Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá, a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás tímto všechny v současném adventním období pozdravil.
Blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Už se určitě těší na dárky, na ten okamžik, kdy je již budou konečně netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí se těšíme jistě také, protože radost a spokojenost našich dětí a dalších blízkých, nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Pro mnoho z nás představuje tento adventní čas, který jsme zahájili v sobotu 30. listopadu slavnostním rozsvícením vánočního stromu na návsi. Předcházelo tomu spoustu práce, starostí a nekonečných příprav, aby se naše společné Vánoce, uskutečnily v pohodě a spokojenosti celé obce.
Ne každý z nás však může připravit Vánoce podle svých představ, či přání i očekávání jeho rodiny. Těmto z nás, přeji zlepšení situace i podmínek pro prožití svátků, dle jejich představ.
Vánoce jsou jistě vnímány hlavně jako svátky klidu a pohody. Snažme se společně o to, aby i pro nás takovými byly. Aby spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě dárků, které dostaneme či množství dobrot, které zkonzumujeme. I jiné, neméně důležité příběhy se mohou podílet na příjemném prožití vánočních svátků.
Konec roku je již tradičně také příležitostí k bilancování. V době svátků zvolníme v našem hektickém každodenním spěchu. Přijdou okamžiky, kdy se nedíváme s napětím a určitým soustředěním kupředu, ale ve chvíli klidu jdou naše myšlenky i zpět. Co se nám podařilo, co naopak nikoliv. Někdo je plně spokojen, někdo naopak nikoliv. Téměř s každou nepříznivou okolností se dá pracovat tak, aby bylo zase lépe. Dokud bude vůle a snaha z naší strany, lze měnit vše k dobrému.
Vážení spoluobčané, jménem svým, i všech zaměstnanců úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den roku – a úspěšné vykročení do roku 2020.
Děkuji Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit i udržet atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance.
Viktor Podmanický starosta obce

Přejeme našim občanům, majitelům nemovitostí na území obce, dále též všem sympatizantům naší obce, pro rok 2020, vše nejlepší a mnoho úspěchů, jak v osobním, tak i profesním životě. Zastupitelstvo obce a členové výborů.

Vedení obce Pertoltice tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2019. Těšíme se na úspěšnou spolupráci v dalším období!


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2019 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2019, příprava podoby rozpočtu na rok 2020, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2020 a 2021 - tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava vánočních akcí, příprava podkladů pro exekuční řízení, vánoční setkání s dodavateli a firmami působícími na našem území, jednání FVS,a.s. a DSO , Policie ČR.

ROZPOČET OBCE 2020
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude schválen rozpočet naší obce na rok 2020. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 5 621 700,00Kč , a na straně výdajů ve výši 6 406 600,00Kč. Rozpočet je koncipován jako schodkový. Rozdíl – krytí schodku bude prostředky z kladného hospodaření let minulých.
V tomto procesu se rozhoduje o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat zvolené priority a strategie, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům a obyvatelkám dané lokality. Rozpočet na rok 2020 určuje podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům. Stanovuje výši prostředků na prioritní řešení problémů. Prvotním cílem je, aby prostředky byly i nadále vynakládány, co nejefektivněji a v souladu s rozvojovými dokumenty naší obce. V roce 2020 je plánováno dokončení rekonstrukce komunikace z Dolních do Horních Pertoltic, znovu podáváme žádost o dotaci na výstavbu bezpečného přechodu pro chodce na I/13, v Dolních Pertolticích. Dále bychom chtěli dovybavit přístřešek pro konání společenských akcí, pro potřeby našich hasičů bude dokončeno jednání o poskytnutí dotace na nový DA, chceme se vrátit k dovybavení dětského hřiště, dle požadavků. Stále větší požadavky na finanční prostředky klade i naše účast v dobrovolném svazku obci regionu. Od příspěvku 11,-Kč na občana, jsme dnes na částce 148,- Kč/ občana. Objevuje se i stále více žadatelů na příspěvek na činnost. Což je diametrálně v rozporu s tím, jak slyšíte v mediích. Kde nám je stále předkládáno, jak se státu i celé společnosti vede dobře. Rozpočet je veřejný dokument, a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním – schválení v zastupitelstvu obce. Toto bylo opět splněno a vy občané obce, jste tedy měli možnost se k podobě rozpočtu vyjádřit – buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva, kde se konečná podoba schvaluje.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolených během vánočních svátků. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce – pro vyřízení účetních záležitostí, je 20.12.2019 – do 13:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu.
Dovolenou budou čerpat též i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro adventní období. Zejména pracovníkům obecního úřadu, panu místostarostovi, členům sboru dobrovolných hasičů. Panu Josefu Reinišovi a jeho spolupracovníkům moc děkujeme za uskutečnění produkce.

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2019–2020. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) S pískovnou v Dolních Pertolticích – něco nového? V současné době není nic nového. Stále platí, že žadatel – investor p. L. Šeda, má podle našich informací do konce tohoto roku pozastavené správní řízení u báňského úřadu. O dalším vývoji, vás budeme pochopitelně informovat. A to, jakmile nové aktuální informace získáme.
2) Víte již jaká bude cena vody na další rok, bude nižší podle úprav v DPH? V tuto chvíli ještě nikoliv. Avšak na posledním zasedání dozorčí rady FVS, a.s., které se bude konat 19.12.2019, se zástupce obce cenu vody na rok 2020, zcela jistě dozví. Následně pak informace bude k dispozici i vám, spotřebitelům. V této souvislosti reagujeme na zvýšený výskyt stížností na odpočet, potažmo jeho provedení. Společnost FVS, a.s, umožňuje na svých internetových stránkách nahlášení stavu vodoměru domácnosti elektronicky. Využijte případně této možnosti.
3) Bude obec zvyšovat poplatek za odpady? V období roku 2020 obecní zastupitelstvo neuvažuje o navýšení poplatku. Byť náklady na jednoho poplatníka převyšují výši aktuálního poplatku minimálně o 300,-Kč.

VYHODNOCENÍ Foto – SOUTĚŽE
Vyhodnocení se konalo v pátek dne 29.11.2019 v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže čekala odměna. Jako ceny se předávaly dárkové poukazy do prodejny řetězce společnosti Lidl.

POZVÁNKY
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V Pertolticích
se v kostele sv. Jošta, koná bohoslužba dne 29.12.2019, od 14:00 hod.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se nesl ve znamení vánočních tradic. Pro občany naší obce, zejména děti, byl připravený opravdový zážitek, spojený se slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu na naší návsi. Počasí tentokrát nebylo vstřícné jako minulý rok, ale i tak vše proběhlo.
Návštěvníkům tradiční akce byl k dispozici výborný punč. Jakmile se vánoční strom rozsvítil bylo vidět v mnoha dětských tvářích úsměv a zvláštní lesk v očích. Nakonec to bylo záměrem všech, kteří se na přípravě podíleli. A nebylo jich málo. Zpestřením první části programu na návsi bylo vystoupení Jiřího Kořínka a improvizovaného pěveckého sboru. Návsí se linuly vánoční melodie a zpěv účastníků. Po úvodní části, se ze strašidelně vrzajících vrat vyrojili Krampusáci...jeden za druhým. V průvodu masek byl též Anděl a Mikuláš. Čím více se blížili ke středu dění, tím více bylo jasné, že masky budí u dětí respekt, i když mnohé děti viděly Krampusáky i v minulých létech. Dětem, v tu chvíli došlo, že během roku trochu malinko zlobily, a zatrnulo jim. Po krátkém pobytu u rozsvíceného vánočního stromu se celé dění přesunulo do prostor sálu kulturního domu, kde na návštěvníky čekalo v prvé řadě příjemné teplo. Doprovod dětí měl zajištěn po skončení dětské části programu provoz baru tak, aby nikdo nestrádal. Děti na parketu, obklopené maskami, za stálého rachocení řetězů, říkaly básničky a říkanky. Někteří i krásně zazpívali. Odměnou jim byl balíček dobrot, který obdržely z rukou Anděla a Mikuláše. Pak již následovaly taneční kreace dětí i doprovodu a skotačení dětí na parketě. Celá akce lze opět proběhla bez závažných komplikací, a lze ji hodnotit jako velice zdařilou. A to nás, všechny, kteří připravovali pro vás tento večer, těší snad nejvíce.
Obecní úřad by tímto chtěl moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném průběhu celého večera. Děkujeme všem účinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení. Věřím, že i dalším akcím, které plánujeme v dalším období, budete dávat všichni opět svoji podporu a čas. Každý rok se snažíme udržet kvalitu, i trochu posunout úroveň jednotlivých akcí, které se pro občany naší obce pořádají. A bez spoluúčasti již osvědčených podporovatelů a pořadatelů, bychom se přitom jen těžko obešli.

Netradiční braňák
Začátkem listopadu nás SDH Nové Město pozvalo k nim na tradiční „Koblížkový braňák“ Tuto přezdívku si soutěž získala díky stanovišti, kde se pojídají koblížky. Jinak se jedná o klasický branný závod bez běhání na čas podobně jako je tomu u našeho pertoltického Předbraňáku. V tento den se proti nám spiklo počasí. Foukal silný vítr a stále mrholilo. Bylo tedy rozhodnuto, že soutěžit se bude v tělocvičně. Místo střelby se házelo míčkem na kuželky a přelézání lana jsme vynechali. Naše děti si vedly skvěle. S minimem trestných bodů obsadili mladší žáci druhé místo a starší žáci dokonce první!

Před vyhlášením výsledků jsme ještě vyzkoušeli, jak umí jednotlivé sbory zabrat. Vždy celý kolektiv se postavil k lanům a musel utáhnout hasičskou Tatru na 50 metrů. A protože májí všichni mladí hasiči sílu jak buldoci, všem kolektivům se to povedlo.

O předvánočního kapra
Závěrečnou soutěží v roce se pro mladé hasiče v posledních letech stal útok speciál. Soutěž nese název „O předvánočního kapra“ a výhrou je skutečný živý kapřík. Letošní se konala v sobotu 16. listopadu 2019 jako obvykle na náměstí ve Frýdlantu. Na tento požární útok na sucho se třemi proudy je potřeba o něco více šikovných rukou než na klasický útok, a tak jsme museli zapojit všechny děti i ty nejmenší. Na mladší žáky při losování o startovní pořadí zbyla jednička, šli tedy na řadu hned první. Savice byly pro všechny týmy jednotné, aby příprava na útok byla rychlejší, a to se nám stalo trochu osudným. Náš koš nešel na frýdlantské savice hladce našroubovat a než se s ním Leo Stříbrný popral, velitelka už měla odpojené proudnice a běžela s nimi do cíle. Za předčasné odpojení jsme dostali penalizaci 5 trestných sekund. Ale díky tomu, že se nám žádný spoj nerozpojit a útok byl jinak bleskový i s pěti trestnými jsme získali medaile za třetí místo. Odměnou nám krom poháru byl i dort ve tvaru kapříka. Také starším žákům se žádný spoj nerozpojil. Naše útoky byly jediné dva, kde se to povedlo. Opět ale nešel šroubovat koš. Tentokrát se to obešlo bez trestných. Čas v cíli však stačil jen na páté místo. Medaile s kapříkem dostali všechny děti, takže jsme odjížděli spokojeni.

Muzeum obce
V pátek 29. listopadu 2019 navštívili mladí hasiči obecní muzeum v Pertolticích. Hlavním tématem bylo tentokrát vyhlášení soutěže o nejhezčí fotografii s mazlíčkem. Přestože se všichni těšili, jak soutěž dopadla, pozorně si vyslechli povídání paní Srpové, vedoucí muzea, o předmětech, které používali naše babičky, dědové….. Pro účastníky bylo připraveno mnoho zajímavostí. Bylo hezké a zvláštní, sledovat jak děti tápají v ukázkách činností našich předků v dobách minulých. Například psaní přes kopírák na psacím stroji…úžasná věc. Poté už konečně došlo na vyhlášení nejhezčích fotografií. Došlo konečně na hodnocení. Vítězi nakonec byli všichni zúčastnění, každý byl odměněn poukazem na nákup v prodejně řetězce společnosti Lidl. Mladí hasiči a další účastníci, děkuji Obecnímu úřadu, paní Srpové, Edovi Divišovi a Hance Polákové za příjemné strávené odpoledne.

Štěpánská zábava nebude
V posledních letech jste byli zvyklí, že se vždy 25. prosince konala hasičská zábava. V letošním roce však tuto tradici porušíme a rádi bychom vám na tancovačku pozvali 14. března 2020. Věříme, že i březnový termín se brzy zažije a jarní tancovačky budou stejně oblíbené jako ty Štěpánské.

UDÁLOSTI
Na milé pozvání jsem se zúčastnil slavnostního podvečera v krásném prostředí školícího a rekreačního areálu Policie ČR, v Kořenově. Za pozvání děkuji. Rád jsem se již tradiční události zúčastnil. Tentokrát společně s panem starostou Habartic - Ing. Bc. Stanislavem Briestenským. Vyhlášen vítězem soutěže Psovod roku 2019, byl pprap. Miroslav Salava z oddělení služební kynologie Semily. Ocenění převzal z rukou náměstka krajského ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Pavla Bartoše, MBA, dále plk. Mgr. Petra Šikoly LL.M. z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje – vedoucího odboru služby pořádkové policie a vedoucího oddělení služební kynologie mjr. Mgr. Aleše Jehličky.

Po několika rozhovorech, týkajících se zejména oblasti bezpečnosti a po výborné večeři, jsme odjížděli spokojeni. A to jak podobou spolupráce s „našimi“ psovody v roce 2019, tak s příslibem součinnosti a podpory v dalším roce. Po nedávné exkurzi na operačním středisku byl tento den dalším, ve kterém jsem měl možnost poznat práci Policie ČR, více z blízka. Mnoho zdaru, pevné zdraví příslušníkům i jejich čtyřnohým kamarádům do roku 2020!

Na počátku prosince proběhlo setkání primátorů, starostek a starostů s Radou Libereckého kraje, za účasti vedoucích odborů, čekajících na všetečné otázky starostek a starostů. Poděkování za vstřícnost a podporu, jak hejtmana, radních, zastupitelů, tak všech pracovníků úřadu. Těšíme se na další spolupráci v roce 2020.

V letošním roce poslední, bilanční jednání se starostkami a starosty okolních obcí, se kterými mě váží užší vztahy, a to nejen pracovní, proběhlo v krásném prostředí Zámeckého dvora v Černousích. Jako vždy velké poděkování za azyl majitelům i vzorné, milé obsluze. Témata od Turówa až po vydání nových obecních vyhlášek. Došlo na krátkou analýzu podané interpelace (Ing. P. Pávek), lépe řečeno odpovědi předsedy vlády na ni. Během rozhovorů jsem zachytil i další možné řešení situace kolem rozšíření dolu, které se nezdá ani moc složité. Bude ještě mnoho jednání, která snad minimálně zmírní obavy ze ztráty mocnosti vodních zdrojů na našem území. Vyhodnotili jsme si též činnosti navenek obce, nastínili další úkoly, směry, kterými bychom chtěli jít i v rámci mikroregionu. Následně pohledy na financování rekonstrukce objektů v nemocnici, fungování sociálních služeb..a mnoho dalšího ... plán na návštěvu Poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR. Senátorovi panu Michaelu Canovovi jsme slíbili reagovat na jeho milé pozvání již před nějakým časem, ale z důvodů zaneprázdněnosti jsme letos nesplnili.

Provozní doba Nemocnice Frýdlant během posledních dnů roku 2019
Nemocnice Frýdlant informuje veřejnost o provozní době jednotlivých oddělení v průběhu vánočních svátků a během konce roku 2019.
JPL gynekologie a chirurgie:
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 zavřeno
Gynekologická ambulance:
v pracovní dny otevřeno od 7:00 hod do 13:00 hod, 31. 12. 2019 otevřeno od 7:00 hod do 12:00 hod, víkendy a státní svátky zavřeno

Rehabilitace:
od 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 zavřeno
Interní ambulance
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 zavřeno, kromě 30. 12. 2019 - otevřeno od 6:30 hod do 15:00 hod

Chirurgická ambulance:
v pracovní dny otevřeno od 7:00 hod do 14:30 hod, 31. 12. 2019 otevřeno od 7:00 hod do 12:00 hod
Neurologie:
bez omezení – v pracovní dny dle objednávek

Oddělení DOP: bez omezení
Sonografie: bez omezení – v pracovní dny dle objednávek
Kolonoskopie, gastroskopie od 17. 12. 2019 do 1. 1. 2020 - zavřeno
Kardiologie, Diabetologie od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2019 zavřeno
Odběrová místnost: od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 zavřeno

RDG bez omezení
Laboratoř bez omezení
ARO ambulance: 23. 12. 2019 – zavřeno, 30. 12. 2019 – otevřeno
Plicní ambulance: od 18. 12. 2019 do 1. 1. 2020 – zavřeno
LSPP (lékařská služba první pomoci): bez omezení

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jsou biokrby bezpečné?

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace – krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.
Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:
Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách, a především nad biokrbem.
Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.
Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96 % ethanolu.
Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC). Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování
zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.
Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence
HZS Libereckého kraje

Omezený provoz MěÚ Frýdlant na konci roku 2019
MěÚ Frýdlant má na konci roku 2019 omezený provoz. V pondělí 23.12. končí úřední hodiny již v 15.00 hodin. V pátek 27.12. a v úterý 31.12. je úřad úplně uzavřen!

Přílohy

1576531697_sb_drbna_12_2019.pdf

1576531697_sb_drbna_12_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,29 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice