Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Září 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2017/2018, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.
Viktor Podmanický
starosta obce


PODĚKOVÁNÍ
S ohledem na končící třetí rok volebního období, bych rád i tímto způsobem poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva obce i výborů zastupitelstva, kteří se na řízení obce a všech ostatních souvisejících úkonech aktivně podíleli. Nešlo vše tak, jak bychom si asi všichni představovali, ale jsem přesvědčen, že jsme společně s aktivními občany obce vždy našli řešení, které bylo ku prospěchu celé obce. Byť všechna práce není tak viditelná, odvedli jsme podle mého názoru velký kus dobré práce.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za srpen 2017 (vp)
 Plnění úkolů obsažených v rozhodnutích zastupitelstva obce, kontrola plnění usnesení ze zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , zpracování vyúčtování záloh na služby u končících nájmů bytů, řešení pohledávek, řešení stížností občanů, administrace u žádostí o dotace pro JSDH, kontrola podoby plnění rozpočtu + první kroky k tvorbě nového rozpočtu – příprava podkladů pro navazující jednání,

AKTUÁLNĚ (vp) Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, že dnem 15.9.2014, uplyne doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.

VOLBY DO PS (vp)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017, v obci Pertoltice je jeden volební okrsek pro obě části obce.Volební místnost bude zřízena jako obvykle, v budově obecního úřadu – Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.

Vypalování porostů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Letní akce
Dne 26.8.2017 proběhlo v naší obci ,,Rozloučení s prázdninami,,. A to na již tradičním místě. Již kolem poledne se začaly instalovat herní prvky – atrakce pro děti. Počasí nejprve trochu na počátku odpoledne zazlobilo, ale poté se obloha náležitě vyčistila a těch pár kapek drobného děště bylo zapomenuto. K dispozici návštěvníkům byly dva skákací hrady a aquazorbing. Po zahájení začaly probíhat soutěže pro děti. Odměnou jim pak byly balíčky se sladkostmi. I pro letošní ročník byla zajištěna ukázka z jednotlivých činností příslušníků Policie ČR, kteří mají základnu v nedalekých Černousích. Ukázka byla rozšířena o práci psovoda Celní správy ČR. Diváci tak mohli shlédnout zásah psovoda se služebním psem – zadržení pachatele, vyhledávání látek (výbušnin a návykových látek), u zadržených osob. Vzorky látek byly umístěny mezi dobrovolníky. Figuranti pak již jen chvilku čekali na verdikt služebních psů, kteří s naprostým přehledem označili příslušného nositele hledaných látek.
V letošním ročníku se poprvé objevili na ploše fotbalového hřiště též modeláři z Frýdlantu a okolí se svými úžaznými modely letadel a dalšími modely. V průběhu dne byly provedeny ukázky akrobacie i různých druhů pilotáže modelů. Vystaveny byly též modely větších rozměrů, pro potěchu oka a doložení umu majitelů, jejich tvůrců.

Ve spolupráci s panem L. Procházkou a stájí v Zámeckém dvoře v Černousích byla zajištěna pro naše děti i návštěvníky projížďka na koních. Účastníci měli k dispozici dva krásné koně, včetně odborného doprovodu. K poslechu a pro dobrou náladu nám opět do obce přijel zahrát pan Mazánek, již tradiční poskytovatel této služby. Občerstvení zajišťovali členové našeho hasičského sboru. Na grilu se točila kuřata a k opečení byla k dispozici i nějaká ta uzenina. Naši hasiči též zajistili výrobu pěny pro řádné vydovádění přítomných dětí.
Všem, kteří se podíleli na přípravě i vlastním průběhu akce patří naše velké poděkování. Všem zúčastněným hasičům, pracovníkům obce, panu místostarostovi i nemalému počtu učinkujících. Na zdárné uskutečnění zábavného společenského dne, přispěli finanční i někteří občané.Ti však nechtějí být jmenováni.Tak alespoň poděkování tímto způsobem. Moc si vašeho přístupu a podpory vážíme a jsme za ni rádi.

Krajské kolo v požárním sportu
Jak už jsme před prázdninami avizovali, našim šikovným mladým hasičkám se podařilo postoupit do krajského kola v požárním sportu. To se konalo dne 12. srpna 2017 v Zákupech.

Začínalo se štafetou 4 x 100 metrů. Naše děvčata běžela šestá. První čtyřce se podařilo zvládnout překážky na všech úsecích bravurně a doběhla v čase 83:05. Druhá čtyřka byla o něco pomalejší, ale počítal se lepší pokus a ten byl nakonec pátý nejlepší. Čtvrtá příčka nám utekla jen o 3 sekundy. Potom se běhaly takzvané stovky. To znamená přeskočit bariéru, sebrat hadice, přeběhnout lávku a hadice spojit od rozdělovače až po proudnici. Závodnice z Bozkova, která je mistryní České republiky toto zvládne v čase 17 sekund. Naše nejlepší děvčata měla tyto časy: Lucka Valášková 22:27, Bára Machek 23:24 a Míša Cermanová 24:83. Počítalo se 6 nejlepších závodnic a do celkového hodnocení jsme si odnesly 5 bodů za páté místo. Nakonec nás čekala královská disciplína - požárního útok. Trochu jsme se bály, že ani nebudeme moci nastoupit. Mašina nechtěla startovat, ale naši šikovní kluci ji rozebrali, vyčistili a zase dali dohromady. Na útok jsme měli dva pokusy. První se povedl bez chyb v čase 50:49. Při druhém se nám na prvním béčku vytvořil uzel a voda šla pomaleji k proudům, přesto jsme dosáhli lepšího času 45:42. Opět to byl pátý nejlepší čas. Takže jsme ani nečekali nic jiného než celkové páté místo. Myslím, že si děvčata mohou gratulovat, neb dosáhnout 5. místa v kraji je velký úspěch!

Povodně ve Višňové
Brzo ráno dne 27. července 2017 byla naše jednotka hasičů povolána do Višňové. Po celonočním dešti opět ohrožovala voda tamní obydlí. V Předláncích se tradičně vylila voda do luk a v 06:30 překročila stav povodňového ohrožení. Kvůli vodě musela být také uzavřena silnice z Višňové na Černousy. Našich sedm hasičů pomáhalo ve Višňové plnit pytle s pískem, které pak byly rozváženy na kritická místa. V 08:10 Smědá kulminovala a v půl desáté se již mohli naši hasiči vrátit domů.

Požární útok v Dětřichově
V sobotu 15. července 2017 se vyrazily hasičky z Pertoltic podívat na soutěž v požárním útoku v Dětřichově. Soutěž je zařazena do série Superpoháru a družstva zde dosahují úplně jiných časů než je tomu v našem okrsku Višňová. Vybavení mají téměř profesionální a záleží jim na každé sekundě. My jsme sem jeli především na zkušenou před krajským kolem. Počasí se střídalo jako o aprílu. Co chvíli přišla přeháňka. Když jsme přišli jako dvacáté na řadu, bylo už pěkně kluzko a tak se není čemu divit, že hned po odstartování Renča Severýnová uklouzla a poranila si ruku. Útok však dokončila. Tu chvilku, co nám při útoku chyběla, museli ostatní plnit část úkolů za ní a trochu nás to rozhodilo. Pak se ještě rozpojily hadice u rozdělovače a už jsme věděli, že skončíme v poli poražených. Dosáhli jsme času 59 sekund (málo kdo měl nad 33). Nakonec jsme skončili mezi ženami šesté.Přílohy

1504881525_sb_drbna_9_017.pdf

1504881525_sb_drbna_9_017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,81 MB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice