřené finance se vloží do oprav a rozšíření sítě VO. A započne se právě v Dolních Pertolticích, jako kompenzační krok vůči obyvatelům této části obce. Zároveň se pokusíme podat propočítanou a smysluplnou žádost na prostředky pro dokončení té části, která vede osady Nové Pertoltice.
Samozřejmostí pro vedení obce je i nadále odmazávat dluh obce. První rok signalizuje, že to lze. Ale je to vykoupeno tím, že se šetří opravdu všude. Nejsme opravdu hrdí na to, že jsme zrušili třeba objednání poloviny nových knih do naší knihovny. Na příští rok již plánujeme obnovení objednávek knih do naší knihovny v plné výši. Ale malé krůčky, také krůčky. Jako ukázka Vám poslouží to, že do dnešních dob nebylo řádně rozpočítáváno vyvážení žumpy u č.p. 64 a všechny náklady nesla obec na svých bedrech. Tento stav je nyní rokem 2007 ukončen. A to zcela definitivně. Náklady budou zcela v režii všech nájemníků, kteří v objektu mají smluvní vztah s obcí.
Dále se bude důsledně pokračovat ve vymáhání pohledávek od dlužníků. Bez vyjímky se povinnost hradit poplatky týká všech našich spoluobčanů a v jedné části i majitelů rekreačních domů. Veškeré pohledávky budou řešeny v souladu s přijatou metodikou a strategií. Není ani jiná možnost, řádně platící občané a ostatní poplatníci, nebudou doplácet na nekázeň té části našich spoluobčanů, kteří tyto své povinnosti házejí za hlavu. Důslednost bude bolet, ale nutno podotknout, že pouze toho, který nebyl zvyklý své povinnosti vždy řádně a včas dostát.
Též se budeme věnovat opravám obecního majetku. Lépe řečeno budeme řešit pouze krizové situace. Byl vypracován plán oprav a potřebných kroků.V poslední době přibylo řešení zatékání do objektu č.p. 231, dosažení tepelné pohody, kterou měl řešit projekt při vytváření tohoto budovaného bytu z nebytových prostor. Analýza teprve ukáže, kolik vlastně tento byt obec stál.A ještě bude na dodělávkách a kompenzacích za nekvalitně odvedené dílo stát.
Dále se bude jednat o výměnu oken v bytech č.1 a 2 v č.p. 64.
Jak je to s odměnami zastupitelů? Jako na Bulovce? Proč o tom nikde není zmínka?
Celkem se mi daří pochopit podobné obavy. Pro jasné a zřetelné osvětlení této problematiky je třeba více slov, než pouze konstatovat, že žádné mimořádné odměny nebyly vyplaceny. A to nikomu ze zastupitelů ani členů výborů naší obce. Je tomu opravdu tak. Co se týká zastupitelů a členů výborů, dokonce nedostali od ledna roku 2007 jedinou odměnu za výkon jejich mandátu. V roce 2008 jsme rozhodli, že se pokusíme již vyplácet odměny dle předpisu. Vedlo nás k tomu i to, že předchozí období bylo pojato jako krizové pro finanční situaci obce.Tato se však celkem daří stabilizovat. Dalším rozhodujícím faktorem je i ten fakt, že obec skončila po dlouhých letech hospodářský rok s tím, že do dalšího roku nepřevádí žádnou došlou fakturu do 31.12.2007. Tedy stručněji a výstižněji řečeno, co bylo fakturováno a doručeno v roce 2007, je také zaplaceno. Místostarostka přispěla ke společnému záměru přistoupením na snížením své odměny o 50%. Též jistě nemalý díl. Starostovi obce nebyl v první polovině roku vyplácen plat. Do konce roku bylo vše řádně doplaceno. Byl též proplacen jediný cestovní příkaz pro dovoz lektora na slavnostní otevření muzea. Trasa Liberec-Pertoltice 1x. A vězte, že se pod vlivem potřebných úkonů, jezdilo opravdu hodně. Jednalo se o improvizaci, jiného řešení stejně nebylo. Referent obecního úřadu pracuje za nejnižší možný plat s velice špatným výhledem na možné zvýšení. Pracovníkům na VPP nebyla vyplacena žádná mimořádná odměna. Pouze v jednom případě při odchodu do důchodu, byl dán vcelku opravdu malý dárkový balíček. Kronikářka obce se též vzdala své odměny za rok 2007. Tím, ale i svou další prací ve prospěch prezentace obce na veřejnosti přispěla též.
To by bylo jako souhrn skutečností vše. Opravdu rozumím vlivu odměn vyplacených v obci Bulovka na naše občany, ale jedná se zcela o jinou situaci. Ne, že by si naši zastupitelé nezasloužili v převažující většině ocenění touto formou. Udělal se za ten rok, společně s několika občany, ohromný kus práce. Ale bohužel vyplácet lze pouze tam, kde jsou prostředky. A ty Obec Bulovka, na rozdíl od nás, k dispozici má.

Proč není doposud předána stavba bytů?
Vzhledem k tomu, že nelze úplně jednoduše odpovědět na tento dotaz, zveřejňuji pohled investora – tedy obce na situaci kolem předání, dokončení díla.Snad Vám pomůže se orientovat v tom, proč není možné stavbu spustit pro užívání, ke kterému byla zahájena.
Závady na díle ze strany investora zjištěné při prvním termínu předání dne 31.12.2007.

Odkanalizování objektu nemá smluvně projektant stavby zajištěnu. Není doložena smlouva s majitelem pozemkových parcela a drobné stavby jímky, do které neprojektoval řešení. Neexistuje dohoda o věcném břemeni a následných platbách za prováděný odvoz a způsobu fakturace.
Nefunkční provedení kanalizace způsobené špatnou prací projektanta.
Skutečné provedení mění plánované výměry a hlavně skladbu – dispozici bytu.V podkroví není investorovi k dispozici byt 2+1, ale 2+kk. Nikoliv byt 1+1, ale byt 1+0.V provedení schází 2x spíž.
Podlahová plocha jednotlivých místností v bytech se liší ve skutečném provedení od projektu
Zateplení fasády není provedeno
Umístění oken není v souladu s projektovou dokumentací – hloubka osazení je podřízena počítané vrstvě materiálu na zateplení vnějších fasádních ploch.
Není doloženo kontrolní měření neprozvučnosti konstrukcí SDK v podkroví a I.patře objektu. Na provedení trvá statutární zástupce investora.
V bytě 2+kk- podkroví není splněna dle názoru investora hygienická norma na prosvětlení prostoru, naměřeno u kuchyňské linky pouhých 10 LUXů.
Kuchyňská linka v bytě 2+kk má chybou projektu naprosto nevhodné prostorové řešení
Kuchyňská linka v bytě 1+kk má chybou projektu naprosto nevhodné prostorové řešení
Ne všechny konstrukce podléhající korozi, jsou opatřeny protikorozním nátěrem
Schodišťová ramena v celém objektu nejsou opatřena madly ve výšce 900 mm, přesahujícími o 150 mm první a poslední stupeň. Nástupní a výstupní schod každého ramene bude výrazně a kontrastně rozeznatelný od okolí- barevně.
Sokl obkladů a dlažeb 10 cm výška – není dodrženo
Provedení rozvodu vody v objektu – nerespektuje potřebu mít ze společných prostor vývod na zahradní hadici. Toto projekt opomenul.
Nesoulad ve výkonu kotle na vytápění mezi prováděcí dokumentací, energetickým štítkem, skutečností a předloženou variantou poskytovateli dotace.
Projekt neřešil zástěny sprchových koutů jako standardního provedení
Ošetření krovů neprovedla specializovaná firma, jak bylo doporučeno posudkem na stav krovu
Schází stupadla pro obsluhu v kotelně, nejsou instalovány rohože u vstupů do objektu
Původní hlavní vstupní dveře do objektu na východní straně nejsou repasovány odborně, není oprava kvalitní, takže neodpovídá ceně uvedené v rozpočtu -35.000,00 Kč. V tomto případě se jedná o cenu neobvyklou. Spodní hrana není vůbec ošetřena.
Vstupní dveře v severní části objektu nejsou opraveny, ani proveden nátěr dle projektu
Při pokládce podlahových krytin z PVC, nebyl s největší pravděpodobností dodržen „Kladečský předpis“ pro pokládku těchto. Viz výrobce FATRA Napajedla.
V objektu stavby byla naměřena průměrná vlhkost v hodnotě 35% a při vytápění kotlem na II.stupeň, byla v objektu dosažena maximální teplota 19 stupňů Celsia. Tato teplota byla však dosažena pouze v jednom z bytů v podkroví. Jinak se průměrně teplota pohybovala na hodnotě 15 stupňů Celsia v obytných místnostech, podle dispozice bytu v objektu.
Provedení obkladů a dlaždic je potřeba konfrontovat s normou ČSN 733451 v důsledku domněnky statutárního zástupce investora o nesouladu provedených prací s touto normou.
Provedení díla má zjevné a pouhým okem viditelné vady v rovnosti podlah v obytných místnostech a chodbách. A to po celém objektu.
Nejsou předloženy projektantem ke kontrole kladečské plány, pro pokládku dlažeb a obkladů.
Zděné konstrukce a konstrukce SDK, je třeba dle názoru statutárního zástupce investora je třeba překontrolovat podle norem ČSN 73 02 70, ČSN 73 23 10 čl. 247 a ČSN 73 23 10 tab. 1-4.
Staveniště není uklizeno a uvedeno do původní podoby, která by nebránila užívání k účelu, pro který byla akce budována.
Kuchyně – vysoce neodborné provedení montáže jednotlivých dílů kuchyňských linek, nedokončené kování a též seřízení jednotlivých komponentů. Ukotvení vrchních dílů linek do konstrukcí SDK je naprosto nevhodné a pro investora nepřijatelné. Ve skřínkách nad sporáky, ve kterých je montována digestoř, jsou prostupy provedeny vysoce nekvalitně. V několika případech je nesoulad v provedení a plány řešen neadekvátní úpravou- náhradním řešením, které je nevhodné.Včetně materiálu, který na tuto operaci zhotovitel použil.Dolní díl kuchyňských linek je příliš vzdálen od zdi. Některé díly kuchyní jsou po provedené montáži poškozené.
Podlahové plochy jeví známky poškození, které vzniklo další stavební činností po jejich pokládce. Část lemů na okrajích se odlepuje- neodborně provedeno nebo vliv nedodržení Kladečského předpisu firmy FATRA Napajedla.
Svislé hrany schodiště do I.patra nejsou ošetřeny nátěrem –přesto je nalepeno PVC jako podlahová krytina.
Nejsou instalována madla v chodbách společných prostor po obou stranách dle projektu
Není nainstalován domácí telefon v bytech ani tablo u vchodu do objektu
Nejsou instalovány schránky na dopisy ve vstupním prostoru
Není umístěna nástěnka ve vstupním prostoru
Není dokončeno napojení linek státního telefonu do vstupního prostoru
Nejsou instalovány hasičské přístroje v kotelně a ve sklepních prostorech podle projektové dokumentace
Stav hydrantové sítě není v souladu s požární zprávou, je malý tlak pro potřeby hydrantů
Malby v mnoha prostorech stékají, mají různý odstín a v části objektu se nenacházejí ani pod instalovanými prvky osvětlení. Chyby jsou též v zabroušení sádrokartonu
Část spár mezi konstrukcemi SDK není pečlivě upravena tmelem, jinde již nyní praskají spoje a objevují se trhliny
Nevyhovující provedení zábradlí na schodišti při vstupu do podkroví
Není vyzkoušen provoz na zvýšený výkon a plný výkon kotle na vytápění objektu
Není doloženo jak bylo naloženo s odpady
Není předložena dokumentace skutečného provedení stavby
Není předložen ani jeden atest, protokol o zkoušce a návod na užívání se záručním listem
Vnitřní prostor není uklizen
Vstupní dveře k jednotlivým bytům nejsou opatřeny zámky
Špatně seřízené dveře do zárubní- požadavek statutárního zástupce investora na kontrolu provedení, zda splňuje standarty, ve třech výškách rozdíl max.3 mm.
Nedokončené práce na rozvodech elektrické energie po celém objektu

AKTUÁLNĚ
Předcházíme výzvu MěÚ Frýdlant – odboru dopravy, která jistě dorazí a uveřejňujeme výzvu našim občanům, ale nejen jim. V letošním roce proběhne již druhá vlna výměn řidičských průkazů. Jedná se o průkazy vydané od 1. ledna roku 1994 do 31. ledna 2000. Zabraňte svou včasnou reakcí značnému psychickému vysílení úředníků, ale též svému vlastnímu rozčílení.
Zubní ordinace v Černousích by měla podle prvních informacích opět začít fungovat kolem 20. ledna. Přejeme jako pacienti vše nej a hlavně brzké uzdravení a do dalších let pevné zdraví panu doktorovi.


Vážení občané!
Upozornění na změnu platby daně z nemovitostí, platnou v roce 2008. Po schválení nových zákonných norem, byl naší obci přidělen vyšší koeficient pro výpočet daně. Pokud tedy budete netrpěliví a budete chtít, co nejrychleji tuto daň uhradit, využijte služeb pracovníků v příslušné kanceláři na FÚ ve Frýdlantu. Ochotně Vám vypomohou a daň přepočítají na novou hodnotu.
Zvýšení se týká podle našich informací pouze staveb, nikoliv pozemků. Navýšení je z koeficientu 0,3 na 1Kč/m2
V blízké době budou finanční úřady rozesílat dopisy se složenkou, kde bude již daň přepočítána a uvedena částka k úhradě z Vaší strany.


Rádi bychom oslovili zájemce, který by měl zájem o práci na kronice obce. Pokračovat v tom, co započala paní Marie Srpová a případně rozvíjet podle svého uvážení tuto činnost. Tento rok je ochotna paní Marie Srpová věnovat i nějaký ten čas zaučení, předání svých hlubokých znalostí a značné dovednosti. Zájemce se nemusí obávat, že by nevěděl, jak pracovat. Pokud naleznete v sobě trochu odvahy a chuti, ozvěte se nám na obecní úřad, abychom mohli domluvit vše potřebné. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ PROSINEC 2007
- příprava zasedání OZ, prosinec,leden
- jednání se stavební firmou směřující k předání stavby
- prodeje pozemků příprava – dokončení
- jednání o dokončení opravy osvětlení v obci –část D.Pertoltice
- zabezpečení průběhu výstavby přípojky NN k objektu č.p.193
- zpracování přípravy inventarizace majetku obce
- příprava zprávy o hospodaření za rok 2007, konečné výkazy,souhrny
- příprava prezentace obce v soutěži „Vesnice roku“
- vydávání rozhodnutí o povolení kácení stromů
- zpracování plánu práce obecního úřadu
- zpracování plánu oprav obecního majetku na rok 2008
- příprava žádosti o VPP na další obdobíDatum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

V ten den rádo poprchává, poněvadž Máří Magdaléna Pána svého oplakává.


Pertoltice