Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2020

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

V tuto chvíli je již po krajských volbách. Pevně věřím, že Zastupitelstvo Libereckého kraje i vlastní krajský úřad budou i nadále poskytovat podporu malým obcím, jako je ta naše. A to prostřednictvím vyhlášených grantových a dotačních titulů, či metodickou pomocí při zvládání všech úkolů. Nově zvolenému zastupitelstvu se patří pogratulovat a popřát mnoho úspěchů ve správě území celého kraje.

Pro vaši informovanost je vhodné na tomto místě sdělit též několik informací k průběhu několika akcí, či oprav. Po období, kdy nebylo možné sehnat stálého a pružně reagujícího dodavatele na opravy sítě veřejného osvětlení, se rýsuje spolupráce, která bude ke spokojenosti obou stran. V měsíci září proběhla jednání s novým dodavatelem. Po přípravě, kterou si vyžádá potřeba dodání technologických částí, bylo přislíbeno uskutečnění oprav v půlce měsíce října. Stále bude zřejmě platit, že kvůli jednomu, či dvěma nefunkčním světelným bodům firma nepřijede. To by bylo neunesitelné pro rozpočet obce a dodavatel by pravděpodobně nedokázal zajistit díky svým kapacitám. Opravy budou objednány vždy pro větší počet nefunkčních světel, plus práce spojené s periodou dvou kontrol celé sítě. A to vždy kontrola na jaře a jedna na podzim. Součástí oprav uskutečněných ještě v tomto roce bude instalace nových světel – s LED technologií. Obec získala dohodou zápůjčku 5 ks těchto světel, která budou rozmístěna zkušebně na několika vytypovaných místech v obci. Všichni budeme mít možnost posoudit zlepšení v nasvícení prostorů, právě touto novou a úspornější technologií. Na základě vyhodnocení bude naplánována další výměna na všech světelných bodech. V jakém rozsahu a horizontu celá akce proběhne, se bude dále jednat. A to ve vazbě na možnosti rozpočtu obce, či možnost získání dotační podpory. V obci je třeba vyměnit celkem 96 světelných bodů a 2 -3 místa osadit dalšími lampami. Po několika neúspěšných pokusech bude doplněno místo na silnici III.třídy – směr na Předlánce, kde je jedno hluché místo a vzdálenost světelných bodů velká. Naprosto nevyhovující situace nasvícení silnice I/13, bude řešeno souběžně s projektem na výstavbu bezpečného přechodu v Dolních Pertolticích (doplnění o světelné body a instalací světelných bodů splňujících normy).

K projektu výše uvedenému - ,, Bezpečný přechod pro chodce na I/13 -Dolní Pertoltice,, lze v tuto chvíli uvést tyto informace:
- Je zpracována aktualizovaná projektová dokumentace, probíhá inženýrská činnost, která by měla být zakončena územním rozhodnutím a žádostí o vydání stavebního povolení. Bohužel díky neudělení souhlasu některými dotčenými vlastníky sousedících nemovitostí, došlo ke zdržení v časovém harmonogramu nejen inženýrské činnosti, ale pravděpodobně se nestihne vložit akci do vyhlášené výzvy dotačního programu MASIF, který by byl pro obec výhodnější. Vynucené přepracování projektové dokumentace si vynutilo bohužel i zvýšené náklady pro obec.
- Souběžně je jednáno s ŘSD ČR o obnově smluvního vztahu ke spolupráci na této společné akci. Mělo by vyústit v uzavření smlouvy o spolupráci obou subjektů. Zde se čeká na vyčíslení jednotlivých rozpočtů SO, neboť smlouva zároveň bude upravovat i vymezení položek, které bude hradit jednotlivý subjekt.
- Dále se jedná s SFDI ČR, což je další možný směr pro podání žádosti o dotaci. Není sice tak výhodný pro obec, neboť procentuálně vychází podíl obce vyšší a je hned několik nákladů projektu neuznatelných, ale po nenaplnění termínu pro podání žádosti do výzvy MASIFu, bude i tato možnost zvažována. Na SFDI ČR proběhla konzultace k předmětnému projektu.

U dotační akce – pořízení nového dopravního automobilu proběhlo výběrové řízení a výherci tohoto řízení byla odeslána kupní smlouva k podpisu. S ohledem na situaci na trhu bude reálné dodání vozidla na jaře příštího roku. Ve smlouvě je ošetřen termín – do 4/2021. A to tak, aby se stihlo vše vyúčtovat směrem k poskytovatelům dotace (Liberecký kraj, GŘ HZS ČR). Se žádostí o dotaci na pořízení přívěsu za nový DA, nebyla obec úspěšná v tomto programovém dotačním období. O dotační prostředky zažádáme i v roce příštím. Pokusíme se finanční prostředky získat z opětovně vyhlášeného programu. Pokud napodruhé uspějeme, odhadované celkové náklady kolem 120 tisíc neponese pouze obec.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červenec, srpen a září 2020 
jednání ŘSD ČR a MDI plan s.r.o. – projekt bezpečného přechodu, kontrola svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2020 a 2021, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193, pronájmy majetku – prodlužování smluv, příprava smluv na pronájem majetku, příprava letních kulturních a společenských akcí…pravidelné revize, opravy bytového fondu, účast na jednáních FVS,a.s. a DSO, součinnost při kontrole MVČR – samostatná působnost, jednání bezpečnostní rady ORP, příprava voleb.

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
Druhá vlna ,,koronavirové krize,, je zde.

V návaznosti na vývoj situace kolem epidemie COVID 19, dále též na uskutečněnou aktivaci krizového štábu ORP Frýdlant, byla aktivována též komise starosty. Tak, jako při první vlně epidemie, na jaře tohoto roku. Pro naše občany je k dispozici pro první nápor dostatečná zásoba jak desinfekce, tak roušek, či filtrů z nanovlákna. Částečně je tvořena zbytkem materiálu z období první vlny, dále pak z nákupu v tomto období. Kdo by tedy potřeboval jak roušky, či desinfekci může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Pro období konání voleb obdržela obec potřebné pomůcky od ORP Frýdlant. Pod vlivem okolností byla zrušena plánovaná taneční zábava a též jsme ustoupili od plánovaného uskutečnění slavnostního vítání nových občánků. Způsob jiného uvítání, popřípadě náhradní termín vítání občánků budeme plánovat v období uvolněnějších opatření. Děkujeme za pochopení.

Katastrální úřad mění od začátku října úřední hodiny
Katastrální úřad pro Liberecký kraj mění od 1. 10. 2020 úřední hodiny na všech svých katastrálních pracovištích (Frýdlant, Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec, Semily) takto:
Podatelna, poskytování údajů z KN
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 12:00

OD ŘÍJNA SE MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY
Upozornění na zásadní změnu otevírací doby České pošty Frýdlant (od 1. října 2020): pondělí a středa: 10:00-12:00 a 13:00-18:00, úterý, čtvrtek a pátek: 8:00-12:00 a 13:00-16:00, sobota: 8:00-12:00. Více na: www.ceskaposta.cz

Česko podává kvůli dolu Turów podnět k Evropské komisi
Ministerstva životního prostředí a zahraničí dne 30.09.2020 odpoledne podala podnět k Evropské komisi (EK) kvůli rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. České úřady jsou přesvědčené o tom, že Polsko v souvislosti s prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti nesplnilo povinnosti vyplývající ze čtyř evropských směrnic i přímo ze Smlouvy o Evropské unii. ČTK to dnes sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předtím v tiskové zprávě uvedlo, že podnět už je podaný.
V podnětu k EK si Česko stěžuje na to, že mu Polsko opakovaně odmítá poskytnout informace o vydaném povolení k těžbě do roku 2026 a neumožnilo Česku zapojit se do řízení o povolení těžební činnosti v ložisku Turów do roku 2044. Polsko navíc podle české strany schválilo změnu územního plánu bez řádného ukončení mezistátních konzultací a bez posouzení všech nezbytných náležitostí.
EK by se měla k podnětu vyjádřit do tří měsíců a Česko pak rozhodne o dalších krocích. "Budou-li naše žalobní důvody vzhledem k unijní legislativě relevantní a dostatečně silné, je velmi pravděpodobné, že ČR podá na Polsko žalobu sama," uvádí MŽP.
Podle Petříčka podají právníci ministerstva zahraničí podnět k Evropské komisi dnes odpoledne. "Jejich několikaměsíční práce směřuje k možné žalobě na porušení unijního práva a před soud. Jednou z variant ale je, že se s Polskem mezitím dohodneme mimosoudně," uvedl šéf diplomacie.
Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) není cílem úplné zastavení těžební činnosti. "Usilujeme ale o kontrolu toho, aby těžba probíhala za takových podmínek, které zajistí minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí v ČR," uvedl Brabec. Dodal, že Polsko by mělo převzít zodpovědnost za kompenzaci újmy, která by pokračováním těžby Česku vznikla. Plánovanému rozšíření polského dolu Turów u česko-polské hranice se brání hlavně obyvatelé v příhraničních oblastech Libereckého kraje. Lidé se obávají zvýšeného hluku a prašnosti a především ztráty vody. Už dnes potoky a studně v příhraničí vysychají kvůli množství vody, které z dolu kvůli těžbě odčerpávají. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) považuje v toto chvíli krok vlády za dostatečný.
"Jsem rád, že ministerstvo životního prostředí drží linii, která je vyjednaná. Stále ale poskytuje polským partnerům prostor k tomu, aby se vrátili k tomu, že budeme o problémech, kterých se obáváme, mluvit," řekl ČTK v reakci na podnět Půta. Česká strana podle Půty chápe, že není možné těžbu ze dne na den zastavit a je nutné vyjednat cestu k jejímu postupnému ukončení. Důl je na polské straně hranice dominantním zaměstnavatelem, přímo či nepřímo v návazných službách je na něm závislá třetina tamních obyvatel. Většina těch ostatních jezdí za prací do českých podniků.
Podání podnětu uvítala ekologická organizace Greenpeace. Podle ní by měla záležitost skončit žalobou. "Jsme rádi, že se vláda postavila za občany, kteří již nyní trpí nedostatkem vody způsobeným těžbou na dole Turów, i za lidi, kteří jsou ztrátou vody ohroženi. Organizace Greenpeace k tomuto kroku vyzývala ministra Brabce již v březnu tohoto roku. Vzhledem k jednání polské strany, která ignoruje negativní vlivy dolu Turów na české území i platnou evropskou legislativu, je podle nás zcela nutné zažalovat Polsko hned, jak to bude možné, tedy nejspíše na začátku příštího roku," uvedla za Greenpeace Nikol Krejčová. Turów leží v jihozápadním cípu Polska v těsné blízkosti českých a německých hranic. Obyvatelé obcí z českého příhraničí se obávají ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu nebo propadů půdy. Polská strana ale zásadnější vliv dolu na české území odmítá. Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Polské ministerstvo klimatu v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. (zdroj ČTK)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě krajských voleb, volební komisi za výborné zvládnutí úkolu, které na nás byly kladeny. Následně uvádíme přehled výsledků:

ČR - celá republika
Volební účast celostátně
37,95 %
ANO 2011
21,82 %
Česká pirátská strana
12,02 %
Občanská demokratická strana
6,96 %
Svoboda a př. demokracie (SPD)
6,13 %
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6,04 %
KDU-ČSL
5,09 %
Česká strana sociálně demokratická
4,92 %
Liberecký kraj
Volební účast
40,4 %
Starostové pro Liberecký kraj
38,57 %
ANO 2011
17,85 %
Česká pirátská strana
9,86 %
Občanská demokratická strana
8,59 %
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
6,09 %
Pro KRAJinu
4,01 %
Společně pro Liberecký kraj
3,83 %
Obec Pertoltice
Volební účast 33,04%
SLK 51,35 %, ANO 25,68 %, ODS 6,76 %, KSČM 4,05 %, SPD 4,05 %
Piráti 2,70 %, Trikolóra 2,70 %, Změna+NBPLK 1,35 %, Soukrom+Svobod 1,35 %Přílohy

1601917264_sb_drbna-rijen-2020.pdf

1601917264_sb_drbna-rijen-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 475,04 kB
Datum vložení: 31. 12. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

Pranostika na akt. den

Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů v létě.


Pertoltice