Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody..

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané, tímto vám předkládáme přehled o průběhu akcí zahrnutých do rozvojového dokumentu obce
V tomto roce proběhla společná akce s obcí Bulovka. Zadní cesta do Bulovky byla v celé délce obnovena. Byl vyhotoven nový povrch na obou katastrálních územích. Akce je plně dokončena, a to včetně úhrady vyfakturované částky. Na páteřní komunikaci byl vyměněn vodovodní řad, včetně odkalovacích zařízení a byla též provedena příprava
na zhotovení přípojek k objektům. Tato rozsáhlejší akce předcházela celkové rekonstrukci povrchu silničního tělesa. Po projednání s dodavatelem finální vrstvy –
f. STRABAG,a.s., bylo upuštěno od provedení ještě v roce 2019. Na řádné utužení podloží po výkopech se nám nepodařilo získat, načež jsme společně vyhodnotili situaci tak, že práce budou provedeny v měsíci březnu 2020. V tomto období má dodavatel volnější kapacity, ale zejména bude vyhodnocen provoz opravované části vodovodního řadu. Bude jisté, že nedojde k opakovaným závadám na propojení potrubí. A podloží pod tělesem komunikace si ,,sedne,, natolik, že bude větší jistota nelámání krajnice. Páteřní komunikace tedy dostane finální povrch pravděpodobně ve výše uvedeném termínu.
Dále se pracuje na vyhotovení nového projektu k výstavbě bezpečného přechodu pro chodce. Na základě jednání byl původní projekt (mírně nedokonalý), zadán nové projekční kanceláři, která má větší zkušenosti s projektováním dopravních staveb. Navíc na radu poradce byl tento projekt propojen s plánovanou výstavbou chodníku až k budově obecního úřadu. Návrh dopravního řešení nyní posuzuje dopravní policie a další orgány. Zcela pravděpodobně dojde ke změnám najíždění na zastávku autobusů, včetně výjezdu ze směru od Horních Pertoltic na komunikaci I/13. A to z důvodu splnění norem pro rozhledové poměry na křížení komunikací. Věříme, že tento projekt již bude vyhovující pro hodnotitelské orgány. Zatím jsou ve hře dva dotační tituly (SFDI ČR a SZIF). Použití toho správného fondu bude teprve zvolen. Toto bude vyhodnoceno až na základě zpracovaného projektu, oběhnutého ,,kolečka,, po úřadech
a aktuálních podmínek poskytovatelů dotačních prostředků. Průběžně vás budeme informovat o posunech příprav.
Pracuje se na výměně zdroje vytápění v nové hasičské zbrojnice. Zde jsme se dostali do skluzu, ale bude splněno hned po ukončení výběru nabídek na zdroj vytápění.
Naši hasiči mají ,,políčeno,, na nový DA. Žádost naší obce se dostala do posledního kola hodnocení na MVČR a vypadá to, že by mohla být napodruhé úspěšná. Výjezdová jednotka by si tak nahradila dosluhující vozidlo Avia. Též by tímto dostala k dispozici lépe vyhovující vozidlo pro specifické zásahy. Pokud budeme opravdu úspěšní v Praze, budeme žádat ještě krajský úřad o dotaci, protože finanční prostředky z ministerské dotace a prostředky uvolněné z rozpočtu obce, nepokryjí náklady s tímto projektem spojené.
Tak trochu k rozpočtu obce. Při přípravě rozpočtu obce na rok 2020, bude pamatováno na potřebu finančních prostředků na dokončení zahájených projektů. Rovněž budou zakomponovány prostředky, které budou sloužit k přípravě dalších vybraných projektů. Po posledních jednáních Mikroregionu Frýdlantsko je zřejmé, že obce budou přispívat ze svých rozpočtů čím dál tím více na vše vně obce, co naši občané využívají a potřebují. Zejména se jedná o příspěvek na financování sociálních služeb v území obce s rozšířenou pravomocí (Frýdlant), rekonstrukce budov a zařízení Nemocnice Frýdlant (zde musí proběhnout rekonstrukce jednotlivých oddělení tak, aby se ve vybydlené nemocnici zase dala poskytovat odpovídající péče a slíbené finanční prostředky nedorazily….), připravuje se dopravní stavba – terminál u vlakového nádraží ve Frýdlantě, … a podobně.

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc září 2019 
zpracování podkladů po zasedání OZ a výborů, kontrola akce – Rekonstrukce místní komunikace na p.p.č. 998, v Horních Pertolticích, jednání ŘSD ČR a KULK, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro průběh akcí na rok 2019, příprava rozpočtu na rok 2020, pronájmy majetku, příprava smluv na pronájem majetku, příprava inventur majetku, opravy bytového fondu dle potřeb, jednání k podobě nových jízdních řádů IDOL, Korid….

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, a nejen ty, že dnem 15.9.2019, uplynula doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Viktor Podmanický

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ

ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svo ji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

Pozvánka na Předbraňák
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice zve všechny příznivce mladých hasičů na soutěž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Předbraňák, který se bude konat v neděli 13. října 2019 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Soutěžit zde budou mladí hasiči celého Frýdlantska a my budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte hlavně ta domácí družstva. Začínáme v 9:00 hodin. Soutěž je realizována za přispění dotace od Libereckého kraje.

POZOR !!!!! Pokud jste obdrželi tento leták do schránky, buďte obezřetní !!! Jedná se o to, že:
uvedené měření nemusí poskytnout úplné a objektivní informace o stavu Vašeho zdroje pitné vody. (K ověření, zda jsou u odběratele dodržovány limitní hodnoty klíčových mikrobiologických, fyzikálně-chemických a organoleptických ukazatelů stanovených vyhláškou 252/2004 Sb. nebo příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví na základě zákona, slouží minimálně krácený rozbor pitné vody v rozsahu dle přílohy č.5 uvedené vyhlášky).
V předchozím období se vyskytla tato nabídka v sousedních regionech a je pravděpodobné, že tato aktivita bude provozována i v našem území.

Dále se v několika obcích v okolí vyskytli prodejci, kteří nabízejí rozbor pitné vody, zároveň nabízejí odkoupení filtrů na odstranění škodlivých částic...zde buďte též obezřetní. Náklad 30.000,-Kč by mohl být též neadekvátní vlastnímu výsledku. Toto zařízení – filtr, neumí podle našich informací odstranit z pitné vody látky, které jsou problematické v našem regionu!!!!!

Lékařskou pohotovost najdou pacienti ve Frýdlantě opět v areálu nemocnice


Opět v areálu frýdlantské nemocnice najdou od středy 25. září 2019 pacienti lékařskou pohotovost první pomoci pro dospělé. Pohotovost se přestěhovala z dosavadních prostor ve Fügnerovy ulice do přízemí budovy G (bývalá gynekologie) v areálu Nemocnice Frýdlant. Pacientům je k dispozici ve stejný čas, jako doposud, to znamená od pondělí do čtvrtka od 18.00 do 21.00 hodin, v pátek od 17.00 do 21.00 hodin a o víkendech a ve svátcích od 9.00 do 18.00 hodin.

Lékařskou službu první pomoci, takzvanou lékařskou pohotovost, přestala frýdlantská nemocnice poskytovat od července roku 2018. Od stejného data ji začali pod hlavičkou Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) provozovat praktičtí lékaři a specialisté z regionu v budově ve Fügnerově ulici.
Po převzetí frýdlantské nemocnice Krajskou nemocnicí Liberec, ke kterému došlo letos začátkem prázdnin, teď dochází k logickému kroku, kterým stěhování pohotovosti do areálu nemocnice bezesporu je. „KNL se podařilo zajistit od 25. září 2019 pohotovostní službu v areálu nemocnice v budově bývalé gynekologie, kde jsme našli prostory, které jsou vhodné. Jde o prostory, ve kterých dříve byly operační sály gynekologického oddělení. Nacházejí se v přízemí objektu. Bylo samozřejmě nutné je adaptovat a vybavit pro potřeby vykonání lékařské pohotovosti a plicní ambulance. Protože ta funguje ve stejné ordinaci, jen v jiných časech. Ostatně stejně tomu bylo i dříve, kdy také ve Fügnerově ulici sloužila jedna ordinace pro plicní ambulanci i pohotovost,“ říká lékařský ředitel KNL MUDr. Jaromír Hons Ph. D.
Ordinační doba pohotovosti zůstane zatím stejná, jako byla doposud. V plánu Krajské nemocnice Liberec je ale její rozšíření. „Smlouva s Libereckým krajem na poskytování pohotovosti je stále v režimu do 21 hodin do večera ve všední dny plus víkendové služby během dne. Směřujeme ale k tomu, abychom byli schopni službu lékařské pohotovosti v příštím roce rozšířit tak, aby byla poskytována nepřetržitě, to znamená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ vysvětluje jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o. Ing. Jan Rais MBA.
Pohotovost budou i nadále sloužit praktičtí lékaři z Frýdlantska, lékaři z Liberce či lékaři frýdlantské nemocnice.
Přestěhování lékařské pohotovosti zpět do areálu nemocnice ve Frýdlantu proběhlo symbolickým sundáním cedule s nápisem, že nemocnice neposkytuje pohotovost. Nahradila ji cedule s opačným sdělením. Výměny cedulí se ujal vedle lékařského ředitele KNL Jaromíra Honse a jednatele frýdlantské nemocnice Jana Raise i místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má zdravotnictví ve Frýdlantu ve své gesci.
„Vrácení pohotovosti zpátky do areálu nemocnice je logickým vyústěním převzetí frýdlantské nemocnice nemocnicí libereckou. Je to takový milník v pětiletém úsilí o zachování základní zdravotní péče na Frýdlantsku. V této chvíli je to jasný signál, že se nemocnice stává zase nemocnicí, protože je v ní pohotovost, která prostě do nemocnice patří. Pro mě je to symbol toho, že se vše v dobré obrací a že nemocnice začíná znovu fungovat jako nemocnice a ne jako nějaké sanatorium, jak si to vysnil její dřívější vlastník, společnost EUC,“ říká s nadějí místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a doufá, že se nemocnice odrazila ode dna. „Věřím, že tohle je jen začátek. V posledních pěti letech, kdy byla nemocnice v majetku EUC, šla, co se týče služeb neustále dolů a dolů a v podstatě se dostala na samé dno, kdy se v ní zavíralo v půl čtvrté odpoledne přes týden a o víkendu bylo zavřeno úplně. Lidé do nemocnice přestávali chodit. Teď se situace začíná narovnávat. Já KNL věřím, je to certifikovaná společnost, vlastněná z části krajem, z části městy Liberec a Turnov. Její management ví, co dělá a ví, co region potřebuje. A navíc pacienti, kteří neskončí u nás ve Frýdlantu, ve finále skončí v liberecké nemocnici, takže tam je okamžitá zpětná vazba, jestli ta frýdlantská nemocnice má či nemá opodstatnění. A my všichni víme, že má. Teď tedy musíme apelovat na občany, aby se vrátili zpátky do bezpečné frýdlantské nemocnice, začali využívat její služby a nemuseli se vším jezdit za kopec do Liberce,“ uzavírá Jiří Stodůlka.

Lékařská pohotovost je pacientům k dispozici:
PO - ČT 18.00 - 21.00 hodin
PÁ 17.00 - 21.00 hodin
víkendy a svátky 9.00 – 18.00 hodin
Lékařská pohotovost je určena pouze dospělým. Neošetřují se zde úrazy.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k novým povinnostem v oblasti odpadového hospodářství informujeme o zavedení zkušebního provozu svozu jedlých olejů a tuků. V obci bude pro naše občany zatím umístěn jeden kus nádoby na sběr výše uvedené komodity. Stanoviště má tato nádoba u staré hasičské zbrojnice – uprostřed obce. Dle potřeb a vyhodnocení, budou poté případně nádoby od poskytovatele služby rozmístěny ještě na dalších stanovištích.

České pošty se rušit nebudou Praha, 24. září Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se sešel s předsedou SMO ČR Františkem Luklem. Tématem schůzky byla situace v České poště. Oba se shodli, že Česká pošta je strategický státní podnik, který garantuje přenos důležitých informací, zásilek, zboží nebo finančních prostředků po celém území České republiky.
“Starosty z menších obcí znejistila premiérova slova o tom, že Česká pošta je mrtvá a měla by se transformovat na akciovou společnost, takže se obávají omezení služeb a rušení poboček ČP,” uvedl František Lukl. „Pošta bývá poslední institucí, která na vesnici zbyla a má pro zdravý život důležitý význam,” dodal Lukl. Ministr vnitra obavy starostů vyvrátil. “Uklidnil jsem pana předsedu Lukla, pobočky ČP se rušit nebudou. Je to spojovací bod mezi státem a občanem, který musí být dál dostupný i na venkově,” řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Odmítl, že Česká pošta je mrtvá, naopak zdůraznil, že se po letech podařilo vyřešit financování služeb, jež si u ČP objedná zákonem stát: Garantované doručování zásilek a pro všechny dostupnou síť poboček. Plán generálního ředitele Romana Knapa, který v těchto dnech schvaluje dozorčí rada, poštu vyvede ze ztráty do tří let, zkvalitní služby a stabilizuje ji personálně. “Pošta bude stát na třech službách: poštovní, finanční a komerční služby, které se nebudou překrývat, ale doplňovat. Zlepší se doručování balíků a nikdo nikoho nebude při vyzvednutí doporučeného dopisu přesvědčovat k pojištění nebo nákupu zboží,” tvrdí Hamáček. Podle ministra vnitra se po dlouhé době stagnace podařilo nastartovat změny, které Českou poštu změní v moderní instituci, na kterou budou hrdí nejen zaměstnanci, ale všichni občané.

Mladí hasiči soutěžili v noci
Dospělým hasičům z Pertoltic letos žádná účast na nočním útoku nevyšla a tak štafetu přebrali jejich mladší kolegové. V sobotu 28. září 2019 vyrazili starší žáci na svůj první noční útok v historii mladých hasičů v Pertolticích. Konal se v Novém Městě pod Smrkem na prostranství u sokolovny. V osm hodin večer už byla dostatečná tma a tak se mohlo začít. Atmosféra byla tajemná. U běžecké dráhy plály ohně. Káď na vodu byla průhledná a barevně osvícená. I skrz terče bylo vidět, jak do nich voda přibývá a po nastříkání deseti litrů se rudě rozsvítily. Vylosovali jsme si dvojku a na základnu se tedy začali chystat jako druzí mezi staršími žáky. Ta úžasná káď ale notně tekla. Všude kolem základny bylo plno vody. Každý si po startu nabral do bot. Naše děti na to ale nebraly ohled a savice pospojovaly bleskově. I hadice jsme roztáhli rychle. Zasekli jsme se až na nástřiku terčů. To asi to skromné osvětlení u nich. Svůj útok jsme dokončili v dobrém čase 46 sekund. Stačilo to na medailové 3. místo. To první nám uteklo o 4 sekundy!Přílohy

1570811698_sb_drbnarijen2019.pdf

1570811698_sb_drbnarijen2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice