Obec Pertoltice
ObecPertoltice

LEDEN 2021

Pertoltická drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá, a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané, jsme na startu nového roku 2021, a proto mi dovolte Vás krátce informovat o tom, co nás v tomto roce čeká. Koncem roku se schvaloval rozpočet obce. Po pokrytí výdajů na provoz obce, podporu hasičského sboru, k úhradě splátek úvěru, na přípravu kulturních akcí – tedy takového základu, není příliš prostoru pro pokrytí všeho, co by bylo potřeba, co bychom chtěli v obci udělat. Ono je to tak trochu každý rok. Mnohé si žádá opravy, či vylepšení. Letošní rok je však výjimečný rozsahem nedostatku finančních prostředků. A to s ohledem na pokles příjmů do rozpočtu obce, který způsobily škrty v příjmech odesílaných od státu na obce, z tzv. RUD – ze sdílených daní. Finanční prostředky v rozpočtu máme přesto připraveny na nákup nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku hasičů, nákup požárního přívěsu za toto nové vozidlo, nákup strojů a zařízení pro správu úřadu a údržbu veřejné zeleně, nářadí pro naše pracovníky, opravy bytového fondu. Pro zvládnutí všech oprav budeme pravděpodobně zapojit finanční prostředky z rezervy, protože nutného je mnoho (dvě koupelny v objektu č.p.193, oprava komínů na č.p.193, výměna klempířských prvků u objektu č.p. 193 a 59, oprava střechy na přístavku u objektu č.p. 193, výměna kotle na tuhá paliva v objektu č.p. 231, opravy sítě veřejného osvětlení, udržovací opravy budovy obecního úřadu a budovy staré hasičské zbrojnice). Pokud bude možné opět čerpat finanční podporu z dotačních titulů (krajský úřad již avizoval možné zrušení dotačního programu), budeme se jistě snažit získat dotační prostředky na vše, co plánujeme. Jsou připraveny téměř všechny podstatné podklady pro podání žádosti o dotaci na společnou realizaci (Obec Pertoltice a ŘSD ČR) investiční akce - výstavba bezpečného přechodu pro chodce, v Dolních Pertolticích. V tuto chvíli není ještě znám podíl naší obce na celém projektu, strategie v současné době probíhají předmětná jednání. V případě oprav místních komunikací se bude teprve plánovat jejich další oprava až na základě dokončení privatizačního projektu pozemkového úřadu, kterým mají být některé komunikace převedeny ze státu na obec. Teprve poté zastupitelstvo případně rozhodne o prioritách u jednotlivých částí, a o zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let.

Na tomto místě se obracím na občany, aby byli k sobě více tolerantní. Narůstají problémy s nedobrými sousedskými vztahy, se vzájemnou komunikací lidí mezi sebou.
Děkuji všem, kdož svou prací a přístupem pomáhají své obci. Děkuji za pomoc a podporu všem spolupracovníkům a občanům. Přeji naší obci, aby se i v tomto roce našli lidé, kteří mají zájem spolupracovat, mají na to čas a mohou tak opravdu přispět k rozvoji obce, ke zlepšení života nás všech svými dobrými nápady, či konkrétními činy.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc prosinec 2020 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2020, příprava podoby rozpočtu na rok 2021, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2021 – 2022, tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, řešení pohledávek, řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava podkladů pro inventarizaci majetku obce, příprava na kontrolu BOZP za rok 2020, realizace inventur, příprava podkladů pro kontrolu z KULK, jednání FVS,a.s. a DSO.

Pracovníci správce daní se vám budou věnovat :
Po, St 8:00 – 16:30 Út, Čt 8:00 – 14:30
Pá 8:00 – 13:30
ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021


VÝROČÍ NAŠÍ OBCE
Ve stínu probíhající pandemie si připomínáme významné výročí. Naše obce je od 1.1.1991 opět samostatnou obcí, k čemuž došlo osamostatněním ze společného svazku s obcí Habartice.
Po celý středověk zaujímaly Pertoltice mezi ostatními obcemi Frýdlantska mimořádné postavení. Nebyly totiž lénem podléhajícím majiteli frýdlanského panství, ale přímo koruně. Není však jasné, jak a kdy tohoto postavení dosáhly. Je však jisté, že na přelomu 14. a 15. století patřily ke Zhořelecku: tehdejší majitelka obce Margareta se svou dcerou a krčmářem se měli zodpovídat za podporu poskytovanou silničním lapkům, panovník je však povinnosti zodpovídat se před soudem Šestiměstí zprostil. To nasvědčuje tomu, že tehdejší majitelé Pertoltic – páni z Tschirnhaus (Černous) – podléhali královskému soudu. Na obec po tuto dobu uplatňovali (patrně neprávem) nárok jak frýdlantští Biberštejnové, tak i grabštejnští Donínové. Ani Biberštejnové, ani pozdější Redernové se však překvapivě tento kousek královské země uprostřed svého panství nepokoušeli získat nijak aktivně. To se změnilo, když se majitelem Frýdlantska stal Albrecht z Valdštejna. Pertoltice se v té době dělily na tři části: Horní vlastněné Jeronýmem z Nostitzů, Střední v majetku Barbory z Pentzigů a Dolní Wilricha z Holbergu. Jejich majitelé je Albrechtovi prodali za 6990, 6275 a 5100 tolarů. Vévoda jim jejich díly udělil v léno, finanční částku však nedostali, protože byl Albrecht 25. února 1634 v Chebu zavražděn. Během třicetileté války změnily statky mnohokrát majitele, ekonomicky upadaly a protože je nikdo jiný nechtěl vykoupit, stal se jejich majitelem v letech 1662–65 hrabě Gallas, který je definitivně připojil k frýdlantskému panství. V 17. století byly Pertoltice rozděleny mezi dvě obce: Horní Pertoltice a Dolní Pertoltice. Pod Dolní spadala také osada Nové Pertoltice (někdy zvaná též Prostřední) založená roku 1782. Obce sice ležely u důležité silnice, zachovávaly si však zemědělský charakter. Měly také společnou školu, která od roku 1892 sídlila v nové školní budově postavené v Dolních Pertolticích. Ve třicátých letech 20. století měly Pertoltice 469 německých a 11 českých obyvatel. Po skončení druhé světové války a odsunu německých obyvatel přišli do Pertoltic osídlenci z okolí Jičína, Mladé Boleslavi a Turnova. Horní a Dolní Pertoltice byly spojeny na konci roku 1949. 1. května 1980 se Pertoltice staly součástí Habartic.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice i tímto informuje poplatníky, že místní poplatky (poplatek za držení psů i poplatek za likvidaci domovního odpadu), zůstávají na stejné výši jako v roce 2020. Zastupitelstvo obce rozhodlo o jejich setrvalé výši i pro rok 2021, byť třeba náklady na likvidaci komunálního odpadu neustále vzrůstají. A není to jen zdražováním dodavatelů služby, ale z valné části nárůstem množství likvidovaného nevytříděného odpadu.
V rámci ohlášených propadů příjmů do rozpočtů obce nebylo též přistoupeno na rady, směřující k obcím z ministerstva financí, tedy aby obce využily možnosti navýšit své příjmy upravením – lépe řečeno zvýšením koeficientu u daně z nemovitostí. Díky kladnému hospodaření v letech minulých, nemusíme v tuto chvíli přistoupit ke změně výše poplatku za likvidaci odpadů, ale nevyhneme se tomu zcela jistě v dalším období. Vše se musí projednat, upravit legislativně, ale již nyní se jeví jako nejpravděpodobnější varianta, která bude počítat pro rok 2022, s navýšením o 100,-Kč/ poplatníka.

INFORMACE
ROZPOČET OBCE 2021

Na posledním zasedání zastupitelstva obce v roce 2020, byl schválen rozpočet naší obce na rok 2021. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 5 825 450,00Kč, a na straně výdajů ve výši 6 629 800,00Kč. Je tedy schodkový. Potřebné finanční prostředky jsou do rozpočtu zapojeny z rezervy vytvořené kladným hospodařením let minulých.

Zimní údržba komunikací – kontakty
Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2020–2021. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana J. Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

Opakujeme uveřejnění informací : ČEZ a.s. nebude již informace o odstávkách vylepovat na sloupech
Zákazníkům nabízíme bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem a od 1. 1. 2021 nově i prostřednictvím SMS. Výhodou poskytovaných informací je, že jsou vázány ke konkrétnímu odběrnému místu (adrese) a zákazník se tak o plánované odstávce či poruše dozví i v případě, že se na dotčeném místě nevyskytuje pravidelně (chaty, zahrádky apod.). Výhodou je možnost dát zákazníkovi rychle vědět o nějaké změně, například zasláním SMS s předpokládanou dobou odstranění zjištěné poruchy nebo informace o zrušení plánované odstávky.
Stačí se zdarma zaregistrovat na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Odstávky budeme také nadále zveřejňovat na www.cezdistribuce.cz/odstavky, kde zákazníci od 1. 1. 2021 nově najdou i orientační mapu s odstávkou dotčenými adresami v konkrétní obci. Ke zjištění aktuální informace o bezproudí a případnému nahlášení poruchy je možné využít také portál Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).

V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru je po dobu nouzového stavu Městský úřad Frýdlant pro veřejnost otevřen vždy v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin. V souvislosti s tím je uzavřeno Turistické informační centrum, kino Frýdlant, Městské muzeum a expozice muzea Špitálek.

Silnice kolem Souše II/290 v úseku Desná, Souš – Smědava je kvůli počasí uzavřena. Znovu se motoristům otevře až na jaře 2021.


HASIČI RADÍ OBČANŮM
Mimořádné události spojené se zimním obdobím

Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami.
Požáry a otravy oxidem uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik základních informací. Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem (např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty na pevná paliva provést svépomocí. Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout kominík.
Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta může nastat jak v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i poruchou samotného tepelného zdroje. Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, doporučujeme při užívaní těchto zařízení instalaci detektorů oxidu uhelnatého.
Dopravní nehody
Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod v zimním období je důležité dodržovat určitá pravidla. Rozhodně bychom před jízdou neměli zapomínat na řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy. Malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. Dejme za jízdy pozor také na padající sníh a led ze střechy vozidel, díky kterému může dojít k dopravní nehodě.
Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat v období od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20 kPa více, než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na suché vozovce. Minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme také na paměti, že vytápění vozu a vytvářené teplo přispívá k větší únavě a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu.
Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním období můžeme uvíznout na silnicích v kolonách i několik hodin. Proto je vhodné při jízdách na delší vzdálenost mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle deku, případně teplé nápoje. Při jízdě do horských oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu a trochu písku vhodného k podsypání kol vozu uvízlého na zledovatělé vozovce.

Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou povinni průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí údržbu provést vlastními silami nebo si včas zajistit specializovanou firmu, která sníh ze střech odklidí. Pokud to nejde, je třeba rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit.
Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, rampouchy nebo ledové převisy ze střech neodklízejí. Jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů. Mohou pomoci v místech s větším pohybem osob, zejména u budov s veřejným zájmem, jako jsou například školy, školky, zdravotnická zařízení, úřady, domovy pro seniory. U obecních budov mohou být na pomoc povoláni se svojí technikou dobrovolní hasiči, jejichž zřizovatelem je příslušná obec.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje

Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 14. února !!!!
Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14. února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021 vláda Andreje Babiše.Nouzový stav v České republice měl skončit 22. ledna. Vláda ale na základě přetrvávající nepříznivé epidemické situace požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho opětovné prodloužení o 30 dnů. Poslanci nakonec rozhodli, že nouzový stav může být vyhlášen vládou do 14. února. Ke stejnému datu pak vláda rozhodla prodloužit i platná krizová opatření, která mají pomoci utlumit šíření nemoci covid-19.K drobné úpravě vláda přistoupila v krizovém opatření omezujícím maloobchod a služby, když nově umožnila činnost provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu. I toto opatření má platit do 14. února.

Vývoj situace k 22. lednu 2021
V Libereckém kraji jsou i přes výraznější, zhruba 25% pokles, nadále vykazovány vyšší počty případů zejména v pracovních dnech, kdy je průměrně diagnostikováno více než 400 případů denně, 7denní průměr je pak 378 případů. Nejvíce postižen je zejména okres Liberec, ve kterém bylo hlášeno za poslední týden více než 40 % případů. Podíl případů ve věkové kategorii 65+ je aktuálně 17 %, číselně je to 65 případů.Vývoj situace se nijak výrazně neprojevuje v počtu celkově hospitalizovaných, hodnoty jsou o několik procent nižší než hodnoty před 7 dny. Nadále kolísají mezi hodnotami 270 až 310, aktuálně je hospitalizováno 271 pacientů, na jednotkách intenzivní péče je umístěno 49 pacientů. Vzhledem ke stále vysokému dennímu počtu případů v Libreckém kraji a vyššímu počtu. Hospitalizací, hodnotíme situaci jako nepříznivou.
O očkování nižších věkových kategorií se v průběhu měsíce února, prozatím neuvažuje.

Klub duševního zdraví ve Frýdlantu funguje již sedmnáctý rok. Během této doby jím prošlo nespočet různých lidských příběhů, které ne vždy skončily „happy endem“, ale vždy byl všem klientům dán prostor, pochopení, porozumění a patřičný nadhled pro jejich trápení. Vždy jim byla podána a je podávána pomocná ruka tak, aby se snadněji vypořádali se složitými životními situacemi, které se lépe zvládají s někým, kdo je vyslechne a pochopí.Co je tedy Klub duševního zdraví? Klub je určen pro osoby s duševní nemocí nebo osoby v nepříznivé životní situaci, která je zatěžuje natolik, že sami nemohou zvládat běžné životní úkony. Pod odborným vedením mohou v klubu společně prožít svůj čas s lidmi, kteří jsou ve stejné či podobné situaci, a mohou se příjemně zabavit, prokonzultovat své problémy a poradit se o věcech, které je denně zaměstnávají.
Smyslem klubu je provázet klienty obdobím, kdy nepotřebují hospitalizaci a jsou se svou nemocí v domácím prostředí. Kdo k nám může chodit?
Klub je určen pro osoby ve věku od 18 let postižené duševní nemocí nebo nepohodou, které se ocitnou ve složité životní situaci. Do klubu mohou přijít i osoby blízké, které sdílejí nelehký osud duševně nemocných a potřebují se v bezpečném prostředí vypovídat a poradit.
Kde nás najdete? Frýdlant, Havlíčkovo náměstí 304 - žlutý dům na rohu s ulicí Mládeže.
Jak a kde se objednat? Objednání je možné na telefonním čísle 724 788 793 nebo osobně každé pondělí mezi 9:30-12:30 hod.
Jaký má klub program? Program probíhá každé pondělí od 9:30-12:30 hod.
Povídáme si o aktuálních tématech, sdílíme svoje starosti i radosti, trénujeme paměť, myšlení, hrajeme si, tvoříme, cvičíme a v neposlední řadě spolu během roku podnikáme výlety.
K čemu to je dobré? Poznáte nové přátele, kteří jsou na tom možná podobně jako vy, nebudete na svou nemoc sami, naučíte se něčemu novému a obohatíte se o spoustu zážitků.
Platí se něco? Ne, naše služby jsou bezplatné, náklady hradí Město Frýdlant z rozpočtu na Poradní a setkávací centrum (POSEC). Je zachována diskrétnost a mlčenlivost.
Potřebuji žádanku od lékaře? Žádanku nepotřebujete. Možná vás k nám doporučí praktický lékař, psychiatr, psycholog nebo neurolog či poskytovatel sociální služby. Možná jste si nás našli sami nebo se o nás dozvěděli od někoho z vašich blízkých. Každopádně se můžete přijít nezávazně podívat a poté uvidíte, zda je tato služba pro vás a mohla by vás nějakým způsobem obohatit.
A co moje rodina a moji blízcí? Pro ně je náš Klub také otevřen. Co říci na závěr? Klub duševního zdraví vás nenechá na pospas vašim problémům. Spolupracuje s dalšími sociální službami, psychology, psychiatry. Pokud tento klub nakontaktujete, nikdy nezůstanete bez vyslechnutí, rady a pomoci. Každý z nás se někdy dostane do úzkých a to, že ho může někdo „jenom“ vyslechnout a bude s ním trápení sdílet, je počátek jeho nového, pohodovějšího života.Nebuďte sami se svými starostmi a problémy a nebojte se o ně podělit v bezpečném prostředí Klubu duševního zdraví v POSECu ve Frýdlantu. Sdílená bolest je přeci poloviční bolest. Klubem provází a vždy vyslechne
Bc. Lenka Kučerová, tel. 724 788 793

Přílohy

1611610451_sb_drbna-leden-2021

1611610451_sb_drbna-leden-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 818,36 kB
Datum vložení: 1. 1. 2021 12:35
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:27
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Urban bývá studený pán.


Pertoltice