Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci květnu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Julia Kopecká 83let, Česlav Hejl 79let,
Lidmila Hofmanová 73let, Milada Marková 65let,
Zdeněk Mlejnek 64let, Jiřina Novotná 62let,
Jaroslava Pánisová 62let, Vladimír Srp 62let,
Josef Šlemr 60let, Antonie Bryknerová 59let,
Oldřich Efler 59let, Martin Valent 58let, Marie Srpová 57let, Jana Mlejnková 56let, Jindřich Bouma 54let, Josef Šíma 49let,
Eva Šantrochová 44let, Ivana Svitková 40let,
Luboš Höfler 37let, Anna Prousková 37let,
Jozef Reiniš 36let, Jana Richtrová 34let,
Lenka Dornemannová 31let, Olga Čepelíková 30let,
Linda Petrášová 30let, Šárka Severýnová 30let,
Jaroslava Lopuszynská 29let, Miroslav Krivčík 23let,
Martin Sedláček 23let, Viktor Podmanický 22let,
Petr Mencl 16let, Roman Pospíchal 15let,
Markéta Valášková 11let, Martina Lacinová 9let
a Nicolas Petr Bubeníček 1rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY


Rád bych požádal rodiče těch dětí, které ničí okolí autobusové zastávky, zejména vysázené dřeviny a obrubníky, svou bezohlednou a zbytečnou jízdou na kolech, aby svým ratolestem domluvili. Ničí práci druhých. A to ještě často s pošklebky.
I s ohledem na fakt, že má v nejbližších dnech dorazit do naší obce hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku 2008“, by bylo vhodné této činnosti zanechat. Proč lákají zdi naší čekárny na autobusové zastávce k malbám všeho typu i druhu zaměření? To nám opravdu nejde o to, kde a jak žijeme? Opětovně se jedná o zbytečně vynaložené finanční prostředky, které musíme použít na opravy již jednou opraveného – zušlechtěného.


Je prý neskutečné až nepochopitelné, jak obec úřad trvá na placení místních poplatků a smluvně dojednaných závazků. Proč tomu tak je? Odpovědí je hned několik. Pokusím se je srozumitelně popsat.
1) Pro vaší lepší orientaci a pro připomenutí jsem Vám vytáhl jednotlivé paragrafy zákona o obcích 128/2000Sb., které se týkají problematiky. Pro začátek pouze odstavce tohoto zákona, i když je možno aplikovat i jiné normy.
DÍL 2 Hospodaření obce § 38 
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
(7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

2) Další odpověď je koncipována do mého jasného stanoviska. Neexistuje pro mne osobně stav, kdy neplatiči mají stejné výhody a podmínky ze strany obce, jako lidé, kteří si své povinnosti plní po mnoho let naprosto v souladu s předpisy. Dokud budu mít šanci toto ovlivňovat, bude jasný trend vyžadovat včasné a úplné plnění ze strany dlužníků. A to u všech pohledávek. Opravdu není možné dopustit stav, kdy dlužník místo toho, aby splatil dluh vůči obci, například hází finanční prostředky do automatů. To není přeci důkaz o jeho hmotné nouzi. Věřím, že podobně smýšlí většina našich obyvatel. Též se domnívám, že stav výše uvedený jim též vadí.

3) Dále je tu závazek vyplývající z uskutečnění toho, co jsem slíbil v době předvolební. To je stěžejní dokument pro mou celkovou činnost.Tímto bych se chtěl řídit až do konce mého působení ve funkci.Pro naše potřeby vyjímám pro připomenutí pasáže, které se týkají výše uvedené problematiky.
V oblasti ekonomické.
1/ Řádné naplňování zákona o obcích, zejména důraz na paragrafy pojednávající o nakládání s majetkem.
3/ Korigovat prodeje obecního majetku na mez pouze nutnou, z důvodu naplnění fondu rozvoje bydlení a přímých plateb na činnost bezprostředně související s rozvojem obce. Prioritou se stává dokončení ÚPD obce. Finanční podpora všem skutečně fungujícím složkám v obci.
4/ V prvních dvou povolebních letech uplatňovat politiku co nejrychlejšího splácení dluhu u bankovních ústavů a jiných pohledávek.
5/ Finanční prostředky vynakládat účelně a obezřetně jen na akce se zaručeným zakončením a zřetelným časovým pásmem, na projekty přinášející skutečný užitek většině obyvatel naší obce. Nevyhneme se i určité míře navýšení místních poplatků.
6/ Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, zejména na počátku volebního období, můžeme hovořit pouze o nutném vynakládání prostředků na rozvoj bydlení v obci a na opravy nemovitého majetku obce. Pokud dojde k navýšení, jsme schopni použít tyto prostředky dle našeho plánu.
7/ V neposlední řadě se budeme snažit o co nejracionálnější využití finančních prostředků i za cenu nepopulárních opatření na výdajích tak, aby co nejrychleji došlo ke stabilizaci sestavovaných rozpočtů obce.

Vše ostatní se týká toho faktu, že pokud nemáme vybrané prostředky, jenž jsou plánovány v rozpočtu obce, nemáme zároveň na zaplacení částek, které souvisejí s provozem obce. Své činnosti tedy musíme omezit a jediným, co zbude, je neustále narůstající administrativa. Samozřejmě nejsem hluchý k žádostem o možné splácení. Může se stát každému, že se dostane do situace, kdy potřebuje podat ruku. Ale rozhodně nehodlám přebírat iniciativu a obíhat všechny se žádostí, zda by nechtěli takto postupovat. Ale na reakce typu: ..ať mi nezkoušejí ani poslat upomínku“!, není jiná, než adekvátně opačná reakce.

Pokud budu nahlížet do volebních materiálů ostatních dvou kandidujících stran, vysleduji podobné myšlení. Je třeba to vždy udělat, protože by mělo jít o zlepšení života obce jako celku, všem zastupitelům. A ti zase reprezentují názory všech těch, kteří je ve volbách v roce 2006 podpořili. Například ČSNS uvádí v ekonomickém bloku: „ Důležité jsou finanční prostředky. Budou-li v obecní pokladně, budeme usilovat o to,aby se využily pro blaho občanů Pertoltic.Ve všech bodech, které jsou v pravomoci obecního zastupitelstva. Naše zásada: „ Nesplnitelné se nemá slibovat“. I když tato strana nemá v zastupitelstvu svého oficiálního zástupce, získala nějaký ten hlas našich občanů. Proto je vhodné záměr znovu připomenout.
Druhá kandidující strana se Vám občanům zavázala nezadlužovat obecní rozpočet tím, že bude hledat prostředky z fondů Evropské unie, státních fondů a podobně.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1) Proč je nesmyslně umístěna značka omezující rychlost?
Jedná se zcela jistě o umístění značek na cestě k Hejlovým. Zde se jedná o vyřízení pětileté a opakované stížnosti manželů Melicharových. Z mého pohledu je jistě vhodnější určité omezení, než zodpovídat za to, že situace nebyla řešena. Kdo myslíte, že by vše nesl na svých bedrech, při případné škodě na majetku nebo na zdraví? Samozřejmě starosta, který i přes opakované stížnosti situaci neřešil a tím přispěl ke vzniku události. Proto kritiky vyzývám, aby se vždy na problematiku dokázali podívat zeširoka a nikoliv jen směrem, který je jim nejbližší. Rozumný člověk uzná, že v daném úseku se nejedná o příliš omezující nařízení. Možná se zamezí i poškozování plotů u nemovitostí a následným stížnostem. Další značky? Vezmeme to jedním vrzem. Značka u výjezdu na hlavní silnici I/13 - v první zatáčce při vjezdu do obce je umístěna na základě toho, že ve zmíněném místě – z naprosto nepochopitelných důvodů, způsobili dva naši spoluobčané dopravní nehodu se škodou na majetku. Policie ČR doporučila neprodlenou instalaci této značky. A to z podobných důvodů. Případnou škodu by totiž pojišťovna odmítla uhradit a vše by zůstalo na obci. Nerad bych dopustil to, že mým nekonáním by obec přišla o nějaké, jistě nemalé finanční prostředky.

2) Proč nejsou použity značky reflexní – certifikované?
Odpověď je jednoduchá. Protože na jiné není. Chtěli jsme podat žádost na poskytnutí dotace, která by nám umožnila výměnu dopravního značení- včetně zrcadla na budově, kde se nachází restaurace. Ale prioritu dostala jiná akce. Jak jistě víte, bylo potřeba zajistit nápravu několika nevhodných rozhodnutí, které byly vykonány v souvislosti s neprofesionální přípravou akce „ Bytový dům č.p.193“. Jejich vlivem během skutečné výstavby vznikla potřeba řešit přednostně způsob odkanalizování. Dořešení stavu kolem díla se stane zcela jistě předmětem soudního řízení. Zejména z důvodu neoprávněného obohacení a náhrady škod, které obci vznikají. Ale není možno čekat na výsledek soudu, protože lidé chtějí bydlet a obec musí hradit splátky úvěru. Již jsem Vás o tomto problému informoval.

3) Jak to je s tou kanalizací?Proč se zase dávají peníze do něčeho, co není pro všechny?
Protože se na konci akce „ Výstavba bytových jednotek v č.p.193 v k.ú. Dolní Pertoltice objevil velký problém s nefunkčností původně zamýšleného způsobu odkanalizování objektu bývalé školy, vyvstal nám velký problém. Situace, kdy obec má vlastně hotové byty,ale objekt nemůže díky druhu odkanalizování používat, žádá urychleného řešení. Vhodným řešením je vytvoření sítě kanalizace v délce asi 110 metrů a s vyšším počtem zpomalovacích šachet, štěrkovým filtrem a vyústěním do toku Pertoltického potoka. Toto řešení umožní osazení sítě ČOV, s kapacitou pro plánovaných 22-24 osob. Díky vysoké míře převýšení jednotlivých částí kanalizace je navržen právě větší počet zpomalovacích prvků, aby na výtoku nedocházelo k poškozování tělesa toku potoka.Bez tohoto provedení, není možné objekt bohužel kolaudovat.
S ohledem na to, že provedení kanalizační sítě a osazení ČOV, má plánovaný rozpočet přes 1 000 000 ,- Kč, žádali jsme o podporu Kraj Liberec. Bez cizích zdrojů a pomoci se naše obec neobejde. S možnostmi našeho rozpočtu se nedalo v tak krátké době, potřebné pro realizaci vůbec počítat, protože výše rozpočtu je dostačující pouze k základnímu chodu obce. Díky úvěrům, které jsou na hranici možného splácení, obec nemá šanci tuto akci zabezpečit ani z prostředků půjčených od bankovních ústavů.
4)Vypadá to tak trochu, že se vše daří, že? A co se nepovedlo?
Tak to je jistě velká pravda. Nepovedlo se toho mnoho. Například podpořit spolurozhodování našich občanů nad věcmi veřejnými a naše snaha strhnout spoluobčany ke snaze vybudovat hezčí podobu naší obce.Pokud byla naše snaha viditelná ,ale záměrem bylo vše blokovat a paralizovat, tak to je ještě vcelku dobrý výsledek. V takovémto případě bude potřeba ponechat čas pro objektivní zhodnocení. Snad se k němu někdy dojde. Pokud se však na druhou stranu nepovedlo Vám předložit dostatečné důkazy o snaze vše vylepšit, je chyba ve vedení obce. V poslední době jste měli možnost číst materiál –„Závěrečný účet Obce Pertoltice za rok 2007“. Nebudu se již k tomuto dokumentu vracet. Dle mého názoru je dostatečně přehledný a ukazuje opravdový stav obce, ať už se to líbí, nebo ne. Dále se nepovedlo dotáhnout do konečné podoby dokumenty, které mají být součástí předání a měly být vyhotoveny k datu nástupu nového vedení obce v roce 2006. I přes dobré výsledky v placení našich dluhů, cítím nutnost uhradit i další části. Ale jde to pomalu. Z toho radost nemám, protože čas letí. Vleklá výstavba bytových jednotek v budově bývalé školy, byla z naší strany dostatečně popsána a posouzena jako akce velice nestandardní. Chyby jsou popsány a snažili jsme se na ně reagovat, jak nejlépe to šlo. Bohužel ruku v ruce s nevhodnými smlouvami, jde i nepříliš snadná pozice obce. Vzhledem k tomu, že nebyl schválen zastupitelstvem obce závazný dokument - tím je dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ( ten bohužel určuje právě rozsah a ceny jednotlivých provedení díla), budeme trvat na tom, že je neplatný od samého počátku. Zhotovitel zase takřka správně tvrdí, že to není jeho věc. Tento spor bude muset tedy rozhodnout osoba k tomu oprávněná - tedy soudce. Snad jsme udělali vše proto, aby Obec Pertoltice minimalizovala své ztráty a zadlužení. Plány prvního roku vlastně mnoho neukládaly. Pokusit se o stabilizaci rozpočtů, přežít odchod referentky na mateřskou dovolenou, dokončit zahájenou výstavbu bytových jednotek a pokusit se oslovit naše občany, aby se podíleli více na chodu obce. Aby k sobě našli cestu ve větší míře. Mám subjektivní pocit, že se nám podařilo udělat maximum. Vy sami budete rozhodovat o tom, zda jste spokojeni s vývojem. S lidmi, které jste si zvolili. Zda plní Vaše představy a hodnotíte jejich práci jako přínos pro obec, či nikoliv. Co dále, Nepovedlo se mobilizovat 24 podnikatelů a živnostníků z našich řad. Z tohoto vysokého počtu se podílí na podpoře obce jen mizivá část. V podstatě tři až čtyři. Ani vně naší obce se nedaří najít spřízněnou duši, která by dokázala podpořit naše zájmy a potřeby.

Na druhou stranu, při všech již zmíněných problémech, můžeme děkovat souboru skutečností, které vedly k podpoře a vyřešení našeho nejpalčivějšího problému. Tím je zprovoznění bytového domu, který vznikal v bolestech z budovy bývalé školy v Dolních Pertolticích. Díky pochopení a strategii odboru rozvoje venkova, který reprezentuje náměstek hejtmana - pan Bc. Radim Zika, jsme mohli tento uzel začít rozplétat. I díky osobnímu zájmu pana náměstka o podporu naší malé obce, se nám přibližuje termín předání bytových jednotek do užívání. Pan Radim Zika je profesionál, který problematiku malých obcí nejen dokonale zná, ale podporuje dlouhodobě i tvorbu a rozvoj lepších podmínek pro malé obce. Již jsme jednou zmiňovali jeho zásluhy o to, že obce s malým počtem obyvatel mohou nyní po úpravě pravidel častěji dosáhnout na podporu od státních orgánů. Snížením podílu vlastních prostředků obce v případě poskytnutí dotace na dvacet procent, se dostává mnoho dalších a potřebných finančních prostředků do rozpočtů malých obcí. Vedení těchto obcí může poté uspokojovat oprávněné potřeby obyvatel s větší razancí.

AKTUALITY

Z domova

V dubnu proběhlo první soudní řízení, které obec povede proti dlužníkům. Vlastně asi první soudní spor v novodobé historii. V soudní místnosti Okresního soudu v Liberci se projednal návrh na vydání exekučního výměru, proti bývalým nájemcům nebytových prostor v Pertolticích.Jejich dluh v současnosti činí částku 45 000,-Kč. Řízení bylo odročeno z důvodu doplnění podkladů a upřesnění finančních částek..
Omluva
V minulém vydání – ve zprávě o akci „Otevření druhého ročníku cykloturistických tras“, bylo uvedeno chybně jméno u druhého přednášejícího. Správně má být - pana Jecha z Hejnic. Jemu samotnému, i Vám, se omlouváme za chybu.


Stále hledáme kronikáře – kronikářku obce
Rádi bychom oslovili zájemce, který by měl zájem o práci na kronice obce. Pokračovat v tom, co započala paní Marie Srpová a případně rozvíjet podle svého uvážení tuto činnost. Tento rok je ochotna paní Marie Srpová věnovat i nějaký ten čas zaučení, předání svých hlubokých znalostí a značné dovednosti. Zájemce se nemusí obávat, že by nevěděl, jak pracovat. Jde zejména o to sledovat život v obci a vždy v lednu následujícího roku vytvořit text, který je poté předložen zastupitelstvu obce ke schválení a doplnění. A poté se přepíše do kroniky. Za vedení kroniky náleží finanční odměna. Pokud naleznete v sobě trochu odvahy a chuti, ozvěte se nám na obecní úřad, abychom mohli domluvit vše potřebné. Děkujeme.
V dnešním výtisku bych rád zpětně „poděkoval“ dobré duši, která odpomohla od „zbytečných“ pohonných hmot firmě Instop.
V domnění, že bude technika této firmy parkovat na bezpečném místě, když bude umístěna přes víkend v objektu č.p.64, přišla o 60 litrů motorové nafty. K prodělku, který měla na výstavbě bytového domu se tak přiřadila ještě další rána. Vzhledem k tomu, jak nám vychází tato firma vstříc, je škoda, že naše obec může na druhou stranu nabídnout jen toto.

Celkový přehled odpadů v obci

2005 2006 2007
Poplatky vybráno 140402,10Kč 143734Kč 152430Kč
Pohledávky poplatky 13624,50Kč 11380Kč 10590Kč
Pronájem nádob 11882,70Kč 1867,90Kč 13709Kč
Odvoz TKO 27010,62Kč 5971,75Kč 37300Kč
Odvoz kontejnery 76802,50Kč 53291Kč 68444Kč
Nebezpečný odpad 10615Kč 1214Kč 1224,-Kč
Tříděný odpad 66506,18Kč 50990,35Kč 76042Kč
Zisk tříděný odpad 15496,40Kč 25359,40Kč 25425,50Kč
Odvezený TKO 42,2t 32,22t 66 ,49tPálení čarodějnic a stavění Máje
Poslední den v dubnu oslavila naše vesnice příchod máje a upálila jednu vcelku mladou, prsatou čarodějnici. Příjemný večer pro všechny občany opět připravili místní hasiči. Vše začalo v podvečer stavěním Máje. Zatímco svobodné dívky zdobily březovou větev a věnec na vrchol Májky, mladí muži zatím loupali kůru ze smrkového bidla. Potom byla Májka přenesena na autobusovou zastávku a dozdobena. Došlo na stavění. Více jak půl tuctu silných mužů stálo na patce kmene a tlačilo ji do zbudovaného otvoru. Traktor Májku pomalu nadzdvihoval. Letos byla opravdu urostlá a tak když se traktor přehoupl přes obrubník, Májka, i přes snahu všech ji udržet, sjela po jeho střeše a spadla rovnou na elektrické vedení. Chvíli se jiskřilo jako při profesionálním ohňostroji, až zakrátko vše zhaslo a utichlo a s tím i celé Horní Pertoltice. Naštěstí energetici byli pohotoví a do hodiny závadu odstranili. Mezi tím už muži na druhý pokus usadili Májku na své místo.
Po osmé hodině byla na hřišti zapálena čarodějná vatra. Malé čarodějky lákaly přítomné na kouzelné lektvary a vonné pytlíčky. Teplým jarním večerem se nesl zvuk příjemné hudby. Tentokrát přijelo na housle, flétnu a kytary zahrát pět mladých lidí z Pertoltic a okolí. Všichni přítomní – bylo jich téměř padesát – se shodli na tom, že hráli opravdu výborně. Hladoví si mohli pošmáknout na pečených buřtících a dobrém pivu. Ti nejotrlejší vydrželi u ohně přes půlnoc.

Pozvánka na kácení Máje
V sobotu 31. května 2008 v podvečer budou hasiči kácet Májku. Určitě se přijďte podívat! Vzhledem k dramatickému stavění a délce Májky může být i její konec zajímavý. Večer ve 20.00 hodin vzplane na hřišti opět vatra, zazní táborové písně a bude připraveno občerstvení.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ Duben 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- řešení situace s nedohotovenými pracemi okolo Vodovodu Horní Pertoltice
- jednání se stavební firmou směřující k předání stavby –bytový dům
- zahájení stavebních činností na objektu ČOV a kanalizace u č.p.193
- prodeje pozemků příprava, projednání ceny
- řešení pohledávek i závazků, rozpočtové změny
- odstranění závad zprávy o hospodaření za rok 2007, příprava auditu hospodaření obce
- příprava prezentace obce v soutěži „Vesnice roku“- poslední fáze
- jednání o pohledávkách vůči obci
- malování a rekonstrukce kanceláře obecního úřadu
- zpracování plánu práce obecního úřadu, jednotlivých výborů a zastupitelstva
- příprava pracovní náplně pro VPP našíDatum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.


Pertoltice