Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden 2020

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v pracovním i v osobním životě. Do roku 2020 vstupuje většina z nás plná naděje a očekávání, co přinese. Přeji vám, ať se vaše očekávání a plány vyplní na 100 procent.
Viktor Podmanický starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2019 a leden 2020 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2020, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO, FVS,a.s.

Informace k plánovaným investicím činnostem
V tomto roce je na období 3/2020 naplánována rekonstrukce místní komunikace ( páteřní komunikace do Horních Pertoltic) – akce je připravena pro provedení, takže pokud bude přát počasí, uskuteční se. Dále se připravuje pořízení nového dopravního vozidla pro jednotku hasičů, který by měl nahradit dosluhující Avii. Od loňska se pracuje na nové podobě projektu bezpečného přechodu pro chodce – v současné době se projektuje vlastní provedení a připravujeme podklady pro podání nové žádosti o dotaci. Tentokrát budeme snad po několika letech již úspěšní. Na řadu by měla přijít další místní komunikace, a to dle pořadí určeném Plánem rozvoje obce Pertoltice ( zde bude podána žádost na poskytnutí dotace a pokud budeme úspěšní, opraví se další komunikace). Evidujeme opakované stížnosti na stav komunikace do Nových Pertoltic ( od napojení na silnici III. Třídy, vedoucí do obce Předlánce. Ale t tuto komunikaci bohužel nejsme schopni opravit. Není totiž v majetku obce. A ani po jednání o bezúplatném převodu komunikací ve vlastnictví státu na obec, se neposuneme nikam. Tato komunikace není předmětem privatizačního projektu. Tedy zůstane stále majetkem ČR. Jednání se státem, aby se o svůj majetek postaral jsou zatím neúspěšná. V Nových Pertolticích se naopak povedlo jednání s LESY ČR s.p. Vedení státního podniku se postavilo čelem k problematice poškozování krytu komunikace vlivem těžby, a to díky dobře odvedené práci a vstřícnosti pana ing. Vacka (Lesní správa Frýdlant). Celý úsek by měl být v roce 2020 opraven a podloží i povrch zesílený.
Dále budou probíhat opravy majetku obce, které zvládneme povětšinou vlastními zdroji a silami.
Chtěli bychom být úspěšnější v oblasti správy sítě veřejného osvětlení. Pokusíme se objednat dodavatele, který by zabezpečil častější a rychleji provedené opravy. Současný stav je pro nás nevyhovující, ale na trhu není mnoho poskytovatelů této služby, pro které je rentabilní uzavřít smlouvu s obcí na údržbu VO.
Je několik směrů pro přípravu potřebných dokumentací a projektů. Zastupitelstvo obce na svém jednání zvolí, který z nich dostane prioritu. V tomto roce bychom mohli zahájit přípravu podkladů pro podání žádostí na dotaci ( např. revitalizace budovy hasičské zbrojnice, sálu kulturního domu, výstavbu multifunkčního hřiště, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení, opravy budovy obecního úřadu, zpracování pasportu dopravního značení v území a následná výměna a doplnění dopravního značení, revitalizace veřejné zeleně a související úpravy, oprava hřbitovní zdi a přilehlého objektu márnice…. Zásoba potřebných věcí je dostatečná.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2020. 

Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

U poplatku za držení psů je pro rok 2020 stejná výše, jako byla u poplatku za rok 2019.

V souvislosti s výší poplatku za likvidaci odpadů je vhodné uveřejnit na tomto místě informaci o nákladech na likvidaci odpadů v naší obci. Celkové náklady rostou opravdu hodně. Za poslední tři roky se zvedly natolik, že začínají být pro obecní rozpočet velkou zátěží. Třídí se, to je pravda, ale jsou opravdu velké rezervy. Pokud jich nevyužijeme, nevyhneme se v příštích letech navýšení poplatku. Po tři roky se snažíme o udržení dotace z rozpočtu obce do této oblasti tak, aby občané nepocítili vysoké náklady obce ve svých peněženkách. Jak dlouho to bude schůdné se těžko dá odhadnout. I z toho důvodu, že má dojít k výraznému navýšení poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládky.

Informace Cena vody na rok 2020
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 19. prosince 2019 cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2020. 
Cena vody bude od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 následující (DPH 15%):

Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15% DPH
Dodávka pitné vody (vodné) 54,94 63,18
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 55,20 63,48
Celkem (vodné + stočné) 110,14 126,66

Od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 pak bude cena vody následující (DPH 10%):

Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10% DPH
Dodávka pitné vody (vodné) 54,94 60,43
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 55,20 60,72
Celkem (vodné + stočné) 110,14 121,15

Od 1. 5. 2020 má totiž vejít v platnost snížená sazba DPH ve výši 10%, což znamená od druhé třetiny roku 2020 snížení ceny vody pro koncového zákazníka FVS o 5%.
Pro koncové zákazníky, kteří platí vodné i stočné, tak v první třetině roku 2020 zaplatí o 11,66 Kč/m3 více než v roce letošním, tedy o 10% více. U vody odpadní dochází k růstu o 5 %, tedy o 2,93 Kč/m3 včetně DPH.
Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vodné měsíčně o 105 korun více, což činí 4 koruny za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 140 korun, což činí 5 korun za den,“ říká ředitel FVS, Ing. Petr Olyšar. Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy, ve které ale občané platí vodné FVS a stočné městu Raspenava. V ostatních 13 obcích Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost napojené, platí obyvatelé jen vodné.
Od 1. 5. pak dojde k již zmiňovanému snížení ceny pro koncového zákazníka o 5%. „Oproti první třetině roku tak koncový zákazník zaplatí u vodného o 2,75 Kč/m3 včetně DPH méně, u stočného o 2,76 Kč/m3 včetně DPH méně a u vodného a stočného dohromady o 5,51 Kč/m3 včetně DPH méně,“ doplňuje ředitel FVS.
„Hlavní důvody zdražení v roce 2020 jsou dva. Je jím jednak dodržování plánu financování obnovy infrastruktury, který orgány společnosti schválily už v roce 2016 a který počítá s růstem ceny vody kvůli nezbytným investicím do infrastruktury na území celého Frýdlantska. Ostatně povinnost mít a naplňovat plán financování obnovy infrastruktury je i v legislativě vodovodů a kanalizací a FVS ho musí dodržovat. Druhým důvodem je nástroj udržitelnosti projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok.“ Obě tyto věci dávají dohromady podmínku, že FVS musí dát na obnovu a opravy jen u pitné vody 18 milionů a 740 tisíc korun a u vody odpadní dalších 5 milionů a 310 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. Dalším důvodem je také nutnost zvýšení mezd zaměstnancům společnosti, které se v současné době pohybují pod krajským průměrem. Zdražila také cena elektrické energie a základní suroviny, tedy surové vody.
Zdražení především v první třetině roku se možná bude našim zákazníkům zdát velké, nicméně u rodiny, která platí vodné i stočné, je to jen pětikoruna za den navíc. V denním rodinném rozpočtu je to zanedbatelná částka a jsem přesvědčen, že to pro žádnou rodinu není částka likvidační. Nám to ale umožní v daleko větší míře obnovovat vodovody a kanalizace, které jsou v některých obcích a městech v některých úsecích opravdu ve špatném stavu a tento špatný stav znepříjemňuje tamním obyvatelům často život,“ uzavírá ředitel FVS.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 18.ledna 2020. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem mnoha úspěchů. A to zejména v hasičských soutěžích. Dobrých výsledků bylo dosaženo též při vlastní zásahové činnosti naší jednotky. Ve výčtu činností byla vyzvednuta zaslouženě také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok v naší obci pořádaly. Během našeho setkání proběhla též diskuse o potřebách pro činnost sboru i zásahové jednotky. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru a k vylepšení zázemí pro hasiče. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem…. nákup vybavení, doplnění nářadí dílny, zajištění přípravy projektové dokumentace na opravu budovy hasičské zbrojnice, směřujeme v tomto roce opakovaně k výměně vozidla Avia za nový dopravní prostředek. V roce 2019 byla žádost o dotaci úspěšná. Postoupili jsme ve výběru jednotek, které dotaci obdrží na místo, které by mělo zajistit, že dotace ,,připluje,,. Zatím probíhá administrativní činnost na doložení potřebných dokumentů.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce

K TUROWU
Rozšířením polského dolu Turów hrozí ztráta pitné vody na Frýdlantsku
Poláci chtějí obejít nesouhlas Česka s dolem Turów

Firma PGE, která provozuje důl Turów, našla skulinu v polských zákonech. Díky tomu objevila cestu jak získat povolení k prodloužení těžby bez účasti veřejnosti, bez konzultací se sousedními státy a bez vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
„Turówu končí povolení k těžbě v dubnu 2020. Jenže proces na rozšíření těžby na dalších 25 let má zpoždění. Začíná být jasné, že do dubna nic nezískají. Proto si teď dali žádost o prodloužení těžby na dalších šest let pouze v prostoru, kde těží dnes. Spoléhají tak na to, že do současného stavu jim nemáme co mluvit,“ řekl mluvčí Hnutí Greenpeace Lukáš Hrábek.„Podle mě PGE spustilo záložní plán. Pochopili, že povolení k rozšíření nebude tak rychle, jak potřebují. A jsou připraveni podniknout všechny kroky, které mají k dispozici, bez ohledu na naše námitky,“ sdělil hejtman Martin Půta. Liberecký kraj se přitom o novém kroku PGE dozvěděl čirou náhodou. Poláci o něm oficiálně neinformovali. „České ministerstvo životního prostředí by mělo co nejrychleji reagovat, aby ochránilo zájmy svých občanů. Mělo by proti postupu polských úřadů protestovat, stěžovat si u Evropské komise,“ řekl Hrábek.
Zdroj: Liberec.idnes.cz

Jak přivézt vodu? Plány blokují vlastníci pozemků
Hrozbu ztráty pitné vody kvůli polskému dolu Turów mají na Frýdlantsku odvrátit mimo jiné dva přivaděče vody. Někteří majitelé pozemků ale plán blokují.

Chtějí příliš velké peníze nebo dělají mrtvé brouky. Celkem osm vlastníků pozemků momentálně blokuje projektování nových přivaděčů pitné vody směrem na Bulovku a na Kunratice u Frýdlantu. Přivaděče přitom mají zajistit vodu lidem v obcích poblíž polského dolu Turów. S jeho plánovaným rozšířením totiž hrozí, že voda na Frýdlantsku částečně zmizí.„Bohužel osm vlastníků pozemků teď všechno blokuje. Buď mají nesmyslné finanční požadavky za to, že by přes jejich pozemky měl vodovod vést, nebo nás úplně ignorují. Nekomunikují s námi, nepřebírají si poštu, nereagují. A stát je v tomhle bezzubý, protože nejsme schopni si jejich souhlas vynutit. Hrozba ztráty vody není legrace, je to ohromný průšvih a ti majitelé pozemků nám v tom nijak nepomáhají,“ poukazuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Podle odborné studie, kterou si nechala zpracovat Frýdlantská vodárenská společnost, by za 20 let v obcích, které jsou blízko Turówa měly úplně vyschnout studny a ve veřejném vodovodu bude chybět 14 litrů vody za sekundu. Aby lidé v Dětřichově, Kunraticích, Heřmanicích, Višňové, Habarticích, Pertolticích a Černousích nezůstali na suchu, je nutné tam postavit přivaděče vody. Projektové práce ale stojí. „Máme navržené trasy pro ty dva přivaděče, je to v rozumné variantě, nic megalomanského. Jenže bez územního rozhodnutí nemůžeme pokračovat v projektování. A územní rozhodnutí nezískáme, dokud od všech vlastníků dotčených pozemků nezískáme souhlas.
Takže to teď stojí,“ řekl ředitel Frýdlantské vodárenské Petr Olyšar.„Jiná trasa přivaděčů je hypoteticky možná, ale bojím se, aby pak kvůli deseti metrům, kterým bychom se museli vyhnout, nebyl přivaděč ve výsledku o kilometr delší a tím pochopitelně dražší.

Například část potrubí pro Heřmanice jsme navrhli položit do tělesa zrušené železniční tratě, takže se nám podařilo obejít některé soukromé vlastníky,protože zrušenou trať vlastní obec. Takže někde jsme se problému uměli vyhnout, ale někde to nejde. Je to těžké. Teď tady voda je a těžko se pro to některým lidem vysvětluje, že v budoucnu o ní kvůli Turówu přijdou. Oni jí teď mají,mají i svůj vlastní zdroj vody, a tak je víc nezajímá,“ dodal Olyšar.
Uplatňovat institut veřejného zájmu zatím podle starosty Frýdlantu Ramzera nejde. „To by musely být ty přivaděče zaneseny v územním plánu všech dotčených obcí, což je velmi zdlouhavý proces.“Podle hejtmana Martina Půty je ale možné, že k tomuto kroku nakonec dojde. „Bohužel, tohle se při přípravě podobných projektů stává. Většina vlastníků je rozumných, ale pak se najdou jednotlivci, kteří zneužívají toho, že jejich pozemky nejdou obejít. Pevně věřím, že jednání nakonec dopadnou úspěšně a především vlastníka těch nejrozlehlejších pozemků přesvědčíme,“ řekl Půta. „Byl bych velmi nerad, kdybychom museli sahat k poslední instanci, což je vyvlastnění. Tomu se chceme vyhnout. Na druhou stranu, když někde chcete udělat vodovod, který je pro danou lokalitu důležitý a obejít pozemky toho vlastníka v podstatě nejde, tak jiné řešení v případě nedohody nezbude.“
Zdroj: Liberec.idnes.cz

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta připustil možnost, že polská strana povolí prodloužení těžby v hnědouhelném dole Turów u česko-polské hranice bez ohledu na námitky sousedů v Česku a Německu. Podle něj společnost PGE, která důl vlastní, požádala o prodloužení současného povolení k těžbě platného od roku 1994 o dalších šest let.„PGE zřejmě spustila záložní plán. Pochopili, že EIA nebude tak rychle, jak ji potřebují. Oni si schválí prodloužení těžby v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru a myslím si, že to bude znamenat, že tam žádné přeshraniční projednávání nebude. Že to bude s vyloučením veřejnosti,“ řekl Půta. Podle něj jsou události z posledních dnů důkazem, že pro Poláky je výroba elektřiny z uhlí v Turówě klíčová.
Kvůli chystanému rozšíření dolu Turów chce kraj ve spolupráci s Frank Bold Advokáti podat žalobu, ve které u polského soudu napadne změnu územního plánu Bogatyně.

Ministerstvo životního prostředí ČR také vydalo v listopadu ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou nesouhlasné stanovisko k záměru Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów.

Důl by se totiž měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní terénu, spodní část takzvané dobývky by měla být 30 metrů pod hladinou moře. Kraj je skeptický k polskému ujišťování, že rozšíření dolu nebude mít negativní dopad na hluk, prašnost a kvalitu vody na české straně hranice. Na německé straně se obávají, že se budou propadat mosty, cesty a praskat domy. Polská strana již přiznala možný dopad v podobě úbytku podzemní vody směrem k osadě Uhelná. (převzato - vodarenstvi.cz)

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují sta milionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na:
Otevřený oheň bez dozoru

• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.
• Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Děti a domácí mazlíčky
• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
• Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely od elektrických spotřebičů.
Kouření a cigaretové nedopalky
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
Komíny a topidla
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.
• Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
• Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných prostorách.
Elektrospotřebiče
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
• Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem.
• Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné.
Protipožární zabezpečení
• Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
• Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení požárů.
• Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Podpora sociálních služeb na Frýdlantsku
Mikroregion Frýdlantsko v letošním roce zavádí systém společné podpory sítě sociálních služeb. Všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zapojují do komunitního plánování na Frýdlantsku, mohou v letošním roce žádat o finanční podporu prostřednictvím Dotačního programu na podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku.
Podmínky dotačního programu a formulář žádosti pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách Mikroregionu Frýdlantsko na https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/. Žádost o poskytnutí dotace s příslušnými přílohami je zapotřebí podat do 7. 4. 2020 na adresu Mikroregionu Frýdlantsko. V případě potřeby konzultace k žádosti je možné se obrátit na Lenku Porubskou, lenka.porubska@masif.cz, koordinátorku projektu.
Pro přehled veřejnosti o poskytovatelích služeb na Frýdlantsku byl vydán informační letáček, který je dostupný na většině obcí a na čtyřech informačních místech ve Frýdlantě.
Informace o sociálních službách a komunitním plánování najdete na internetových stránkách Frýdlantsko sociálně kooperuje na adrese www.frysko.cz.
Věříme, že systém přispěje pro stabilizaci a lepší dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro obyvatele Frýdlantska.
Anna Randáková a Lenka Porubská
Mikroregion Frýdlantsko


Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2019
Uplynulý rok byl bohatý především na kulturní činnost. Obecní úřad se rozhodl pozvednout společenský život v obci a pořádal spoustu akcí, na kterých jsme s ním spolupracovali. A protože si naší pomoci váží, nezapomněl nás finančně podpořit. Z těchto prostředků jsme nakoupili sadu hadic na požární sport dospělých a z prostředků vydělaných na společných akcích jsme si pořídili dvě dlouhé savice a nový stan. Starý již totiž dosloužil.
Zkraje mé zprávy mi dovolte pár slov k činnosti spojené se zásahovou jednotkou, pak se vrátím k samotné spolkové činnosti. V loňském roce jsme věnovali hodně času údržbě techniky. Podařilo se nám zprovoznit druhou ze stříkaček PS8, která již dlouhá léta neběžela. Službu vypovědělo také plovoucí čerpadlo. Bylo nutné přetěsnit čerpadlo, vyměnit olej a filtr a pořídit novou matku a sítko na sání. Také kompresor již mele z posledního. Po několika opravách ho bude nutné vyměnit za nový. I obě zásahová auta prošla před technickou kontrolou velkou údržbou. Dobrou zprávou je, že obecní úřad získal dotaci na dopravní automobil. V současné době již zbývá jen upřesnit parametry, jaké má mít, aby se mohla zadat jeho výroba.
Členové jednotky se účastnili školení na základně v Pertolticích, tři velitelé na podzim splnili cyklickou přípravu v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni. Pomáhali jsme místním. Čistili jsme odpady a studny. Povedlo se nám nechat vyprat všechny zásahové uniformy. V loňském roce jsme zasahovali dvanáctkrát. V únoru to byl požár komína v Pertolticích, sena na vlakové zastávce v Černousích a chaty ve Višňové. V březnu jsme odstraňovali stromy z cesty na Předlánce a hasili trávu v Habarticích. V dubnu jsme zajeli do Horních Pertoltic hasit klestí a v květnu jsme pytlovali při povodních ve Višňové. V předvečer povodňové lopaty jsme vyjeli k požáru skládky ve Frýdlantě. Tady jsme s naší Liazkou až do rána plnili cisterny vodou – mezi nimi i velkokapacitní cisternu z Polska. V srpnu jsme vyjížděli k požáru příkopu v Arnolticích a na hlášení o popáleném muži v Horních Pertolticích. V září jsme odstraňovali strom ze silnice do Habartic a posledním výjezdem byl požár domu Bulovce. Spolkovou činnost jsme zahájili 2. března masopustním průvodem. Šlo nás třiatřicet a u posledního domu – u Hofmanů jsme se dočkali i malého ohňostroje. Opět musíme pochválit všechny hospodyně za výbornou výslužku! Poslední dubnový den jsme postavili Májku a pálili čarodějnice. Obecní úřad je pojal velkolepě. Vatru přišly zapálit opravdové čarodějnice s loučemi, pak se šel tradiční lampiónový průvod a zakončil je ohňostroj. My jsme zajišťovali občerstvení a starali se o vatru. Ráno na nás čekalo na návsi překvapení. Místo stojící Májky tu byl jen pahýl s nápisem. Kolegové hasiči z Heřmanic si z nás vystřelili a poprvé za 18 let, co se znovu začala držet tradice stavění Máje, jsme přišli o věnec. Hned jak jsme sehnali nový, jsme Májku postavili. Podruhé padla, již oficiálně, 1. června. Kácení Máje se vydařilo. Bylo krásné počasí. Hrála živá hudba a přišlo kolem šedesáti lidí.
První soutěží dospělých byly PS osmičky v Předláncích. Opět se sálo z řeky a naše ženy to všem znovu natřely. Měly absolutně nejlepší čas a obsadili první místo. Muži byli také první. Tajná disciplína byla kvůli špatnému počasí zrušena. Patnáctého června jsme jeli na Mezinárodní soutěž do Habartic. Překvapila nás slabá účast. Ze soutěže vyšli lépe muži. Za sport získali pohár za první místo a za útok z CAS druhé místo. Ženy u sportu nevytáhly koš z kádě a v agregátu zalily béčka. Byly dvakrát třetí. Dvacátého druhého června slavil sbor z Dolní Řasnice 150 let od založení. S naším praporem jsme byli při tom, když křtili ten svůj a s Avií jsme jeli více jak hodinovou spanilou jízdu. Jak už jsem dříve zmínila, po požáru skládky ve Frýdlantě jsme toho moc nenaspali a prakticky ihned jsme vstávali na soutěž o povodňovou lopatu ve Višňové. Nedostatek sil a spánku nás nezlomil a jak muži, tak i ženy soutěž vyhráli. Třetí, zbytkové, družstvo bylo v kategorii muži druhé. Z Višňové jsme pokračovali dál do Kunratic. Na tamní pohárové soutěži získaly ženy 3. místo a muži čtvrté. Konečně jsme si mohli jít po celodenním maratonu lehnout!
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Začátkem července jsme zajišťovali občerstvení při letním kině na fotbalovém hřišti a stejný úkol nás čekal při sousedském posezení čtvrtého srpna. Někteří hasiči se zapojili i do fotbalového zápasu, který byl hlavním programem akce. Poslední srpnovou sobotu již tradičně spolupracujeme s obcí na „Loučení s prázdninami“. V loni tomu nebylo jinak. Zajišťovali jsme občerstvení, hry pro děti a udělali jsme si malé cvičení na dálkovou dopravu vody z rybníka až na fotbalové hřiště, kde jsme plnili bazén na aquazorbing. K večeru jsme dětem nezapomněli nastříkat pěnu. Od osmi hodin pokračovala zábava diskotékou, která již byla plně v režii sboru. Byla to náhrada za zábavu. Ta se totiž, díky plánu našeho oblíbeného diskžokeje pana Mazánka jet na zimní dovolenou, nemohla konat v prosinci. O týden později 7. září nás čekala okrsková soutěž v Habarticích.
Ženám neklapl požární sport úplně na jedničku, přesto nechaly ostatní družstva daleko za sebou. Krom putovního poháru, vyhráli i povinnost zúčastnit se na jaře roku 2020 okresu. I muži dopadli stejně, ač se představě běhat okres hodně bránili, přesto tomu neuniknou. Úspěch na soutěži završil ještě triumf mužů v disciplíně útok z agregátu. Děvčatům se při něm nepovedl včas spojit spoj na rozdělovači a skončili na 6. místě. Do německého Altbernsdorfu na soutěž „Pod světly“ jsme tentokrát neodjeli. Bylo nás na útok málo. Naposledy jsme se sešli v listopadu při zajišťování občerstvení na Mikulášské nadílce na sále v Pertolticích.
Závěrem bych chtěla jménem výboru SDH poděkovat Vám všem za Vaši obětavou práci. Zato, že se nám díky Vám daří udržet tradice a pozvednou společenský život v obci. Za to, že náš sbor je mezi ostatními hasiči dobře zapsán.

Činnost mladých hasičů v roce 2019
Ve sboru působí družstvo mladších a starších žáků a dorostenci jednotlivci. Scházíme se každý pátek odpoledne. Na prvních únorových schůzkách jsme malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a připravovali se na zkoušky k získání odznaků odborností. Tentokrát to byl preventista a zdravotník. Druhého března jsme spolu s dospěláky vyrazili do masopustního průvodu obcí a o čtyři dny později nás čekalo velké vystoupení k oslavě svátku žen. S dětmi jsme, krom tradičních básniček a písniček, nacvičili Ptačí tanec a scénku „O dvanácti měsíčcích“ z televizní pohádky Tři bratři. Textu ke scénce bylo mnoho a času na zkoušení málo. Taháky jsme měli schované doslova všude. Přesto se představení povedlo na výbornou a ženy pobavilo. Další pátek jsme strávili v místním muzeu na výstavě hraček a zmenšenin pokojíčků.
První soutěž roku se konala 16. března v Novém Městě pod Smrkem. Jmenovala se Kinder TFA a děti na ní musely plnit silové úkoly jako například přesun figuríny, bouchání palicí nebo přenášení barelů. Kdo nepadnul vysílením v půlce a doběhl do konce, byl borec. Nejlépe si z našich deseti dětí vedla Eliška Čepelíková, která skončila na 4. místě. Následoval dubnový Krásnolesský víceboj. Výkony byly tak vyrovnané, že když mladší žáci udělali chybičku při útoku s překážkami, odsunulo je to až na 7. místo. Družstvo B bylo dvanácté a starší žáci devátí. Náš jediný dorostenec Tomáš Höfler skončil na 9. místě. O velikonocích jsme ozdobili náves kraslicemi. Na konci dubna získali starší žáci stříbrné medaile na frýdlantském náměstí ve Velikonočním poháru v útoku na sucho se třemi proudy. Mladší žáci byli sedmí. Pak přišel květen a závěr Hry Plamen. Nejprve sbírali starší žáci body do celoročního hodnocení ve Frýdlantě při plnění disciplín CTIF. V rámci celého okresu obsadili 15. místo. O týden později následovala generálka na závěrečné kolo při soutěži O Štít města Frýdlantu. Naši mladším žákům se štafeta dvojic i útok povedl a získali stříbrné medaile. Starší žáci obsadili 7. místo. Obvodové kolo se běhalo ve Frýdlantě pod zámkem 25. května. Starší žáci si mysleli na postup do okresního kola, ale o fous jim to nevyšlo. Zradila je štafeta 4x60 metrů. V celoročním hodnocení byli třetí. I to je velký úspěch. Také mladší žáci potvrdili své kvality a skončili na čtvrtém místě. Jarního kola dorostu jsme se tentokrát nezúčastnili, protože žádný z dorostenců neběhal podzim. Pak už se děti rozprchly na prázdniny.
Sešli jsme se až na začátku srpna na tradičním spaní na hasičárně. Děti se rozdělily na dva týmy Planety a Ohníčci, udělaly si vlajky a soutěžili proti sobě v různých úkolech. Cvičilo se na braňák, šlo se na stopovanou o poklad, hrála se Hazlbába. Zlobily nás vosy. Vyrazili jsme také na výlet. Tentokrát to bylo do Frýdlantu na rozhlednu a alespoň myšlenkou na vánoce jsme se zchladili v Betlémě. Poslední večer pobytu děti připravili pro vedoucí divadlo O šípkové Růžence a Sněhurce. Heřmanické šedesátkování bylo vloni zrušeno. První soutěží podzimu tedy byla okrsková soutěž v Habarticích. Starší žáci vyhráli putovní pohár a mladším unikl jen o sekundu. Proudaře totiž zalila voda daleko před čárou. Patnáctého září jsme bojovali s větrem při stříkání na terče v Dolní Řasnici.
V loňském roce jsme zavítali na noční útok do Nového Města pod Smrkem. Byl to první noční útok dětí v historii našeho sboru. Káď i terče byly průhledné, u nástřikové čáry jen ohníčky – prostě nádhera. Starší žáci si odsud odvezli bronzové medaile. V neděli 13. října jsme pořádali pertoltický Předbraňák. Zúčastnilo se ho 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z deseti sborů z Frýdlantska. Našim družstvům se moc nedařilo. Mladší žáci nasbírali trestné body především na zdravovědě. Družstvo A díky tomu přišlo o pohárovou pozici a skončilo na 5. místě. Béčko bylo deváté. Starší žáci sahali po bronzové medaili. Měli shodný počet trestných bodů s Lužcem, ale rozhodovala střelba a tu jsme měli horší a tak jsme se museli spokojit s bramborovou medailí. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje. O týden později už jsme běhali braňák naostro. Pořádal ho Bílý Potok. Trať vedla horským terénem. Z našich družstev překvapilo mladší béčko, složené ze samých prcků. Neztratilo se a závod dokončilo v pěkném čase. Obsadilo 8. místo. Áčko bylo sedmé a starší žáci devátí. Další hasičák jsme hodili nácvik za hlavu a šli se podívat do místního muzea na výstavu „Jak šel čas“. Prohlédli si věci, co používaly naše babičky a pak si sami připravili ovocné poháry. Na konci října složila naše nová instruktorka Růženka Valášková zkoušky na školení vedoucích mládeže v Novém Městě. A do Nového Města jsme pak v listopadu jeli všichni na netradiční braňák. Foukal hrozný vítr a pršelo, tak se soutěž operativně přesunula do Sokolovny. Naše děti si vedly skvěle. S minimem trestných bodů obsadili mladší žáci druhé místo a starší žáci dokonce první! Před vyhlášením výsledků jsme ještě vyzkoušeli, jak umí jednotlivé sbory zabrat. Vždy celý kolektiv se postavil k lanům a musel utáhnout hasičskou Tatru na 50 metrů. Branný závod dorostu se konal 9. listopadu v Karlinkách. Od nás se zúčastnilo 6 dorostenek v kategorii jednotlivci. Vytrvale pršelo a trať byla samé bláto. Na nikom nezůstala niť suchá. Vylézt na lano nebo přeskočit příkop se málo komu povedlo. Naše děvčata skončila kolem desátého místa.
Poslední soutěží roku byla opět ta frýdlantská O předvánočního kapra. Tady se více dařilo mladším dětem. Získali sladkého kapříka za třetí místo. Starší žáci byli pátí. Poslední listopadový pátek jsme ještě zaběhli do místního muzea na vyhlášení soutěže Zvířátko a já a v sobotu 30. listopadu zpívali kolegy při rozsvěcení vánočního stromku na návsi. Pak už přišel prosinec a sním přípravy na vánoce. Ozdobili jsme okna hasičské zbrojnice chvojím a vánočními obrázky a vyrobili si svícny. Rok jsme zakončili 13. prosince vánoční besídkou. V loňském roce se nám podařilo získat dotaci na činnost dětí z Ministerstva školství a tělovýchovy z programu Můj klub 2019, díky které jsme mohli nakoupit džberové stříkačky, sadu hadic na požární sport, čtyři krátké savice a vzduchovku.
To vše bychom jen s obtížemi zvládli bez obětavých lidí kolem nás. Proto bych závěrem chtěla poděkovat všem, kteří nám vedoucím s dětmi pomáhají. Především pak řidičům, kteří nás vozí na soutěže a klukům, co nám servisují stříkačku a technické prostředky.Přílohy

1580461176_sb_drbna_1_2020.pdf

1580461176_sb_drbna_1_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 638,04 kB
Datum vložení: 31. 12. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů v létě.


Pertoltice