Obec Pertoltice
ObecPertoltice

BŘEZEN 2021

Pertoltická drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Vláda ČR na mimořádném zasedání dne 26. února 2021 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března, ho na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes.
Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s covid-19.
Vláda zároveň rozhodla o novém vyhlášení stávajících krizových opatření vlády a prodloužení platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Od 1. března dojde ale vzhledem k současné situaci k několika zpřísněním. V zastavěném území obce bude povinné všude venku nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. Na nejvíce rizikových místech, jako jsou obchody či MHD, už nebude možné nahradit respirátor dvěma rouškami.
Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.
K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení v pdf a word, vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word, vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word, jsou k dispozici na webových stránkách obce --- a několik kusů bylo vloženo do euro obalů a deponováno při vchodu do prodejny potravin v č.p. 64, v Dolních Pertolticích. Samozřejmě se připouští i ručně psané.

Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny budou jen nezbytné cesty, například na nákupy, a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Provozovatelům dětských hřišť vláda důrazně doporučuje tato hřiště pro veřejnost uzavřít. Podrobné informace na stránkách Ministerstva vnitra.
K dalšímu omezení dochází od 1.března i v oblasti maloobchodu a služeb. Vláda zredukovala počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Ve výjimkách už nejsou například prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít budou opět muset i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Přerušit činnost budou muset také provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Omezen bude opět také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Od 1. března budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března a krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března

Úřední hodiny Městského úřadu Frýdlant po dobu nouzového stavu
Úřední hodiny Městského úřadu Frýdlant jsou po dobu nouzového stavu, tedy do 28.3.2021, vždy v pondělí a ve středu v čase 8.00 - 17.00 hodin s polední přestávkou od 12.00 do 12.30 hodin.

Obecní úřad v Pertolticích je v nouzovém stavu otevřen pro veřejnost takto:
PO 07:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod
ST 07:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden, únor 2021 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP – následná opatření, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava podkladů pro akce roku 2021, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, příprava a realizace výměny zdroje vytápění č.p.231, jednání DSO, FVS,a.s., příprava auditu hospodaření obce za rok 2020, dokončení akce pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku hasičů, jednání ŘSD, projektanti – bezpečný přechod pro chodce, koordinace zimní údržby, příprava nových směrnic a řádů, OZV – odpady, vyúčtování dotací - dokončení procesu privatizačního projektu na převod místních komunikací ze státu na obec, jednání na FCC – množství odevzdaného odpadu – změny, vážení skutečně odezdaného množství, sleva u skládkování.….jednání na obvodním oddělení Policie ČR,

INFO
Epidemiologická situace v obci – vývoj od 3/2020

VÝZVA PRO MAJITELE MOTOROVÝCH VOZIDEL!!!
Na základě jednání na odboru dopravy MěÚ Frýdlant, k vám směřujeme tuto výzvu, která by měla informovat majitele motorových vozidel, kteří využili v minulosti (a to od roku 2014), možnost vyřazení silničního vozidla - uložení RZ do depozitu, o jejich povinnosti.Vlastník je povinen, po uplynutí lhůty (pokud se jedná o vyřazení silničního vozidla z provozu na déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců), dodat odboru dopravy, a to bez zbytečného odkladu příslušné dokumenty – oznámit adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.
Příslušný tiskopis je možné stáhnout na webových stránkách Města Frýdlantu – Městský úřad – Formuláře – odbor dopravy.
Dle získané informace je stále ještě mnoho evidovaných vlastníků, kteří tak doposud neučinili. Těm zatím odbor dopravy dává nějaký čas na doplnění, aniž by hrozil postih. Sankce jsou zakotveny v Zákoně č.56 - § 83. odst 1) a 2)…písm.e). Může jít o částku až do 50.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že si pracovníci odboru uvědomují těžkou situaci rodinných rozpočtů v této nelehké době, žádají vlastníky předmětných silničních vozidel o urychlenou reakci tak, aby k sankcím nemuseli přistupovat. Povinnost nahlásit doplňující informace na příslušný odbor se týká též vlastníků vozidel, kteří zajistili v předmětném období ekologickou likvidaci silničního motorového vozidla.
Využijte vstřícnosti odboru a uveďte co nejrychleji své záležitosti do souladu s předpisy, zákony!!!
UDÁLOSTI V posledním týdnu měsíce února (23.2.2021), doputoval až z Brna, k našim hasičům nový dopravní automobil – tov. zn. Ford Transit. Nahradí, dle žádosti našich hasičů dosluhující vozidlo Avia. Toto nové vozidlo obec pořizuje s dotací GŘ HZS (450.000,-Kč) a Libereckého kraje (300.000,-Kč). Celková kupní cena vozidla činila 918.390,-Kč. K tomuto vozidlu máme záměr pořídit požární přívěs, do kterého by pak hasiči mohli uložit potřebné vybavení pro zásahy. I v tomto případě se pokusíme o získání dotace na koupi vybraného přívěsu. Ať nám nový DA dlouho slouží bez zádrhelů a závad, mnoho šťastných kilometrů.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jaro přichází, dejme pozor na povodně.

Povodeň lze obecně definovat jako „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta, při kterém hrozí vylití vody ze břehů nebo při němž se již voda vylévá a může způsobit škody“. Jedná se převážně o přírodní katastrofy, k nimž dochází vlivem nárazových změn meteorologické situace (přirozené povodně). Způsobují je zejména prudké přívalové deště nebo dlouhotrvající vydatné dešťové srážky.
K povodním může docházet i v zimě a na jaře důsledkem náhlého tání sněhu. Přispívá k tomu promrzlá půda, která rozlitou vodu nevsakuje. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích a projevují se dále i v nížinných úsecích velkých toků.
V zimním období se může objevit i další důvod povodně, kterým jsou ledové jevy na to-cích. Jedná se v podstatě o promrznutí toku až na dno anebo zatarasení řeky ledovými bariérami. Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně, jestliže po mrazivém počasí přijde náhle oteplení s velkými dešťovými srážkami. Průtok prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Situaci na řekách a potocích zhoršují i naplavené kmeny stromů a větve.
Problém v obcích často tvoří propustky a odvodňovací kanály ucpané sněhem a naplave-ninami. Kvůli nim dochází ke tvorbě lagun na silnicích, případně zaplavení zahrad, garáží a suterénů domů. Pokud se ve vašem okolí nachází problematické místo, informujte včas zástupce obce, případně správce komunikace či vodního toku.
Pro stanovení povodňového nebezpečí jsou stanoveny 3 stupně povodňové aktivity (SPA), závislé na výšce hladiny nebo průtoku. Jestliže vodní tok dosahuje:
1. SPA - znamená to zvýšení hladiny a možnost povodně = STAV BDĚLOSTI
2. SPA - je začátek povodně, voda se dostává mimo koryto = STAV POHOTOVOSTI
3. SPA - jsou již zaplavovány celé obydlené oblasti = STAV OHROŽENÍ

Víte, jak se připravit na povodně?
 Včas se na svém obecním (městském) úřadě informujte, zda je vaše nemovitost po-vodněmi ohrožená a jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.
 Sledujte povodňovou situaci a její vývoj (příslušný povodňový orgán, TV, rozhlas, in-ternetové stránky ČHMÚ a příslušných povodí).
 Připravte si materiál pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, těsnící desky, prkna, fó-lie, PUR pěna…) na utěsnění dveří, vrat, nízko položených oken, ventilačních otvorů sklepů apod.
 Přestěhujte cenné věci a elektrospotřebiče do vyšších pater. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 Zaparkujte motorová vozidla na bezpečných místech.
 Připravte si evakuační zavazadlo a připravte na případnou evakuaci i zvířata.
 Při spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ sledujte pokyny povodňových orgánů.
 Při vyhlášení evakuace se chovejte disciplinovaně a dbejte pokynů osob provádějících evakuaci a záchranářů. Nezůstávejte v oblastech, kde byla vyhlášena evakuace.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

S žádostí o nový kotel může uspět ještě více zájemců. Krajští radní totiž schválili další prodloužení lhůty pro podání žádostí v programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji. Jde o již druhé prodloužení. Původně byla uzávěrka pro žádosti loni 30. listopadu, poté se protáhla do konce letošního února a nyní by měl být termín 31. května tohoto roku.
„Program je sice v současné době vyčerpán, ale očekáváme, že další peníze ještě přijdou od státu. Chtěl bych proto apelovat na všechny zájemce o výměnu starých zdrojů vytápění za nové, aby se i nadále hlásili,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.
Kraj disponuje v poslední výzvě kotlíkových dotací bezmála 200 miliony korun. Z Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám již bylo podpořeno 1.445 žádostí v celkové výši 167,8 milionu korun.
Ministerstvo životního prostředí navíc nabízí pro celou republiku další prostředky na podporu výměn kotlů v celkové výši 600 milionů korun. Část peněz poputuje do krajů, které mají schválené projekty v zásobníku, zhruba ve druhém čtvrtletí se pak rozdělí zůstatek. Pro Liberecký kraj bude pravděpodobně k dispozici sedm až deset procent ze zhruba 218 milionů. Proto bude možné žádat o financování dalších zhruba 130 až 190 projektů.
Žadatelé mohou získat peníze na výměnu starých kotlů 1. či 2. emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Více informací na krajských webových stránkách https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace. (zdroj - KULK)

Přílohy

1614621347_sb_drbnabrezen2021

1614621347_sb_drbnabrezen2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,77 MB
Datum vložení: 1. 3. 2021 12:40
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:26
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.


Pertoltice