Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych pozval všechny občany k volbám, protože účast v nich je dle jeho názoru jednou z nejdůležitějších věcí, které by měl každý ve svém životě učinit. Účastnit se voleb znamená převzít část odpovědnosti za vývoj státu i měst. Byl bych rád, kdyby ve volbách uspěly ty subjekty, kterým jde o věc. To, co se děje v posledních letech, myslím to, jak stát, potažmo Evropská unie zasahuje do života nás občanů, a já to vidím i z pohledu obce, je už přes míru, a je potřeba to redukovat. Redukovat tak, aby náš život byl snazší a aby každý z nás zodpovídal za život svůj i své rodiny. Můžeme v koutku naříkat, že už vlastně nic nemá cenu. Ale je jen a pouze na nás, v jakých podmínkách budeme nadále žít a v čem budou vyrůstat naše děti. Co asi na politice schází nám občanům asi nejvíce? Asi by se to dalo opravdu říci dvěma slovy - obyčejná slušnost. Pod ní se skrývají další vlastnosti - tolerance, úcta k názorům druhým, pravdomluvnost, spolehlivost. To dnes chybí nejen politikům, ale podle mého názoru i obecně ve společnosti. Myslím, že mnoho lidí si myslí, že politika je špinavá věc a lépe je se do ní vůbec nezapojovat ani aktivně, ani volební účastí, která je řekl bych základní povinností každého občana. Nabídka stran a hnutí je tak veliká, že nikdo nemůže říci, že by si nevybral.
Pokud jsme nespokojeni a vidíme, že naše společnost nefunguje tak, jak má, přestáváme možná často doufat v lepší zítřky, jsme rozladěni a nevěříme - jak často slyším - ani v parlamentní demokracii a ekonomickou prosperitu. Pokud takové nálady vnímáte, mělo by Vás to motivovat k určité rozhodnosti. Třeba i k zájmu o to dokázat, že i náš jeden hlas má svou cenu. Nemůžeme si jenom stěžovat. Máme také povinnost se k tomu vyjadřovat
Přeji Vám dobrou volbu.
Viktor Podmanický , starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2017 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2017, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí, práce na tvorbě pozemkových úprav, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, práce na přípravě nových obecně závazných vyhlášek, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s., jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko, příprava inventarizace majetku,

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) K čemu slouží vlastně ony pozemkové úpravy, které probíhají u nás v obci?
Stručně k čemu slouží pozemkové úpravy: Realizují veřejný zájem v uspořádání krajiny a vlastnictví pozemků. Vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdě. Obnovují operát katastru nemovitostí
Smyslem pozemkových úprav je:
• podpora racionálního hospodaření na půdě
• uspořádání vlastnických práv k pozemkům
• obnova katastrálního operátu
• ochrana a zúrodnění půdy
• stabilizace vodohospodářské struktury krajiny
• rozvoj místní dopravní infrastruktury
• ochrana a tvorba stabilní krajiny
• vytváření podmínek pro výstavbu významných veřejných staveb dopravní a vodohospodářské infrastruktury
Je zřejmé, že pozemkové úpravy jsou efektivním nástrojem rozvoje venkova a krajiny. A pro svůj multidisciplinární záběr jsou nástrojem velmi ojedinělým.

2.) Dobrý den, bude v obci zase oblíbená akce pro děti na počátku prosince?
Vše směřujeme k tomu, aby se tradiční společenská akce konala dne 2.12.2017. Zatím jde o pracovní termín. Určitě budeme včas informovat o konání obvyklým způsobem. Těší nás Váš zájem.

VOLBY 2017 (ou)
Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017, v obci Pertoltice je jeden volební okrsek pro obě části obce. Volební místnost bude zřízena jako obvykle, v budově obecního úřadu – Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2013. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz
Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

SOUTĚŽ HASIČI
Vzpomínková akce - Přepadení Finančního úřadu v Habarticích, dne 22.9.2017

20. 9. 1938 družstvo SOS č. 126, se sídlem v budově celnice v Habarticích, zjistilo pohyb německých jednotek (71. pěší pluk z Görlitz) směrem k československé hranici. 17 členům tohoto družstva velel vrchní recipient Kuběnka. Mužstvo začalo celnici připravovat na možné střetnutí. Dveře a okna opevnili pytli s pískem, byly postaveny hlídky. Večer zhaslo světlo v německém Seidenbergu (dnes Zawidów) i Habarticích, kam dodávala proud elektrárna z Říše. Kolem 22. hodiny hlídky zjistily příjezd několika nákladních automobilů na náměstí v Seidenbergu. Z náklaďáků seskákali muži, jejichž počet se dal pouze tušit a přecházeli do továrny v blízkosti hranice. 21. 9. 1938 kolem půl čtvrté ráno hlídku držící Ladislav Krásný pozoroval muže v přilbách, jak přebíhají po mostě, který stojí u hraničního přechodu. Reakcí na jeho výzvy „stůj!“ a „halt!“ byly výstřely z pušek.
Strážný spolu s dalšími členy SOS, kteří byli venku, ustoupili do budovy. Poté Freikorps zaútočil na budovu celnice. Celkem byly provedeny čtyři útoky ve vlnách, po asi 30-40 mužích. Němci použili i granáty a dynamit. Obránci se úspěšně bránili střelbou z pušek a házením granátů, kterých vrhli na nepřítele 36. Družstvu se podařilo telefonicky zavolat pro posilu do Liberce. Ta se před Habarticemi dostala do kulometné palby vedené od německé hranice. Jednalo se o 10 vojáků liberecké posádky, přijíždějících nákladním automobilem. Velitelem byl poručík Kreisinger. Vojáci se museli k celnici plížit příkopem silnice. Když se tam kolem šesté hodiny ráno dostali, byly již jednotky Freikorpsu na ústupu. S sebou si odtáhly tři mrtvé a šestnáct raněných. Obránci měli čtyři zraněné. Nejhůře dopadl dozorce Ladislav Krásný, který přišel o zrak. Nepomohla mu ani operace, kterou později podstoupil v Praze. Aby obránci dokázali svou statečnost a neohroženost, zahráli si před zraky Němců odpoledne volejbalové utkání. Někteří se zkrvavenými obvazy na hlavách…
( Autor:Lubor Dub)

Pesticidy v pitné vodě? Na Frýdlantsku vyřešeno
V poslední době se především na internetu řeší kvalita podzemní vody z hlediska obsahu pesticidů, pocházejících z činnosti člověka v krajině. Jak je tomu u nás na Frýdlantsku? Povinností provozovatele veřejného vodovodu, kterým je u nás Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS), je monitorování kvality dodávané pitné vody a sledování, zda je v souladu s platnou legislativou. Jedním z parametrů, na které se upíná pozornost, je možný výskyt a případný obsah pesticidů ve zdrojích pitné vody. Limit pro obsah pesticidů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. je stanoven na 0,5 µg/l. Na Frýdlantsku není ani u jednoho ze zdrojů podzemní vody překročen.
Už v roce 2012 provedla FVS rozsáhlé monitorování vybrané skupiny jednotlivých pesticidů (sledováno je 145 typů) ve všech zdrojích pitné vody na Frýdlantsku. U naprosté většiny zdrojů se nepotvrdilo ani stopové množství těchto látek, v Dětřichovském vrtu byl zaznamenán výskyt deshetyl – atrazinu hluboko pod stanoveným limitem pro jednotlivé pesticidy 0,03 µg/l (max. limit je stanoven na 0,1 µg/l). Jediným zdrojem, ve kterém byl potvrzen trvalý výskyt pesticidu desethyll atrazin, byly vrty ve Frýdlantu. Hodnoty občas překročily stanovený limit 0,1 µg/l, vždy však jen o setiny (např. 0,13 µg/l). I přes toto nepatrné překročení stanovených limitů přistoupila FVS v roce 2014 k opatření, které i stopové množství pesticidních látek ve vodě spolehlivě odstraňuje. A sice k instalaci filtrů s aktivním uhlím, které jsou velmi účinné. V současné době proto lze s jistotou konstatovat, že pesticidní látky se v pitné vodě dodávané veřejným vodovodem na Frýdlantsku nevyskytují.

Heřmanické šedesátkování
V sobotu 2. září jeli mladí hasiči z Pertoltic na soutěž v disciplíně 60 metrů překážek. Konala se v Heřmanicích a každý závodník tentokrát bojoval sám za sebe a nikoliv za družstvo. Děti musely přeskočit bariéru, přeběhnout lávku a spojit a roztáhnout hadice. Někomu se to povedlo lépe, někomu hůře.
Dopadli jsme takto:
Mladší dívky: Eliška Čepelíková 1. místo
Starší dívky: Růžena Valášková 2. místo
Tereza Eflerová 10. místo
Denisa Severýnová 11. místo Mladší chlapci: Aleš Čepelík 7. místo
Starší chlapci: Tomáš Höfler 4. místo

Soutěž v Dolní Řasnici
Hned druhý den po Heřmanickém šedesátkování vyrazili mladí hasiči na soutěž do Dolní Řasnice. Na požární útok bylo sychravé počasí. Sem tam i mrholilo, ale mohlo být i hůř. První si na start stoupla naše přípravka (děti do 6 let). Útok se jim povedl pěkně. Celkový dobrý dojem zhatil jen dospělácký strojník z Řasnice, který zapomněl zkontrolovat spoj na mašině, ten se rozpojil a on měl plné ruce práce s tím, aby to opravil. Jelikož ostatní družstva přípravek se zalekla počasí a nepřijela, mohly se naše děti pyšnit medailemi za první místo. Po nich hned nastoupili mladší žáci z Pertoltic a zase nejvíce zmatku nadělal ten společný strojník z Řasnice. Myslel, že máme problém na rozdělovači, když z jeho středu stříká voda, ubral plyn a chcípla mu mašina. Vše však bylo v pořádku. I přes strašlivý výsledný čas jsme skončili na 2. místě. Poslední startovali naši starší žáci. Ti musejí mít naštěstí strojníka vlastního, takže vše klaplo a dosáhli času 36 sekund. Předběhla je však Dolní Řasnice a byli druzí.
(na fotografii je družstvo přípravky – z leva: Anička Horáčková, Kája Čepelík, Lukáš Havel, Jindra Kořínek, Irenka a Verunka Polákovi)

Klání v Německu
Po roční pauze dostali naši hasiči znovu pozvánku na noční útok v německém Altbernsdorfu. Vesnička je kousek za hranicemi a tamní hasiči pravidelně jezdí na Mezinárodní soutěž v Habarticích. Jejich soutěž „Pod světly“ je pompézní. V obrovských stanech se hodně pije, jí a taky tancuje. Všude je plno hasičů v plné zbroji. Samotná soutěž je rozdělena na dvě disciplíny – na soutěž ze základny a z agregátu. Vždy běží dvě družstva najednou, aby se více vyhecovala. Pravidla jsou trochu jiná, takže se za pochodu musela upravovat strategie a rozdělovat úkoly. Naši muži nastoupili v útoku z agregátu se stříkačkou PS8 proti Habarticím. Díky dobré souhře je porazili a získali celkovou 3. příčku. Děvčata se přihlásila na útok ze základny. Opět byly jejich soupeři Habartice.
Tentokrát se to obrátilo a Habartice souboj vyhrály. Našim děvčatům praskla hadice a díky překříženým hadicím a špatnému světlu, ztratili pár vteřin při zavírání rozdělovače. I tak skončili na krásném 4. místě.

Okrsková soutěž
V sobotu 9. září 2017 čekala naše hasiče okrsková soutěž ve Vsi. Startovala na ni družstva od přípravek až po veterány. Pertoltičtí hasiči bojovali v kategoriích mladší a starší žáci, ženy, muži. Začínalo se slavnostním nástupem, a protože sbor ze Vsi letos oslavil 140. let od svého založení, převzali jeho členové v úvodu vyznamenání a i sbor samotný byl oceněn za svou záslužnou práci. Pak už začala dětská část. Naši mladší žáci si nevedli špatně. Lehce zaváhali při spojování proudu a první místo jim uteklo o necelou sekundu. Starší žáci svou kategorii vyhráli a získali putovní pohár. Po vyhlášení výsledků dětí, přišly na řadu požární útoky žen. Naše děvčata šla na řadu po favorizovaných ženách z Habartic, kterým se povedlo srazit plechovky v čase 39:53 sekund. Mašina však měla po nastartování hrozný zvuk. Bály jsme se, abychom útok vůbec dokončily. Na tři válce stroj vodu k terčům sotva dotlačil. Přesto jsme o 18 setin sekundy byly lepší než Habartice a díky tomu jsme získaly putovní pohár za první místo a máme tu čest a povinnost příští rok reprezentovat náš okrsek na okresním kole v Jablonci. Muži si sjeli pro jinou mašinu a svůj bezchybný útok dokončili v čase 34:12. Skočili na druhém místě za sborem ze Vsi. Kolegové ze Vsi je hned přemluvili, aby za ně jeli na okresní kolo a tak pojedou příští rok do Jablonce spolu s ženami. V soutěži z agregátu si vedli lépe naši muži. Povedlo se jim obsadit druhou příčku. Ženy měly opět problémy s mašinou. I ta náhradní vypověděla službu a útok se povedlo dokončit jen s vypětím všech sil. Stačilo to na předposlední 7. místo.

Anketa Dobrovolní hasiči roku 2017
Když se hasiči z Pertoltic v červenci přihlašovali se zásahem na požár zemědělské haly v bývalém areálu Unitexu v Jindřichovicích do celostátní soutěže Dobrovolní hasiči roku, nečekali, že by letos mohli postoupit ze základního kola. Přihlášených jednotek bylo hodně a jejich jednoduché zásahy, jako je hašení balíků sena se nemohou měřit třeba se záchranou života při autonehodě. Přesto je porota složená z odborníků z Hasičského záchranného sboru vybrala mezi pět finalistů, kteří se ve veřejném hlasování od 16.9. do 31.10.2017 utkají o prestižní titul a samozřejmě nějakou tu finanční cenu.
Takže všichni pilně hlasujte a šiřte tuto informaci svým známým a přátelům. Ať se nám společnými silami opět povede proslavit Pertoltice ve světě!!!
Hlasovat můžete dvěma způsoby. Buď prostřednictvím SMS na telefon 900 77 06 zasláním zprávy ve tvaru: HASICI JVC4 nebo pomocí hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz/hlasovani-jednotky (nenechte se zmýlit a hledejte nás v oblasti Východní Čechy)
Za každý Váš hlas předem děkujeme!!!
Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny v Brně v sobotu 25. listopadu 2017. Slavnostní vyhlášení budou moci všichni hasiči sledovat prostřednictvím on-line stream přenosu.

Pozvánka na Předbraňák
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice zve všechny příznivce mladých hasičů na soutěž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Předbraňák, který se bude konat v neděli 22. října 2017 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Soutěžit zde budou mladí hasiči celého Frýdlanstka a my budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte hlavně ta domácí družstva. Začínáme v 9:00 hodin. Soutěž je realizována za přispění dotace od Libereckého kraje.

Knihovna
Místní knihovna Pertoltice informuje čtenáře, že v měsíci říjnu a listopadu bude otevřeno v tyto dny:
Sobota 7.10.2017
Neděle 15.10.2017
Sobota 21.10.2017
Neděle 29.10.2017
Neděle 5.11.2017
Sobota 11.11.2017
Neděle 19.11.2017
Sobota 25.11.2017
Hodina, kdy je otevřeno, zůstává od 8:00 do 12:30.Přílohy

1507732874_sb_drbnarijen017.pdf

1507732874_sb_drbnarijen017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice