Obec Pertoltice
ObecPertoltice

ČERVEN 2021

Pertoltická drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc květen 2021
 příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů a prodeje obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, jednání s úřadem práce o problematice pracovníků VPP, příprava podkladů pro aktualizaci pasportu místních komunikací a aktualizaci povodňového plánu obce, problematika CODI 19, opravy majetku obce, školení zaměstnanců, opravy hasičské techniky, údržba zeleně, jednání dozorčí rady FVS,a.s. a DSO Mikroregion Frýdlantsko, přípravné práce na projektech,

AKTUÁLNĚ
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce

V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku. V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby.

Aktuální změny protiepidemických opatření od 8. 6. 2021
Od 8. června se sjednocují pravidla pro OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci). Ve většině krajů se ruší povinnost roušek ve školách během výuky a v zaměstnání (nejsou-li přítomny jiné osoby než spolupracovníci. Od 1. července se ruší povinnost testování v zaměstnání. Zvyšuje se také maximální počet osob na veřejných a soukromých akcích.
Ministerstvo zdravotnictví od 8. června pravidla pro OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci). Na všech místech, kde je pro vstup nutné očkování, testování nebo potvrzení o prodělané nemoci, budou platit totožné podmínky. Mezi ty patří PCR test ne starší než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin, doklad o očkování nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky, potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů, podstoupení preventivního antigenního testu na místě vstupu do prostor nebo doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy, popř. čestné prohlášení).
Na základě mimořádného opatření o ochranně dýchacích cest se nebude povinnost nosit roušku nově vztahovat na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. V Praze, Ústeckém, Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém Olomouckém, Moravskoslezském, Karlovarském kraji a kraji Vysočina dojde také k rozvolnění povinnosti nošení roušek ve školách, a to po dobu, kdy je žák nebo student usazen v lavici a pedagog během vyučovací hodiny. Jedná se o kraje, kde je sedmidenní incidence nižší než 25 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Ve stejných krajích odpadá povinnost nosit roušku v zaměstnání ve chvíli, kdy tam nejsou přítomny jiné osoby než spolupracovníci.
Dále je umožněna výjimka pro žáky, studenty i pedagogy po dobu zkoušky ve škole, pokud udržují rozestup 2 metry. Bez ochranných prostředků je nově možné být z praktických důvodů v celém prostoru koupališť, bazénů, saun, wellness a solných jeskyní.
Vláda dnes schválila také podmínky pro letní dětské tábory a zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací akce. Počet osob uvnitř a venku se řídí stejnými pravidly jako u jiných hromadných akcí. Pokud se akce účastní více než 10 osob, je nutné splnit jednu z podmínek OTN. Trvá-li akce nepřetržitě déle než jeden den, prokazuje se účastník splněním OTN ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.
Mimořádné opatření k maloobchodu a službám dále stanovuje podmínky pro konání veřejných i soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob. Nově se může akcí ve vnitřních prostorech zúčastnit až 200 osob, ve vnějších prostorech pak až 500, za podmínek, že jsou osoby očkovány, negativně testovány nebo doloží doklad o prodělaném onemocnění. Dokumenty prokazující tyto skutečnosti lze získat online na portále ocko.uzis.cz (tzv. OTN). Navyšuje se také kapacita sedících diváků na kulturních představeních, sportovních utkáních, kongresech a vzdělávacích akcích, a to do 50 % celkové kapacity míst k sezení, nejvýše však 1 000 osob uvnitř a 2 000 osob venku. Alternativně lze navýšit kapacitu až na 25 % sedících diváků v případě konání akce ve velkých halách či na stadionu. Obdobně pak mohou být bazény, sauny nebo wellnes zaplněny z poloviny kapacity.
Ministerstvo také sjednotilo podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, pokud jde o prokazování očkování, testování nebo prodělání nemoci, s podmínkami stanovenými v jiných mimořádných opatřeních.
S účinností od 1. července 2021 se také ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách.
Vláda také schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 ze zahraničí na území České republiky. Od 1. července bude na základě návratu k volnému pohybu osob v rámci Evropské unie používán při cestování výhradně certifikát o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění.
Od 21. června budou moci do České republiky bez omezení lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. Plně očkované občany ČR čeká zmírnění pravidel při cestě do nebo ze zemí EU.

Sportovní příprava mladých hasičů
Po dlouhé covidové odmlce se v květnu mohli mladí hasiči opět scházet na pravidelných „hasičácích“. Soutěže byly v této době stále zakázané, ale mohla se konat takzvaná „sportovní příprava“ a pod tu se dala schovat postupová kola Hry Plamen. První obvodové kolo se konalo 22. května 2021 ve Frýdlantě na cvičišti pod zámkem. Bylo hodně neobvyklé oproti minulým rokům. Každý sbor měl určený čas, na který měl přijet, odběhal si všechny disciplíny a zase odjel domů – bez slavnostního nástupu družstev a vyhlášení výsledků. Po třech trénincích jsme nečekali žádné zázraky. Navíc se nám večer před soutěží rozbila mašina a jen díky zapůjčení jiné z Frýdlantu jsme se mohli zúčastnit.
I počasí se k dětem obrátilo zády. Celé dopoledne mrholilo a tráva i překážky pěkně klouzaly. Nejprve jsme šli do campu na štafetu 4x60 metrů a štafetu dvojic. Mladší žáci obě štafety zvládli bez trestných bodů. Jen při štafetě dvojic jsme si nezkontrolovali nastavení hydrantového nástavce a naší závodnici chvilku trvalo, než pochopila, že hadici musí zapojit do koncovky na opačné straně, než je zvyklá. I rozhodčí to pak mrzelo, že na to nedali pozor. Starší žáci měli při štafetě 4x60 metrů problém se stavěním minimaxu. Nechtěl a nechtěl stát! Při štafetě dvojic uklouzla jedna ze závodnic na mokré trávě při obíhání kužele, ale výborné umístění jim asi nakonec zajistil požární útok. Ten zvládli v úžasném čase 34 sekund, pravděpodobně nejlepším, a když pak odpoledne dorazila e-mailem výsledková listina, nestačili jsme se divit. Starší žáci obsadili mezi sedmi družstvy 1. místo a postoupili do okresního kola. Mladší žáci byli na útoku o chlup pomalejší (39 sekund) a skončili na krásném 3. místě – těsně pod postupovou příčkou.
Okresní kolo mladých hasičů
Na okresní kolo jsme jeli se staršími žáky 29. května 2021 do Liberce na městský stadion. Systém byl stejný, jako u obvodových kol. Měli jsme určený čas, kdy jsme na stadionu byli jen my. Po prezenci jsme šli na štafetu 4x60 metrů. Tentokrát se běhala na ovále (nikoliv člunkově, jako ve Frýdlantu) a pro děti nebylo jednoduché rozlišit, které území je rozběhové a které předávací. Také při prvním pokusu jsme si poslední předávku předali špatně a vysloužili si neplatný pokus. Druhá štafeta se povedla bez chyby. Štafetu dvojic jsme zaběhli perfektně a pak už nás čekal jen požární útok.
Na ten jsme se museli přesunout na hřiště do Karlinek. Ale tady nás štěstí opustilo. Mašinu jsme už měli vlastní, ale jinou, než na kterou byly děti zvyklé. Útok byl sestavený bleskově, ale mašina ne a ne sát vodu. Ani kolem stojící dospěláci z Pertoltic nemohli přijít na to, čím by to mohlo být. A vteřiny utíkaly. Pak přišel spásný nápad dotáhnout savice a útok se povedlo dokončit v čase 113 sekund. Snad to chtělo použít na mašinu nástavec pro lepší šroubování savic nebo to prostě byla jen smolná shoda náhod. Skončili jsme tedy až šestí. Ale už jen účast v okresním kole je velkým úspěchem.

Okresní kolo dorostu
Ten samý den, co bojovali starší žáci v okresním kole dětí, se běhalo i okresní kolo dorostu. Kolem poledne nastupovala čtyři družstva dorostenek na stadionu v Liberci na štafetu 4x100 metrů překážek. Frýdlantské družstvo dorostenek jsme doplnili dvěma našimi děvčaty Leonou Kaprasovou a Eliškou Čepelíkovou. Obě si vedli velmi dobře a pomohli frýdlanťákům ke třetímu místu. Jen co ze stadionu zmizela družstva, nastoupili jednotlivci. Za Pertoltice startovali: Tomáš Höfler (kategorie dorostenci starší), Tomáš Prchal (dorostenci střední), Růžena Valášková (dorostenky starší) a Denisa Severýnová (dorostenky střední). Kvůli pandemii se celkově soutěže zredukovaly, takže jednotlivci to letos měli bez disciplíny dvojboj, čekalo je jen 100 metrů překážek a test z požární ochrany. Naše děvčata zaběhla stovky v pěkném čase a i testy dopadly dobře. Denisa ho měla bez chyb a obsadila celkové 5. místo. Růženka udělala jednu chybu v testu a skončila čtvrtá. Do krajského kola sice postupují jen první tři závodnice, ale protože okres Jablonec nemá dorostence, doplní naše dorostenky stavy a budou startovat na krajském kole v Poniklé 12. června 2021. Kluci hodně podcenili testy. Oba udělali několik chyb, což je odsunulo na chvost výsledkového pole. Tomášovi Prchalovi se navíc v obou pokusech na stovkách rozpojily hadice. Čili oba pokusy byly neplatné. Kluci obsadili shodně 6. místo.
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Grilování má svá pravidla! Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. A pokud je hezké počasí, mnoho z nás využívá možnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. Někdy se však takové hezké posezení může pokazit, například vznikem úrazu či požáru. A jak tomu předejít?
Zásady správného grilování:
• Používejte všechna grilovací zařízení v souladu s podmínkami nebo návody výrobce.
• Vyberte vhodné místo pro grilování, s eliminací vzniku požáru, to znamená v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř a zplodiny hoření, které mohou negativně obtěžovat okolí.
• Umístěte grilovací zařízení na stabilní nehořlavou podložku, zabraňte možnosti převrácení a nikdy ho při užívání nenechávejte bez dozoru.
• Používejte v grilovacích zařízeních pouze podpalovače určené k tomu návodem. Toto pravidlo platí i pro použití následného paliva, např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo grilovací brikety.
• Neodkládejte na grilovací zařízení žádné cizí předměty, nepalte v něm žádné odpadky.
• Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou mít na grilování vliv. V případě silného větru, s ohledem na možnost vzniku požáru, grilování včas ukončete.
• Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební prostředky, jako jsou např. rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.
• Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na bezpečnost dětí. Předejdete tak možnému úrazu, popáleninám či vzniku požáru.
• Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. Může dojít k nadměrnému vzestupu sebedůvěry, přeceňování vlastních schopností, nekritičnosti, prodloužení reakčního času, k poruchám orientace a rovnováhy, což může mít za následek úraz nebo vznik požáru.
• Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí. S „vychladlým" popelem manipulujte opatrně. Zásahy hasičů u požárů, které způsobil popel vysypaný do plastové nádoby, se stále opakují.
• Pokud se Vám přes veškerou opatrnost vymkne situace kontrole, neváhejte volat hasiče na tísňové číslo 150 nebo 112.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará HZS Libereckého kraje

Evropský den proti vloupání 2021
V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 16. června, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:
• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.
Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“. Současně se bude prezentovat také sloganem z loňské kampaně: „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“.
„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na moment pro něco do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. „Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Lze také využít aktuární statistické údaje k majetkové kriminalitě. V období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 eviduje policie nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021 – 466 případů, stejné období r. 2020 – 687 případů) či rodinných domů (r. 2021 – 667 případů, stejné období r. 2020 – 763 případů).
Obecné rady a doporučení
• Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
• Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
• Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).
• Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.
Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.
1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.
3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá. Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158. Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz.
(zpracovalo OPK ve spolupráci s Policií ČR)

Evropský parlament ve středu definitivně schválil zavedení covidových certifikátů, takzvaných covidových pasů, které by měly lidem od začátku července usnadnit cestování za hranice. Výrazná většina europoslanců podpořila pravidla, díky nimž budou muset bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci vydávat a uznávat všechny unijní země.
Podle poslanců bude zavedení certifikátů zásadním krokem k obnovení svobody pohybu a pomůže nejen turistům, ale i přeshraničním pracovníkům či studentům. Hladké zavedení systému bude nyní na členských zemích. Schválená pravidla obyvatelům zaručují, že jejich země jim na požádání bezplatně vydá digitální či papírové osvědčení, díky němuž budou moci až na výjimky bez dalších podmínek cestovat do jiných unijních států. Certifikáty budou k dispozici plně očkovaným lidem, majitelům čerstvých PCR či antigenních testů s negativním výsledkem či lidem, co v posledním půlroce nemoc prodělali. Konečné potvrzení je na členských zemích, které mají v rukou i zavedení systému. Někteří poslanci přitom před hlasováním dávali najevo obavy z několika úprav, které si při vyjednávání o certifikátech prosadily členské země. Státy budou moci ve výjimečných a odůvodněných případech vyžadovat po majitelích pasů dodatečné podmínky jako jsou například karantény. Země navíc nemají povinnost poskytovat lidem pro účely certifikátu bezplatné testy, o které usilovali poslanci, aby předešli diskriminaci neočkovaných. Testy mají být "cenově dostupné", řada států přitom počítá s různou mírou bezplatných testů, na něž přispěje Evropská komise 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun) z unijních peněz.

Země budou muset uznávat všechny vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), budou však dobrovolně moci akceptovat i další preparáty jako ruský Sputnik V. Právě okolo vakcíny, kterou ve velkém využívá Maďarsko a očkovat s ní začalo i Slovensko, se při zavádění certifikátů čekají debaty. Některé země již daly najevo, že ji až do schválení EMA uznávat nehodlají.

Přílohy

1623321622_sb_drbna-cerven-2021

1623321622_sb_drbna-cerven-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB
Datum vložení: 1. 6. 2021 12:41
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:26
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Urbanův oves, Havlovo žito (16.10.) - nechystej, sedláče, stodolu na to!


Pertoltice